Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Головним завданням навчально-методичної діяльності кафедри є підвищення якості викладання та навчання іноземных мов за рахунок використання інноваційних методів і технологій впровадження наукових досліджень у сфері філології методики і педагогіки та формування ефективної системи контролю та оцінювання знань студентів. 

Навчальний процес з іноземних мов відрізняється комунікативно-діяльнісною та професійно-фаховою спрямованістю, що реалізується шляхом досягнення таких цілей:

 • практичної (формування у студентів професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій – лінгвістичної, соціолінгвістичної, міжкультурної і прагматичної;
 • освітньої (формування у студентів загальних компетенцій; сприяння розвитку здібності до самооцінки та здатності до самостійного навчання; 
 • пізнавальної (залучення студентів до академічних видів діяльності; сприяння формуванню у студентів інноваційного мислення та підходів до професійної справи);
 • розвиваючої (формування розвитку мотивації до вивчення мови; сприяння формуванню системи цінностей та ідеалів демократичного суспільства);
 • соціокультурної (формування широкого розуміння важливих міжнародних соціокультурних проблем, відкритості, толерантності і поваги до інших культур)4
 • міжкультурної (сприяння розвитку розуміння і тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки у бізнес-середовищі).

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу за рахунок застосування інноваційних підходів і технологій. Викладачами кафедри були розроблені курси дистанційного навчання «Фахова англійська мова для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Міжнародна економіка» (2005 р.); «Фахова французька мова для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Міжнародна економіка» (2005 р.); «Англійська мова за професійним спрямуванням» (2013 р.). У такому контексті важливого значення набуває використання сучасних навчальних технологій  під час проведення аудиторних занять − ділових та рольових ігор, дискусій, «кейсів», роботи в малих групах, проектної роботи. Такі активні методи забезпечують емоційну атмосферу для відтворення знань, полегшують засвоєння навчального матеріалу, створюють сприятливий для засвоєння знань настрій, заохочують до навчальної роботи.

Викладачі кафедри забезпечують викладання низки дисциплін: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)», «Ділова іноземна мова (англійська, французька)», «Друга іноземна мова (англійська, французька, іспанська)», «Латинська мова». Вони також готують аспірантів і здобувачів для проведення наукових досліджень та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, сприяють академічній мобільності студентів та аспірантів.

Розмаїття напрямків діяльності надає більше можливостей для конвергенції технологій навчання та форм організації навчальної діяльності студентів. Зокрема, Програмою інноваційного розвитку кафедри у 2014-2015 рр. передбачається розробка навчально-методичного супроводу для впровадження концепції навчання іноземним мовам через зміст фахових дисциплін (Content and Language Integrated Learning) та компетенції змішаного навчання (Blended Learning).

Велика увага на кафедрі приділяється питанню індивідуалізації навчання та вдосконалення системи контролю та оцінювання знань студентів. З цією метою викладачами кафедри ведеться робота з розробки та впровадження мовного портфеля як інструмента, що стимулює розвиток умінь та навичок студентів навчатися впродовж життя, адекватно оцінювати свої навчальні здібності, встановлювати короткострокові та довгострокові цілі та відстежувати їх виконання.

Одним із головних принципів програм навчальних дисциплін, що викладаються фахівцями кафедри, є особистісно-орієнтований підхід, що передбачає врахування індивідуальних особливостей та інтересів студентів, поглиблення партнерської співпраці між тими хто навчає і тими, хто навчається; залучення студентів до управління процесом власної освіти через інформування студентів та обговорення з ними навчальної програми дисципліни та її завдань, активізацію системи зворотнього зв’язку за допомогою анкетування; пропагування найкращих студентських досягнень тощо.

На основі зазначених підходів до навчання, активних методик і технологій викладачами кафедри створено низку навчальних посібників. 

 1. Шевченко О.Л., Чеботарьова Л.І., Чуркіна О.В. Англійська мова для економістів. Розмовні теми. КНЕУ, 2005 р.
 2. Шевченко О.Л., Тернова Б.М. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Питання маркетингу». – Київ: КНЕУ, 2005.
 3. Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В., Перович Т.Б., Шевченко О.Л. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини. Питання банківської та фінансової систем України, Великої Британії та США». – Київ: КНЕУ, 2005.
 4.  Ушакова В.Т., Сініцина Н.М. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини. Питання бухгалтерського обліку». – Київ: КНЕУ, 2005.
 5. Чуркіна О.В. Англійська мова: Навч. посіб.: У 2 ч. Київ: КНЕУ, 2006.
 6.  Боровецька Л.В., Жукова Л.Т., Сініцина Н.М., Федоренко С.Л., Шматок Т.Г.. Ділова англійська мова для юристів. Київ: КНЕУ, 2006.
 7. Медведєва Л.М. An English Grammar for Students of Economics. – К.,КНЕУ. 2009.
 8. Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В., Циркун О.І., Романюк О.І. Ділова англійська мова для економістів. Питання аудиту. Київ: КНЕУ, 2010.
 9. Мельник Г.М. Збірник тестових завдань для поточного контролю рівня сформованості граматичних умінь студентів 1 та 2 курсів. К.: КНЕУ. 2010.
 10. Англо-український економічний словник термінів з економіки та підприємництва під ред. Колота А.М., автори Шевченко О.Л., Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В. – Київ: КНЕУ, 2010.
 11. Капустіна О.В., Чеботарьова Л.І. та інші. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Питання аудиту. – Київ: КНЕУ, 2010.
 12. Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація. – Київ: КНЕУ, 2009.
 13. Бескоровайна Н.О. Основи бухгалтерського обліку. – Київ: КНЕУ, 2011.
 14. Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В., Циркун О.І. Ділова англійська мова для економістів. Питання банківської та фінансової системи Великої Британії, США, України. – Київ: КНЕУ, 2015. Гриф МОН України. Лист №1/11 – 12924.
 15. Круковський В.І., Турчанінова В.Є., Шпильківська Л.С. Французька мова для студентів-економістів (навчальний посібник). – Київ: КНЕУ, 2011.
 16. Васильєва Т.О., Алейнікова М.Г. Іспанська мова для економістів» (навчальний посібник). – Київ: КНЕУ, 2011.
 17. Ничаюк С.П. Латинська мова для правознавців. Практикум. –  Київ: КНЕУ, 2011.
 18. Shevchenko O., Nozhovnik O. Writing Articles For SCOPUS And Web of Science Databases. Kyiv . – 2014.
 
Остання редакція: 28.01.19