Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

  Інноваційність навчального процесу полягає в удосконаленні змісту навчального матеріалу, який повинен бути проблемним, висвітлювати найбільш  актуальні питання дисципліни, базуватися на глибокій науковій основі з урахуванням останніх теоретичних досліджень та практичних розробок галузі прикладної лінгвістики. Саме такий підхід дає змогу навчити студента творчо сприймати інформацію, критично аналізувати матеріал, дискутувати та обстоювати власну думку, грамотно оформлювати результати своїх досліджень. Викладачі кафедри на лекційних та практичних заняттях намагаються раціонально активізувати сучасні тренінгові та дистанційні технології для стимулювання у студентів відповідної мовно-професійної компетенції.

Вивчення мови в сучасній  вищій школі  спрямоване на формування й розвиток таких предметних компетенцій:

 • комунікативна (оволодіння усіма видами мовної діяльності, основами культури усної та писемної мови; базові уміння використання мовних засобів у відповідних ситуаціях спілкування);
 • мовна (засвоєння знань про мову як суспільне явище, збагачення словникового запасу, індивідуального лексикону, оволодіння основними нормами літературної мови, уміння користуватися довідковою та лексикографічною літературою);
 •  культурологічна (усвідомлення мови як важливої форми вираження специфіки національної культури і засобу кроскультурної комунікації).

Відповідно до цього кафедра готує до друку навчальні видання, що є не лише науково ємними, не лише охоплюють необхідний для засвоєння на заняттях з мови матеріал, а й дають змогу студентові самостійно його опановувати на рівні сучасних вимог, зокрема:

 • Українська література: навч.-метод.посібн. для самост.вивч.дисц./уклад.Козловська Л.С., Терещенко С.І. К.:КНЕУ, 2005. 130 с.
 • Українська словесність: навч.-метод.посібн. для самост.вивч.дисц./ Безугла О.В.та ін. К.: КНЕУ, 2006.   272 с.
 • Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах. К.: КНЕУ, 2006. 140 с.
 • Чезганов С.А.   Українська мова як іноземна. Ч.І. К.: КНЕУ, 2008. 225 с. 
 • Козловська Л.С., Товстенко В.Р.  Культура наукової мови: навч.-метод.посібн. для самост.вивч.дисц. К.: КНЕУ, 2009. 144 с.
 • Козловська Л.С., Колесникова І.А.  Українська мова. Вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів. К.: КНЕУ, 2010. 203 с.
 • Козловська Л.С., Чезганова Л.І.  Українська мова для іноземних студентів-економістів. Граматичний практикум: у 2ч. К.: КНЕУ, 2010 Ч.1. 116 с.; Ч.2. 82 с.Чезганов С.А.Українська мова як іноземна. Ч.І. – К.: КНЕУ, 2008. - 225 с.Чезганов С.А.Українська мова як іноземна. Ч.І. – К.: КНЕУ, 2008. - 225 с. 
 • Чезганов С.А.   Українська мова як іноземна. Ч.2. К.: КНЕУ, 2011. 156 с. 
 • Українська словесність: навч. посібн./ Л.С. Козловська, І.І. Козловець, І.А. Колеснікова, Т.Г. Яременко.  К.: КНЕУ, 2011. 275 с. 
 • Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч. посіб. Ч.1 / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко, Т.Г. Яременко.  К.: КНЕУ, 2011. 140 с.
 • Культура мови. Усна наукова комунікація: [порадник для магістрантів та аспірантів вищих навчальних закладів економ. профілю] / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко. К.: КНЕУ, 2011. 170 с.
 • Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя: практикум: у 2 ч. Ч.1. Збірник вправ, завдань і тестів / Л.М. Бондарчук, Н.Л. Краснопольська, Т.А. Подгурська, І.А. Ярошевич. К.: КНЕУ, 2012. 213 с.
 • Ярошевич І.А. Українська мова як іноземна.Фонетико-орфографічний курс. Методичні поради та завдання для самост. роботи студентів-економістів із близького зарубіжжя. К.: КНЕУ, 2012. 64 с.
 • Товстенко В.Р. Культура наукової мови: практикум для студентів-економістів. К.: КНЕУ, 2013. 146 с.
 • Бондарчук Л.М., Подгурська Т.А.   Українська мова [Електронний ресурс] : практикум для студентів-економістів. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". К. : КНЕУ, 2013. 142 с.
 • Лісняк Н.І.    На допомогу майбутньому менеджеру: мовний практикум. К.: КНЕУ, 2014.146 с.
 • Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг) [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Електрон. текстові дані. Київ: КНЕУ, 2015. 216 с.
 • Мовна культура сучасної бізнес-комунікації: мінікейси / Н.Лісняк, Н.Краснопольська, О.Ковтунець. К.:КНЕУ, 2019. 40 с.
 • Колеснікова І.А. Копірайтинг [Електронний ресурс]: навч. посібн. Київ: КНЕУ, 2018. 119 с.
 • Колеснікова І.А. Лінгворекламістика [Електронний ресурс]: навч. посібн. Київ: КНЕУ, 2019.
 • Краснопольська Н.Л.  Юридична риторика та мовна культура юриста [Електронний ресурс] : мінікейси. Київ: КНЕУ, 2021. 61 с.

Остання редакція: 10.12.23