Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

 

Положення про кафедру.

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В2+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

 

При навчанні іноземних мов активно застосовуються сучасні методики викладання такі, як кейс-метод,  рольові ігри, проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють формуванню у студентів інноваційного мислення та інноваційних підходів до професійної справи.

 

Детальніше про кафедру »

Історія

Історія кафедри іноземних мов починається зі становлення й розвитку самого інституту.

Спочатку іноземні мови викладались за загальними підручниками, а згодом почалась підготовка посібників і підручників з фаховою лексикою: терміни різних економічних спеціальностей, специфічні особливості субмови економіки.

Новий інтенсивний розвиток кафедри почався після того, як її очолив доцент Жлуктенко Юрій Олексійович, учений зі світовим ім’ям, який у 1968 р., працюючи зав. кафедри захистив докторську дисертацію. Його перу належать десятки наукових робіт. Але в 1969 р. він перейшов на роботу в Київський державний університет на посаду декана факультету романо-германської філології. Під керівництвом Ю. О. Жлуктенка  кафедра почала зріти науково, видаючи багато наукових робіт, посібників, методичних вказівок.

З 1970 р. по 1989 р. керувала кафедрою доцент Савицька Світлана Миколаївна. За ці роки було видано багато методичних вказівок з різних курсів на основі спеціалізованих економічних текстів.

У 1989 р. кафедру очолила доцент Шевченко О. Л., а в 1992 р. кафедра розділилась, і О.Л. Шевченко стала завідувачем кафедри іноземних мов факультету Міжнародної економіки і права, якою керує по теперішній час.

На кафедрі проводиться велика наукова і науково-методична робота.

Захистили кандидатські дисертації: у 1993 р. — Коротич Тетяна Анатоліївна з філології, у 1996 р. — Круківський Василь Іванович з філології, у 2002 р. — Чеботарьова Людмила Іванівна з педагогіки, у 2003 р. — Алексєєва Олександра Петрівна з філології, у 2004 р. — Капустіна Ольга Володимирівна з педагогіки, у 2005 р. — Драб Наталія Леонідівна з педагогіки,  у 2009р - Случайна Лариса Олександрівна з політології, у 2010 р. – Васильєва Тетяна Олександрівна з філології.
 
Кафедра завершила роботу над навчальним посібником для ІІІ—ІV курсів
«Ділова іноземна мова для економістів»:

І частина «Питання маркетингу» — автори Шевченко О. Л., Тернова Б. М.;
ІІ частина «Питання банківської та фінансової систем України, Великобританії, США», автори Чеботарьова Л. І., Перович Т. Б., Капустіна О. В., Шевченко О. Л.;
ІІІ частина «Питання бухгалтерського обліку», автори Ушакова В. Т., Синіцина Н. М.
 IV частина «Питання аудиту», автори Капустіна О.В., Романюк О.І., Сініцина Н.М., Чеботарьова Л.І., Циркун О.І.

Вийшли з друку підручники «Ділова іноземна мова. Усна та письмова комунікація» автор Шевченко О. Л.; навчальні посібники «Англійська мова для економістів: Розмовні теми», автори Шевченко О. Л., Чеботарьова Л. І., Чуркіна Л. В., Боровецька Л. В., Сініцина Н. М., Гаврик М.В., Циркун О. І., «Англійська мова для економістів та юристів» для студентів І та ІІ курсів, автор Чуркіна О.В.

На кафедрі постійно видаються методичні вказівки ділової англійської та французької мов.Викладачі друкують свої статті у державному збірнику «Іноземна філологія» (Львів), виступають опонентами, пишуть рецензії, тобто проводиться велика робота на всіх напрямках наукової та педагогічної діяльності. На кафедрі систематично працює «Науковий та науково-методичний семінар», де викладачі доповідають про свої спостереження над дослідженням іноземних мов.

Кафедра працювала над науковою темою: 1993—1998 рр. — «Удосконалення методів та засобів викладання іноземної мови навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка»; з 1999 р. по 2005 рік розроблялася тема «Лексико-граматичні та семантико-прагматичні дослідження дискурсу та використання у роботі зі студентами старших курсів економічних вузів». Науковий керівник обох тем доцент Ушакова В. Т. З 2005 року розробляється тема: «Особливості функціонування та варіативність мовних одиниць в умовах глобального соціокультурного середовища» та ««Методичні та психолого-педагогічні аспекти викладання іноземних мов з урахуванням ідей Болонського процесу» Великим кроком уперед було зроблено курс: «Фахова іноземна мова (англійська та французька) для дистанційного навчання студентів факультету МЕіМ Web CT», автори доц. Шевченко О. Л., ст. викладач Циркун О. І., доцент Круковський В. І. та старший викладач Шпильківська Л.С. Цей курс разом з іншими був представлений на Міжнародній освітній виставці у 2000 р., де КНЕУ отримав І-у премію.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів: міжнародних конференцій, семінарів, майстер-класів із залученням фахівців галузі та викладачів провідних університетів світу.

Протягом 2009-2010, 2010-2011 навчальних років кафедрою було підготовлені та проведені міжнародні науково-методичні конференції, в яких взяли участь професори та викладачі з Великої Британії, США, Австралії та представники більше 100 університетів України. Підсумком роботи конференції стала публікація матеріалів в збірнику наукових статей.

Міжнародні студентські конференції 2009-2010 та 2010-2011 навчальних років були присвячені проблемам лідерства та ролі засобів масової інформації в XXI столітті. Змістовні доповіді студентів були високо оцінені іноземними учасниками заходів.

У 2010 році професор Д.Грошек з університету Редлендз, штат Каліфорнія, прочитав курс лекцій та семінарів з сучасних проблем міжнародної економіки для студентів та викладачів  факультету МЕіМ в рамках реалізації програми ім. Фулбрайта в Украйні. У 2010-2011 роках представники американського бізнесу Роберт Грант та Джайлз Фарлей провели серію інтерактивних майстер-класів з  питань міжнародних фінансів для студентів 4 курсу.

Головна ціль роботи кафедри іноземних мов факультету МЕіМ — підготовка висококваліфікованих бакалаврів з економіки та правознавства зі знанням іноземної мови.

Завданням викладання іноземної мови на рівні бакалавра є формування у студентів необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами на рівні незалежного користувача. Згідно з Програмою підготовки бакалаврів та по закінченні курсу іноземної мови для отримання ступеня бакалавра студенти повинні вміти:

1. Читати і розуміти з повним охопленням змісту суспільно-політичну, економічну, правову, фахову, а також художню літературу;
2. Володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, правової та загальноекономічної тематики;
3. Сприймати іноземне мовлення, яке виголошується в нормальному для даної мови темпі;
4. Перекладати з іноземної мови на рідну тексти країнознавчого, загальноекономічного, суспільно-політичного та правового характеру;
5. Реферувати суспільно-політичну, правову та економічну літературу рідною та іноземною мовами.

Під час опанування іноземної мови практична мета поєднується з виховною та загальноосвітньою. Оскільки іноземна мова є елементом культури народу—носія даної мови і засобом передачі її іншим, то вона відкриває студентам безпосередній доступ до величезного духовного багатства інших народів, підвищує рівень їх гуманітарної освіти.

Зміст дисципліни. Відповідно до основної цілі курс іноземної мови складається із загального курсу іноземної мови за професійним спрямуванням, курсу ділової іноземної мови та другої іноземної мови. Предмет: лексика, граматика та фонетика іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування з іноземних джерел.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »