Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

Перша в Україні кафедра міжнародної торгівлі, яка створена у 2005 році, має статус випускової кафедри за освітньо-професійною програмою магістерського рівня вищої освіти «Міжнародна торгівля і маркетинг» та освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

Основними завданнями кафедри є формування професійних компетенцій студентів бакалаврського та магістерського рівнів навчання в сфері міжнародної торгівлі та міжнародного маркетингу; проведення наукових досліджень за такими перспективними напрямами як формування торгових політик країн в умовах функціонування глобальної торгової системі СОТ, розвиток форм та методів комерційної дипломатії, модернізація технологій міжнародної маркетингової діяльності; постійне вдосконалення методики, форм та методів викладання дисциплін; виховання у майбутніх фахівців динамізму, креативності, організованості, чесності та патріотизму.

Звіт про наукову роботу кафедри за 2021 рік

Детальніше про кафедру»

Історія кафедри

Створення кафедри в 2005 році стало своєрідною констатацією внеску факультету в підготовку фахівців з міжнародної торговельно-маркетингової діяльності в умовах інтеграції країни до глобальної торгової системи СОТ, логічним продовженням інституціонального оформлення наукової та навчально-методичної школи професора Д. Г. Лук’яненка з ключовими напрямами міжнародної економічної активності (економіка, менеджмент, фінанси, торгівля), кроком до подальшої структурної оптимізації факультету в процесі вдосконалення магістерської освіти згідно з критеріями Болонського процесу, визнанням накопиченого досвіду та науково-методичного потенціалу колективу в царині міжнародних торговельно-економічних відносин.

Результати та здобутки кафедри

  • підготовка 800 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за програмою «Міжнародна торгівля» та понад 500 фахівців за англомовною сертифікатною програмою «Торгова політика та комерційна дипломатія», що була започаткована у 2002 р. з фахівцями Центру торгової політики і права при Карлтонському університеті (м.Оттава, Канада), а згодом розвинута Центром розвитку міжнародної торгівлі, що діє при кафедрі;
  • участь у наукових дослідженнях за міжкафедральними темами «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (0101U002948), «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (0106U004357), «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» (0111U007630) та чотирма ініціативними науково-дослідними темами з актуальних питань міжнародної торговельно-маркетингової діяльності; за результатами досліджень підготовлено 15 кандидатів економічних наук, члени кафедри стали авторами та співавторами 12 монографій, понад 100 статей, взяли участь у наукових конференціях як в Україні, так і за кордоном;
  • створення науково-методичного забезпечення учбового процесу, сформованого на формування та розвиток загальних та професійних компетенцій в сфері міжнародної торговельно-маркетингової діяльності; розробка міжпредметного тренінгу «Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів» для слухачів магістратури; забезпечення учбового процесу власними підручниками та посібниками на 70%;
  • розвиток студентської науки: функціонування студентського дискусійного клубу; активна діяльність секції «Міжнародна торговельно-маркетингова діяльність» КНЕУ; перемоги у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» у 2014/2015 та 2015/2016 роках; серія спільних публікацій зі студентами статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях;
  • видання з 2004 року двомовного журналу «Міжнародна економічна політика» (Journal of International Economic Policy), що з 2012 року є друкованим органом Інституту глобальної економічної політики університету; журнал включено в перелік наукових фахових видань (Постанова Президії ВАК від 04.07.2006 №1-05/7) та зареєстровано у наукометричних базах даних (Ulrichs WEB, Index Copernicus, EBSCO, Advanced Science Index, Cite Factor, Open Academic Journals Index(OAJI), Directory of Open Access Journals (DRJI), World Cat, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Google Scholar).
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліна рівня PhD