Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне удосконалення навчального процесу, поглиблення та актуалізацію змісту і методики викладання дисциплін в рамках підготовки фахівців високої кваліфікації за спеціальностями «Міжнародна економіка» і «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини» на першому (бакалаврському) рівні, а також на ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародна торгівля і маркетинг» та інших ОПП факультету МЕіМ на засадах сучасних інноваційних підходів, активних і інтерактивних методів  навчання у відповідності до принципів науковості,  системності, наочності, доступності, зв'язку навчання з практикою.

По всіх освітніх компонентах ОПП, де викладають фахівці кафедри розроблені та вчасно оновлюються робочі програми та методичні матеріали для студентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри наполегливо працює над запровадженням у лекції активних форм викладання матеріалу з використанням лекцій-дискусій, лекцій з аналізом ситуацій, візуалізації тощо; застосуванням під час семінарських занять інноваційних методів навчання; оновленням навчально-методичного забезпечення дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів; підготовкою посібників з дисциплін «Митне регулювання», «Міжнародна комерційна справа», «Економічна дипломатія», «Управління міжнародними каналами розподілу»; запровадженням у начальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема системи управління навчанням Moodle.

Згідно з навчальною концепцією університету, фахівцями кафедри розроблено для всіх дисциплін методичні та навчальні матеріали, а також індивідуальні завдання, перевірочні тести, екзаменаційні завдання для використання на платформі Moodle, як для занять в режимі онлайн, так і для використання на дистанційній формі навчання.

З метою вдосконалення викладання дисциплін кафедри та активізації науково-дослідної роботи, а також взаємозбагачення при обговоренні дискусійних питань щодо сучасних проблем у сфері міжнародної торговельно-маркетингової діяльності компаній, на кафедрі проводяться науково-методичні семінари. Разом з науковою проблематикою, в рамках семінарів розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих дисциплін, підготовки магістерських дипломних робіт, написання навчальних посібників тощо. При кафедрі діє студентський дискусійний клуб, на засіданнях якого розглядаються запропоновані студентами актуальні теми міжнародного соціально-економічного розвитку.

Важливим напрямом методичної роботи викладачів є моніторинг тенденцій розвитку світової економіки, міжнародної торгівлі, міжнародного маркетингу, логістики та своєчасне корегування змісту не тільки освітніх компонент, но і програм. Зокрема, для ОПП «Міжнародна торгівля і маркетинг» за останні 2-3 роки розроблено і імплементовано низку нових освітніх компонентів: Глобальні ланцюги постачання, Глобальні маркетингові комунікації, Цифрові технології у міжнародній торгівлі і маркетингу. Суттєво оновлені такі дисципліни як Торгова політика та комерційна дипломатія та Міжнародна контрактна справа.

В методичній роботі кафедра застосовує принцип тяглості (наступності) дисциплін різних рівнів отримання вищої освіти. Так, на бакалаврському рівні кафедрою пропонується до вивчення Міжнародний маркетинг та Міжнародна логістика, а на магістерському, відповідно: Управління міжнародним маркетингом та Глобальні ланцюги постачання. Для освітньої компоненти Міжнародна торгівля принцип тяглості реалізується на всіх рівнях вищої освіти і має таку послідовність: Міжнародна торгівля (бакалаврат), Торгова політика та комерційна дипломатія ( магістратура), Глобальна торгова політика (аспірантура – PhD).

Особливостями навчально-методичної роботи на кафедрі є необхідність забезпечення дисциплін, що викладаються кафедрою тільки в КНЕУ; необхідність забезпечення практичного спрямування навчального процесу та постійного оновлення інформаційного забезпечення для оновлення індивідуальних завдань; прагнення колективу кафедри до повного авторського забезпечення навчального процесу на ОПП «Міжнародна торгівля і маркетинг» в частині дисциплін професійного циклу. 

Остання редакція: 03.10.23