Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

 Факультет міжнародної економіки і менеджменту - один з найбільших та інноваційних факультетів у структурі Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".  Детальніше про факультет »

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

У1989 р за ініціативи ректора університету професора А.Ф. Павленка відкрили нову спеціальність «Міжнародні економічні відносини» на фінансово-економічному факультеті та створили випускову кафедру міжнародні економічні відносини, яку очолив к.е.н, доцент Лук’яненко Дмитро Григорович.

Факультет міжнародних економічних відносин

У 1992 р. створили факультет міжнародних економічних відносин, до складу якого увійшли дві кафедри: міжнародних економічних відносини та іноземних мов. Першим деканом факультету було призначено к.е.н., доцента Мозгового Олег Миколайович.


 Мозговий О. М.
Декан факультету
1992–1994 рр.

Факультет міжнародної економіки і права

У 1993 р. на факультет була відкрита друга спеціальність – правознавство. Відкриття спеціальності зумовило необхідність внесення змін до самої назви факультету, який з 1994 р. став факультетом міжнародної економіки і права. У 1995 р. деканом факультету був призначений к.е.н., доцент Лук’яненко Дмитро Григорович. В рамках реорганізації факультету назву кафедри міжнародних економічних відносин було змінено на міжнародну економіку, на базі якої була утворена кафедра міжнародного менеджменту. На факультеті утворені дві нові кафедри, зокрема, правознавство та правове регулювання економіки.


 Лук'яненко Д.Г.
Декан факультету
1995–2012 рр.

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

У червні 1999 року міністром освіти і науки України був підписаний наказ про створення у складі КНЕУ юридичного факультету. Масштабність проведених перетворень в Університеті зумовили в черговий раз змінити назву факультету на факультет міжнародної економіки і менеджменту. Трансформаційні процеси в суспільстві стали поштовхом відкриття на факультеті нових магістерських програм та кафедр, впровадження мотиваційної політики розвитку інтелектуального та кадрового потенціалу. У 2013 р. деканом обрано випускника факультету, к.е.н., доцента Солодковського Юрія Мечиславовича. Новаторські підходи в управлінні факультетом та сучасний світовий досвід підготовки фахівців, стали стимулом відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій на бакалаврському рівні.

Факультет забезпечує повний цикл підготовки та перепідготовки фахівців-міжнародників і науково-педагогічних кадрів: бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів економічних наук. До навчального процесу залучені 189 викладачів, зокрема: 22 доктори наук, 22 професорів, 95 кандидати наук, 81 доцентів, які забезпечують викладання за спеціальностями та спеціалізацями:

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:

- Міжнародна економіка
- Міжнародний бізнес
- Міжнародні економічні відносини
- Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:

- Управління міжнародним бізнесом
- Міжнародний фінансовий менеджмент
- Міжнародна торгівля
- Європейська інтеграція
- Управління міжнародною конкурентоспроможністю
- Міжнародний облік та аудит
- Міжнародні фінанси
- Англомовні програми: Бізнес-адміністрування та Міжнародний менеджмент (акредитовані У США).

Обовязковим елементом у підготовці фахівців-міжнародників є проходження практики та володіння кількома іноземними мовами.

У бакалавраті студенти факультету мають змогу паралельно навчатись за одно- і дворічними програмами в університеті Непіер (м. Едінбург, Великобританія); у Міжнародному професійному університеті Парижа та Ліона (Франція), спеціалізованому вищому навчальному закладі м. Констанц (Німеччина) та ін.
На основі угод про співпрацю з цими університетами діє система навчання, за якою вузи-партнери визначають та перезараховують результати іспитів і заліків з дисциплін, які студенти вивчали у своїх університетах. Таке перезарахування створює реальні умови для отримання студентами після 4-го курсу двох дипломів про бакалаврську освіту. Магістранти паралельно можуть навчатися за сертифікованою тренінговою українсько-канадською програмою СТРL Торгова політика і комерційна дипломатія (дистанційна форма) та українсько-німецькою сертифікованою магістерською програмою Міжнародна економіка (включена форма), отримувати кваліфікаційні посвідчення професійних учасників фондового ринку.
У колі постійної уваги факультету майбутнє працевлаштування випускників. Основними місцями роботи є органи державного регулювання, вітчизняні підприємства з масштабною зовнішньоторговельною діяльністю, підприємства з іноземними інвестиціями, філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій, великі українські та іноземні банки, інвестиційні фонди і компанії (у тому числі іноземні), світові аудиторські фірми тощо.
Крім того, окремі випускники працюють у групах з реалізації в Україні проектів міжнародних організацій (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та ін.), є консультантами та помічниками високих посадових осіб уряду, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та інших державних установ.
Випускники факультету за досить короткий термін роблять успішну професійну карєру і входять до молодої економічної і політичної еліти України. Багато випускників очолюють або входять до топ-менеджменту великих національних і транснаціональних корпорацій.

 

Фундаментальний характер наукових досліджень вчених факультету, визнання їх досягнень на національному і міжнародних рівнях уможливили формування наукових шкіл міжнародної економіки; фондового ринку; глобального конкурентного лідерства.

На факультеті видається науковий журнал «Міжнародна економічна політика» (українською та англійською мовами). Головний редактор - д.е.н., професор Лук'яненко Д.Г., заступник головноо редактора - д.е.н., професор Циганкова Т.М., відповідальний секретар - к.е.н., доцент - Євдоченко О.О. Членами редколегії  є відомі українські та зарубіжні економісти-міжнародники.

Успішно функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.006.02 за спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини, головою якої є д.е.н., професор Лук’яненко Дмитро Григорович.

За порівняно недовгий час свого існування факультет підготував сотні висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародної економіки. Як засвідчує практика, потреба в таких спеціалістах постійно зростає і вони користуються неабияким попитом. 

Положення про факультет

Факультет міжнародної економіки і менеджменту один з найбільших і найпопулярніших у структурі університету. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права.
Бакалаврські спеціальності
Бакалаврські спеціальності факультету міжнародної економіки і менеджменту

 

Протягом 25 років факультет міжнародної економіки і менеджменту впроваджує сучасний світовий досвід підготовки фахівців. Масштабність проведених перетворень і трансформаційні процеси в соціумі не тільки не дозволяють говорити про їх завершеність, але й вимагають подальшої реалізації

Магістерські програми
Управління міжнародним бізнесом

Магістерська програма існує з 1997 року. Її опанувало більше 3000 студентів. Програма є універсальною з точки зору охоплення сфер і видів міжнародного бізнесу з орієнтацією на управлінську діяльність у транснаціональних корпораціях.

Міжнародні фінанси

24 липня 2015 р. отримала офіційне визнання від CFA Institute (глобальна асоціація професійних інвесторів), що свідчить про відповідність навчальних програм підготовки магістрів з міжнародних фінансів світовим вимогам та дозволяє офіційно здійснювати кафедрою міжнародних фінансів професійну підготовку фахівців за CFA стандартами

Міжнародний фінансовий менеджмент

Існує з 2003 року, має 447 випускників.  Напрями магістерських досліджень: стратегія розвитку та архітектура світового фінансового ринку; хеджування та методи управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях; міжнародне портфельне інвестування в умовах глобалізації.

Міжнародна торгівля

Заснована в 2005 році в результаті багаторічного співробітництва факультету з Центром торгової політики і права при Карлтонському університеті та університеті Оттави (Канада) в межах міждержавної україно-канадської програми технічної допомоги при вступі України до Світової організації торгівлі. Програму опанувало майже 350 студентів.

Європейський бізнес

Магістерська програма «Європейський бізнес», що була започаткована у 2005 році під назвою "Європейська інтеграція", є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для їх подальшої роботи на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Програма є ексклюзивним проектом в Україні, яка здійснюється за підтримки американської програми імені Фулбрайта, українсько-японського центру та української аудиторської і консалтингової фірми "Делойт".

Міжнародний облік та аудит

Кафедра міжнародного обліку і аудиту є однією з наймолодших і на факультеті, яку було створено в 2010 році і вона є єдиною в Україні з такою спеціалізацією. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю.

Англомовні програми

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс   1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс  

Заочна

По тижнях

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
 

Контактна інформація

Адреса: м.Київ  Проспект  Перемоги  54/1

Деканат:
тел.  371-61-03 (денна  форма)
тел.  371-62-17  (заочна  форма)