Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки КНЕУ заснована в 1989 р. і стала першою в Україні кафедрою за даним напрямком. Її засновником і багаторічним керівником був доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Лук’яненко Д.Г., в 1995-97рр. кафедру очолював академік НАН України професор, Пахомов Ю.М.

Положення про кафедру.

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Міжнародна економіка (вибіркова)

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин

Міжнародна економіка 5 кредитів

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Міжнародна економіка 10 кредитів

Мета: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Міжнародна безпека

Мета дисципліни: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері міжнародної безпеки, а також форм, методів та механізмів її забезпечення.

Завдання дисципліни:

-  озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної безпеки, її рівнів, ключових принципів та історичних передумов формування;

- опанування знаннями щодо суб’єктів та об’єктів міжнародної безпеки;

- навчити визначати сутність та загрози національній економічній безпеці, а також її місце у системі державного управління економікою; 

- навчити студентів аналізувати структуру та механізм забезпечення економічної безпеки в банківсько-фінансовій та енергетичній сфері;

- сформувати вміння щодо загроз продовольчій безпеці та світового досвіду регулювання безпечності продуктів харчування;

- допомогти студентам освоїти методи і механізми сучасної системи протидії загрозам в інформаційній сфері;

- навчити визначати інструменти та важелі протидії відмиванню «брудних грошей»;

- сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній діяльності, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку

Тренінг (Міжнародна економіка)

Мета науки: набуття студентами вмінь та навичок застосування методів, прийомів, способів та інструментів системного аналізу міжнародних економічних процесів та форм міжнародної економічної діяльності країн.

Завдання науки: сформувати у студентів вміння використовувати теоретичні знання у процесі вирішення конкретних завдань аналітичного та прикладного характеру; засвоєти та опрацювати кількісні та якісні методи аналізу міжнародних комерційно-виробничих, фінансово-кредитних, інвестиційних та валютних процесів; отримати навички самостійного пошуку джерел інформації, її обробки, розрахунку аналітичних та інтегральних показників сформувати цілісне уявлення про розвиток економіки країн в умовах глобалізації; розвинути вміння формувати професійну оцінку та критичні судження щодо економічних явищ та процесів в умовах невизначеності та обмеженості інформації; оволодіти вміннями та навичками роботи в команді, презентації результатів командної роботи

Міжнародні економічні відносини

Мета науки: сформувати у студентів цілісне  уявлення про сучасні форми, особливості, закономірності та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;  набути  практичні навички  аналізу складних явищ у світогосподарських  зв’язках в умовах глобалізації світової економіки; прищепити вміння  творчо  використовувати  отримані  знання   у процесі  подальшого вивчення економіки  та  в практичній діяльності міжнародного бізнесу

Венчурний бізнес

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасних компетенцій в області прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з функціонуванням венчурного бізнесу як особливого сектора інвестиційного ринку та джерела фінансування інноваційної діяльності, освоєння інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень, моделей функціонування венчурних фондів

Бізнес-планування Зовнішньо Економічної Діяльність

Мета дисицпліни – практична реалізація набутих теоретичних знань шляхом розробки бізнес-плану

Завдання дисципліни:

· озброїти студентів знаннями щодо структури бізнес-плану;

· навчити аналізувати і оцінювати зовнішнє політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру бізнес-середовища;

· допомогти освоїти методи і механізми розробки та просунення бізнес-плану;

·  навчити аналізувати середовища ринку позиціонування пропонує мого товару  в бізнес-плані

· навчити визначати сутність загроз та механізмів їх вирішення;

· сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи розвитку міжнародного бізнесу

Вступ до спеціальності (К-ра Міжнародної економіки)

Мета дисципліни  – сформувати цілісне представлення у студентів знань щодо сучасних освітніх тенденцій, шляхом підготовки студентів до навчання в університеті у відповідності з сучасними інтегративними процесами в міжнародній освіті в контексті прийняття Болонської декларації

Дисципліни магістерського рівня
Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Мета дисципліни є: формування розуміння студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку.

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та національних економік в умовах економічної глобалізації; визначені показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій); досліджені та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності; аналізі галузевих, регіональних та секторальних імператив формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначені диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції; розробці та імплементації конкурентних стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки

Управління інтелектуальною власністю

Мета дисципліни: набуття студентами комплексних знань про найважливіші теоретичні і практичні складові управління інтелектуальною власністю, а також практичних навиків управління ними на корпоративному, національному та міжнародних рівнях.

Завдання дисципліни:розуміння управління інтелектуальною власністю як дисципліни, її методології та суті категорії інтелектуальна власність, об’єктів права інтелектуальної власності та прав на них, їх ролі та місця в інформаційному суспільстві та в економіці України; розвиток вміння аналізувати і оцінювати економічні, політико-правові, соціально-культурні, технологічні умови та інфраструктуру створення, ідентифікації, обігу, захисту, регулювання ринків об’єктів права інтелектуальної власності; вивчення принципів, процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування, як вирішального чинника розвитку економіки в цілому та інтелектуальної власності як ключового ресурсу інформаційного суспільства; розуміння передумов і форм, методів і механізмів створення, обігу, споживання та управління об’єктами права інтелектуальної власності та проведення їх оцінки; вивчення та аналіз стану, тенденцій та факторів розвитку, особливостей функціонування ринків об’єктів права інтелектуальної власності в світі та Україні; вміння розробляти та аналізувати елементи та в комплексі плани та стратегічні напрямки управління об’єктами права інтелектуальної власності на корпоративному, національному та міжнародних рівнях; поглиблення практичних навичок юридичного супроводження економічних відносин щодо об’єктів права інтелектуальної власності; вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України та з національними суб’єктами, враховуючи тенденції і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин

Глобальне конкурентне лідерство

Мета дисципліни є: формування у студентів знань і розуміння об’єктивних передумов, чинників забезпечення та механізмів досягнення глобального конкурентного лідерства бізнес-структурами, країнами і інтеграційними блоками.

Завдання дисципліни орієнтовані на глибоке розуміння: сутності лідерства у світовому господарстві, теорії та концепції (закономірностей) його забезпечення і розвитку; середовища формування сучасних глобальних конкурентних лідерів та його ключових компонентів; економічних, соціальних і політичних аспектів забезпечення глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначення диспозиції суб’єктів-лідерів глобальної конкуренції; визначення показників і чинників забезпечення глобального лідерства у світовому господарстві; діагностування галузевих, регіональних і секторальних імперативів формування глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин; дослідження та селекції різних типів макроекономічної і конкурентної політики забезпечення лідерства у світогосподарському просторі; особливостей розробки та реалізації національних стратегій економічного розвитку задля забезпечення глобального конкурентного лідерства; основних тенденцій формування глобальних корпоративних лідерів світового ринку та їх розвитку; визначення умов, проблем і перспектив становлення нових глобальних конкурентних лідерів світового господарства, їх впливу на розвиток людства

Глобальне підприємництво

Мета науки: сформувати у студентів систему теоретичних знань, практичних навичок та інноваційних підходів до ведення підприємницької діяльності в глобальному середовищі.

Управління діловою досконалістю

Мета дисципліни: сформувати систему теоретичних знань, вмінь і практичних навичок у сфері ділової досконалості, а також форм, методів та механізмів її забезпечення.

Завдання дисциплінивиявленні системної сутності управління діловою досконалістю підприємств, організацій, корпорацій в умовах економічної глобалізації; визначенні показників та факторів ділової досконалості підприємств (організацій); дослідженні та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності; визначенні диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції згідно міжнародних моделей управління діловою досконалістю; формуванні лідерських стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки

Методологія наукових досліджень (К-ра Міжнародної економіки)

Мета дисципліни: набуття базових компетенцій щодо основних процесів, цілей, структури, інформаційних джерел, практик наукового дослідження, зокрема у галузі міжнародної економіки.

Завдання дисципліни: озброїти студентів навичками застосування знань щодо природи та логіки, методологічних підходів, принципів та загальнонаукових й спеціальних методів, етики, а також особливостей планування, формування мети, гіпотез, обґрунтування методик, і проведення наукових досліджень; розвивати вміння використовувати одержані теоретичні знання у дослідній діяльності; допомогти освоїти базові навики оцінки якості, переваг та недоліків наукових робіт; закріпити творчі навички формулювання дослідницьких питань; поглибити навики оформлення наукових робіт та їх презентацій перед зацікавленими особами

Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття управлінських рішень

Мета дисципліни: удосконалення вмінь студентів щодо інвестиційних досліджень, розвиток їх аналітичних здібностей та презентаційних навичок. 

Завдання дисципліни: навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний інструментарій; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та напрямки державного регулювання інвестиційної діяльності; отримання навичок самостійного пошуку джерел інформації, її обробки, розрахунку аналітичних показників; оволодіння студентами вміннями та навичками роботи в команді, презентації результатів командної роботи

Глобальна економіка (К-ра Міжнародної економіки)

Метою дисципліни єформування розуміння магістрами умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень

Розвиток особистісних якостей менеджера

Мета дисципліни полягає в просуванні слухачів від самопізнання тасамоменджентудовисокоефективноїуправлінськоїдіяльності, досягненнявміньформуватидієздатнукомандузапринципамикорпоративноїкультури, всебічноїреалізаціїособистіснихконкурентнихпереваглідера.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

  • діагностувати свій індивідуально-психологічний потенціал;
  • створювати конструктивні міжособистісні стосунки в колективі;
  • визначати обмежувальні та підтримувальні життєві та професійні настановлення;
  • застосовувати методи і прийоми самореалізації психічних станів;
  • розрізняти стилі управління та використовувати їх відповідно до ситуації;
  • розвивати власні лідерські якості;
  • презентувати себе та результати власної професійної діяльності