Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота колективу кафедри спрямована на підвищення наукового та навчально-методичного рівня викладання дисциплін бакалаврського та магістерського циклів з використанням інноваційно-педагогічних технологій.

Викладачі кафедри використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій, семінарських занять і тренінгів з максимальною орієнтацією на активізацію самостійної роботи студентів. Цьому сприяє їх безпосередньо міжнародний як академічний, так і практичний досвід. Так, завідувач кафедри Д.Г.Лук’яненко свого часу навчався і стажувався в університетах Канади, США, Німеччини, Китаю, є експертом Європейської Комісії ООН; професор Є.Г.Панченко – в університетах США, Китаю, Єгипту, Південної Кореї; д.е.н., професор В.А.Білошапка та д.е.н., професор Т.В.Кальченко – в університетах Канади та Великобританії; к.е.н. О.Д.Лук'яненко та В.В.Олійник – в університетах Європейського Союзу, вони є сертифікованими лекторами ЄС.

 

Викладачами кафедри проводилась активна робота з вдосконалення методів і форм навчання із залученням інноваційно-навчальних технологій.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку навичок наукового мислення.

Основними формами такої роботи було впровадження в навчальний процес проблемних ситуацій, ділових ігор, кейс-методів та проведення тренінгів, а саме:

·        проведення інтерактивних лекцій, під час яких застосовується рольові ігри, проблемні ситуації, міні-кейси, командні ігри;

·        виконання творчих завдань за окремими темами дисципліни;

·        підготовка презентацій з проблемних ситуацій та ділових ігор;

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Підручники

 

  1. Глобальна економіка: навч. посіб. / [Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Т.В.Кальченко, Н.М.Рябець, І.В.Тимків та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г.Лук’яненка. — Київ : КНЕУ, 2017. – 164.
  2. Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг: навчальний посібник/ Петрашко Л., Панченко Є., Петрашко П., Мартинюк О., Кір’якова М., Киян Є.; за ред. Л. П. Петрашко. – К.: КНЕУ, 2016. – 310, [2] с. 
  3. Регіональна політика Європейського Союзу. Електронний підручник; [заред. Віктора Чужикова]. –К.: КНЕУ, 2016. – 495с. (28, 76 др.арк.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/19806
  4. Виробнича практика: практикум [навчальний посібник]/ Ю.М.Лозовик, Л.П.Гальперіна. - К.: КНЕУ, 2014. – 136 с.
  5. Європейський проектний менеджмент: навч.посібник / Петрашко Л.П., Ткаленко С.. - К.: КНЕУ, 2014. – 412 с. 
  6. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук. – Київ: КНЕУ, 2014. – 762 с.
  7. Практикум: міжнародна економічна діяльність України: підручник / Фурсова О.В., Гальперіна Л.П., Олійник В.В. та ін. – К.: КНЕУ, 2014. – 336/48 с. –З грифом МОН України (лист №1 /11 - 4603 від 31.03.2014 р.)
  8. Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В., Орєхова Т.В., Лисенко К.В., Фролова Т.О., Чорноусова М.О. Транснаціональні корпорації: підручник. – Д.: «Современная печать», 2013. – 633 с. 
  9. Петрашко Л.П. Валютні операції: посібник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2013. – 271 с. 
Остання редакція: 23.10.18