Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Головними завданнями своєї навчально-методичної діяльності Кафедра вбачає підвищення якості викладання та навчання іноземних мов за рахунок використання інноваційних методів і технологій, впровадження наукових досліджень у сфері філології, методики і педагогіки у навчальний процес, формування ефективної системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

Ці завдання були і є пріоритетними, незважаючи на виклики, що виникли під час організації навчання в умовах пандемії та в умовах воєнного стану.

Фахівці Кафедри докладають зусиль щодо виконання завдань, поєднуючи академічну освіту із цифровими технологіями, опановуючи навички роботи в системах електронного навчання, вдосконалюючи свою педагогічну майстерність. Нині, викладачі Кафедри є мобілізованою з точки зору відповідальності й організованості спільнотою, яка гідно адаптувалася до нових умов.

 

Відтак, ключовими напрямами навчально-методичної роботи Кафедри є:

 • сприяння цифровій трансформації навчального процесу;
 • методичний супровід застосування інноваційних підходів і технологій;
 • диверсифікація освітніх послуг і портфоліо навчальних дисциплін і курсів;
 • удосконалення програм і навчально-методичних матеріалів, приведення їх у відповідність до стандартів Університету; створення сучасних навчально- методичних комплексів;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи здобувачів з метою її оптимізації; вироблення методичних рекомендацій щодо індивідуалізації навчання;
 • вдосконалення системи поточного і підсумкового контролю знань студентів та її оптимізація у відповідності до існуючих умов;
 • вдосконалення методики викладання за рахунок підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • сприяння єдності забезпечення навчального процесу і наукових досліджень;
 • проведення науково-методичних досліджень з актуальних для університету й вищої школи проблем;
 • організація й проведення науково-методичних конференцій і конкурсів з науково-методичної діяльності;
 • вивчення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів викладання іноземних мов.

 

Викладачі кафедри забезпечують викладання низки дисциплін студентам очної (денної), заочної і дистанційної форм навчання першого, другого і третього рівнів вищої освіти. Так, на бакалаврському рівні здобувачам пропонуються

«Іноземна мова (англійська,  французька, іспанська)», «Ділова іноземна мова»,

«Іноземна мова спеціальності» з компонентом теорії і практики перекладу,

«Друга іноземна мова (англійська, французька, іспанська)». У 2017 р. фахівцями Кафедри було розроблено дисципліну «Міжкультурна комунікація» для магістрів. В межах дисципліни «Іноземна мова для академічних цілей» фахівці Кафедри готують аспірантів для проведення наукових досліджень, обробки іншомовних наукових джерел, написання власних наукових статей та підготовка презентацій іноземною мовою. Останніми роками до викладацького портфоліо Кафедри додались вибіркові дисципліни «Друга іноземна мова для початківців (французька)» та «Друга іноземна мова для початківців (іспанська)».

Усі наші дисципліни мають велику популярність серед студентів, адже вони сприяють академічній мобільності студентів та аспірантів, допомагають їм стати плідними учасниками міжкультурної комунікації; надають необхідні Soft Skills для професійного, ділового та ситуативного спілкування.

Розмаїття напрямів навчально-методичної роботи Кафедри надає багато можливостей для конвергенції технологій навчання та форм організації навчальної діяльності студентів. Зокрема, Програмою інноваційного розвитку Кафедри передбачається розробка навчально-методичного супроводу для впровадження концепції навчання іноземним мовам через зміст фахових дисциплін (Content and Language Integrated Learning) та компетенції змішаного навчання (Blended Learning). На основі зазначених підходів викладачами кафедри створено низку навчально-методичних комплексів, до яких входять посібники, методичні рекомендації, дистанційні курси, електронні засоби навчання тощо. Майже кожен викладач Кафедри є або автором або співавтором, розробником або співрозробником цих освітніх продуктів.

Дистанційне навчання дозволило не лише продовжувати освітній процес, а й значно розширило горизонти академічної співпраці викладачів зі студентами як в синхронному (за допомогою мережевої платформи Zoom) так і в асинхронному (на платформі Moodle) режимах. Інноваційні засоби навчання й контролю, такі як Google форми та Google інструменти (Google Meet, Microsoft Teams, GoToMeeting, GoToWebinar, Any Meeting, Webex Meet) стали універсальними помічниками викладачів Кафедри. Кожен викладач адмініструє свою сторінку на сайті Кафедри, електронний індивідуальний план та електронний журнал.

З метою підвищення якості знань викладацький склад Кафедри постійно оновлює навчальні програми і засоби діагностики. Одним із головних принципів програм навчальних дисциплін, що викладаються фахівцями кафедри, є особистісно-орієнтований підхід, що передбачає врахування індивідуальних особливостей та інтересів студентів, поглиблення партнерської співпраці між тими хто навчає і тими, хто навчається; залучення здобувачів до управління процесом власної освіти через інформування студентів та обговорення з ними навчальної програми дисципліни та її завдань, активізацію системи зворотного зв’язку за допомогою анкетування; пропагування найкращих студентських досягнень тощо. Значним кроком вперед у забезпеченні автономності здобувачів стала розробка онлайнових тестових завдань для модульного контролю, онлайнових екзаменів не тільки для підсумкового контролю а й вступних екзаменів до магістратури і аспірантури.

Опанування і вдосконалення комп’ютерних технологій і методів організації занять та екзаменів потребують постійного вдосконалення викладацької майстерності колективу Кафедри. Найбільш ефективними заходами на шляху підвищення ефективності і якості роботи викладачів виявилися такі, як: взаємовідвідування занять, дискусії, обговорення досягнень сучасних освітніх технологій, науково-практичні конференції, методологічні семінари, форуми, вебинари, стажування в Україні і міжнародні стажування. Кожен викладач Кафедри має власні здобутки у цій царині, які підтверджуються численними публікаціями, сертифікатами і дипломами.

Остання редакція: 14.11.23