Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

    Головну мету навчально-методичної роботи кафедра вбачає у формуванні професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів – майбутніх фахівців-економістів. Пріоритетність саме такого підходу обумовлюється прикладним, практичним характером викладацької роботи кафедри, яка не охоплює теоретичних дисциплін з сфери німецької філології.

    Цей єдиний концептуальний підхід орієнтується на потреби міжнародних контактів, зміщує акцент в оволодінні знаннями з німецької мови на діалогічне мовлення ситуативного характеру, передбачає комплексне засвоєння в цілеспрямованих мовленнєвих актах фонетичних, лексичних та граматичних норм, стимулює висловлення студентами власних думок та аргументів, тобто – спрямований на прищеплення студентам навичок усного і письмового мовлення, адекватного конкретній комунікативній ситуації.

     Пріоритетним чинником для досягнення зазначеної вище мети є організація освітнього процесу на засадах комунікативного принципу, який передбачає:

     - врахування базового рівня знань студентів з німецької мови та визначення рівня, який має бути досягнуто в процесі навчання, згідно з стандартами Ради Європи – “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”;

     - використання професійно і фахово зорієнтованих навчальних матеріалів та технологій навчання (візуалізація, презентація, ведення дискусій, метаплан, інтелектуальні карти (майнд-меппінг), проектна робота, ділові ігри тощо), що неможливо без широкого впровадження сучасних інформаційних технологій (фахова спрямованість навчального матеріалу у комбінації з комунікативними/інтерактивними формами його опрацювання);

     - використання навчальних матеріалів, котрі ілюструють «культурні стандарти» німецькомовних народів (їх традиції, звичаї, культурні надбання, норми ділового етикету, спілкування тощо) (усвідомлення студентами міжкультурних відмінностей);

     - індивідуалізацію навчального процесу, що уможливлюється формуванням груп за базовим рівнем знань та відповідною розробкою завдань і найбільшою мірою забезпечується при опрацюванні матеріалів інтерактивного практикуму (навчальної комп’ютерної програми);

     - переважну одномовність практичних занять, постійну мовленнєву діяльність студентів на практичних заняттях з варіацією форм їх навчальної взаємодії/співпраці, в тому числі і при виконанні самостійних завдань;

     - проблемний характер підсумкових занять за темами, що вивчаються, та частини завдань в рамках самостійної роботи студентів;

     - різноаспектний проміжний та підсумковий контроль знань студентів.

    Оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією саме на таких засадах є і реалізацією компетентнісного студентоцентрованого підходу, тобто забезпечує одночасне формування і цілої низки інших – загальних та глобальних – компетенцій.

     Втілення комунікативного принципу в освітній процес з німецькомовних дисциплін вимагає орієнтації на такі аспекти:

     1. Посилення інноваційної складової навчального процесу. Прагнучи інтенсифікувати навчальний процес, кафедра вивчає надбання сучасної науки та практики в сфері методики викладання іноземних мов, постійно поповнює і систематизує кафедральний банк даних з цієї тематики та активно впроваджує у викладацьку діяльність інноваційні техніки і прийоми, зокрема, рольові ігри та ситуації, усні презентації з обґрунтуванням власної позиції, тематичні дискусії, віртуальні проекти, відеофільми з завданнями до них і т.п. Кафедра створила та розвиває власну бібліотеку навчально-методичних матеріалів, відеотеку, активно використовує для проведення практичних занять власний лінгафонний кабінет та комп’ютерні класи університету. Залучення до навчального процесу викладачів з Німеччини (партнерського університету м. Констанц) є також одним з елементів інноваційної діяльності кафедри.

     2. Урізноманітнення форм самостійної роботи студентів. Самостійна робота виконується студентами щосеместрово і передбачає збалансованість усної та письмової форм презентації результатів, використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, проблемний, дискусійний характер завдань (особливо на ІІІ-ІV-х курсах) та різноманітність їх типів (реферати, дискусії, презентації, аудіювання, реферування матеріалів ЗМІ, коментування таблиць, діаграм, виконання комп’ютерних тестів тощо). Самостійна робота спрямовується не лише на поліпшення мовних знань, але й обов’язкове формування інших якостей студентів в контексті компетентнісного підходу – зокрема, таких як вміння самостійно знаходити та творчо опрацьовувати інформацію, формувати та аргументовано висвітлювати власну думку, толерантно відноситись та критично оцінювати позицію інших, пропонувати можливості вирішення певних проблем економічного характеру, керувати дискусією тощо.

     3. Поліпшення підсумкового контролю знань студентів. Логічним продовженням інноваційних зусиль в навчальному процесі стали аналогічні зміни в підходах до підсумкового контролю знань студентів. Кафедра повністю перейшла на екзаменаційні матеріали без завдань на переклад і таким чином реалізувала один з важливих принципів комунікативного підходу – принцип одномовності. Одномовні різноаспектні (німецькомовні) завдання, зокрема, з аудіювання, реферування текстів з власним коментарем, анотації текстів, написання приватних та ділових листів носять творчий характер та створюють передумови для більш об’єктивного і багатостороннього кінцевого контролю знань студентів.

     4. Підготовка навчально-методичних матеріалів нового покоління – посібників та навчальних комп’ютерних програм. Кафедра цілеспрямовано й послідовно працює над створенням власних навчально-методичних матеріалів, які відповідають сучасним підходам до вивчення іноземних мов. Зокрема, на кафедрі створена перша в Університеті комп’ютерна програма для вивчення іноземної мови «Інтерактивний практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей» та програма для здійснення модульного контролю знань студентів, а з 2010 р. підготовлені такі навчально-методичні матеріали:

     - “Німецька мова як друга іноземна (для студентів економічних спеціальностей)” (2010) – авторський колектив: М.М.Гавриш (керівник), О.Ф.Брагинець, О.О.Гавриш, О.П.Дмитренко, А.В.Капуш, Г.О.Копил, Т.А.Микал, І.Г.Островська, О.М.Сапожникова, Р.Д.Слободзян, О.В.Харчук. Посібник, який отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, розраховано на початківців без будь-яких базових знань з німецької мови. Цим обумовлена і його структура – першу складову утворює вступний фонетичний курс, після якого в шістнадцяти розділах – згідно з принципом “від простого – до складного” – опрацьовуються лексичні та граматичні теми. Тематика більшості розділів відноситься до сфери повсякденного спілкування, містить країнознавчу інформацію про Німеччину, Австрію та Швейцарію. В заключній частині – з орієнтацією на студентів-економістів – вивчаються питання економічного потенціалу України та німецькомовних країн.

     - «Німецька мова за професійним спрямуванням (для студентів економічних спеціальностей)» (2011) – укладач Т.І.Гунько. Посібник, який отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, зорієнтований на засвоєння фахової інформації про загальні економічні процеси, вироблення навичок активного володіння сучасною німецькою економічною термінологією, розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності з опрацюванням та повторенням важливих граматичних структур. Посібник пропонується для роботи із студентами факультетів економічних спеціальностей, які мають рівень володіння німецькою мовою В1 і вище.

     - Навчальний посібник-навчальна комп'ютерна програма "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Частина друга" (2013) - автор В.С.Ковтун. Концепція цієї навчальної комп'ютерної програми спрямована на задоволення поглиблених та розширених комунікативних потреб студента-економіста або будь-кого іншого, хто розпочав опанування німецької мови економіки, користуючись навчальною комп'ютерною програмою "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс" Ковтуна В.С. (2007). Програмою можна користуватися як в автономному режимі, так і в режимі online.

     Роботу з мовленнєвим матеріалом посібника організовано таким чином, що кожну контрольно-тренувальну вправу з 180 студент може розглядати як приклад певної комунікативної ситуації, яка, як і в житті, не обмежується виключно професійними потребами мовців, а охоплює і проблематику їхнього повсякдення. Посібник створено як для роботи в аудиторії з викладачем, так і для використання в режимі самостійної роботи та дистанційного навчання.

     (Авторське право у повному обсязі належить Ковтуну В.С.: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45888 від 03.10.2012 р., видане Державною службою інтелектуальної власності України).

    - «Ділова німецька мова» (практикум для студентів економічних спеціальностей) (2014) – авторський колектив: М.М.Гавриш (керівник), О.О.Гавриш, А.В.Капуш, І.Г.Островська, Н.Г.Приходько, Р.Д.Слободзян. Практикум отримав рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України. Його перша частина (розділи 1 – 6) зорієнтована на підготовку майбутніх фахівців-економістів до професійної діяльності в німецькомовному середовищі і має на меті розвиток вмінь та навичок студентів продукувати власні німецькомовні тексти різного призначення як в усній, так і в письмовій формі. Йдеться про реферування та анотацію текстів, опис та коментування графіків і діаграм, підготовку виступів та презентацій, участь в дискусіях. Друга половина (розділи 7 – 12) присвячена окремим фонетичним, лексичним та граматичним аспектам правильного німецькомовного мовлення. Тут розглядаються правила вимови економічної лексики, усталені норми звертань до осіб різних рангів, особливості позначення країн та їх жителів, а також кількісних показників, скорочення, типові для ділової сфери, і особливо ділової кореспонденції, а також схожі за формою, але різні за значенням дієслова.

     - «Ділова кореспонденція німецькою мовою» (практикум, 2014 р.) – автор О.О.Гавриш. Практикум, що отримав рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України, присвячений розвитку навичок ділового листування німецькою мовою і охоплює такі найбільш актуальні теми в цій галузі, як «Резюме», «Автобіографія», «Мотиваційний лист», «Пошук ділових партнерів», «Лист-запит», «Лист-замовлення», «Поставка товару», «Затримка оплати товару», «Рекламація щодо якості товару» та ін. Зміст кожного з 12 розділів висвітлюється на базі оригінальних листів, запозичених з німецькомовних документів. В практикумі розглядаються сучасні вимоги до написання ділових листів, наводяться зразки їх оформлення, міститься велика кількість різноманітних лексико-граматичних вправ, комунікативних моделей та творчих завдань щодо написання листів.

     - «Basisgrammatik für Wirtschaftsstudierende» / «Практична граматика німецької мови – початковий курс» (навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей) (2015) – авторський колектив: .М.Гавриш, .П.Дмитренко, Л.М.Курченко, Т.А.Микал, Н.Г.Приходько, Л.В.Прокопчук, О.М.Сапожникова, Р.Д.Слободзян. Посібник розраховано на тих, хто вивчає німецьку мову на базовому рівні (А2-В1). Його мета – сприяти усвідомленню та автоматизованому відтворенню в актах усної та писемної комунікації німецькою мовою найбільш частотних й важливих граматичних явищ на лексичному матеріалі повсякденного вжитку та економічної спрямованості. Тематично посібник охоплює різні аспекти вживання головних частин мови – іменника, артикля, дієслова, прикметника, займенника та числівника, а також питання порядку слів в простих та складносурядних реченнях.

     Кожен з одинадцяти розділів містить пояснення відповідної граматичної теми українською мовою та численні лексико-граматичні вправи і завдання різної складності, в тому числі і творчого характеру. Посібник може використовуватись як на аудиторних практичних заняттях, так і в рамках самостійної роботи студентів.

     - «Praktische deutsche Grammatik für Wirtschaftstudierende: Fortgeschrittenenstufe» / «Практична граматика німецької мови – підвищений рівень» (навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей) (2015) – авторський колектив: В.І.Андрійко, О.П.Дмитренко, Г.О.Копил, Л.М.Курченко, А.В.Постригань, Н.Г.Приходько, Л.В.Прокопчук, Р.Д.Слободзян. Посібник присвячений удосконаленню граматичних знань з німецької мови і орієнтований на осіб, які впевнено володіють німецькою мовою на рівні B2-C1. У посібнику розглядаються специфічні граматичні теми, які найчастіше викликають труднощі у розумінні й застосуванні під час роботи з фаховими і науковими текстами та в діловому спілкуванні, а саме: складносурядні речення, прислівникові займенники, кон’юнктиви, вживання модальних дієслів у суб’єктивному значенні, поширені означення, герундив тощо. Кожний з дев’яти розділів містить теоретичне пояснення граматичного матеріалу німецькою мовою з використанням схем і таблиць, а також значну кількість граматичних вправ на засвоєння і закріплення відповідних знань і навичок.

     - "Zeitformen von Verben. Kommentierte Übungsgrammatik" / "Часові форми дієслова. Граматичні вправи з поясненнями" (2015) - автор Л.М,Курченко. Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів немовних спеціальностей, які починають вивчати німецьку мову як основну або вивчають її як другу іноземну. Посібник орієнтований на володіння німецькою мовою на рівні A1-B1 згідно загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти CEFR і будується на загальномовному лексичному матеріалі з незначним вкрапленням елементів економічної лексики. Посібник містить коментарі і вправи щодо різноманітних аспектів часової парадигми німецького дієслова. Матеріали можуть використовуватися для самостійного вивчення на дистанційній формі навчання і для контролю знань.

     Характерною особливістю цих видань є їх відповідність згаданій вище пріоритетній меті діяльності кафедри, тобто – спрямованість на розвиток творчого потенціалу студентів, спонукання їх до активних комунікативних актів з аналізом, порівняннями та аргументованим висловленням власної думки у ситуаціях, типових для повсякденного буття та ділового спілкування. Усі посібники наповнені оригінальними текстами з найрізноманітніших джерел та всебічно й актуально висвітлюють відповідну тематику.

     5. Іншими важливими аспектами навчально-методичної роботи кафедри є:

     - розширення освітніх пропозицій, зокрема, шляхом розробки нового навчального курсу щодо проблем міжкультурного німецько-українського ділового спілкування;

     - щорічне проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови;

     - посилення виховної складової навчального процесу шляхом орієнтації студентів – завдяки цілеспрямовано підібраним навчальним матеріалам – на загальнолюдські, європейські цінності;

     - підвищення педагогічної майстерності викладацького складу, насамперед завдяки співпраці з представництвами Інституту імені Гете, Німецької служби академічних обмінів, Мовним інститутом Університету Констанц, Українським центром оцінювання якості освіти та спілкою «Німецька мова».

     Ефективність освітньої роботи кафедри підтверджується, зокрема, такими фактами:

     - створення 18-ти навчальних посібників з німецької мови, 13 з яких отримали рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України;

     - розробка двох навчальних комп’ютерних програм з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права;

     - починаючи з 2002 р., студенти кафедри сім разів ставали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіадах з німецької мови та практичного кожного року були призерами цих престижних випробувань.

Остання редакція: 28.12.21