Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова робота

   Пріоритетом дослідницької діяльності кафедри європейської інтеграції є системне вивчення суті, динаміки, характеру глобальних інтеграційних процесів та ролі міжнародного бізнесу в них. Науково-педагогічний склад спрямовує свої дослідження у трьох основних напрямках: інтеграційні моделі сучасності, розвиток і реалізація секторальних стратегій та горизонтальних політик Європейського Союзу, інтеграційна політика України у системі геоекономічних координат. Співробітниками кафедри написано понад 500 наукових публікацій, які побачили світ в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Туреччині, Великобританії та інших державах світу. 

   Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках теми «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси» (2016-2020 рр.). Колектив кафедри зосереджує свої наукові дослідження на розділі  «Поліструктурна модель конвергенції країнових економік в Європі». Науковим керівником досліджень кафедри є д.е.н., проф. Чужиков В.І.

   Кафедра має тривалі партнерські зв’язки з цілим рядом наукових та освітніх закладів. Укладання угоди про співробітництво між ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Краківським економічним університетом відкрило можливості для міжкафедральної та міжфакультетської кооперації двох провідних навчально-наукових закладів України та Польщі. Проведені спільні конференції, круглий стіл, численні спільні публікації стали передумовою для диверсифікації наукових контактів, які зосередились на факультетах міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» та економіки і міжнародних відносин Краківського економічного університету. Результатом співпраці стала перша спільна фундаментальна монографія, яка побачила світ у Польщі у 2009 році під назвою:

“Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina / Redakcija naukova Michal Gabriel Wozniak, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovych Lukianenko. – Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. – 716 s.”

та в Україні:

«Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Монографія./ Заг. Ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с.»

   У вересні  2010 р. керівництво двох вищих навчальних закладів погодилося після проведення додаткового редагування здійснити переклад книги на англійську мову.

   У 2017 році працівники кафедри долучилися до написання спільної українсько-грузинської монографії “Strategic priorities for developing of Ukraine and Georgia: innovation and partnership”за загальною редакцією ректорів університетів-партнерів – Д.Г. Лук’яненка та Т. Берідзе.

ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Секторальні та регіональні інтеграційні механізми в процесі діджиталізації глобального розвитку:

 • Економічні моделі і механізми регіональної інтеграції в умовах діджиталізації;
 • Секторальні тренди економічної інтеграції в умовах становлення спільного цифрового ринку ЄС;
 • Економічна стратегія України на спільному цифровому ринку ЄС.

Інтеграційні моделі сучасності:

 • Регіональні та локальні виміри інтеграційних процесів в Європі;
 • Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобальної нестійкості;
 • Моделі підтримки розвитку інноваційної бізнес-діяльності в ЄС.

Розвиток і реалізація секторальних стратегій та горизонтальних політик Європейського Союзу:

 • Стратегії розвитку медіа-ринку та арт-бізнесу в межах спільного ринку ЄС;
 • Сучасні принципи та механізми формування біоекономіки в ЄС;
 • Інтеграція освітніх  систем європейських країн.

Інтеграційна політика України у системі геоекономічних координат:

 • Оцінювання ефектів від співпраці України та ЄС у форматі асоціації та поглибленої зони вільної торгівлі;
 • Секторальні пріоритети розвитку економічної співпраці між Україною та ЄС;
 • Конвергенція ринків праці України та ЄС.

АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ РОБОТИ І МОНОГРАФІЇ (2010-2017)

Монографії:

1.    Федірко О. А. Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС : монографія / Олександр Анатолійович Федірко. – Київ: КНЕУ, 2017. – 528 с.

2.    Управління сталим розвитком бізнесу: монографія / Колектив авторів: І.О. Тихомирова, Ю. М. Мартинюк, К. А. Лещенко та ін. // за редакцією М.А. Гольцберга. – Київ: ТОВ «Задруга», 2017. – 335 с.

3.    Чужиков А.В. Поліструктірна динаміка глобалізованого медіа ринку ЄС: монографія – К.:КНЕУ, 2016. – 143 с

4.    Трансформація бюджетної моделі ЄС в умовах глобальної фінансової турбулентності : монографія / А. О.Бояр. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 256 с.

5.    Гончарова А. О. Міжнародні позиції вітчизняного машинобудування в європейській економіці /Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія.- К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 540-554

6.    Технологічна модернізація в Європейській економіці: монографія / Бурміч О.С., Лук’яненко О.Д., Панченко Є.Г., Чужиков В.І.;  за наук. ред. В.І. Чужикова. – К.:КНЕУ, 2013. – 266 с.

7.    Чужиков В.І., Бурміч О.С., Лук’яненко О.Д., Панченко Є.Г. Технологічна модернізація в Європейській економіці: Монографія / За наук. ред. В.І. Чужикова. – К.:КНЕУ, 2013. – 266 с.

8.    Гончарова А. О. Міжнародні позиції вітчизняного машинобудування в європейській економіці / Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / За наук. ред. д. е. н., проф. Є. В. Хлобистова.- К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 540-554

9.    Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases/ Ed. by Victor Chuzhykov, Dmytro Lukianenko, Michal Gabriel Wozniak – Kyiv: KNEU, 2013. – 688 p

10.    Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: Колективна монографія / За ред. В.В. Рокочої – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012 – 238 с. (п.7.4.– С.230-235) 

11.    Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д.Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.] ; за заг. ред. докторів екон. наук, професорів Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. − К. : КНЕУ, 2011. — 703 с

12.    Ткаленко С.И. Неравномерность развития мирового хозяйства как вызов экономической безопасности / Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию: колл. Монография в 2-х тт. (научное издание) // под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. - СПб.: Астерион, 2010 – Т.2. - 374 с. (П.3.2.  - С.116-123)

13.    Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Монографія./ Заг. Ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 314-333.

Наукові роботи: (2013-2017)

14.       Дискурс – аналіз розвитку глобального медіа ринку / Чужиков В.І.,Чужиков А.В. // Стратегія економічного розвитку України. – 2017.– №11.

15.       Чужиков В.І., Лещенко К.А. Екологічна парадигма в системі міжнародних економічних координат // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016 – № 18. – Частина 2 – С.15-19.

16.       Чужиков В.І. Парадигма розвитку мегаполісів в глобальній економіці: чи можливе прогнозування? // Ринок цінних паперів – 2016. – №7-8 – [Електронний ресурс] Режим доступу http://securities.usmdi.org/?p=22&n=94&s=981

17.       Чужиков В.І., Федірко А.А. Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань // Науковий вісник Одеського національного економічного університету – 2016 - №6 (238). - С.147-160.

18.       Чужиков В.І, Диндар А.С. Мистецька парадигма в креативній моделі глобального економічного простору //Стратегія економічного розвитку України – 2016 - № 39 – С.30-40. 

19.       Chuzykov V., Tsygankova T., Obolenska T. Polystructural Model of the EU environmental policy: an economic approach// Actual Problems of Economics. – 2015. – №3(165). – Р.203-209 (0,9 др. арк.)

20.       Чужиков В.И. Локализм VS регионализм: как должна меняться экономическая география в современных условиях // Геополитика и экодинамика. – 2014. – Том 10. Вып. 2. – С. 14-17 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/003chuzj.pdf (0,6 др. арк.)

21.       Chuzhykov Viktor, Fedirko Oleksandr, Chuzhykov Andrii. Methodological Background of Post-Soviet Regionalism: The Case of Ukraine // Baltic Journal of European Studies. – 2014. – June. Vol. 4, № 1(16). – P.20-33. (1 др. арк.)

22.       Chuzhykov Viktor, Orlovskaya Veronika. Global positioning of Ukrainian capital in the European Competitive model / Four years on: how have capital cities dealt with the crisis: collection of RSA Research Network Seminar proceedings, 26th October, 2012 / Professor V.I. Chuzhykov (Ed). – Kyiv: KNEU, 2013. – P. 11-12.  (0,15 др. арк.)

23.       Chuzhykov Viktor, Tkachova I. Structural model of cooperation development in the Black Sea region / Viktor Chuzhykov, Iryna Tkachova // Nierówności spolecznea wzrost gospodarczy. – 2014. – Zeszyt 39 (№ 3). – P.452-462. (0,9 др. арк.)

24.       Chuzhykov V., Obolenska T., Leschenko K. Mechanism and Instruments for Realizing the Environmental-Economic Policies of the Post-Socialist countries of the Eastern Europe // European Researcher. – 2014. – № 12-1. – Vol. 88. – P. 2069-2080.  (1,2 др. арк.)

25.       Оболенська Т. Є., Чужиков В. І., Лещенко К. А. Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2014. – Том 22. Вип. 8 (4). – С. 3-13 (1 др. арк.)

26.       Чужиков В.І., Лук’яненко О.Д. «Кластерна політика Європейського Союзу» /Віктор Чужиков, Ольга Лук’яненко //Економіка України. – 2013. – №2 (615).-C.81-91 (1,0 др. арк.)

27.  Чужиков В.І., Гончарова А.О. Зміна глобальних парадигм: наслідки для машинобудівної галузі // Економічний простір. – Вип. 71. – Дніпропетровськ: ПАБІА, 2013.- С.34-46

28.  Федірко О.А. Роль локальних інноваційних моделей в економічному розвитку постсоціалістичних країн Європи / О.А. Федірко, О.Д. Лук`яненко // Проблемы  развития  внешнеэкономических  связей  и  привлечения  иностранных  инвестиций: региональный аспект: сборник  научных  трудов. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Т.2. – С. 340-345– ідентифікація понять інноваційної локалізації, розкриття структури інституційного середовища розвитку кластерних проектів в країнах ЦСЄ).

29.  Федірко О.А. Формування нової локально-інноваційної парадигми регіональних досліджень / О.А. Федірко // Регіональна економіка: науково-практичний журнал. ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України. (Index Copernicus). – 2015. – №3 (77). – С. 24-33

30.  Федірко О.А. Сучасна методологія дослідження локалізації інноваційної діяльності в умовах глобалізації / О.А. Федірко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: Економіка, політологія, історія. (реферативна база даних «Україніка наукова», Український реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, eLIBRARY.ru (РИНЦ), Google Scholar, електронний архів Одеського національного економічного університету). – 2015. – № 12 (232). – С. 214-227

31.  Федірко О.А. Ендогенні чинники локального інноваційного розвитку в умовах глобалізації / О.А. Федірко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». (Centre International de l'ISSN, Index Copernicus). – 2015. – Випуск 14, частина 3. – С. 27-30

32.  Федірко О.А. Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС / О.А. Федірко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». (Google Scholar, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). – 2015. – №14. – С. 34-38

33.  Федірко О.А. Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань / О.А. Федірко, В.І. Чужиков // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. — Науки: Економіка, політологія, історія. (реферативна база даних «Україніка наукова», Український реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, eLIBRARY.ru (РИНЦ), Google Scholar, електронний архів Одеського національного економічного університету). – 2016. – №6 (238). – С. 147-160

34.  Федірко О.А. Інструментарій фінансування інноваційного розвитку в ЄС / О.А. Федірко // Ринок цінних паперів України. (Google Scholar). – 2016. – № 5-6. – С. 29-36

35.  Федірко О.А. Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі / О.А. Федірко // Інвестиції: практика та досвід. (Index Copernicus, Google Scholar, SIS). – 2017. – № 9. – С. 30-33

36.  Федірко О.А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О.А. Федірко // Економіка та держава. (Index Copernicus, Google Scholar, SIS). – 2017. – № 5. – С. 65-69

37.  Федірко О.А. Еволюція форм технологічної колаборації в авіабудівному секторі ЄС [Електронний ресурс] / О.А. Федірко // Ефективна економіка. (Index Copernicus, Google Scholar). – 2017. – № 4. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5542 (0,6 д.а.).

38.  Федірко О.А. Комплементарна модель фінансування інноваційного розвитку в регіоні Стокгольм / О.А. Федірко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – №11-12. –  С. 3-10.

39.  Федірко О.А. Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах / О.А. Федірко // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 1 (26). – С. 99-118.

40.  Fedirko O.A. Methodological Background of post-Soviet regionalism: the case of Ukraine / Fedirko O.A., Chuzhykov V.I., Chuzhykov A.V. // Baltic Journal of European Studies. (Celdes, CNPIEC, EBSCO, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Research Papers in Economics (RePEc), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC)). — Tallinn: Tallinn University of Technology. — 2014.  — Vol. 4, № 1 (16). — P. 20-33

41.  Fedirko O.A. Key Trends and Problems of Regional Innovation Systems' Development in Poland and Ukraine / O.A. Fedirko // Central European Business Review. (EBSCO, ProQuest, eLIBRARY.ru (RSCI), OCLC World Cat, BASE, CEEOL, EconBiz, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, RePEc, Google Scholar, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, Academic Journals Database, Libraries Resource Directory, CiteULike, Global Impact Factor, Open J-Gate, ResearchBib, Wilbert, OAJI, Electronic Journals Library). – 2014. – №3(3). –   P. 38-45

42.  Ткалеко С.І. Масштаби і глибина глобалізації економіки України [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки – 2017 - №17. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/ Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

43.  Ткалеко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №1 (16) – 2017. – Харків: ХНАДУ, 2016 – 172 с. – С.103-109

44.  Ткалеко С.І. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №2 (13), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С.16-22

45.  Tkalenko S. Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukraine in terms of European integration / Svitlana Gluschenko, Svitlana Tkalenko // Baltic Journal of Economic Studies, Vol.2 (2016) No.2 May – Riga, 2016: Izdevnieciba «Baltija Punlishing» – 206 р. P.32-40.

46.  Ткалеко С.І. Європейська регіональна політика: основні засади регулювання / Ткаленко С.І., Пархоменко В.В. // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту – К.НАСОА, 2015. – № 2 (45). – 76 с. – С.32-39 (авторський внесок 6 стор.)

47.  Ткалеко С.І. Єврорегіон і економічне позиціонування України // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2015. - Вип. 22(3). - С. 122-128.

48.  Ткаленко С. І., Любачівська Р. З.Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України // Проблеми економіки, 2015. – Харків, вид-во: Видавничий Дім «ІНЖЕК» – № 1 – С.37-42.

49.  Ткалеко С.І. Влияние интеграционных процессов ЕС на стратегическое развитие Украины в условиях глобализации // Науковий Вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук.пр. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015 – Випуск 2 (4) Частина 1 – 276 с. – с.193-199.

50.  Ткаленко С. І., Жулід-Христосенко Ю. О.Кластеризація креативних індустрій Європейського союзу // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 4 (4). – С.86-93

51.  Ткалеко С.І. Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Наук. журнал – Хмельницький, 2014 – №5, т.1 – С.223-227

52.  Ткалеко С.І. Соціально-економічна складова стратегічного розвитку бізнесу в умовах інформаційної економіки // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Зб. наук. праць – Вип.10. – К., 2014 – С.21-26

53.  Ткалеко С.І. Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України // Стратегія економічного розвитку України. Зб. наук. праць / Київ: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2014 – С.47-52

54.  Tkalenko S. National security within the globalization of financial markets // L’Association 1901 «SEPIKE», Poitiers (France), Osthofen (Deutschland) – Ausgade 04, 01/2014 (ISSN: 2196-9531) – Р.233-238

55.  Ткалеко С.І. Соціальне інвестування в контексті корпоративної соціальної відповідальності: український акцент // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 9 – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014 – С.254-258

56.  Tkalenko S. Financial security of the state in terms of globalization processes escalation // International Economic Policy – K., KNEU, 2013 – №1 (18) – P. 78-94

57.  Ткалеко С.І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / Ткаленко С.І., Пархоменко В.В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка (Зб. наук. праць), 2013 – Випуск 2 (39) – С.257-262

58.  Ткалеко С.І. Вплив глобальних інтеграційних процесів на модернізацію інвестиційної політики // Міжнародна економічна політика: наук. журнал. – 2012. Спецвипуск. У 2ч. Ч.1 – вид. ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» – С.244-251

59.       Гончарова А.О. Механізм секторальної циклічності у машинобудуванні і його вплив на регіональний розвиток / А.О. Гончарова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Основний капітал регіону та ефективність його використання. Зб. наук. праць НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів.-2013.- Випуск 5 (103). –  211-224 (0,7 д.а.)

60.       Гончарова А.О. Объективизация состояния и перспектив развития машиностроительной отрасли Украины //Актуальные проблемы науки XXI века. Сборник научных статей молодых учених. Минск – 2014. - № 3.

61.       Гончарова А.О. Значення машинобудування в глобальній економіці/ / Науковий вісник Херсонського державного університету – 2016, випуск 18, частина – 1

62.  Goncharova Anastasia International Stand of Ukrainian Mechanical Engineering in the European Economy/ Anastasia Goncharova /European Researcher. –  2014. –  № 3-1 (Vol. 70). –  Number 1. (part 2). – P. 490-497

63.  Вінська О.Й.   Стратегія ЄС «Європа - 2020»: аграрний аспект. Економічний простір. Збірник наукових праць. – №82. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. –  C.24-32.

64.  Vinska O. Y. Modernization of the Ukrainian agricultural sector: facing global food crisis challenges. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Науковий журнал. - Том 19. Випуск 2/1.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014.- C.69-73.

65.  Вінська О.Й. Роль інновацій в багатофункціональній аграрній моделі ЄС. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журнал. –  К.: НАУ, 2014. – №2. – С.35-39

66.  Вінська О.Й. Особливості середземноморської соціально-економічної моделі: кейс Італії. Науковий вісник  Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – Випуск 7. – Частина 1. – Херсон: Гельветика, 2014. – С.71-74.

67.  Вінська О.Й.Особливості механізму екологізації спільної аграрної політики ЄС// Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск №7. – Електронне наукове фахове видання. –  Миколаїв, 2015. – С.25-28.

68. Вінська О.Й., Ярков О.В. Трансформація соціально-економічної моделі Греції в умовах боргової кризи // Науковий вісник  Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. - Випуск 15. - Частина 5. - Херсон: Гельветика, 2015.- С.13-17

69. Вінська О.Й., Токар В.В. Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн-членів Європейського Союзу» [Електронний ресурс] / О.Й. Вінська, В.В. Токар // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2016.- №2. - c.32-36

70. Вінська О.Й., Токар В.В. Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС» [Електронний ресурс] / О.Й. Вінська, В.В. Токар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - №12. С.18-22

71.  Вінська О.Й., Токар В.В. Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС / О.Й. Вінська, В.В. Токар// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. Випуск 18. - Частина 1.- Херсон: Гельветика, 2016.- С. 17-21.

72.  Vinska O.Y., Tokar V.V. LGBT Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland/ O.Y. Vinska, V.V. Tokar // Бізнесінформ.- 2016.- №10. С. 54-60

73.  Вінська О.Й., Токар В.В. Economic opportunity and participation gender gap in EU member-states // Економічний простір. Збірник наукових праць. Випуск 118. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.-С.16-24.

74.  Чужиков А.В. Економічні передумови комерціалізації європейських телепродуктів в Україні / А.В. Чужиков // Вісник Львівської комерційної  академії. Серія економічна. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. – 2013. – Вип. 42. – С. 217-226

75.  Chuzhykov A. Methodological Background of the Post-Soviet regionalism: the case of Ukraine / Media factor in the emergence of political deformations in the regions of Ukraine / Chuzhykov V., Fedirko O. Chuzhykov A. // Baltic Journal of European Studies. Tallinn University of Technology. – 2014. – №1 (Vol.4/16). – P.20-33

76.  System Clustering of Media Space in Ukraine: Economic and Social Analysis. Nierуwnoci Spoіeczne a Wzrost Gospodarczy («Social Inequalities and Economic Growth»). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. No 47 (3/2016),– p.22-28

77.  Чужиков В. І., Оболенська Т. Є., Лещенко К. А. Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2014. – Том 22. Вип. 8 (4). – С. 3-13.

78.  Leshchenko K., Obolenska T. The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and European Union / Kateryna Leshchenko, Tetiana Obolenska // Nierownosci spoeczne a wzrost gospodarczy. Universytet Rzeszowski. – 2013. – №34. – S. 409-417.

79. Leschenko K., Chuzhykov V., Obolenska T. Mechanism and Instruments for Realizingthe Environmental-Economic Policies of the Post-Socialist countries of the Eastern Europe // European Researcher. – 2014. – № 12-1. – Vol. 88. – P. 2069-2080.

Остання редакція: 07.11.23