Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

Перша в Україні кафедра міжнародної торгівлі, яка створена у 2005 році, є одним з результатів трирічного (2002-2005 р.р.) співробітництва кафедри міжнародного менеджменту МЕіМ з Центром торгової політики і права (Оттава, Канада). Наразі на кафедрі міжнародної торгівлі і маркетингу реалізується освітньо-професійна програма «Міжнародна торгівля і маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки», а також здійснюється підготовка докторів філософії на освітньо-науковій програмі за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Основними завданнями кафедри є формування професійних компетенцій студентів бакалаврського та магістерського рівнів навчання в сфері міжнародної торгівлі та міжнародного маркетингу; проведення наукових досліджень за такими перспективними напрямами як формування торгових політик країн в умовах функціонування глобальної торгової системи СОТ, розвиток форм та методів комерційної дипломатії, модернізація технологій міжнародної маркетингової діяльності; постійне вдосконалення методики, форм та методів викладання дисциплін; виховання у майбутніх фахівців динамізму, креативності, організованості, чесності та патріотизму.

Говорять випускники магістерської програми "Міжнародна торгівля і маркетинг":

Звіт про наукову роботу кафедри за 2022 рік

Положення про кафедру міжнародної торгівлі і маркетингу

Детальніше про кафедру»

Історія кафедри

Навесні 2002 року в межах кафедри міжнародного менеджменту почалась співробітництво з Центром торгової політики і права при Карлтонському та отавському університетах (Канада) в межах міждержавної програми допомоги Україні при приєднанні до Світової організації торгівлі. Викладачі (доц. Циганкова Т.М. та доц. Фурсова О.В.) пройшли двомісячне стажування в Канаді. Була заснована сертифікатна англомовна дистанційна програма «Торгова політика та комерційна дипломатія» з річним терміном навчання, яка готувала фахівців до 2007 року. Паралельно кафедра проводила семінари-тренінги для викладачів України та представників бізнесу з питань роботи в умовах членства країни в СОТ. Також було підготовлено монографію «Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ» (2003 р.), яка стала першим в країні систематизованим джерелом щодо механізмів функціонування організації та настільною книгою для відповідних міністерств та відомств (перевидана у 2006 р.). У 2004 році вийшов перший номер двомовного журналу «Міжнародна економічна політика», який на сьогодні є єдиним спеціалізованим виданням для фахівців з міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу.

Перший набір на програму «Міжнародна торгівля» було здійснено у 2004-2005 навчальному році. А у червні 2005 року рішенням Вченої ради Університету було створено кафедру міжнародної торгівлі, її очолила д.е.н., доцент Циганкова Т.М.

Створення кафедри в 2005 році стало своєрідною констатацією внеску факультету в підготовку фахівців з міжнародної торговельно-маркетингової діяльності в умовах інтеграції країни до глобальної торгової системи СОТ, логічним продовженням інституціонального оформлення наукової та навчально-методичної школи професора Д. Г. Лук’яненка з ключовими напрямами міжнародної економічної активності – економіка, менеджмент, фінанси, торгівля, а також кроком до подальшої структурної оптимізації факультету в процесі вдосконалення магістерської освіти згідно з критеріями Болонського процесу, визнанням накопиченого досвіду та науково-методичного потенціалу колективу в царині міжнародних торговельно-економічних відносин.

У 2017 році з огляду на предметну область, бази практики та теми магістерських дипломних робіт, а також місця працевлаштування випускників, кафедру рішенням Вченої ради Університету було перейменовано у кафедру «Міжнародної торгівлі і маркетингу».

Результати та здобутки кафедри:

  • підготовка понад 1000 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та понад 500 фахівців за англомовною сертифікатною програмою «Торгова політика та комерційна дипломатія»;
  • участь у наукових дослідженнях за міжкафедральними темами «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (0101U002948), «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (0106U004357), «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» (0111U007630), «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси» (0116U001387), та чотирма ініціативними науково-дослідними темами з актуальних питань міжнародної торговельно-маркетингової діяльності; за результатами досліджень підготовлено 24 кандидати економічних наук та 3 доктори філософії (PhD);  члени кафедри стали авторами та співавторами близько 30 монографій, понад 700 статей, взяли участь у наукових конференціях як в Україні, так і за кордоном. За результатами моніторингу Інноваційного внеску НПП у формуванні високого рейтингу університету в його Науковій атестації кафедра у 2020 р. посіла четверте місце, у 2021 р. – шосте, у 2022 р. – 11, але друге місце за рівнем цитування друкованих робіт.
 
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри