Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

   Викладацька діяльність колективу кафедри характеризується застосуванням сучасних інноваційних активних та інтерактивних методів навчання, дискусій, роботи в групах тощо. Методика викладання дисциплін кафедри базується на наступних принципах: принцип науковості (використання сучасних аналітичних моделей, більшість з яких були розроблені викладачами кафедри), доступності (з урахуванням навчальних потреб студентів), максимального досягнення особистих прагнень (врахування професійної орієнтації та бажання студентів набути компетенцій у сфері європейської інтеграції). Під час міжпредметного тренінгу студенти магістерської програми «Європейський бізнес» та «Міжнародні економічні відносини» беруть участь у мікро-моделюванні процесу конвергенції України та ЄС, заснованого на використанні дидактичних інновацій в окремих сферах особистих інтересів слухачів.

ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Формування у студентів знань щодо:

 • особливостей оцінювання динамічних та статичних ефектів економічної інтеграції;
 • стратегічних цілей, завдань, напрямів та секторальних пріоритетів розвитку Європейського Союзу;
 • процедур, послідовності та алокації фінансових ресурсів задля забезпечення реалізації мегарегіональних (спільних) інтересів інтеграційного угрупування;
 • механізмів та інструментів координації секторальних та горизонтальних політик ЄС;
 • функціонування та розвиток міжнародних економічних відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного співробітництва.

Формування у студентів вмінь:

 • досліджувати та ідентифікувати характер та динаміку фінансово-господарської діяльності європейських компаній;
 •  визначати зміст, структуру, характер та етапи реалізації спільних українсько-європейських проектів;
 • визначати організаційну структуру та інвестиційні механізми розвитку компаній на європейських секторальних ринках;
 • виявляти регулятивні пріоритети у формуванні системної підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС;
 • виявляти та вирішувати проблеми, розв’язувати складні задачі, генерувати нові ідеї у процесі навчання та проведенні комплексних досліджень із застосування новітніх інноваційних технологій у сфері міжнародних економічних відносин;
 • давати оцінку ефективності управлінських рішень в процесі дифузії корпоративних культур.

Формування у студентів професійних навиків щодо:

 • проектування можливостей створення та реалізації коопераційних проектів;
 • стратегічного планування діяльності компаній в межах європейського економічного простору;
 • проведення переговорів щодо створення та реалізації проектів що фінансуються фондами ЄС;
 • гармонізації регулятивних систем;
 • організації системного дослідження ефективності управління проектними відхиленнями;
 • розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем в умовах сучасних МЕВ

Формування у студентів компетенцій щодо застосування:

 • методик оцінювання конвергентної динаміки зближення України та ЄС;
 • евристичних пошукових систем для прогнозування наслідків конвергенції економічних моделей України та держав ЄС;
 • інструментарію реалізації програм технічної допомоги ЄС Україні в процесі компліментарної акумуляції фінансових ресурсів;
 • координаційної моделі розвитку економічного співробітництва України з ЄС;
 • європейської системи оцінювання прогресу зближення в селективних секторах економіки;
 • прийняття обґрунтованих рішень, вміння працювати самостійно і в команді, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей, забезпечувати якість виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому середовищі.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

 • Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс]: підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. – К.: КНЕУ, 2016. – 495 с
 • Практикум з проведення тренінгів  європейської інтеграції. Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2015. — 232 с.
 • Практикум з проведення тренінгів з європейської  інтеграції (Тренінг «Занурення в ЄС: тренінг для шкільних вчителів») / за ред.. В.І. Чужикова, Н.М. Чепурної. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2015. – 248 с.
 • Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції») / за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2014. – 224 с.
 • Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції / за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2014. – 224 с.
 • Ткаленко С.І., Петрашко Л.П. Європейський проектний менеджмент: навч. посіб - К.: КНЕУ, 2014 - 412 с.
 • Ткаленко С.І.  Європейський пректний менеджмент: практикум - К.:КНЕУ, 2014 - 192 с.
 • Європейська інтеграційна політика: навч. посіб. / [А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. – 451 с.
 • Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / Є 24 [В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко, О.А. Федірко, та ін.]; за заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ¬– 214 с.
 • Чужиков В.І., Ільницький Д.О., Ковальчук Г.О., Паценко О.Ю., Федірко О.А. // Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2009.- 203 с.
Остання редакція: 07.11.23