Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

 

Положення про кафедру.

Положення про міжкафедральний мультимедійний клас мовної підготовки.

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та, відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи, є спрямованим на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні незалежного користувача; розуміння поняття міжкультурної комунікації та усвідомлення її значення для ведення сучасного бізнесу.

 

Якісна мовна підготовка студентів у сучасних складних умовах  неможлива без використання  інноваційних освітніх технологій, методів і методик. При навчанні іноземних мов  використовуються інформаційні та комунікаційні технологій, проектна робота, робота з навчальними комп’ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні технології, створення презентацій у програмному середовищі Microsoft PowerPoint, використання різноманітних ресурсів мережі Інтернет.

Ці технології допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів та  рівня знань.

Активно застосовуються такі сучасні методи викладання, як кейс-метод,  рольові ігри, проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють формуванню у студентів інноваційного мислення та інноваційних підходів до професійної діяльності.

Детальніше про кафедру »

Історія

Історія кафедри розпочалась у 1992 році, коли її було виокремлено із загально-університетської кафедри іноземних мов. За подальші роки існування кафедрою було підготовлено тисячі висококваліфікованих бакалаврів з міжнародної економіки, міжнародного бізнесу, міжнародних економічних відносин зі знанням англійської, французької та іспанської мов.

Викладачі кафедри забезпечують:

➢навчальний процес на освітніх рівнях «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» для всіх форм навчання;

➢викладання дисциплін: «Іноземна мова (англійська, французька)», «Ділова іноземна мова (англійська, французька)», « Іноземна мова спеціальності (англійська)», «Друга іноземна мова (англійська, французька, іспанська)», «Друга мова для початківців (французька)»,  «Міжкультурна комунікація»; «Іноземна мова для академічних цілей»;

➢здійснення спільних міжнародних проектів і виконання сертифікаційних програм з університетами-партнерами  the University of Redlands, the State University of New York at Potsdam (USA), the University of Reading, Hanley Business School (UK).

Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародної економіки, міжнародного бізнесу, міжнародних економічних та міжнародних фінансових відносин здатних спілкуватися у мультикультурному середовищі і працювати у міжнародному контексті, що передбачає наявність таких компетенцій як:

➢здатність здійснювати професійне і наукове спілкування із закордонними партнерами, використовуючи систему відповідних мовних і мовленнєвих норм, соціокультурних знань, навичок і вмінь, що дозволяють гнучко варіювати мовну поведінку в залежності від ситуації спілкування;

➢здатність майбутніх фахівців працювати у багатонаціональній команді, використовуючи мовні засоби відповідно до цілей і схем професійної взаємодії;

➢здатність уникати конфліктних ситуацій на міжкультурному ґрунті;

➢уміння позиціонувати себе як повноправних конкурентоспроможних учасників міжнародного ринку праці.

 

Головна мета роботи кафедри полягає у формуванні професійно-орієнтованої іншомовної підготовки здобучвачів освіти, яка розглядається як релевантна поведінка у вербальних і невербальних аспектах мовної і мовленнєвої діяльності, що посилює почуття національної самоідентичності у контексті глобалізаційних процесів.

 

Завданнями кафедри є:

➢розширення навчально-методичної бази викладання і нарощення освітнього потенціалу;

➢підвищенні ефективності та якості наукової, науково-методичної та навчально-виховної роботи у відповідності до національних стандартів освіти і національного освітнього законодавства;

➢застосування передового зарубіжного досвіду, загальноєвропейських вимог до мовної освіти;

➢впровадження інноваційних технологій, методів та методик. викладання іноземної мови.

Принципами розвитку кафедри є:

➢безперервність професійного розвитку і постійного самовдосконалення викладачів;

➢викладання іноземної мові на міждисциплінарній інтегративній основі;

➢системне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу;

➢створеннякомпетентнісних моделей навчальних програм;

➢індивідуалізація навчального процесу з метою створення умов для самореалізації кожного студента;

➢стимулювання у студентів мотивації до самостійного удосконалення мовних і мовленнєвих навичок за рахунок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

➢забезпечення розвитку студентів на основі загальнолюдських культурних і духовних цінностей.

Протягом останніх років кафедра працює над науково-дослідними темами пов’язаними з різними аспектами міжкультурної комунікації. Завершені наукові дослідження над темою «Проблеми та перспективи міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції» в рамках комплексної міжкафедральної теми факультету міжнародної економіки і менеджменту «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси» та розпочата робота над науковою темою «Мультикультуралізм в глобальному мовному освітньому просторі», зокрема над розділом«Глобальні проблеми мультикультуралізму і діалог культур в умовах інформаційного суспільства» (див. розділ «Наукова діяльність»).

Разом з іншими мовними кафедрами факультету міжнародної економіки і менеджменту колектив кафедри готує та щорічно проводить Міжнародну конференцію «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів».

Одним з пріоритетних завдань кафедри є залучення до науково-дослідної роботи студентів, що є важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Форми науково-дослідної роботи передбачають:

- участь у різних видах навчальної аудиторної роботи з проведенням наукових досліджень;

- організацію конкурсів студентських наукових робіт;

- проведення студентської олімпіади;

- науково-дослідну роботу студентів у наукових гуртках;

- участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах та ін.;

- індивідуальну роботу викладача зі студентом-дослідником.

Зусилля кафедри мають позитивні наслідки, свідченням чого є те, що студенти кафедри неодноразово ставали переможцями і призерами II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської і французької мов, переможцями міжнародних професійних змагань Idea Fest, ENACTUS Ukraine, CFA Institute Research Challenge.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »