Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Головну мету навчально-методичної роботи кафедра вбачає у формуванні професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів – майбутніх фахівців-економістів.  Пріоритетність саме такого підходу обумовлюється прикладним, практичним характером викладацької роботи кафедри, яка не охоплює теоретичних дисциплін з сфери німецької філології. Реалізуючи зазначену мету, кафедра вивчає та запроваджує такі методи викладання, які не тільки забезпечують глибоке оволодіння німецькою мовою, але й стимулюють незалежність мислення, суджень та дій у поєднанні з соціальними вміннями та соціальною відповідальністю. 

Цей єдиний концептуальний підхід орієнтується на потреби міжнародних контактів, зміщує акцент в оволодінні знаннями з німецької мови на діалогічне мовлення ситуативного характеру, передбачає комплексне засвоєння в цілеспрямованих мовленнєвих актах фонетичних, лексичних та граматичних норм, стимулює висловлення студентами власних думок та аргументів, тобто – спрямований на прищеплення студентам навичок усного і письмового мовлення, адекватного конкретній комунікативній ситуації.

Важлива характерна риса такого бачення організаційно-методичного боку навчального процесу полягає і в усвідомленні нової ролі студента як партнера і співучасника навчального діалогу. Саме тому регулярною складовою занять викладачів кафедри стали ролеві ігри, змагальні вправи, презентації, проекти, проміжні та заключні обговорення-дискусії програмної тематики, проведення яких частково або повністю доручається студентам.
Зрозуміло, що суттєвою передумовою успішного організаційно-методичного оформлення практичних занять є достатня наявність відповідних навчальних матеріалів. Саме тому кафедра приділяє цьому питанню першорядне значення і змогла забезпечити викладання німецькомовних дисциплін на базі сучасних німецьких та власних видань, розроблених з орієнтиром на інтенсивну комунікативну методику. Завдяки цьому студенти вивчають німецьку мову, зокрема, з опорою на таку відому у фахових колах навчальну літературу як “Themen neu”, “Mittelstufe Deutsch”, “em Brückenkurs“, „em Hauptkurs“ чи “Geschäftskommunikation”.

Важливим аспектом організації навчального процесу, а також самостійної роботи студентів, є і широке використання сучасних технічних засобів – насамперед, комп’ютерної техніки та спеціальних аудіо- і відеозаписів (та завдань до них). На кафедрі створена перша в університеті комп’ютерна програма для вивчення іноземної мови «Інтерактивний практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей» та програма для здійснення модульного контролю знань студентів (автор В.С.Ковтун). З огляду на те, що автентичні матеріали сприяють засвоєнню та відтворенню студентами зразків справді “живої” німецької мови та передають ментальні особливості комунікації між носіями німецької мови, викладачі кафедри проводять практичні заняття в лінгафонному кабінеті та комп’ютерних класах університету.

Як зазначено вище, поряд з залученням до навчального процесу кращої літератури, що з’являється на освітньому ринку, викладацький склад кафедри веде постійний творчий пошук, розробляючи власні навчально-методичні матеріали, які враховують потреби тих чи інших німецькомовних курсів та специфіку спеціальностей вищого економічного навчального закладу. Свідченнями цієї планової, дуже важливої роботи, скерованої на поліпшення процесу викладання німецькомовних дисциплін, стали такі посібники:

- “Ділова німецька мова” (2001) – укладачі Г.О.Копил, О.П.Юцкевич та В.П.Чернякіна. Це навчально-методичне видання розраховане на студентів ІІІ-ІV курсів економічних спеціальностей вузів з поглибленим вивченням іноземної мови і охоплює матеріали, які стосуються економічної ситуації в Україні та суттєвих аспектів сучасної економічної теорії;

- “Німецька мова. Граматика та вправи для початківців” (2003) – укладач Т.А.Микал. Навчальний посібник містить україномовні пояснення та численні завдання щодо найважливіших (базових) морфологічних та синтаксичних явищ німецької граматики. Наявність стислих, але майже вичерпних пояснень до кожної теми українською мовою створює передумови до його використання не тільки в начальному процесі під керівництвом викладача, але й при самостійному вивченні німецької мови;

- “Німецька ділова мова. Практикум” (2004) – співавтор М.М.Гавриш. Видання, рекомендоване Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, містить оригінальні тексти та різнопланові вправи щодо правової, соціальної та економічної (менеджмент, економіка підприємства, національна економіка) тематики. Практикум розрахований на студентів-старшокурсників та аспірантів;

- “Тексти актуальної соціально-економічної тематики для поглибленого вивчення німецької мови на 1-2 курсах” (2004) – укладач І.Г.Островська. Наповнення посібника складають актуальні оригінальні тексти та завдання до них стосовно територіально-адміністративного устрою, економіки, страхування, соціального захисту, освіти, культури, розвитку туризму в Німеччині. Посібник має чітку тематичну країнознавчу спрямованість і може бути рекомендований усім, хто вивчає німецьку мову.

- „Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей” (2005) – авторський колектив: М.М.Гавриш (керівник), О.О.Гавриш, О.П.Дмитренко, Т.А.Микал, І.Г.Островська, Н.Г.Приходько, Л.С.Сівірін, Р.Д.Слободзян.
Тематика практикуму, який рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для ВНЗ, спрямована на специфіку підготовки майбутніх фахівців економічної сфери. Вона присвячена, зокрема, особливостям навчання в економічному університеті, деяким важливим аспектам економічних наук (ринок, фінанси, діяльність підприємств тощо), правилам оформлення ділової документації, головним складовим економічного потенціалу України, Німеччини та розвитку Європейського Союзу. Кожен розділ містить оригінальні німецькомовні тексти та комунікативні лексико-граматичні вправи до них. Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей та тих, хто самостійно вивчає німецьку мову та/або використовує її у своїй професійній діяльності.

- “Фахова німецька мова. Економіка підприємства” (2006) – автор О.О.Гавриш. Навчальний посібник, який отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, присвячений вивченню найважливіших тем у галузі економіки підприємства, таких як “Структура підприємства”, “Виробництво”, “Основи маркетингу”, “Збут”, “Бухгалтерський облік”, “Менеджмент” та ін. Кожен з 12 розділів містить німецькомовні оригінальні тексти з поясненням основних слів, словосполучень і термінів українською мовою та лексико-граматичні вправи, які служать для закріплення активного словникового запасу, тренування найпоширеніших словотвірних моделей та засвоєння граматичного матеріалу. Важливою складовою опрацювання кожної теми є також завдання на перевірку розуміння змісту тексту та комунікативні завдання, скеровані на розвиток усного та письмового мовлення. Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей, а також тих, хто самостійно вивчає фахову економічну лексику або використовує її у своїй професійній діяльності.

- “Німецька мова. Фінанси та банківська справа” (2006) – укладач І.Г.Островська. У цьому посібнику, рекомендованому Міністерством освіти і науки України для студентів економічних спеціальностей, розглядаються основні структури фінансово-кредитної системи Німеччини, висвітлюються завдання і операції банків та надається характеристика сучасних інструментів реалізації грошово-кредитної політики. Посібник знайомить також з банківськими системами Європейського Союзу, Австрії і Швейцарії. Глосарій термінів допоможе користувачу поглибити знання з німецької мови у фінансово-кредитній сфері. Для студентів та аспірантів економічних вузів і факультетів, банкірів, фінансистів та інших зацікавлених читачів.

- “Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс” (2007) – автор В.С.Ковтун. Інтерактивний практикум побудований на комунікативних потребах студентів економічних спеціальностей, які починають опанування німецької мови або бажають ґрунтовно повторити базовий матеріал. Комунікація в інтерактивному режимі з самого початку будується на специфічній мовленнєвій інформації, пов’язаній з навчанням та майбутньою професійною діяльністю студента. Посібником можна користуватися як у режимі самостійної роботи, так і з консультативною допомогою викладача.

- “Німецька мова для студентів економічних спеціальностей” (2008) – укладачі Т.І.Гунько, О.П.Юцкевич. Цей навчальний посібник, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, пропонується для вивчення німецької мови студентами першого курсу економічних факультетів в рамках дисципліни “Німецька мова за професійним спрямуванням”. Видання охоплює базовий лексичний мінімум з таких тем як, зокрема, університетська освіта, людські потреби, розподіл праці, виробництво, ринок, держава, та курс граматики німецької мови. Кожен розділ містить завдання для самостійної роботи студентів, які базуються на трьох текстах – економічного спрямування, інформаційно-краєзнавчого характеру та про життя сучасної молоді.

- “Ділова німецька мова на зразках сучасних ЗМІ” (2008) – автори М.М.Гавриш, А.В.Капуш. Посібник, що отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, охоплює тематику економічного спрямування (наприклад, “Маркетинг”, “Біржі”, “Податки”, “Інвестиції” чи “Європейська економічна інтеграція”), проблематику розвитку сучасної освіти на засадах Болонської декларації та питання прикладного характеру, зокрема оформлення документів при пошуку роботи або важливі норми і правила спілкування в трудовому колективі.

Зміст кожного із дев’яти розділів висвітлюється на базі оригінальних публіцистичних текстів, запозичених із сучасних друкованих німецькомовних ЗМІ. Опрацювання тематики текстів, тобто розвиток навичок усного та письмового мовлення, пропонується здійснювати шляхом виконання лексико-граматичних вправ та завдань творчого комунікативного спрямування, зокрема ділові ігри, мета-план, метод PMF тощо. Крім цього, навчальні тексти та тексти для самостійного читання містять багато країнознавчої інформації і сприяють тим самим формуванню соціокультурної компетенції.
Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей та тих, хто самостійно вивчає німецьку мову та/або використовує її у своїй професійній діяльності і володіє німецькою мовою не нижче рівня В2.

- “Лексико-граматичний тренінг з німецької мови (для студентів економічних спеціальностей)” (2009) – автори О.Ф.Брагинець, А.В.Капуш. Навчальний посібник, який отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, присвячено вивченню таких важливих тем з лексики та граматики німецької мови як синоніми, модальні дієслова в об’єктивному та суб’єктивному значеннях, прийменники, що використовуються в економічних текстах.

Кожен з трьох розділів містить пояснення відповідного лексичного або граматичного явища, ілюстративний матеріал, лексико-граматичні вправи, спрямовані на багаторазове повторення лексичних одиниць та граматичних структур, закріплення нового матеріалу та перевірку його засвоєння. У посібнику співставляються українські та німецькі еквіваленти, а також німецькі еквіваленти між собою, крім семантичної подається граматична характеристика німецьких дієслівних синонімів, їхнє керування та сполучуваність з іншими словами, що спрямовано на подолання явищ інтерференції на лексичному рівні. Коментарі щодо використання німецьких дієслів у фразеології та розмовній мові сприятимуть вдосконаленню у студентів  комунікативних навичок усного та писемного мовлення у бізнес-середовищі.

Мовний матеріал підібрано з оригінальних німецькомовних джерел. Призначено для студентів старших курсів економічних факультетів та груп молодших курсів з поглибленим вивченням німецької мови, студентів педагогічних та філологічних спеціальностей.

- “Німецька мова для студентів-юристів” (2009) – авторський колектив: М.М.Гавриш (керівник), Г.О.Копил, О.В.Перепадя, Н.Г.Приходько, Р.Д.Слободзян, О.В.Харчук. Посібник, який отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, розраховано насамперед на студентів юридичних факультетів, які спеціалізуються у галузі господарського права. Саме тому у посібнику – поряд з тематикою загального характеру (університетська юридична освіта в Україні та Німеччині, право та його функції, міжнародне право, правові акти Європейського Союзу, соціальне право тощо) – більш глибоко розглядається проблематика правових відносин в економічній сфері, зокрема правові форми суб’єктів підприємницької діяльності, договірне, трудове, інвестиційне, страхове, податкове, конкурентне право та право з питань банкрутства.

Зміст кожного з п’ятнадцяти розділів висвітлюється на базі одного чи декількох текстів, запозичених з сучасних німецькомовних джерел. Опрацювання проблематики кожного розділу, тобто засвоєння відповідної фахової інформації через розвиток навичок усного та письмового мовлення, пропонується здійснювати шляхом виконання лексико-граматичних вправ та завдань творчого комунікативного спрямування (ділові ігри, робота в групах, створення інтелект-карт, виконання проектів та інші тренінгові технології). Крім цього, складовими кожного розділу є тест на перевірку фахових знань, тексти для самостійного читання та завдання для самостійної роботи студентів. Тексти відображають головним чином особливості вирішення тих чи інших правових питань в Німеччині та Україні, що створює передумови для порівняння правових систем обох країн.
Для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей та тих, хто самостійно вивчає німецьку мову та/або використовує її у своїй професійній діяльності і має рівень знань не нижче В1.

- “Німецька мова як друга іноземна (для студентів економічних спеціальностей)” (2010) – авторський колектив: М.М.Гавриш (керівник), О.Ф.Брагинець, О.О.Гавриш, О.П.Дмитренко, А.В.Капуш, Г.О.Копил, Т.А.Микал, І.Г.Островська, О.М.Сапожникова, Р.Д.Слободзян, О.В.Харчук. Посібник, який отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, розраховано на початківців без будь-яких базових знань з німецької мови. Цим обумовлена і його структура – першу складову утворює вступний фонетичний курс, після якого в шістнадцяти розділах – згідно з принципом “від простого – до складного” – опрацьовуються лексичні та граматичні теми. Тематика більшості розділів відноситься до сфери повсякденного спілкування, містить країнознавчу інформацію про Німеччину, Австрію та Швейцарію. В заключній частині – з орієнтацією на студентів-економістів – вивчається проблематика розвитку сучасної вищої економічної школи на засадах положень Болонського процесу, а також питання економічного потенціалу України та німецькомовних країн.

Тексти, діалоги, вправи та завдання для самостійної роботи, що складають зміст кожного розділу, передбачають активну діяльнісну роль студента у процесі навчання, переважно одномовність практичних занять, різні соціальні форми роботи студентів та розвиток їх мовленнєвої компетенції на зразках дійсно “живої” німецької мови. Повне й глибоке опрацювання та засвоєння матеріалів посібника забезпечить володіння німецькою мовою на рівні В1-В2.

Характерною особливістю цих видань є їх відповідність згаданій вище пріоритетній меті діяльності кафедри, тобто – спрямованість на розвиток творчого потенціалу студентів, спонукання їх до активних комунікативних актів з аналізом, порівняннями та аргументованим висловленням власної думки у ситуаціях, типових для повсякденного буття та ділового спілкування. Усі посібники наповнені оригінальними текстами з найрізноманітніших джерел та всебічно й актуально висвітлюють відповідну тематику.

- “Німецька мова за професійним спрямуванням (для студентів економічних  спеціальностей)“ (2011) – укладач Т.І.Гунько. Посібник, який отримав відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, розроблено згідно з вимогами “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» – офіційного видання Міністерства освіти і науки України (К., 2006 р.). Матеріали посібника зорієнтовані на засвоєння фахової інформації про загальні економічні процеси, вироблення навичок активного володіння сучасною німецькою економічною термінологією, розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності з опрацюванням та повторенням важливих граматичних структур.
Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням (для студентів економічних спеціальностей)» пропонується для роботи із студентами факультетів економічних спеціальностей, які мають рівень володіння німецькою мовою В1 і вище.

- навчальний посібник-навчальна комп'ютерна програма "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Частина друга" (2013) - автор В.С.Ковтун. Концепція цієї навчальної комп'ютерної програми спрямована на задоволення поглиблених та розширених комунікативних потреб студента-економіста або будь-кого іншого, хто розпочав опанування німецької мови економіки, користуючись навчальною комп'ютерною програмою "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс" Ковтуна В.С. (2007). Програмою можна користуватися як в автономному режимі, так і в режимі online. Підключення до Інтернет розширює можливості програми.
      Роботу з мовленнєвим матеріалом посібника організовано таким чином, що кожну контрольно-тренувальну вправу (КТВ) з 180 студент може розглядати як приклад певної комунікативної ситуації, яка, як і в житті, не обмежується виключно професійними потребами мовців, а й охоплює проблематику їхнього повсякдення. За допомогою функції "Webseite aufrufen" шляхом прямого виходу до online-джерел уможливлено актуалізацію наявної в КТВ інформації, що веде до мовленнєвого опрацювання найактуальнішого матеріалу з будь-якої галузі людської діяльності та значного розширення способів дидактизації матеріалу КТВ.
      Багатофункціональні вправи "Lexikalisches Training" до кожної теми сприяють виділенню та засвоєнню опорної тематичної лексики. Функції "Aushilfe/Übersetzung", "Gebrauchs- und Bedeutungshinweise zur Lexik" та "Hilfe zur Aussprache" допомагають студенту в розв'язанні лексичних і фонетичних проблем та вчать його опрацьовувати лексичні одиниці, які ще не охоплені перекладними словниками. Функція "Radio aufrufen" уможливлює роботу з актуальним автентичним аудіо-матеріалом.
      Посібник створено як для роботи в аудиторії з викладачем, так і для використання в режимі самостійної роботи та дистанційного навчання.
      Інтерактивний практикум структуровано за п'ятьма комунікативними темами:
1. Після канікул. Знову до подальших занять у моєму університеті.
2. Економіка України. Економічна характеристика окремих регіонів України. Визначальні фактори економічної діяльності та дещо про економічне право.
3. Менеджмент підприємства в спрямуванні всередину та назовні.
4. Гроші. Формування бюджету /надходження та видатки/. Зовнішня торгівля та міжнародне співробітництво. Товарна біржа та біржа цінних паперів.
5. Проблеми повсякдення за місцем відрядження. Організація вільного часу.
6/7.Навчально-тренувальні комплекси для вивчення або тренування основних форм сильних та неправильних дієслів.
      На думку автора, разом із навчальною комп'ютерною програмою "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс" (2007) згаданий інтерактивний практикум та завданнями для модульного контролю утворюють цілісний навчально-методичний комплекс. Наразі автор працює над адаптацією своїх інтерактивних навчальних програм для потреб дистанційного навчання.
      (Авторське право у повному обсязі належить Ковтуну В.С.: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45888 від 03.10.2012 р., видане Державною службою інтелектуальної власності України).
 

- «Ділова німецька мова» (практикум для студентів економічних спеціальностей) (2014) – авторський колектив: М.М.Гавриш (керівник), О.О.Гавриш, А.В.Капуш, І.Г.Островська, Н.Г.Приходько, Р.Д.Слободзян. Практикум отримав рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України. Його перша частина (розділи 1 – 6) зорієнтована на підготовку майбутніх фахівців-економістів до професійної діяльності в німецькомовному середовищі і має на меті розвиток вмінь та навичок студентів продукувати власні німецькомовні тексти різного призначення як в усній, так і в письмовій формі. Йдеться про реферування та анотацію текстів, опис та коментування графіків і діаграм, підготовку виступів та презентацій, участь в дискусіях.

Друга половина (розділи 7 – 12) присвячена окремим фонетичним, лексичним та граматичним аспектам правильного німецькомовного мовлення. Тут розглядаються правила вимови економічної лексики, усталені норми звертань до осіб різних рангів, особливості позначення країн та їх жителів, а також кількісних показників, скорочення, типові для ділової сфери, і особливо ділової кореспонденції, а також схожі за формою, але різні за значенням дієслова.

Всі розділи містять пояснення, зміст яких доповнюється та закріплюється супроводжуючими вправами, і закінчуються блоками вправ та завдань, спрямованих на поглиблення та автоматизацію відповідних навичок.

Практикум базується на комунікативному принципі викладання іноземних мов, тому він є одномовним – усі пояснення та вправи подані німецькою мовою, передбачає активну діяльнісну роль студентів та різні форми їх мовленнєвої співпраці в навчальному процесі на зразках сучасної німецької мови.

- «Ділова кореспонденція німецькою мовою» (практикум, 2014 р.) – автор О.О.Гавриш. Практикум, що отримав рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України, присвячений розвитку навичок ділового листування німецькою мовою і охоплює такі найбільш актуальні теми в цій галузі, як «Резюме», «Автобіографія», «Мотиваційний лист», «Пошук ділових партнерів», «Лист-запит», «Лист-замовлення», «Поставка товару», «Затримка оплати товару», «Рекламація щодо якості товару» та ін. Зміст кожного з 12 розділів висвітлюється на базі оригінальних листів, запозичених з німецькомовних документів. В практикумі розглядаються сучасні вимоги до написання ділових листів, наводяться зразки їх оформлення, міститься велика кількість різноманітних лексико-граматичних вправ, комунікативних моделей та творчих завдань щодо написання листів.

Згідно з актуальними вимогами до викладання іноземних мов, які розглядають студента як активного учасника навчального процесу, в практикумі пропонуються різні соціальні форми роботи – індивідуальна, парна, робота в міні-групах та в пленумі. З урахуванням можливої неоднорідності знань студентів практикум містить завдання різного ступеня складності.

Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей з рівнем володіння німецькою мовою В1 і вище, а також тих, хто готує документи для отримання стипендій вищих навчальних закладів Німеччини, Австрії та Швейцарії.

- «Basisgrammatik für Wirtschaftsstudierende» / «Практична граматика німецької мови – початковий курс» (навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей) (2015) – авторський колектив: М.М.Гавриш, О.П.Дмитренко,  Л.М.Курченко, Т.А.Микал, Н.Г.Приходько, Л.В.Прокопчук, О.М.Сапожникова, Р.Д.Слободзян.

Посібник розраховано на тих, хто вивчає німецьку мову на базовому рівні (А2-В1). Його мета – сприяти усвідомленню та автоматизованому відтворенню в актах усної та писемної комунікації німецькою мовою найбільш частотних й важливих граматичних явищ на лексичному матеріалі повсякденного вжитку та економічної спрямованості. Тематично посібник охоплює різні аспекти вживання головних частин мови – іменника, артикля, дієслова, прикметника, займенника та числівника, а також питання порядку слів в простих та складносурядних реченнях.

Кожен з одинадцяти розділів містить пояснення відповідної граматичної теми українською мовою та численні лексико-граматичні вправи і завдання різної складності, в тому числі і творчого характеру. Посібник може використовуватись як на аудиторних практичних заняттях, так і в рамках самостійної роботи студентів.

- «Praktische deutsche Grammatik für Wirtschaftstudierende: Fortgeschrittenenstufe» / «Практична граматика німецької мови – підвищений рівень» (навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей) (2015) – авторський колектив: В.І.Андрійко, О.П.Дмитренко, Г.О.Копил, Л.М.Курченко, А.В.Постригань, Н.Г.Приходько, Л.В.Прокопчук, Р.Д.Слободзян.

Одним із основоположних принципів поглибленого навчання іноземній мові є аспектний підхід. Посібник присвячений удосконаленню граматичних знань з німецької мови і орієнтований на осіб, які впевнено володіють німецькою мовою на рівні B2-C1. У посібнику розглядаються специфічні граматичні теми, які найчастіше викликають труднощі у розумінні й застосуванні під час роботи з фаховими і науковими текстами та в діловому спілкуванні, а саме: складносурядні речення, прислівникові займенники, кон’юнктиви,  вживання модальних дієслів у суб’єктивному значенні, поширені означення, герундив тощо. Кожний з дев’яти розділів містить теоретичне пояснення граматичного матеріалу німецькою мовою з використанням схем і таблиць, а також значну кількість граматичних вправ на засвоєння і закріплення відповідних знань і навичок. Згідно з актуальними вимогами до  викладання іноземних мов, які передбачають активну участь студентів у навчальному процесі та формування у них соціальних і комунікативних компетенцій, вправи, окрім індивідуальних завдань, передбачають різні форми взаємодії студентів з викладачем та між собою у парах, групах та пленумі, стимулюють творчу мовленнєву діяльність і розвивають презентаційні навички.

Посібник призначений перш за все для студентів економічних спеціальностей, які вивчають німецьку мову як основну іноземну або як ділову мову, і в той же час може використовуватися у навчальному процесі студентами інших фахових напрямів, викладачами німецької мови, перекладачами, а також особами, які готуються до здачі незалежного державного або міжнародного тестування з німецької мови або бажають самостійно вдосконалювати свої знання.

- "Zeitformen von Verben. Kommentierte Übungsgrammatik" / "Часові форми дієслова. Граматичні вправи з поясненнями" (2015) - автор Л.М,Курченко.

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів немовних спеціальностей, які починають вивчати німецьку мову як основну або вивчають її як другу іноземну. Посібник орієнтований на володіння німецькою мовою на рівні A1-B1 згідно загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти CEFR і будується на загальномовному лексичному матеріалі з незначним вкрапленням елементів економічної лексики. Посібник містить коментарі і вправи щодо різноманітних аспектів часової парадигми німецького дієслова. Мате-
ріали можуть використовуватися для самостійного вивчення на дистанційній формі навчання і для контролю знань.

Головні напрямки навчально-методичної роботи Навчально-методична робота кафедри німецької мови зорієнтована передусім на такі аспекти:

1. Посилення інноваційної складової навчального процесу. Прагнучи інтенсифікувати навчальний процес, кафедра вивчає надбання сучасної науки та практики в сфері методики викладання іноземних мов, постійно поповнює і систематизує кафедральний банк даних з цієї тематики та активно впроваджує у викладацьку діяльність інноваційні техніки і прийоми, зокрема, рольові ігри та ситуації, усні презентації з обґрунтуванням власної позиції, тематичні дискусії, віртуальні проекти, відеофільми з завданнями до них і т.п. Кафедра створила та розвиває власну бібліотеку навчально-методичних матеріалів, відеотеку, активно використовує для проведення практичних занять власний лінгафонний кабінет та комп’ютерні класи університету. Залучення до навчального процесу викладачів з Німеччини (партнерського університету м. Констанц) є також одним з елементів інноваційної діяльності кафедри.
2. Урізноманітнення форм самостійної роботи студентів. Самостійна робота виконується студентами щосеместрово і передбачає виконання щонайменше одного з завдань в Лабораторії організації самостійного вивчення іноземних мов, збалансованість усної та письмової форм презентації результатів, використання  інформаційних ресурсів мережі Інтернет, проблемний, дискусійний характер завдань (особливо на ІІІ-ІV-х курсах) та різноманітність їх типів (реферати, дискусії, презентації, аудіювання, реферування матеріалів ЗМІ, коментування таблиць, діаграм, виконання комп’ютерних тестів тощо). Самостійна робота спрямовується не лише на поліпшення мовних знань, але й обов’язкове формування інших якостей студентів в контексті компетентнісного підходу – зокрема, таких як вміння самостійно знаходити та творчо опрацьовувати інформацію, формувати та аргументовано висвітлювати власну думку, толерантно відноситись та критично оцінювати позицію інших, пропонувати можливості вирішення певних проблем економічного характеру, керувати дискусією тощо.
3. Поліпшення підсумкового контролю знань студентів. Логічним продовженням інноваційних зусиль в навчальному процесі стали аналогічні зміни в підходах до підсумкового контролю знань студентів. Кафедра повністю перейшла на екзаменаційні матеріали без завдань на переклад і таким чином реалізувала один з важливих принципів комунікативного підходу – принцип одномовності. Одномовні різноаспектні (німецькомовні) завдання, зокрема, з аудіювання, реферування текстів з власним коментарем, анотації текстів, написання приватних та ділових листів носять творчий характер та створюють передумови для більш об’єктивного і багатостороннього кінцевого контролю знань студентів.
4. Підготовка навчально-методичних матеріалів нового покоління. Кафедра цілеспрямовано й послідовно працює над створенням власних навчально-методичних матеріалів, які відповідають сучасним підходам до вивчення іноземних мов. Показником наполегливих зусиль у цьому плані є вісімнадцять посібників (13 з них з рекомендаційним грифом Міністерства освіти і науки України) та чотири навчальні комп’ютерні програми (з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір), які були розроблені і впроваджені в навчальний процес викладачами кафедри, починаючи з 2001 р. Використання власних (та інших) навчально-методичних матеріалів забезпечує вивчення мови на базі актуального матеріалу, сприяє комунікативній орієнтації навчального процесу, стимулює подальше використання інноваційних методів викладання іноземних мов та передбачає широкі можливості для роботи з ТЗН.

Остання редакція: 25.01.19