Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра європейської економіки і бізнесу

Кафедра європейської економіки і бізнесу створена 1 вересня 2010 року (заснована під назвою «кафедра європейської інтеграції»). Місією кафедри є фундаментальна підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами магістерського рівня «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна економіка» (магістерська програма «Європейський бізнес») до роботи в умовах конкурентних секторальних ринків Європи та світу.

Положення кафедри

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Європейська інтеграція

Метою курсу є набуття студентами знань щодо суті процесу європейської економічної інтеграції, основних напрямів процесу внутрішньої та зовнішньої конвергенції країн-учасниць та формування навичок ідентифікації країнових та наднаціональних моделей зближення в ЄС.

Основними завданнями курсу є

 • розуміння суті процесу європейської інтеграції і основних напрямів подальшої конвергенції країн-учасниць;
 • чітке усвідомлення інституційного устрою ЄС та особливостей розподілу повноважень між національними та наднаціональними структурами управління;
 • одержання знань з основних видів секторальної, горизонтальної, зовнішньої політики ЄС та політики захисту прав громадян;
 • практична ідентифікація моделей розвитку держав-членів ЄС;
 • формування навичок визначення етапності та критеріальності системного зближення країн-аплікантів на вступ, а також аналіз позитивних та негативних наслідків коінтеграції держав ЦСЄ до Європейського Союзу;
 • усвідомлення основних напрямків, механізмів та інструментів зближення України та ЄС
Країнознавство
Світова економіка

Аналіз економіки країн світу
Економічна політика та стандарти ЄС
Стратегія європейської інтеграції України
Дисципліни магістерського рівня
Міжнародні стратегії економічного розвитку

Метою навчальної дисципліни є систематизація набутих і отримання нових знань щодо проблем і методів розробки та реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку.

Завдання дисципліни зорієнтовані на розуміння:

 • середовища формування сучасних стратегій розвитку та його ключових компонентів;
 • спектру апробованих у світогосподарській практиці та новітніх найбільш перспективних макроекономічних політик;
 • особливостей розробки та реалізації національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку;
 • сучасної міжнародної регуляторно-координаційної політики, зокрема в контексті інтересів країн з перехідними економіками;
 • сутності, умов, проблем і перспектив глобалізації економіки, її впливу на національні стратегії розвитку;
 • економічних аспектів розвитку окремих цивілізацій та міжцивілізаційної взаємодії
Економіка європейської інтеграції

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань щодо суті європейської інтеграційної політики, її складових, механізмів та інструментів регулювання макропропорцій на країновому та наднаціональному рівнях.

Завдання дисципліни:

 • виявити суть та напрямки сучасної інтеграційної політики ЄС;
 • сформувати навички визначення характеру та основних напрямків реалізації окремих видів європейської політики (аграрна, структурна (регіональна), промислова, конкурентна, інвестиційна, транспортна);
 • визначити механізми та інструменти реалізації окремих видів політики ЄС та сформувати у студентів знання щодо особливостей підтримки пріоритетних галузей економіки Євросоюзу
Європейський бізнес та корпоративні стратегії

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій з організації ділових операцій та управління конкурентною поведінкою компанії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Союзу.

Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів системи компетенцій щодо:

 • розуміння особливостей європейського бізнесу та його ролі у розвитку Європейського Союзу в умовах глобалізації та регіональної інтеграції;
 • ідентифікації можливостей та обмежень малих та середніх підприємств у країнах – членах ЄС у виробництві товарів, наданні послуг, забезпеченні зайнятості та нарощуванні обсягів ВВП;
 • аналізу питань управління якістю на мікрорівні в основних галузях європейського бізнесу;
 • класифікації інструментів уніфікованого в межах ЄС управління конкурентною поведінкою суб’єктів підприємницької діяльності основних галузей європейської економіки;
 • характеристики процесу управління соціальною відповідальністю в компаніях, що здійснюють господарські операції в країнах-членах ЄС;
 • оцінки ефективності функціонування європейських підприємств основних галузей бізнесу;
 • систематизації методів регулювання основних ринків товарів та послуг Європейського Союзу;
 • визначення перспектив розвитку основних галузей європейського бізнесу в контексті нової парадигми глобального менеджменту
Європейський проектний менеджмент

Метою вивчення дисципліни «Європейський проектний менеджмент» є ознайомлення студентів з сучасною методологією та інструментарієм проектного менеджменту європейських організацій, засвоєння практичних навичок розробки та реалізації проектів, розуміння перспектив застосування своїх знань та умінь у процесі європейської інтеграції

Європейські стратегії України

Метою навчальної дисципліни є формування цілісного уявлення пор суть європейських стратегій України, виявлення шляхів та напрямів розвитку спільних стратегій зближення України та ЄС.

Завдання дисципліни:

 • визначити особливості сучасного стану та перспектив взаємовідносин України з ЄС;
 • сформувати навички аналізу шляхів та напрямів конвергенції України та Євросоюзу та концептуальних основ стратегії їх зближення
Європейський бізнес