Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки КНЕУ була заснована у 1989 р., коли вперше в Україні було започатковано новий напрям освітньої діяльності з підготовки фахівців міжнародного профілю. З набуттям Україною державної незалежності та актуалізацією розбудови нашою країною самостійної зовнішньоекономічної політики на кафедрі було сформовано ефективну систему підготовки професіоналів міжнародного профілю з глибокими економічними знаннями.

Засновником та багаторічним керівником кафедри був д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Лук’яненко Д. Г.; у 1995-1997 рр. кафедру очолював д.е.н., професор, Академік НАН України, Пахомов Ю. М.; у 1997-2021 рр. – д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Поручник А. М. З 2022 р. завідувачем кафедри є д.е.н., професор Столярчук Я. М. Нині на кафедрі працює 17 викладачів, з них: 7 докторів наук; 6 професорів; 9 кандидатів наук, доцентів та 1 старший викладач. Серед викладачів кафедри є Лауреати премії Президента України для молодих вчених 2009 р. проф. Столярчук Я. М. та  проф. Швиданенко О. А.

Портрет кафедри характеризують такі ключові риси як: інноваційність, креативність, мобільність, перспективність та конкурентність. Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів з міжнародної економіки, формуючи у них як фундаментальні теоретичні знання, так і практичні навички. Завдяки роботі професорсько-викладацького корпусу студенти ефективно опановують дисциплінами навчального плану, набувають hard і soft skills, а також отримують навички системного мислення з ефективної професійної діяльності у турбулентному бізнес-середовищі. Випускники освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, що реалізуються на кафедрі, є затребуваними на ринку праці. Вони працюють у міжнародних і вітчизняних компаніях, органах державної влади і місцевого самоврядування, дипломатичних установах, громадських організаціях, міжнародних організаціях.

Найбільш вагомими здобутками кафедрив освітньо-науковій, інноваційній та консалтинговій діяльності, які забезпечують їй високий всеукраїнський конкурентний статус, є наступні:

 • підготовка близько 20 докторів та понад 60 кандидатів економічних наук і докторів філософії за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;
 • публікація понад 60 колективних та індивідуальних монографій російською, польською й англійською мовами, у тому числі за кордоном;
 • публікація близько 20 підручників та навчальних посібників з міжнародної економіки, світової економіки, економіки зарубіжних країн, міжнародного економічного аналізу, управління міжнародною конкурентоспроможністю, глобального конкурентного лідерства та ін.

Кафедра є осередком формування та розвитку наукової школи Глобального конкурентного лідерства, тут функціонують докторантура й аспірантура, на базі яких здійснюється підготовка наукових кадрів. Науковці кафедри беруть активну участь у підготовці законодавчих актів, виконанні державних наукових тем, експертизі дисертаційних робіт, реалізації національних і міжнародних проєктів, розробленні державних програм економічного та інноваційного розвитку, формуванні нової моделі розвитку вищої освіти в Україні.

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • Теоретичні засади глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин;
 • Цифрова трансформація світогосподарської системи;
 • Екологізація міжнародної економічної діяльності;
 • Стратегії глобального і регіонального конкурентного лідерства;
 • Глобальне лідерство в умовах реалізації концепції сталого розвитку;
 • Міжнародні конкурентні стратегії економічного розвитку;
 • Конкурентні стратегії країн Європейського Союзу;
 • Стратегії конкурентного лідерства Китаю, країн Близького та Середнього Сходу;
 • Формування конкурентної міжнародної економічної політики України;
 • Освітні стратегії країн-ключових інноваторів.

Колективом кафедри розроблені і реалізовані 4 магістерські програми, 15 ексклюзивних навчальних курсів, понад десятка міжнародних проєктів і грантів, успішно розвивається співробітництво з провідними міжнародними компаніями та зарубіжними університетами. Науково-педагогічні кадри кафедри володіють високим рівнем кваліфікації у різних сферах теорії і практики світогосподарських зв’язків. Завдяки їх зусиллям у викладацькій практиці реалізуються новаторські ідеї педагогічної та академічної науки, а також впроваджуються проєкти міжнародного співробітництва.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти неодноразово отримували перемоги  на Всеукраїнських, європейських і світових конкурсах з наукових робіт і консалтингових проєктів. Про високий міжнародний імідж професорсько-викладацького корпусу кафедри свідчать їх публікації в закордонних виданнях та запрошення для викладання спецкурсів у зарубіжних університетах.

 

Положення про кафедру.

Звіт про наукову роботу кафедри за 2023 рік

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри