Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

     Наукова робота кафедри визначається практичним – без теоретичних дисциплін – характером її освітньої діяльності та охоплює чотири істотні аспекти.

    По-перше, йдеться про педагогіко-методичні дослідження, що створюють наукове підґрунтя для інтенсивної навчально-методичної роботи, спрямованої на потреби студента, на урізноманітнення форм і методів організації практичних занять, впровадження новітніх технологій навчання.

     Другий напрям утворює проблематика міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції. Актуальність та практична цінність вивчення шляхів становлення та поглиблення міжкультурної компетенції є очевидною, адже в сучасному світі міжкультурний діалог став практично повсякденним явищем, що визначає розвиток усіх сфер людського буття. Висновки цих наукових пошуків також безпосередньо відбиваються на організації освітнього процесу з німецької мови і знайшли своє втілення, зокрема, у запровадженні курсу «Міжкультурна комунікація» як обов’язкової дисципліни у підготовці магістрів з міжнародної економіки.

     Особлива увага до міжкультурного діалогу обумовила й участь кафедри в розробці державної науково-дослідної теми факультету міжнародної економіки і менеджменту на 2016-2020 рр. «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси», в рамках якої кафедра досліджує стратегії подолання проблем міжкультурної комунікації та разом з іншими мовними кафедрами щорічно організовує Міжнародну конференцію «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів».

     Третій аспект формують дослідження в області німецької філології, які базуються на особистих дослідницьких інтересах науковців кафедри і стосуються насамперед питань мовного динамізму в таких аспектах, як німецька фонетика (О.О. Гавриш), лексикологія (А.В. Капуш), фразеологія (М.М. Гавриш, О.П. Дмитренко), переклад (К.Ю. Кіяниця), гендерна лінгвістика (Л.М. Курченко). Результати цих наукових розвідок – у спрощеній формі – використовуються в навчальному процесі для оволодіння студентами правильною вимовою, при поясненні походження, розвитку та значення лексики економічного характеру, можливостей її адекватного перекладу українською мовою та особливостей лексико-граматичної побудови економічних текстів.

     Четверта складова наукової роботи полягає в наданні методологічного, мовного та фахового сприяння студентам та аспірантам, які готують наукові доповіді, реферати тощо для участі в конференціях, олімпіадах, міжнародних конкурсах та відборах і т.п. У цьому контексті традиційним стало проведення засідань німецькомовної секції «Актуальні виклики та перспективи розвитку України» в рамках щорічної наукової студентської конференції Університету «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти».

     Надбання науковців кафедри щорічно публікуються німецькою мовою в журналі „Germanistik in der Ukraine“ («Германістика в Україні») та інших фахових лінгвістичних виданнях, а також оприлюднюються на численних міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема, таких щорічних заходах, як «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград), «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог) або «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей» (Київ).

     Науковий потенціал кафедри складають насамперед науковці з вченим ступенем кандидата наук: п’ятеро з них – кандидати філологічних наук і один – кандидат педагогічних наук, що – майже 30% від особового складу – є солідним показником для мовної кафедри в нелінгвістичному ВНЗ.

     Про визнання наукового потенціалу кафедри німецької мови в лінгвістичних колах України свідчать такі факти:

     - залучення до розробки – під загальним керівництвом представництва Інституту імені Гете – «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (К., 2006), яка була схвалена Міністерством освіти і науки України і отримала його рекомендаційний гриф;

     - активна участь (починаючи з 2008 р.) у роботі фахової комісії з німецької мови Українського центру оцінювання якості освіти;

     - безпосередня участь у заснуванні Української спілки германістів вищої школи (2004 р.) та робота у вищих органах управління цієї організації.

Остання редакція: 12.12.23