Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри німецької мови охоплює два істотні аспекти. По-перше, йдеться про педагогіко-методичні дослідження, що створюють наукове підґрунтя для навчально-методичної роботи та реалізації її головної мети – формування німецькомовної комунікативної компетенції студентів. По-друге, це дослідження у сфері німецької філології, практичне значення яких для навчального процесу забезпечується, зокрема, вивченням особливостей розвитку та функціонування німецької фахової мови економіки.

Націленість на потреби студента, розвиток його креативних здібностей та глибоке оволодіння німецькою мовою шляхом урізноманітнення форм і методів організації практичних занять, впровадження новітніх технологій навчання – це той пріоритетний фактор, який визначає орієнтири наукової роботи кафедри та обумовив на 2016-2020 рр. її участь в державній науково-дослідній темі факультету міжнародної економіки і менеджменту, де мовні кафедри – кафедра іноземних мов, кафедра німецької мови та кафедра української мови та літератури – працюють над тематичним розділом «Проблеми та перспективи міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції». В рамках цієї проблематики кафедра є відповідальною за розробку підрозділу «Стратегії подолання проблем міжкультурної комунікації».

Зазначена тематика є предметом регулярних обговорень на засіданнях науково-методичного семінару кафедри «Німецька мова, її економічна лексика та викладання німецькомовних дисциплін в економічному ВНЗ». Протягом останнього часу на порядку денному стояли, приміром, питання щодо можливостей впровадження комп’ютерних технологій при організації самостійної роботи студентів та при тестовому контролі їх знань, щодо функцій навчальних ігор та використання короткометражних фільмів, сценічних засобів або текстів художньої літератури на практичних заняттях з німецької мови. Результати цих дискусій щодо новітніх підходів до організації навчального процесу накопичуються в спеціальних папках “Матеріали щодо інновативного проведення занять з німецької мови”, що утворює важливе джерело збагачення педагогічного досвіду викладачів.

Помітними прикладами узагальнення напрацювань в педагогіко-методичній сфері стали розробка за участю М.М.Гавриша «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України», яка схвалена Міністерством освіти і науки України і рекомендована ним до використання при розробці навчальних планів та програм, а також кандидатська дисертація Г.О.Копил «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов».

Другий аспект наукової роботи формують дослідження в області німецької філології, які базуються на особистих дослідницьких інтересах науковців кафедри і стосуються питань з німецької фонетики, лексикології, фразеології, перекладознавства, гендерної лінгвістики тощо. У цьому контексті варто підкреслити увагу до специфіки економічної лексики та фахової мови економіки; актуальним прикладом саме такого підходу є кандидатська дисертація О.П.Дмитренко «Фразеологічні одиниці на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові: структурний та семантичний аспекти».

Науковий потенціал кафедри складають насамперед науковці з вченим ступенем кандидата наук: п'ятеро з них – кандидати філологічних наук і один – кандидат педагогічних наук, що – майже 30% від особового складу – є солідним показником для мовної кафедри в нелінгвістичному ВНЗ.

Головні напрямки наукових досліджень

  • Формування комунікативної міжкультурної компетенції студентів; новітні підходи при викладанні німецької мови як іноземної (з особливим акцентом на впровадженні сучасних комп’ютерних технологій) – над цією проблематикою, яка є складовою державної науково-дослідної теми кафедри, працює практично весь викладацький склад. Окремим аспектам цієї тематики присвячена і захищена на кафедрі кандидатська дисертація Г.О.Копил.
  • Фонетика німецької мови: особливості реалізації приголосних звуків в мовленнєвому потоці, специфічні риси швейцарського варіанту німецької мови – О.О.Гавриш.
  • Лексикологія німецької мови: еволюційні процеси в німецькій лексиці – А.В.Капуш.
  • Фразеологія німецької мови: шляхи розвитку фразеологічного складу німецької мови в цілому та певних груп фразеологізмів – контамінованих, з кінесичним компонентом, що позначають соціально-економічні реалії – зокрема – М.М.Гавриш, О.П.Дмитренко.
  • Гендерна лінгвістика - Л.М.Курченко.
  • Перекладознавство - К.Ю.Кіяниця.
     


 

Остання редакція: 25.01.19