Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра бізнес-лінгвістики

Кафедра бізнес-лінгвістики є структурним підрозділом факультету міжнародної економіки і менеджменту. Сучасним пріоритетом роботи колективу кафедри є формування високої мовної компетенції майбутніх економістів та фахівців інших галузей, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці. У наукових дослідженнях викладачів представлено оригінальні авторські концепції українського художнього і професійного економічного дискурсів, що враховують національний і кроскультурний компоненти. Постійне співробітництво кафедри з інститутами Національної академії наук та провідними навчальними закладами України сприяє розвитку теоретичної та прикладної лінгвістики, зокрема стилістики та термінознавства, бізнес-лінгвістики, удосконаленню методик викладання української мови як іноземної, польської мови, налагодженню сучасного педагогічного діалогу між студентом та викладачем.

Положення про кафедру бізнес-лінгвістики
 

Детальніше про кафедру »

У 1961 році як підрозділ Київського інституту народного господарства було  створено кафедру російської мови, першим завідувачем якої став кандидат філологічних наук І.І. Ярмак.
За час існування кафедри, яка допомагала іноземним студентам опановувати російську мову як мову навчання, її очолювали кандидати філологічних наук Валентина Степанівна Шишлова, Кіра Всеволодівна Ковальова, Ніна Степанівна Посталовська, кандидат педагогічних наук Галина Олексіївна Жученко.

У зв’язку з процесами національної відбудови в українському суспільстві, з розширенням функційного статусу української мови як державної в університеті введено нову дисципліну “Українська мова”. Кафедру перейменовано, і з 1989 року кафедру української та російської мов  очолила доктор філологічних наук, професор Ядвіга Вацлавівна Януш. Із впровадженням дисципліни гуманітарного циклу “Українська література” з 2000 року в КНЕУ функціонує кафедра української мови та літератури. З 2003 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Лариса Степанівна Козловська. З 2018 року підрозділ функціонує як кафедра бізнес-лінгвістики.

Специфіка функціонування мовної кафедри в економічному університеті найтісніше пов’язана з гуманізацією вищої освіти. Удосконалюючи знання студентів рідної мови, уміння раціонально використовувати мовний ресурс у різних комунікативних ситуаціях, навчаючи їх польської мови або навчаючи української мови іноземних студентів, викладачі вважають пріоритетом  сформувати мовну та культурну компетенції як частини освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховати національно свідомого патріота, забезпечити статус української мови як культурно-корпоративного коду КНЕУ.

Інноваційність навчального процесу полягає не лише в удосконаленні формальному, але й у вдосконаленні змісту навчального матеріалу, який повинен бути проблемним, висвітлювати найбільш сучасні й актуальні аспекти прикладної лінгвістики, базуватися на глибокій науковій основі з урахуванням останніх теоретичних досліджень та практичних розробок галузі. Саме такий підхід дає змогу навчити студента творчо сприймати інформацію, критично аналізувати, дискутувати та обстоювати власну думку, грамотно оформлювати результати своїх досліджень. На кафедрі розроблені програми нових курсів та вдосконалено уже наявні, підготовлені комплекси мультимедійних лекцій з різних дисциплін, створені дистанційні курси з усіх дисциплін у середовищі MOODLE. Викладачі кафедри на традиційних лекційних і практичних заняттях та в умовах дситанційного навчання намагаються раціонально активізувати сучасні тренінгові технології з тим, щоб сформувати у студентів відповідні мовно-професійні компетенції, активно послуговуються сучасними технологіми дистанційного навчання.
Очевидним здобутком побудованої на традиціях навчальної діяльності кафедри стало формування моделі рідномовної освіти в неспеціальному зво, що об’єднує українознавство, мовну культуру сучасної бізнесової комунікації, практичну риторику, копірайтинг, лінгворекламістику, бізнес-лінгвістику, мовну культуру юриста, мовний дизайн наукового дослідження (для здобувачів третього освітньо-наукового рівня), модель українськомовної освіти для іноземних студентів і польську мову як іноземну. Підтримка  такого міжкультурного вектора мовної освіти в університеті й нового напряму діяльності кафедри відбувається за рахунок активізації українсько-польських комунікацій, реалізації спільних проєктів (монографії, двосторонні майстер-класи, обмін студентами, викладацьке стажування). Вагомим методичним здобутком кафедри є викладання окремих дисциплін для студентів англомовних програм університету.

Одним із завдань  вищої школи є  підготовка майбутніх фахівців певної галузі суспільного виробництва, орієнтованих на наукову діяльність, які повинні поглиблено засвоїти теоретичні знання й отримати практичні компетенції. Тому й освітні технології навчання повинні бути відкритими до інноваційних пошуків, науково ємними. Педагогічний діалог є двостороннім, і викладач повинен бути не лише професіоналом, а й науковцем, дослідником. 

Для підвищення наукового та фахового рівня викладачів, координації міждисциплінарних досліджень традиційним є і будуть наукові партнерські відносини з установами Національної академії наук України (Інститутом української мови, Інститутом літератури та Інститутом мовознавства), закладами вищої освіти (зокрема Київським національним університетом імені Т.Шевченка, Національним педагогічним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Київським національним лінгвістичним університетом та ін.).
Основною метою сучасної вищої освіти є не лише формування всебічно освіченої особистості, здатної науково мислити та професійно приймати рішення, а й виховання національно свідомого молодого інтелектуала, інтелігентної та діяльної особистості. Виховний аспект у роботі кафедри є так само вагомим, оскільки в аудиторний та позааудиторний час викладачі мають можливість посилити саме гуманітарний складник мовної освіти, підвищити загальнокультурний рівень студентів, гуманізувати власне діалог «студент-викладач». Студенти активно долучені до рідної культури, беруть участь у літературних диспутах, літературних вечорах, всеукраїнських студентських семінарах. Гостями студентів КНЕУ протягом останніх років були відомі українські діячі культури та майстри українського словесного мистецтва. Конкурси, які стали доброю традицією кафедри («Моя мала батьківщина», «Мовна ситуація в моєму регіоні»), проведення перших етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та Всеукраїнської студентської олімпіади виявляють справжню зацікавленість студентської молоді в соціально-гуманітарних проблемах. Матеріали розділу «Студентська творча лабораторія» дають змогу розширити межі представлення викладацьких здобутків та студентської творчості як в рамках університету, так і поза ним. 

Війна актуалізувала цей напрям діяльності кафедри, тож сайт і постійне прагнення наповнити головну сторінку сайту КНЕУ національно позначеною культурологічною інформацією є зараз пріоритетним напрямком кафедральної роботи. Викладачі кафедри взяли участь в університетському проєкті "Поетичний фронт КНЕУ", а за ініціативи кафедри в університеті триває проєкт "Поезія з укриття".

Набутий досвід співпраці є достатньо вагомим підґрунтям участі колективу кафедри в інноваційних процесах, започаткованих в університеті, пов’язаних з діяльністю дослідницьких інститутів для поглибленого та активного дослідження сучасної економічної науки. Це підтримує мовний аспект  таких досліджень, роблячи актуальною їх мовну експертну оцінку з метою кодифікації мови економічної науки. Кафедра започаткувала роботу курсів "Мовний бренд сучасного професіонала" для підвищення кваліфікації викладачів університету та всіх охочих удосконалити знання сучасного літературного стандарту.

Завдання вищої школи полягає не лише в наданні студентові системи знань. Його потрібно навчити самостійно набувати знання, уміти аналізувати й робити висновки, на практиці застосовувати набуте. Відповідно до вимог європейської освіти кафедра бачить своє завдання насамперед у вдосконаленні саме цього складника, у вдосконаленні методів і засобів навчання, підготовці навчально-методичних матеріалів для допомоги студентам у навчальному процесі, використанні інноваційних методик для якісного покращення мовно-педагогічного дискурсу. Отже, підтримка на належному рівні, який відповідає статусу університету як провідного осередку економічної науки в Україні, якісних показників усебічної діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є одним з найбільш вагомих складників іміджу КНЕУ. 

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »