Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

 Наукова діяльність кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації здійснюється в контексті виконання загальнофакультетської держбюджетної теми “Глобальний економічний розвиток в умовах формування цифрового суспільства”, зокрема розділу “Мультикультуралізм в глобальному мовному освітньому просторії”.

Можно виділити два основні напрями цієї діяльності:

 По-перше, це наукові дослідження в галузі педагогіки та методики викладання іноземних мов, які виконуються у відповідності з мовною політикою Європейського Союзу і направлені на формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Основні зусилля колективу кафедри зосереджені на впровадженні новітніх технологій навчання іноземним мовам (зокрема методики CLIL, CALL), дистанційних форм навчання та дослідження їх ефективності. Результати наукових доробок презентуються та обговорюються на засіданнях постійнодіючого науково-методичного семінару, в роботі якого крім членів кафедри приймають участь і іноземні фахівці та експерти (професор міжнародної економіки університету Редлендс Дж. Грошек, професор економіки університету Нью-Йорка Гр. Гарднер, спеціальний радник держ. секретаря США з глобальних молодіжних питань Р.Фероу та інші). Найбільш цікаві та актуальні результати  доповідаються на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також публікуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

По-друге, це наукові дослідження в галузі філології, які охоплюють широке коло питань:

  • теорія міжкультурної комунікації
  • особливості перекладу текстів економічного дискурсу
  • лексико-граматичні особливості мови ділових документів
  • фразеологія англійського ділового дискурсу

 Наукові розробки кафедри знаходять практичне застосування у навчальному процесі. Прикладом цього є впровадження широкорозповсюдженої в країнах Європи методики вивчення іноземних мов через вивчення фахових дисциплін, яке відбувається при постійній взаємодії з викладачами фахових кафедр.  У навчальний  процес було впроваджено новий міждисциплінарний інтегративний магістерський курс «Міжкультурна комунікація». Головною метою курсу, який було підготовлено командою викладачів кафедри є формування міжкультурної компетенції та практичних навичок взаємодії з представниками різних культур і країн. В межах цього курсу започатковано міжнародний проект «Міжкультурна комунікація», керівниками якого виступають проф.Г. Гарднер (США) та О.Циркун (КНЕУ).

 Викладачі кафедри разом з колегами кафедр бізнес лінгвістики та  німецької мови організовують та проводять щорічні Міжнародні науково-практичні конференції.

 Так, заплановано проведення Міжнародної наукової конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів».

   Продовжуючи практику залучення іноземних фахівців в галузі економіки до навчального процесу, кафедра організувала цикл лекцій для викладачів та студентів, які читали провідні спеціалісти: Іван Міклош (архітектор успішних системних реформ Словаччини)  тема "Стан реформ в Україні: куди рухатись далі"; проф.С.Потоліккіо, директор департаменту глобальної освіти Джорджтаунського університету США тема "Креативне  мислення"; Ітаи Реувені, директор наукових програм неурядової організації NGOMonitor тема "Громадянське суспільство в глобальному світі: стрес тест для Ізраїлю та України"; проф.Д.Грошек, Бізнес школа університету Редленс, тема  "Виклики глобальної бізнес освіти", "Мікроекономіка. Міжгалузева торгівля", "Міжнародна торгівельна політика", "Обмінні курси" та ін.

    Проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, міжнародних олімпіад – ще один аспект діяльності кафедри по залученню студентів до науково-дослідницької роботи. За ініціативи кафедри та за участю кафедри німецької мови і Центру міжнародної академічної мобільності проводиться «Міжнародний форум світових культур» в якому приймають активну  участь студенти 1, 2 та 3 курсів.

    За останній період результати наукових доробок кафедри знайшли своє відображення у  навчальних посібниках (18), наукових статтях (102) та  доповідях на всеукраїнських та міжнародних конференціях (147), та були використані при складанні англо-українського словника економічних термінів.

Остання редакція: 13.01.22