Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри здійснюєтьсяза декількома напрямами:

- наукова робота з дослідження лінгвістичних, соціокультурних та прагматичних аспектів мультикультуралізму в рамках загальної міжкафедральної наукової теми «Мультикультуралізм в глобальному мовному освітньому просторі», підрозділ «Глобальні проблеми мультикультуралізму і діалог культур в умовах інформаційного суспільства» (2022-2026 роки, номер державної реєстрації: 0121U114086)

- вивчення та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, новітніх методів викладання іноземної мови, дистанційних форм навчання та дослідження їх ефективності;

- науково-дослідна робота у галузі методики викладання  іноземних мов у складних умовах, формування і розвиток професійно-орієнтованої комунікативної компетенції студентів у відповідності до мовної  політики Європейського Союзу , вивчення проблем формування культури професійного спілкування засобами іноземної мови.

Результати наукових досліджень презентуються та обговорюються на засіданнях постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару, в роботі якого, крім членів кафедри, беруть участь і іноземні фахівці та експерти (професор міжнародної економіки університету Редлендс Дж. Грошек, професор економіки університету Нью-Йорка Гр. Гарднер та інші). Найбільш цікаві та актуальні результати доповідаються на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також публікуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, включаючи публікації в наукометричних базах даних WebofScience, Scopus, Copernicus.

Викладачі кафедри наполегливо працюють над фундаментальними дослідженнями в рамках кафедральної науково-дослідної  теми результатом якої, серед інших, є захист кандидатської дисертації Романюк О.І. в 2020 році. А також присудження вченого звання доцента викладачам кафедри Случайній Л.О., Александровій Н.М., Грицяк Л.Д., Романюк О.І.

Наразі науковий потенціал кафедри складають 9 кандидатів наук та 23 старших викладача, наукові розробки яких знаходять практичне застосування у навчальному процесі. Прикладом цього є впровадження широко розповсюдженої в країнах Європи методики вивчення іноземних мов через вивчення фахових дисциплін, яке відбувається при постійній взаємодії з викладачами фахових кафедр. Командою викладачів кафедри під керівництвом доц. Случайної Л.О. у  навчальний процес було впроваджено новий міждисциплінарний інтегративний магістерський курс «Міжкультурна комунікація» головною метою якого є формування міжкультурної компетенції та практичних навичок взаємодії з представниками різних культур і країн. В межах цього курсу започатковано міжнародний проект «Міжкультурна комунікація», керівниками якого виступають проф. Г. Гарднер (США) та О.Циркун (КНЕУ,кафедра іноземних мов і міжкультурної  комунікації).

Викладачі кафедри разом з колегами кафедр бізнеслінгвістики та німецької мови організовують та проводять щорічні Міжнародні науково-практичні конференції участь в яких беруть провідні фахівці більш ніж 20 навчальних закладів різних країн світу. В період 2015-2022 р. за результатами теоретичних досліджень були розроблені та підготовлені збірники матеріалів учасників Міжнародних науково практичних конференцій «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» ( 8 випусків).

Посилання на збірники матеріалів в репозитарії Університету:

2015 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8353

2016 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/17600

2017 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21708

2018 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25078

2019 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30641

2020 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33620

2021https://ir.kneu.edu.ua› handle › smkmosu_21 › s...

2022https://ir.kneu.edu.ua› handle › smkmosu_22

 

На квітень 2023 року заплановано проведення чергової IX Міжнародної наукової конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» за участі провідних  університетів та фахівців в галузі лінгвістики та економіки.

 

Важливою складовою науково-дослідної роботи кафедри є співпраця над спільними науковими проектами та статтями з професорами зарубіжних партнерських університетів, зокрема, з професором Д.Грошеком (UniversityofRedlandsUSA), Г. Гарднером (SUNY USA), професорами Бізнес Школи Хенлі, Університету Редінг, Великобританія та ін.

Продовжуючи практику залучення іноземних фахівців в галузі економіки до навчального процесу,кафедра сприяє проведенню  циклу лекцій для викладачів та студентів. Зокрема, у 2022 році студенти факультету мали можливість прослухати курс лекцій професора бізнес-школи Університету Редлендс, США,Джеральда Грошека:.

1. Sources of Trade: Labor Productivity

2. Sources of Trade: Specific Factors, Resources, andH-O

3. Sources of Trade: Standard Approach

4. Sources of Trade: Economies of Scale, Factor Movements, MNCs

5. International Trade Policy: Concepts (27.10.2022)

6. International Trade Policy: Practices, Developing Countries, Strategic TradePolicies, World Trade Organization, Regional Trade Agreements, European Union.

7. International Monetary System and the Balance of Payments

8. Foreign Exchange Markets and Rates

9. Open Economy Macroeconomic Environment

10. Exchange Rate Policy

11. Issues in Global Financial Markets

Одним з пріоритетних завдань кафедри є залучення до науково-дослідної  роботи студентів, що є важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Форми науково-дослідної роботи передбачають:

- участь у різних видах навчальної аудиторної роботи з проведенням наукових досліджень;

- організацію конкурсів студентських наукових робіт;

- проведення студентської олімпіади;

- наукову-дослідну роботу студентів у наукових гуртках;

- участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах та ін.;

- індивідуальну роботу викладача зі студентом - дослідником.

Кафедра вбачає своє завдання не тільки в організації зазначених форм, а і активному залученні студентів до їх реалізації, сприяє зацікавленості,активізації ініціативи з боку студентів до науково-дослідної роботи.

В рамках цих завдань та з метою поглиблення професійної мовленнєвої компетенції в парадигмі підготовки економістів викладачі кафедри сприяють організації та проведенню щорічних студентських наукових конференцій, олімпіад, круглих столів.

Остання редакція: 06.02.23