Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра бізнес-лінгвістики

Кафедра бізнес-лінгвістики є структурним підрозділом факультету міжнародної економіки і менеджменту. Сучасним пріоритетом роботи колективу кафедри є формування високої мовної компетенції майбутніх економістів та фахівців інших галузей, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці. У наукових дослідженнях викладачів представлено оригінальні авторські концепції українського художнього та професійного економічного дискурсів, що враховують національний і кроскультурний компоненти. Постійне співробітництво кафедри з інститутами Національної академії наук та провідними навчальними закладами України сприяє розвитку теоретичної та прикладної лінгвістики, зокрема стилістики та термінознавства, удосконаленню  методик викладання української мови як іноземної, налагодженню сучасного педагогічного діалогу між студентом та викладачем.

Положення про кафедру бізнес-лінгвістики
 

Детальніше про кафедру »

У 1961 році як підрозділ Київського інституту народного господарства було  створено кафедру російської мови, першим завідувачем якої став кандидат філологічних наук І.І. Ярмак.
За час існування кафедри, яка допомагала іноземним студентам опановувати російську мову як мову навчання, її очолювали кандидати філологічних наук Валентина Степанівна Шишлова, Кіра Всеволодівна Ковальова, Ніна Степанівна Посталовська, кандидат педагогічних наук Галина Олексіївна
Жученко.

У зв’язку з процесами національної відбудови в українському суспільстві, з розширенням функційного статусу української мови як державної в університеті введено нову дисципліну “Українська мова”. Кафедру перейменовано, і з 1989 року кафедру української та російської мов  очолила доктор філологічних наук, професор Ядвіга Вацлавівна Януш. Із впровадженням дисципліни гуманітарного циклу “Українська література” з 2000 року в КНЕУ функціонує кафедра української мови та літератури. З 2003 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Лариса Степанівна Козловська.

Специфіка функціонування мовної кафедри в економічному університеті найтісніше пов’язана з гуманізацією вищої освіти. Удосконалюючи знання студентів рідної мови, уміння раціонально використовувати мовний ресурс у різних комунікативних ситуаціях, навчаючи їх польської мови або навчаючи української, російської мов іноземних студентів, викладачі вважають пріоритетом  сформувати мовну та культурну компетенції як частини освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховати національно свідомого патріота, забезпечити статус української мови як культурно-корпоративного коду КНЕУ.

Інноваційність навчального процесу полягає не лише в удосконаленні формальному, але, насамперед, – у вдосконаленні змісту навчального матеріалу, який повинен бути проблемним, висвітлювати найбільш сучасні й актуальні аспекти прикладної лінгвістики, базуватися на глибокій науковій основі з урахуванням останніх теоретичних досліджень та практичних розробок галузі. Саме такий підхід дає змогу навчити студента творчо сприймати інформацію, критично аналізувати, виробляти методи вирішення проблемних питань, дискутувати та обстоювати власну думку, грамотно оформлювати результати своїх досліджень. На кафедрі розроблені програми нових курсів та вдосконалено уже наявні, підготовлені комплекси мультимедійних лекцій з різних дисциплін, започаткована традиція проведення бінарних лекцій. Викладачі кафедри на лекційних та практичних заняттях намагаються раціонально активізувати сучасні тренінгові технології з тим, щоб сформувати у студентів відповідні мовно-професійні компетенції.
Очевидним здобутком побудованої на традиціях навчальної діяльності кафедри стало формування моделі рідномовної освіти в неспеціальному внз, що об’єднує українознавство, культуру наукової мови, мовну культуру сучасної бізнесової комунікації, практичну риторику, копірайтинг, лінгворекламістику, модель українськомовної освіти для іноземних студентів і польську мову як іноземну. Підтримка  такого міжкультурного вектора мовної освіти в університеті й нового напряму діяльності кафедри відбувається за рахунок активізації українсько-польських комунікацій, реалізації спільних проектів (монографії, двосторонні майстер-класи, обмін студентами, викладацьке стажування: Варшава, Люблін, Краків).

Одним із завдань  вищої школи є  підготовка майбутніх фахівців певної галузі суспільного виробництва, орієнтованих на наукову діяльність, які повинні поглиблено засвоїти теоретичні знання й отримати практичні компетенції. Тому й освітні технології навчання повинні бути відкритими до інноваційних пошуків, науково ємними. Педагогічний діалог є двостороннім, і викладач повинен бути не просто професіоналом, а й науковцем, дослідником. 


Для підвищення наукового та професійного рівня викладачів, координації міждисциплінарних досліджень традиційним є і будуть наукові партнерські відносини з установами Національної академії наук України (Інститутом української мови, Інститутом літератури та Інститутом мовознавства), вищими навчальними закладами (зокрема Київським національним університетом імені Т.Шевченка, Національним педагогічним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національним лінгвістичним університетом та ін.)
Основною метою сучасної вищої освіти є не лише формування всебічно освіченої особистості, здатної науково мислити та професійно приймати рішення, а й виховання національно свідомого молодого інтелектуала, інтелігентної та діяльної особистості. Виховний аспект у роботі кафедри є так само вагомим, оскільки в аудиторний та позааудиторний час викладачі кафедри мають можливість посилити саме гуманітарний складник мовної освіти, підвищити загальнокультурний рівень студентів, гуманізувати власне діалог «студент-викладач». Цьому сприяє й активна робота літературної студії кафедри «Українське слово», адже студенти активно долучаються до рідної культури, беручи участь у літературних диспутах, літературних вечорах, всеукраїнських студентських семінарах. Гостями студентів КНЕУ протягом останніх років були відомі українські діячі культури та майстри українського словесного мистецтва (І.Малкович, Д.Павличко, Є.Сверстюк, блажен.Любомир Гузар). Конкурси, які стали доброю традицією кафедри («Моя мала батьківщина», «Мовна ситуація в моєму регіоні», представлення поетичних здобутків студентів КНЕУ, проведення перших етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу та Всеукраїнської студентської олімпіади), виявляють справжню зацікавленість студентської молоді в соціально-гуманітарних проблемах. Сайт кафедри і постійне прагнення наповнити головну сторінку сайту КНЕУ національно позначеною культурологічною інформацією є пріоритетним напрямком кафедральної роботи. Матеріали розділу «Студентські роботи» дають змогу розширити межі представлення викладацьких здобутків та студентської творчості як в рамках університету, так і поза ним.
Набутий досвід співпраці є достатньо вагомим підґрунтям участі колективу кафедри в інноваційних процесах, започаткованих в університеті, пов’язаних з діяльністю дослідницьких інститутів для поглибленого та активного дослідження сучасної економічної науки. Це підтримує мовний аспект  таких досліджень, роблячи актуальною їх мовну експертну оцінку з метою кодифікації мови економічної науки. Для цього кафедра започаткувала віртуальне довідкове бюро, яке пропонує відповіді на актуальні питання фахової (і не тільки) комунікації.
Завдання вищої школи полягає не лише в наданні студентові системи знань. Його потрібно навчити самостійно набувати знання, уміти аналізувати й робити висновки, на практиці застосовувати набуте. Відповідно до вимог європейської освіти кафедра бачить своє завдання, насамперед, у вдосконаленні саме цього складника, в удосконаленні методів і засобів навчання, підготовці навчально-методичних матеріалів для допомоги студентам у навчальному процесі, використанні інноваційних методик для якісного покращення мовно-педагогічного дискурсу. Отже, підтримка на належному рівні, який відповідає статусу університету як провідного осередку економічної науки в Україні, якісних показників усебічної діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є одним з найбільш вагомих складників іміджу КНЕУ. 

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Українська мова як іноземна

Мета дисципліни - надати іноземним студентам мовні та мовленнєві знання як підґрунтя професійної підготовки за обраною спеціальністю.

Завдання дисципліни - сформувати у студентів необхідні навички та вміння в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), забезпечуючи можливість спілкування в українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття відповідної спеціальності

Українознавство

Мета вивчення дисципліни – пізнання України та українства як етносу, що є основою історичного розвитку нації, держави, мови, єдиного культурного простору:

  • удосконалити знання студентів рідної мови, сформувати їхню мовну та культурну компетенції як частину освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховувати національно свідомого патріота;
  • розкриття основних тенденцій та закономірностей соціально-економічного, суспільно-політичного й духовного розвитку народів, які проживали на території України в минулому й живуть в сучасну епоху
  • надання знань про сутність, об’єктивну обумовленість, взаємозв’язок та взаємозалежність соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, які характеризували Україну та її суспільство протягом найбільш важливих етапів  як її історичного розвитку, так і розвитку усієї людської цивілізації
Культура наукової мови

Мета дисципліни  – сформувати високий рівень мовної компетенції майбутнього фахівця в науково-орієнтованому навчанні, поглибити знання студентів про сучасну економічну терміносистему відповідно до спеціальності, навчити їх самостійно творити мовну стратегію  в сучасній науковій комунікації

Польська мова

Мета дисципліни - навчити студентів говорити й писати польською мовою в різних сферах професійної діяльності та побуту, доцільно використовувати засоби мовного етикету в ситуаціях реального мовного спілкування, ознайомити з основними економічними термінами польською мовою, основами складання ділових паперів польською мовою, що створить додаткові конкурентні переваги майбутнього фахівця на сучасному ринку праці

Практична риторика

Мета дисципліни - актуалізувати знання про специфіку усної професійної комунікації, сформувати комплекс компетенцій для створення монологу та діалогу в публічному спілкуванні. Вивчення дисципліни допоможе студентам у навчальній практиці економічного університету підтримати мовний імідж вправного оратора, що вільно орієнтується у фаховій проблематиці та вміє її репрезентувати

Мовна культура сучасної бізнес-комунікації

Мета дисципліни – вироблення стійких навичок мовної культури сучасної бізнес-комунікації; підвищення рівня комунікативної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки та підприємницької діяльності; формування національної мовної особистості студента-економіста

Мистецтво презентації

Мета опанування дисципліни – формування комплексу знань про риторичні канони, комунікативні та інформаційні технології як основи успішної презентації для застосування в навчальній практиці економічного університету та подальшій професійній діяльності

Копірайтинг

Мета дисципліни- дати студентам інформацію про різні форми реклами, про історію формування українського рекламного бізнесу та його особливості як базу для розвитку самостійної копірайтерської діяльності; навчити складати рекламні тексти різних жанрів, самостійно виробляти рекламний продукт  на базі отриманих знань, а також поповнити професійний словник студентів

Лінгворекламістика

Лінгворекламістика - новий авторський курс для студентів-економістів, ноу-хау КНЕУ, своєрідний мовний "лікар" для реклами.

Мета дисципліни - навчити студентів професійно аналізувати рекламний продукт, за потреби редагувати його, розвинути здатності студентів до самостійного виготовлення рекламних продуктів різних жанрів (тексти, слогани, відеоролики та ін