Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри здійснюєтьсяза декількома напрямами:

- наукова робота з дослідження лінгвістичних, соціокультурних та прагматичних аспектів мультикультуралізму в рамках загальної міжкафедральної наукової теми «Мультикультуралізм в глобальному мовному освітньому просторі», підрозділ «Глобальні проблеми мультикультуралізму і діалог культур в умовах інформаційного суспільства» (2022-2026 роки, номер державної реєстрації: 0121U114086)

- вивчення та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, новітніх методів викладання іноземної мови, дистанційних форм навчання та дослідження їх ефективності;

- науково-дослідна робота у галузі методики викладання  іноземних мов у складних умовах, формування і розвиток професійно-орієнтованої комунікативної компетенції студентів у відповідності до мовної  політики Європейського Союзу , вивчення проблем формування культури професійного спілкування засобами іноземної мови.

Результати наукових досліджень презентуються та обговорюються на засіданнях постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару, в роботі якого, крім членів кафедри, беруть участь і іноземні фахівці та експерти (професор міжнародної економіки університету Редлендс Дж. Грошек, професор економіки університету Нью-Йорка Гр. Гарднер та інші). Найбільш цікаві та актуальні результати доповідаються на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також публікуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, включаючи публікації в наукометричних базах даних Web of Science, Scopus, Copernicus.

Викладачі кафедри наполегливо працюють над фундаментальними дослідженнями в рамках кафедральної науково-дослідної  теми результатом якої, серед інших, є захист кандидатської дисертації Романюк О.І. А також присудження вченого звання доцента викладачам кафедри Случайній Л.О., Александровій Н.М., Грицяк Л.Д., Романюк О.І.

Наразі науковий потенціал кафедри складають 9 кандидатів наук та 23 старших викладача, наукові розробки яких знаходять практичне застосування у навчальному процесі. Прикладом цього є впровадження широко розповсюдженої в країнах Європи методики вивчення іноземних мов через вивчення фахових дисциплін, яке відбувається при постійній взаємодії з викладачами фахових кафедр. Командою викладачів кафедри під керівництвом доц. Случайної Л.О. у  навчальний процес було впроваджено новий міждисциплінарний інтегративний магістерський курс «Міжкультурна комунікація» головною метою якого є формування міжкультурної компетенції та практичних навичок взаємодії з представниками різних культур і країн. В межах цього курсу започатковано міжнародний проект «Міжкультурна комунікація», керівниками якого виступають проф. Г. Гарднер (США) та О.Циркун (КНЕУ,кафедра іноземних мов і міжкультурної  комунікації).

Викладачі кафедри разом з колегами кафедр бізнеслінгвістики та німецької мови організовують та проводять щорічні Міжнародні науково-практичні конференції участь в яких беруть провідні фахівці більш ніж 20 навчальних закладів різних країн світу. В період 2015-2022 р. за результатами теоретичних досліджень були розроблені та підготовлені збірники матеріалів учасників Міжнародних науково практичних конференцій «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» ( 8 випусків).

Посилання на збірники матеріалів в репозитарії Університету:

2015 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8353

2016 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/17600

2017 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21708

2018 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25078

2019 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30641

2020 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33620

2021 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36386

2022 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/37638

2023 https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/40382

 

На квітень 2024 року заплановано проведення ювілейної XМіжнародної наукової конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» за участі провідних  університетів та фахівців в галузі лінгвістики та економіки.

 

Важливою складовою науково-дослідної роботи кафедри є співпраця над спільними науковими проектами та статтями з професорами зарубіжних партнерських університетів, зокрема, з професором Д.Грошеком (UniversityofRedlandsUSA), Г. Гарднером (SUNY USA), професорами Бізнес Школи Хенлі, Університету Редінг, Великобританія та ін.

Продовжуючи практику залучення іноземних фахівців в галузі економіки до навчального процесу,кафедра сприяє проведенню  циклу лекцій для викладачів та студентів. Зокрема, у 2022-2023 роках  студенти та викладачі факультету мали можливість прослухати курс лекцій професора бізнес-школи Університету Редлендс, США,Джеральда Грошека:.

   -Foreign Exchange Markets and Rate Determination( 20.02.2023)

   -Corporate Governance around the World (27.02.2023)

   -Foreign Exchange Futures and Derivatives (06.03.2023)

   -Global Financial Markets and Management of Risk(13.03.2023)

   -Financial Management of the Multinational Firm (27.03,2023)

   -GlobalizationToday(22.10.2023)

 

Одним з пріоритетних завдань кафедри є залучення до науково-дослідної  роботи студентів, що є важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Форми науково-дослідної роботи передбачають:

- участь у різних видах навчальної аудиторної роботи з проведенням наукових досліджень;

- організацію конкурсів студентських наукових робіт;

- проведення студентської олімпіади;

- наукову-дослідну роботу студентів у наукових гуртках;

- участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах та ін.;

- індивідуальну роботу викладача зі студентом - дослідником.

Кафедра вбачає своє завдання не тільки в організації зазначених форм, а і активному залученні студентів до їх реалізації, сприяє зацікавленості,активізації ініціативи з боку студентів до науково-дослідної роботи.

В рамках цих завдань та з метою поглиблення професійної мовленнєвої компетенції в парадигмі підготовки економістів викладачі кафедри сприяють організації та проведенню щорічних студентських наукових конференцій, олімпіад, круглих столів.

Остання редакція: 08.03.24