Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова робота

Головними пріоритетами роботи кафедри міжнародного менеджменту є дослідження актуальних тенденцій глобалізації світового господарства, проблем корпоративного управління і стратегічного планування. На кафедрі сформувалася і розвивається визнана загальноукраїнським науковим загалом школа «Глобального стратегічного менеджменту».

Науково-дослідна робота кафедри характеризується високим академічним рівнем, практичною спрямованістю, що відображається в розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності інституціоналізації економічного розвитку; вдосконалення функціонування транснаціональних бізнес-груп; підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських банків; посилення конкурентних позицій українських компаній на глобальному нафтогазовому ринку; посилення економічного розвитку в контексті глобальних соціокультурних змін; вдосконалення менеджменту глобальних корпорацій.

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2023 РІК 

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2022 РІК

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2021 РІК

МОНОГРАФІЇ 

  1. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності країни: колективна монографія / Рябець Н.М., Тимків І.В. та ін.; за заг. ред. О. Л. Гальцової. -  Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2022. – 232 с.
  2. Intellectualleadershipinglobalspace» - Riga: ISMA, 2021. – 113 p. (За участю д.е.н.. проф. Каленюк І.С.). https://www.isma.lv/en/science/publications/scientific-articles-books-monographs/intellectual-leadership-in-global-space
  3. Цифровізація економіки як фактор економічного зростання: уолективна монографія / Рябець Н.М.;за заг. ред. О.Л. Гальцової. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021.– 300 с.
  4. Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : монографія. Вид. 2-е доповн. та перероб. / [Д. Г. Лук’яненко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О. Ільницький та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка та д.е.н., проф. Л. Л. Антонюк. — К. : КНЕУ, 2020. — 472 с.
  5. Конкурентна платформа економічної самодостатності України у глобальному світі: [монографія] / Лук’яненко Д., Поручник А., Столярчук Я., Ільницький Д., Кулаківський О./ Київ : КНЕУ, 2020. 293 с. 
  6. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія / За ред. О. І. Рогача. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. – 368 с.
  7. Інтеграція України в глобальний соціально-еконмоічний простір: монографія / О.Г.Білорус, В.І.Власов, А.А.Гриценко, Т.І.Єфименко, М.І.Звєряков; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», НАН України. Ін-т демографії та соц.досліджень ім.. М.В.Птухи, Держ.навч.-наук. Установа «Академія фінансового управління». – К.: КНЕУ, 2019. – 287 с.
  8. Modeling efficiency of advertising of enterprises in the conditions of the digital economy. Collective monograph: Economic security at risk: findings from digitalization of the national economy.  Anatoliy Mokiy,  Aranka Ignasiak-Szulc, Dariia Doroshkevych and others. - Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing Vol. 5. 2019 – P.316.
  9. Екологізація міжнародної торговельно-маркетингової діяльності: монографія / [авт. кол.: Оболенська Т.Є., Чужиков А.В. Циганкова, О.А. Федірко, О.О. Євдоченко, К.А. Лещенко]. - Київ, КНЕУ. – 2018.
  10. European practices of financing innovation: “Horizon 2020” andlocalization system; Models of financing of innovative process// Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: monograph; under ed. D.G.Lukianenko and T.Beridze. – Batumi, 2018. –308 p.

 

Остання редакція: 09.01.24