Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра бізнес-лінгвістики

Кафедра бізнес-лінгвістики є структурним підрозділом факультету міжнародної економіки і менеджменту. Сучасним пріоритетом роботи колективу кафедри є формування високої мовної компетенції майбутніх економістів та фахівців інших галузей, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці. У наукових дослідженнях викладачів представлено оригінальні авторські концепції українського художнього і професійного економічного дискурсів, що враховують національний і кроскультурний компоненти. Постійне співробітництво кафедри з інститутами Національної академії наук та провідними навчальними закладами України сприяє розвитку теоретичної та прикладної лінгвістики, зокрема стилістики та термінознавства, бізнес-лінгвістики, удосконаленню методик викладання української мови як іноземної, польської мови, налагодженню сучасного педагогічного діалогу між студентом та викладачем.

Положення про кафедру бізнес-лінгвістики
 

Детальніше про кафедру »

У 1961 році як підрозділ Київського інституту народного господарства було  створено кафедру російської мови, першим завідувачем якої став кандидат філологічних наук І.І. Ярмак.
За час існування кафедри, яка допомагала іноземним студентам опановувати російську мову як мову навчання, її очолювали кандидати філологічних наук Валентина Степанівна Шишлова, Кіра Всеволодівна Ковальова, Ніна Степанівна Посталовська, кандидат педагогічних наук Галина Олексіївна Жученко.

У зв’язку з процесами національної відбудови в українському суспільстві, з розширенням функційного статусу української мови як державної в університеті введено нову дисципліну “Українська мова”. Кафедру перейменовано, і з 1989 року кафедру української та російської мов  очолила доктор філологічних наук, професор Ядвіга Вацлавівна Януш. Із впровадженням дисципліни гуманітарного циклу “Українська література” з 2000 року в КНЕУ функціонує кафедра української мови та літератури. З 2003 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Лариса Степанівна Козловська. З 2018 року підрозділ функціонує як кафедра бізнес-лінгвістики.

Специфіка функціонування мовної кафедри в економічному університеті найтісніше пов’язана з гуманізацією вищої освіти. Удосконалюючи знання студентів рідної мови, уміння раціонально використовувати мовний ресурс у різних комунікативних ситуаціях, навчаючи їх польської мови або навчаючи української мови іноземних студентів, викладачі вважають пріоритетом  сформувати мовну та культурну компетенції як частини освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховати національно свідомого патріота, забезпечити статус української мови як культурно-корпоративного коду КНЕУ.

Інноваційність навчального процесу полягає не лише в удосконаленні формальному, але й у вдосконаленні змісту навчального матеріалу, який повинен бути проблемним, висвітлювати найбільш сучасні й актуальні аспекти прикладної лінгвістики, базуватися на глибокій науковій основі з урахуванням останніх теоретичних досліджень та практичних розробок галузі. Саме такий підхід дає змогу навчити студента творчо сприймати інформацію, критично аналізувати, дискутувати та обстоювати власну думку, грамотно оформлювати результати своїх досліджень. На кафедрі розроблені програми нових курсів та вдосконалено уже наявні, підготовлені комплекси мультимедійних лекцій з різних дисциплін, створені дистанційні курси з усіх дисциплін у середовищі MOODLE. Викладачі кафедри на традиційних лекційних і практичних заняттях та в умовах дситанційного навчання намагаються раціонально активізувати сучасні тренінгові технології з тим, щоб сформувати у студентів відповідні мовно-професійні компетенції, активно послуговуються сучасними технологіми дистанційного навчання.
Очевидним здобутком побудованої на традиціях навчальної діяльності кафедри стало формування моделі рідномовної освіти в неспеціальному зво, що об’єднує українознавство, мовну культуру сучасної бізнесової комунікації, практичну риторику, копірайтинг, лінгворекламістику, бізнес-лінгвістику, юридичну риторику та мовну культуру юриста, мовний дизайн наукового дослідження (для здобувачів третього освітньо-наукового рівня), модель українськомовної освіти для іноземних студентів і польську мову як іноземну. Підтримка  такого міжкультурного вектора мовної освіти в університеті й нового напряму діяльності кафедри відбувається за рахунок активізації українсько-польських комунікацій, реалізації спільних проєктів (монографії, двосторонні майстер-класи, обмін студентами, викладацьке стажування). Вагомим методичним здобутком кафедри є викладання окремих дисциплін для студентів англомовних програм університету.

Одним із завдань  вищої школи є  підготовка майбутніх фахівців певної галузі суспільного виробництва, орієнтованих на наукову діяльність, які повинні поглиблено засвоїти теоретичні знання й отримати практичні компетенції. Тому й освітні технології навчання повинні бути відкритими до інноваційних пошуків, науково ємними. Педагогічний діалог є двостороннім, і викладач повинен бути не лише професіоналом, а й науковцем, дослідником. 


Для підвищення наукового та фахового рівня викладачів, координації міждисциплінарних досліджень традиційним є і будуть наукові партнерські відносини з установами Національної академії наук України (Інститутом української мови, Інститутом літератури та Інститутом мовознавства), закладами вищої освіти (зокрема Київським національним університетом імені Т.Шевченка, Національним педагогічним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Київським національним лінгвістичним університетом та ін.).
Основною метою сучасної вищої освіти є не лише формування всебічно освіченої особистості, здатної науково мислити та професійно приймати рішення, а й виховання національно свідомого молодого інтелектуала, інтелігентної та діяльної особистості. Виховний аспект у роботі кафедри є так само вагомим, оскільки в аудиторний та позааудиторний час викладачі мають можливість посилити саме гуманітарний складник мовної освіти, підвищити загальнокультурний рівень студентів, гуманізувати власне діалог «студент-викладач». Студенти активно долучені до рідної культури, беруть участь у літературних диспутах, літературних вечорах, всеукраїнських студентських семінарах. Гостями студентів КНЕУ протягом останніх років були відомі українські діячі культури та майстри українського словесного мистецтва. Конкурси, які стали доброю традицією кафедри («Моя мала батьківщина», «Мовна ситуація в моєму регіоні», представлення поетичних здобутків студентів КНЕУ, проведення перших етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та Всеукраїнської студентської олімпіади), виявляють справжню зацікавленість студентської молоді в соціально-гуманітарних проблемах. Сайт кафедри і постійне прагнення наповнити головну сторінку сайту КНЕУ національно позначеною культурологічною інформацією є пріоритетним напрямком кафедральної роботи. Матеріали розділу «Студентські роботи» дають змогу розширити межі представлення викладацьких здобутків та студентської творчості як в рамках університету, так і поза ним.
Набутий досвід співпраці є достатньо вагомим підґрунтям участі колективу кафедри в інноваційних процесах, започаткованих в університеті, пов’язаних з діяльністю дослідницьких інститутів для поглибленого та активного дослідження сучасної економічної науки. Це підтримує мовний аспект  таких досліджень, роблячи актуальною їх мовну експертну оцінку з метою кодифікації мови економічної науки. Кафедра започаткувала роботу курсів "Мовний бренд сучасного професіонала" для підвищення кваліфікації викладачів університету та всіх охочих удосконалити знання сучасного літературного стандарту.

Завдання вищої школи полягає не лише в наданні студентові системи знань. Його потрібно навчити самостійно набувати знання, уміти аналізувати й робити висновки, на практиці застосовувати набуте. Відповідно до вимог європейської освіти кафедра бачить своє завдання насамперед у вдосконаленні саме цього складника, у вдосконаленні методів і засобів навчання, підготовці навчально-методичних матеріалів для допомоги студентам у навчальному процесі, використанні інноваційних методик для якісного покращення мовно-педагогічного дискурсу. Отже, підтримка на належному рівні, який відповідає статусу університету як провідного осередку економічної науки в Україні, якісних показників усебічної діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є одним з найбільш вагомих складників іміджу КНЕУ. 

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Українська мова як іноземна

Мета дисципліни - надати іноземним студентам мовні знання як підґрунтя для професійної підготовки за обраною спеціальністю.

Завдання дисципліни - сформувати у студентів необхідні навички та вміння в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), забезпечуючи можливість спілкування в українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття відповідної спеціальності

Українознавство

Мета вивчення дисципліни (змістовий модуль Мова і національна самоідентифікація) – пізнати Україну та українство як етнос, що є основою історичного розвитку мови, єдиного культурного українськомовного простору, удосконалити знання рідної мови, сформувати мовну та культурну компетенції як частину освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховувати національно свідомого патріота;

Завдання дисципліни полягає у формуванні ставлення до української мови як до чинника самоідентифікації, націоідентифікації та засобу самовираження мовної особистості майбутнього фахівця різних галузей знань, інструмента формування його професійної компетентності

 

 

Польська мова

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні навичок мовної професійної комунікації в різноманітних сферах спілкування, а саме: побутовій, у якій мовленнєва діяльність здійснюється передусім в усній формі в ситуаціях реального мовного спілкування з наданням особливої ваги мовному етикету, його характерним ознакам; навчально-професійній, спрямованій на ознайомлення студентів із основними економічними термінами польською мовою, опрацювання літератури зі спеціальності польською мовою тощо; суспільно-політичній, у якій передбачено читання матеріалів польських періодичних видань, прослуховування записів і радіопередач польською мовою; офіційно-діловій, спрямованій на вироблення навичок складання основних ділових паперів польською мовою (заяв, автобіографії, резюме тощо)

Тренінг-курс Практична риторика

Мета вивчення – ознайомити студентів з історією та здобутками світової та української риторичних шкіл, з видами красномовства, структурою та етапами підготовки публічних виступів,  поглибити знання про мовний етикет та специфіку міжкультурної професійної комунікації, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця в сучасному глобалізованому світі та є необхідною умовою кар’єрного росту

Мовна культура сучасної бізнес-комунікації

Мета вивчення дисципліни - вироблення стійких  навичок з мовної культури сучасної бізнес-комунікації; підвищення рівня комунікативної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки та підприємницької діяльності; формування висококультурної національно-мовної особистості студента-економіста

Мистецтво презентації

Метою вивчення навчальної дисципліни «Мистецтво презентації» є формування комплексу вмінь щодо ефективного використання засобів інформаційнокомунікаційних технологій для створення якісної презентації, комплексу знань про риторичні канони та комунікативні технології як основи успішної презентації

Бізнес-лінгвістика

Мета вивчення навчальної дисципліни – високий рівень мовної компетенції учасника ділової комунікації; удосконалення гуманітарних  знань студентів економічного закладу вищої освіти; сформований імідж висококультурної національно-мовної особистості майбутнього фахівця

Лінгворекламістика

Мета вивчення навчальної дисципліни – змоделювати знання студентів про норми сучасної літературної мови відповідно до потреб рекламного бізнесу; ознайомити студентів з художньо-стилістичними прийомами, які впливають на уявлення споживача про товар чи послугу; сформувати практичні навички щодо «фільтрування» рекламної продукції та її коригування

Українська мова для медіапрофесіоналів

Мета вивчення – поглибити знання студентів із сучасної української мови; сформувати стійку риторичну компетенцію вправного оратора, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця в сучасному глобалізованому світі та є необхідною умовою кар’єрного росту

Юридична риторика і мовна культура юриста

Мета вивчення змістового модуля 1 дисципліни – вироблення стійких навичок з мовної культури сучасної юридичної комунікації; підвищення рівня комунікативної компетенції фахівців-юристів; формування умінь і навичок з ораторського мистецтва, розвинення майстерності створювати й виголошувати публічні промови

Мовний дизайн наукового дослідження

Мета вивчення навчальної дисципліни – актуалізувати навички наукової комунікації, удосконалити рівень володіння сучасною українською науковою мовою в економічному дискурсі, підтримувати достойний рівень мовно-інтелектуального іміджу здобувача як безпосереднього учасника наукового спілкування