Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне удосконалення навчального процесу, поглиблення та актуалізацію змісту і методики викладання наук і дисциплін в рамках підготовки фахівців високої кваліфікації за спеціальностями «Міжнародна економіка» і «Міжнародний бізнес» на основі сучасних інноваційних підходів, активних і інтерактивних методів  навчання у відповідності до принципів науковості,  системності, наочності, доступності, зв'язку навчання з практикою.

Професорсько-викладацький склад кафедри наполегливо працює над запровадженням у лекції активних форм викладання матеріалу з використанням лекцій-дискусій, лекцій з аналізом ситуацій, візуалізації тощо; застосуванням під час семінарських занять інноваційних методів навчання; оновленням навчально-методичного забезпечення дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів; підготовкою посібників з дисциплін «Митне регулювання», «Міжнародна комерційна справа», «Економічна дипломатія», «Дипломатична та консульська служба», «Управління міжнародними каналами розподілу»; запровадженням у начальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема системи управління навчанням Moodle.

Згідно з навчальною концепцією університету, фахівцями кафедри розроблено методичні матеріали для дистанційного вивчення таких дисциплін як «Міжнародний маркетинг», «Управління міжнародним маркетингом», «Міжнародна торгівля», «Торгова політика та комерційна дипломатія».

З метою вдосконалення викладання дисциплін кафедри та активізації науково-дослідної роботи, а також взаємозбагачення при обговоренні дискусійних питань щодо сучасних проблем у сфері міжнародної торговельно-макетингової діяльності компаній, на кафедрі проводяться науково-методичні семінари. Разом з науковою проблематикою, в рамках семінарів розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих дисциплін, підготовки магістерських дипломних робіт, написання навчальних посібників тощо.

З 2014р. при кафедрі діє студентський дискусійний клуб на засіданнях якого розглядаються запропоновані студентами актуальні теми міжнародного соціально-економічного розвитку.

Перелік навчально-методичних посібників, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри

  • Циганкова Т.М., Євдоченко О.О., Олефір А.О., Солодковська Г.В., Солодковський Ю.М. Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів: Міжпредметний комплексний тренінг. – К.: КНЕУ, 2010
  • Ліпіхіна Т.Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
  • Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.метод.посібник для самост.вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2005.
  • Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.метод.посібник для самост.вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2003;
  • Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч.метод.посібник для самост.вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2003;
  • Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001;
  • Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч.посібник. – Вид.2-ге, перероб.і доп. – К.: КНЕУ, 2001;
  • Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

Особливостями навчально-методичної роботи на кафедрі є:

- методичне забезпечення дисциплін, що викладаються кафедрою тільки в КНЕУ

- необхідність забезпечення практичного спрямування навчального процесу та постійнго оновлення інформаційного забезпечення;

- прагнення колективу кафедри до повного авторського забезпечення навчального процесу, яке на сьогодні становить майже 70%.

Остання редакція: 18.10.19