Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова робота

Наукові дослідження викладачів кафедри представляють специфіку сучасного художнього дискурсу, зокрема мовотворчість українських письменників; особливості формування системи українських економічних термінів, що дає змогу простежити динаміку лексичних процесів, зафіксованих на сучасному етапі розвитку української літературної мови; способи вдосконалення традиційних мовних стратегій кроскультурної комунікації та пошук інноваційних методик викладання мовних дисциплін у неспеціальному закладі вищої освіти.  Основні результати наукової роботи активно використані в навчальному процесі, зокрема в курсах “Українознавство”, "Мовна культура сучасної бізнес-комунікації", "Бізнес-лінгвістика", "Мова ділової комунікації", "Польська мова", "Українська мова як іноземна",  "Мистецтво презентації" (спільно з кафедрою інформатики та системології), "Практична риторика", "Мовна культура юриста",  "Копірайтинг", "Лінгворекламістика", "Мовний дизайн наукового дослідження".

Мета наукової роботи кафедри - унормування та кодифікація мови сучасного економічного дискурсу, поглиблення наукового складника педагогічного діалогу, підготовка майбутніх фахівців, орієнтованих на наукову діяльність, упровадження науково ємних, інноваційних за змістом та формою інноваційних технологій.

Кафедра розробляє підрозділ «Національний мовний ресурс у сучасному глобальному бізнес-середовищі» розділу «Мультикультуралізм у глобальному мовному освітньому просторі» (спільно з мовними кафедрами факультету) факультетської науково-дослідної теми "Глобальний економічний розвиток в умовах формування цифрового суспільства». Основними напрямами наукової роботи є:

  1. Дослідження сучасного економічного дискурсу як складника прикладної лінгвістики.
  2. Дослідження сучасного художнього дискурсу.
  3. Дослідження лексичного фонду української мови (на матеріалі різностильових текстів).
  4. Дослідження мовних стратегій кроскультурної комунікації.
  5. Культура української мови.
  6. Польська мова як іноземна.
  7. Українська мова в інформаційному просторі.
  8. Інноваційні технології навчання.

Згідно з програмою інноваційного розвитку місія кафедри полягає в підвищенні соціального престижу української мови, формуванні мовного іміджу фахівців з економіки, права, соціології, психології, вихованні конкурентоспроможного професіонала, здатного орієнтуватися в глобальному інформаційному просторі.
Вагомим здобутком кафедри є підготовка та видання монографії, яка представляє багаторічні дослідження в царині українського термінознавства, фахової комунікації, сприяючи її змістовому та мовному вдосконаленню:

Лінгвосвіт сучасної фахової комунікації. [Електронний ресурс] : монографія / [І. Колеснікова, Н. Краснопольська, Л. Малевич, В.Товстенко та ін.] ; упоряд. Л. Козловська ;. М -во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані. Київ : КНЕУ, 2022. 201 с. Назва з титул. екрана.  ISBN 978-966-926-404-6 : Б. ц. 

Співпраця з партнерами є важливим складником наукової роботи кафедри. Викладачі кафедри мають змогу під час стажування брати участь у розробленні науково-дослідних тем Інституту української мови НАН України для актуалізації досліджень мови сучасного економічного дискурсу. Співпраця з Науковою радою „Українська мова” дає змогу координувати наукову та виховну роботу кафедри в контексті концепції розвитку української мови як державної та мови освіти. Обмін науковим та методичним досвідом з відповідними кафедрами національних університетів сприяють підвищенню рівня педагогічної майстерності викладачів кафедри, пошуку інноваційних методів навчання, удосконаленню традиційних технологій, створенню мовних стратегій комунікації на національному та інтернаціональному рівнях.

Кафедра традиційно залучає до наукової роботи студентів, що активно розробляють різноманітну мовно-літературну тематику як учасники наукового гуртка. Така співпраця викладачів і студентів є особливо важливою з огляду на перспективи фахової діяльності.

Остання редакція: 10.12.23