Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

Головними пріоритетами роботи кафедри міжнародного менеджменту є дослідження актуальних тенденцій глобалізації світового господарства, проблем корпоративного управління і стратегічного планування.

Кадровий склад кафедри міжнародного менеджменту забезпечує викладання дисциплін на бакалаврському рівні усіх форм навчання за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», на магістерському рівні усіх форм навчання на магістерських програмах «Управління міжнародним бізнесом» та «Бізнес-адміністрування», а також на очно-заочній та заочній формах навчання Інституту бізнес-освіти на програмах «Управління міжнародним бізнесом» та «Бізнес-адміністрування».

Положення про кафедру

Детальніше про кафедру »

Iсторiя кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту створена у 1996 р. на основі кафедри міжнародних економічних відносин. Кафедру очолив доктор економічних наук, професор Д.Г. Лук’яненко.

Нині на кафедрі працюють 37 викладачів, у тому числі – 9 докторів економічних наук, 10 професорів, 21 кандидатів економічних наук, 9 доцентів, 7 старших викладачів та 5 асистентів, які є провідними спеціалістами в галузі міжнародного менеджменту та глобальної економіки. Серед них – відомі в країні та за кордоном вчені: заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, лауреат премії НАН України ім. В.М.Птухи за цикл робіт «Глобалізація та інтеграція світового розвитку», доктор економічних наук, професор Д.Г.Лук’яненко; почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), лауреат премії імені О.Шліхтера НАН України у галузі економіки, академік Академія економічних наук України (АЕНУ), доктор економічних наук, професор Є.Г.Панченко, заслужений економіст України, професор П.Г.Петрашко (Голова державного казначейства України у 1997-2005 рр.).

Для провідних викладачів і співробітників кафедри характерною є активна позиція у сфері своєї професійної діяльності стосовно: наукової атестації міжнародників-економістів (безпосередня участь у роботі Спеціалізованих вчених рад – Д.Г.Лук’яненко, Є.Г.Панченко, Т.В.Кальченко, В.А.Білошапка; опанування і рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень; видавничої діяльності – Д.Г.Лук’яненко є головним редактором наукових журналів "Ринок цінних паперів України" та "Міжнародна економічна політика", Є.Г.Панченко, П.Г.Петрашко, В.А.Білошапка – членами редакційних колегій цих та інших наукових журналів); експертно-консалтингової діяльності на макрорівні (Адміністрація Президента України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ України) та в міжнародних організаціях (Європейська комісія ООН, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку) і корпораціях.

Викладацький склад кафедри:

 

1. Аністратенко Наталія Володимирівна

2. Бабич Тетяна Олегівна

3. Білошапка Владислав Анатолійович

4. Веремієнко Тетяна Сергіївна

5. Власенко Юлія Володимирівна

6. Галахова Тетяна Олексіївна

7. Гальперіна Любов Павлівна

8. Грищенко Наталія Вячеславівна

9. Гончарова Ольга Володимирівна

10.  Данилюк Наталія Іванівна

11.  Дзебих Ірина  Борисівна

12.  Дорошенко Олександра Сергіївна

13.  Жеваго Аліна Володимирівна

14.  Загородній Ігор Петрович

15.  Каленюк Ірина Сергіївна

16.  Кальченко Тимур Валерійович

17.  Кислицина Ольга Володимирівна

18.  Киян Єгор Михайлович

19.  Кір'якова Марина Євгенівна

20.  Кулик Юрій Євгенович

21.  Лук’яненко Дмитро Григорович

22.  Лук’яненко Ольга Дмитрівна

23.  Мальченко Анна Володимирівна

24.  Мартинюк Олена Віталіївна

25.  Олійник Вікторія Володимирівна

26.  Омельченко Роман Володимирович

27.  Орєхова Тетяна Вікторівна

28.  Панченко Євген Григорович

29.  Петрашко Людмила Петрівна

30.  Петрашко Петро Геннадійович

31.  Рябець Наталія Миколаївна

32.  Сергієнко Марія Анатоліївна

33.  Сіденко Світлана Володимирівна

34.  Тимків Ірина Валеріївна

35.  Тітова Олена Сергіївна

36.  Фурсова Олена Вікторівна

37.  Шевелюк Олександр Олександрович 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (напрям в підготовки 6601/1 та 6601/2)

Мета науки: надання студентам теоретичних і прикладних знань у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій,достатніх дляроботи за фахом на підприємстві, що здійснює  зовнішньоекономічну діяльність

Міжнародна економічна діяльність України» напряму підготовки 6503

Мета наука: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері міжнародної економічної діяльності України.

Завдання науки: формування системи знань у сфері міжнародної економічної діяльності України, а також набуття практичних навичок щодо організації, регулювання та здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній економічній діяльності України

Міжнародна економічна діяльність України» напряму підготовки 6401

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері міжнародної економічної діяльності України.

Завдання дисципліни: формування системи знань у сфері міжнародної економічної діяльності України, а також набуття практичних навичок щодо організації, регулювання та здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній економічній діяльності України

Міжнародний консалтинг

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі управлінського консультування транснаціональних корпорацій.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів та керівників

Виробнича практика напряму підготовки 6503 – «міжнародна економіка»

Мета виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами здійснення міжнародної економічної діяльності і менеджменту, формування професійних умінь і навичок для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень, розвиток аналітичних і управлінських здібностей студентів

Міжнародні організації

Мета дисципліни: формування системи теоретичних навичок і вмінь дослідження стану міжнародної економічної інтеграції, знань щодо об’єктивних закономірностей, принципів, функцій механізмів створення і дій та особливостей сучасних міжнародних організацій, сучасного і перспективного співробітництва України з міжнародними організаціями

Практичні заняття (міжпредметний тренінг) для студентів заочної форми навчання» напряму підготовки 6503 – «міжнародна економіка»

 

Мета міжпредметного тренінгу: оволодіння студентами сучасними методами здійснення міжнародної економічної діяльності і менеджменту, формування професійних умінь і навичок для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень, розвиток аналітичних і управлінських здібностей студентів

Транснаціональні корпорації

Метадисциплінинабуттязагальнихтаспеціальнихкомпетенційусферітранснаціональногобізнесу, необхіднихдлямайбутньоїпрофесійноїдіяльностівтранснаціональнихкорпораціях(ТНК) таїхпідрозділах.

Завданнядисципліни: вивченняТНКяк головнихсуб’єктівсучасногоміжнародногобізнесу; ключовихгравцівнаглобальнихринкахтоварів, послуг, фінансів, інновацій; беззаперечнихлідерівувсіхсекторахекономіки; генераторівконкурентнихперевагкраїнірегіонів; носіївкроскультурнихкомунікаційітрадицій; ініціаторівглобальноїгармонізаціїтауніфікаціїумовбізнесдіяльності; провокаторівнаціональних, регіональнихіглобальнихконфліктівікриз

Економіка і зовнішньоекономічні зв`язки України
Дисципліни магістерського рівня
Глобальна економіка

Мета науки: формування розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

 

Мета науки: формування у студентів знань з прийняття рішень щодо оцінки та підвищення управлінської результативності в міжнародному бізнесі.

Завдання науки: допомогти студентам у розумінні менеджменту як практики, заснованої на науці, мистецтві і майстерності; розвитку контекстного мислення, заснованого на розумінні сильних і слабких сторін поточної бізнес-моделі, організаційного дизайну та корпоративної культури та їх впливу на управлінську результативність; прийманні зобов’язань щодо досягнення організаційного успіху та свого особистого управлінського розвитку

Міжнародний інноваційний менеджмент

 

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань і навичок у галузі розробки, освоєння виробництва та комерціалізації інновацій в транснаціональних корпораціях.

Завдання науки: сформувати у студентів достатньо компетенцій для початку роботи за фахом на первинних посадах в компаніях під керівництвом досвідчених менеджерів

Міжнародний менеджмент

 

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань та навичок у сфері управління діяльністю транснаціональних корпорацій в різних галузях економіки.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом відповідних досвідчених фахівців та керівників підрозділів

Міжпредметний тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)»

Методичні матеріали з міжпредметного тренінгу "Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності"

Дисципліни рівня PhD

Глобальний менеджмент