Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

У попередні роки викладачами кафедри опубліковано значну кількість навчально-методичних праць, зокрема наступні підручники та навчальні посібники, які мають гриф Міністерства освіти і науки:

1.    Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Міжнародний економічний аналіз» Частина 2. Навч.-метод. видання / О.М. Галенко, С.М. Галенко. - К.:КНЕУ, 2013. – 124 с.

2.    Облік у зарубіжних країнах:підручник /В.І. Єфіменко, Л.І. Лук'яненко, О.В. Небильцова, А.В. Максименко ; за заг. ред. проф. В.І. Єфіменка. - К. :КНЕУ, 2013. - 331 с.

3.    Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В.Облік у зарубіжних країнах: Підручник / за заг. ред. проф. В.І. Єфіменка. –К.: КНЕУ, 2013. – 311 с.

1.    Бухгалтерський облік для економістів АПК : Підручник./ За заг. Ред..  В. Г. Козака. - К. : КНЕУ, 2013. – 648с.

2.    Бухгалтерський облік для економістів АПК : підручник : у 3 ч. – Ч. 2. Бухгалтерський облік оборотних і необоротних активів та витрат підприємства / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, О. М. Коцупатра ; за заг. ред. В. Г. Козака. - К. : КНЕУ, 2013. – 489, [3] с. – (Сім кольорів обліку : вип. 2).

3.    Бухгалтерський облік для економістів АПК : підручник : у 3 ч. – Ч. 3: Бухгалтерський облік власного капіталу і зобов’язань, доходів і фінансових результатів підприємства / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, О. М. Коцупатра ; за заг. ред. В. Г. Козака. - К. : КНЕУ, 2013. – 312, [4] с. – (Сім кольорів обліку : вип. 3).

4.    Бухгалтерський облік для економістів АПК (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Плани рахунків та Інструкція про їх застосування, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку) : зб. норм. док. / уклад. : В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, О. М. Коцупатра — К. : КНЕУ, 2013. — 386, [2] с. — (Сім кольорів обліку : вип. 5).

5.    Бухгалтерський облік для економістів АПК (Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативні документи) : зб. норм. док.  / уклад. : В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, О. М. Коцупатра. — К. : КНЕУ, 2013. — 356, [4] с. — (Сім кольорів обліку : вип. 6).

6.    Бухгалтерський облік для економістів АПК (Податковий кодекс України): зб. норм. док. / уклад. : В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, О. М. Коцупатра. — К. : КНЕУ, 2013. — 806, [2] с. — (Сім кольорів обліку : вип. 7).

7.    Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, Н. Ю. Грицак; за заг. ред. В. Г. Козака. - Ужгород : УНУ, 2013. – 648 с.

8.    Збірник тестових завдань з дисципліни «Міжнародний економічний аналіз». Навч.-метод. видання / О.М. Галенко, С.М. Галенко. - К.: КНДУ «НДІРоМ», 2012. – 108 с.

9.    Навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6503 денної та вечірньої форми навчання./ Укл.: Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В., Козак В.Г. - К.:КНЕУ, 2002, зі змінами та доповненнями 2012.

10.  Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6503 денної та вечірньої форми навчання./ Укл.: Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В., Козак В.Г. - К.:КНЕУ, 2002, зі змінами та доповненнями 2012.

11.  Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.

12.  Методичні вказівки для практичних занять для студентів очної форми навчання з дисципліни «Міжнародний економічний аналіз». Навч.-метод. видання / О.М. Галенко, С.М. Галенко. - К.:КНЕУ, 2012. – 87 с.

13.  Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Міжнародний економічний аналіз». Навч.-метод. видання / О.М. Галенко, С.М. Галенко. - К.:КНЕУ, 2012. – 118 с.

14.  Промисловий маркетинг : підручник / [за ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Шубіна] ; [в 2-ох томах]. - К. : ВД "Студцентр". -2011. - Т. 1. - 528 с

15.  Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., Ходзицька В.В.Облік і звітність за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 453 с.

16.  Маркетингова товарна політика: Підручник. Затверджено МОН / За ред. Н.О. Криковцевої. — К., 2010. — 183 с.

4.    Інфраструктура товарного ринку: Непродовольчі товари: Підручник. Затверджено МОН / За ред. О.О. Шубіна. — К., 2009. — 702 с..

5.    Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: навч. посіб. для студент. вищ. навч. закл. / В.М. Добровський (Бондар М.І, Свідерський Є.І. [та ін.]); за ред. В.М. Добровського. - К.: А.С.К., 2009. - 976 с.

6.    Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. / За заг. ред.. Ю.А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2007. – 648 с.

7.    Облік міжнародних операцій: Підручник / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук’яненко, О.В. Небильцова; За заг. ред. проф. Ю.А. Кузьмінського.- К.: КНЕУ, 2006.- 336 с.

8.    Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. В.І.Єфіменка. – К.:КНЕУ, 2005. – 211 с.

9.    Навчально-методичний посібник з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» ( в схемах і таблицях) - К.:КНЕУ, 2003.

10.  Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Г.Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Галенко, О.В. Небильцова та ін. –К.: КНЕУ, 2002.- 370 с.

11.  Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак,Л.І. Лук’яненко та ін.; За ред. Ю.А. Кузьмінського.- К.: - КНЕУ, 2001.- 179 с.

12.  Навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і аналі з ЗЕД». - К.:КНЕУ, 2001

13.  Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук‘яненко Л.І., Лучко М.Р., Остап‘юк М.Я. – К.: Аграрна наука, 2000. – 396 с.

 

Остання редакція: 18.10.19