Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова робота

Головними пріоритетами роботи кафедри міжнародного менеджменту є дослідження актуальних тенденцій глобалізації світового господарства, проблем корпоративного управління і стратегічного планування. На кафедрі сформувалася і розвивається визнана загальноукраїнським науковим загалом школа «Глобального стратегічного менеджменту».

Науково-дослідна робота кафедри характеризується високим академічним рівнем, практичною спрямованістю, що відображається в розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності інституціоналізації економічного розвитку; вдосконалення функціонування транснаціональних бізнес-груп; підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських банків; посилення конкурентних позицій українських компаній на глобальному нафтогазовому ринку; посилення економічного розвитку в контексті глобальних соціокультурних змін; вдосконалення менеджменту глобальних корпорацій.

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2022 РІК

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2021 РІК

АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ РОБОТИ І МОНОГРАФІЇ (2013-2018)

Монографії

 

 1. Y.Panchenko, N.Rudukha.European practices of financing innovation: “Horizon 2020” andlocalization system; Models of financing of innovative process// Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: monograph; under ed. D.G.Lukianenko and T.Beridze. – Batumi, 2018. –308 p.(P. 281-286, 294-308)
 2. Mechanisms interaction competitiveness and innovations in modern international economic relations: monografia / O.O. Prymostka. –ISMA University, Riga, Latvia, 2017.
 3. Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / O.O.Prymostka;edited by M.Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2017. – Vol. 1. – 232 p.
 4. The Visegrad Four- Ukrainian Dimension& Integration –Step be step: collective monograph / O.O.Prymostka;under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor. – Riga, Latvia: Izdevnieciba “ Baltija Publishing”, 2017. – 308 p.
 5. Глобальний фінансовий розвиток: тенденції, технології, регулювання: монографія / Д.Г.Лук'яненко, Бурмака М.О., Мозговий О.М. – К.: КНЕУ, 2016.
 6. Європейські моделі відповідального інвестування: адаптація в Україні: Монографія / Л.П.Петрашко, С.В.Андрос, Т.В. Романьок. – К.: ДВНЗ «КНЕУ», 2016.- 262 с.
 7. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: [монографія] / [Д.Г.Лук’яненко, О.С.Дорошенко, Т.О.Галахова та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2016. – 231 с.
 8. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія / за заг. ред. А.М.Поручника та Я.М.Столярчук. – К.: КНЕУ, 2016. – 331 с.
 9. Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи: монографія / І.С.Каленюк та ін.; за заг. ред. чл..-кор. НАПН України, д-ра екон. наук, проф. І.М.Грищенка. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 480 с.
 10. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності [монографія] / О.Д.Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2015. – 298 с.
 11. Корпоративне управління: процеси, стратегії, управління: колективна монографія / Шапошнікова К.С., Тимків І.В., Рябець Н.М. та ін.–Херсон.: Херсонський державний університет, 2015. – 536/16 с.
 12. Розвиток економік України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / Т.О.Бабич та ін.; за загал. редакцією д.е.н., доцента М.С.Пашкевич, к.е.н., професора Ж.К.Нестеренко. – Запорізький національна технічний університет Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015. – 454 с.
 13. Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвитку: монографія / І.С.Каленюк; ред.. д.е.н., проф.. В.М.Новікова, д.е.н., проф.. З.С.Сіройча. [та ін.]. –  Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2015. – 384 с.
 14. Детермінанти мікро- і макрорегулювання в національній економічній системі за умов глобалізації: монографія / [Кальченко Т.В., Адаманова З.О.];керівник авторського колективу д.е.н., проф. З.О.Адаманова. – Сімферопіль, КРП: Кримвинавчпеддержвидав, 2014. – 344 с.
 15. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія / [А.Ф.Павленко, Л.Л.Антонюк, Д.Г.Лук’яненко та ін.]; за заг. ред. А.Ф.Павленка, Л.Л.Антонюк. – Київ: КНЕУ, 2014. – 349 с.
 16. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): колект. монографія / [О.Г.Білорус, О.В.Гаврилюк, Д.Г.Лук’яненко та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред. О.Г.Білорус. – Київ : КНЕУ, 2014. – 432 с.
 17. Інноваційна складова структурних реформ у формуванні глобальної конкурентоспроможності: монографія / Р.В. Омельченко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. – 332с.
 18. КРМ: Культура результативного менеджменту: монографія / В.А.Білошапка. – К.: ВПП «Компас», 2014. – 256 с.
 19. Мiжнaрoднi cтрaтeгiї енергомістких кoмпaнiй Укрaїни в умoвax цiнoвиx флуктуaцiй: нa приклaдi виробників мінеральних добрив: монографія / Л.П.Гальперіна, Н.П.Литвиненко, П.О.Литвиненко. – К.: «Наш формат», 2014.
 20. Освітній імператив суспільного розвитку: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Каленюк І.С. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. – 172 с.
 21. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків: монографія / ПримосткаО.О., Білань Н.С., Чуб О.О., Краснова І.В, Боришкевич О.В. – К.: КНЕУ, 2014. – 406 c.
 22. Развитие высшего образования и экономика знаний: монографія / И.С.Каленюк, О.В.Куклин. – Киев, «Знання»; Москва, Новое знание, 2014. – 383 с. 

 

 

Публікації іноземними мовами

 1. Comparative Evaluation of Corporate Social Responsibility Business-Practices: EU and Ukraine (2015-2016): The Research (2016) / Edited by L. Petrashko., English translated by Y. Kyian //Petrashko L., Petrashko P., Martynyuk O., Kyian Y.– Kyiv: KNEU,2017.– 62p.
 2. Development of higher education in a globalized world// I.S.Kalenyuk , A.A.Dyakon // Demography and social economy – 2014. - №1. – 2014. – Р. 24-36.
 3. Economic and mathematical modelling of the area of threshold values of export-imports flows in regions / Tatiana Galahova, Anatolyi Mokyi, Andrii Mykhailov, Artem Labuta, Daria Doroshkevych and others.–Bydgoszcz. –Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, Vol. 3, 2017. – 315p. –p. 101-123 (Modelling of the mechanisms to restore the national economy)
 4. Efficiency of tools of economic diplomacy in international entrepreneurial business/ О.Mamalyga// European Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal: Vienna «East West» Association for Advanced Studiesand Higher Education GmbH, 2016. – №1. – P. 51-58.
 5. Global Coordination in the frame work of G-20 / Петрашко П.Г., Киян Є.М. // Оралдын fылымжаршысы: научно-теоретический и практический журнал. Экономические науки. – Уральск: ТОО «Уралнаучкнига», 2016. - № 1 (51). – С. 64-76.
 6. Global individualization subjective disposition transformation / O. Lukianenko // Business management. – 2014.  – Book 1. – Р. 82-102. (1,3 д.а).
 7. Global Responsible Leadership Business Schools Next Generation / L. Petrashko //in Collective monograph «Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects» // ISMA University, Riga, Latvia, 2017. – Рp.25-44
 8. Global trends of economic diplomacy development under globalization / О.Л.Каніщенко, О.О.Мамалига // Маркетинг і менеджмент інновацій Суми: ТОВ «Університетська книга», 2015.  ̶  №1.  ̶ С. 135-146.
 9. Green Industrial Development in Ukraine. Industrial Policy and Sustainable Growth / S.Denysiuk, L. Galperina. Editors: Murat Yülek. Springer, 2017.–  26 p.
 10. Industrial Policy for a Sustainable Growth Path in Ukraine / L. Petrashko // in the Book Industrial Policy and Sustainable Growth in Developed and Developing Countries, Ed. Murat Yülek2017.(Online) https://meteor.springer.com
 11. Innovation model of the development of the European management consulting market / N.V.Vergunenko (N.V.Gryshchenko) // Journal L’Association 1901 “Sepike”. – 2013. –                          Р. 118–123.Norderstedt Deutschland Poitiers France.
 12. Innovative management tools of international companies “ScienceRise” / Galahova Tatiana.– 2015. – Т.6/№3(11). – С. 15–19.
 13. Integration model of development of the European management consulting market /N.Vergunenko // Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt 39 (3/2014). – Rzeszow, 2014. – S. 306–319.
 14. Main challenges of agriculture of Ukraine in globalization / L.Galperina // European Researcher, Vol.(87), № 11-2. – 2014. – Pp.1996-2004.
 15. Periodization of responsible investment / T.V.Romanyok // Editor in Chief Radmilo Nikolić, Bor: Kompjuter centar Bor: Građanska čitaonica Evropa – Vol. 3. No.1. – 2014. – P. 10-17.
 16. Practices of Corporate Social Responsibility in Ukraine /  Y. Panchenko, M. Kiriakova // Nierownosci Spoleczne A Wzrost Gospodarczy. — Rzeszow, 2016. – №48. – P. 53-63.
 17. Pricing in the market of fuel agri-pellet in the system of the sustainable development / L.P.Galperina, L.I.Lukianenko // European Researcher. Series A, 2015, Vol. (101), Is. 12. Рр. 762-774. (0,7 д.а.).
 18. Regional diversity and smart growth of the European Union / Galperina L.P. // European Researcher, Series A, 2016. – Vol.(113). – Is. 12. – pp. 584–591.
 19. Regulation on Banking Activities in the Context of the Social and Economic Development of the European Union / Panchenko Yevgen // Innovative Economics and Management. – Batumi, 2017. – N 4. – P. 271-280.
 20. Responsible partnerships: effectiveness indicators of corporative practices/ Petrashko L., Kyian Y. // Editor in Chief Radmilo Nikolić, Bor: Kompjuter centar Bor: Građanska čitaonica Evropa – Vol. 1. No.1. – 2016. - P. 87-92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://emit.kcbor.net
 21.  Risk-management features in educational system / I.Kalenyuk // Information Systems Management.– 2015. – p.175.
 22. Shareholders: managing the masallies, partners and significant constituents/ Osiyevskiy O., Biloshapka V. - Strategy&Leadership. – 2017. – 5 (45) - pp.41-48.
 23. TheCarpathianmodelofregionalpartnership/ PetrashkoLudmilaP. // CIP– Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд EMIT: EconomicsManagementInformationTechnology/ EditorinChiefRadmiloNikolić, Bor: KompjutercentarBor: GrađanskačitaonicaEvropa– 2014. - Vol. 3. No.1. – P. 1-10.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://emit.kcbor.net.
 24. The Concept of Smart Economy as the Basis for Sustainable Development of Ukraine/ Galperina L.P.// International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI). – Vol 6. – No. 8S (2016). - P. 307–314.
 25. The foreign capital expansion in the banking systems of developing countries / PeL.P.trashko, M.S.Tsivyna // Editor in Chief Radmilo Nikolić, Bor : Kompjuter centar Bor : Građanska čitaonica Evropa – Vol. 2. No.4. – 2014. – Р. 157-164.
 26. The Implementation of Creating Shared Value Concept in Multinational Corporations / Y.Panchenko, M.Kiriakova // Actual Problems of Economics. – 2015. – № 9. – P. 124-133.
 27. The influence of the implementation of e-tendering on the competitivnessn of small and medium enterprises in construction industry / СидоренкоО.М. // «Economics&Education» International Scientific Journal. – Riga, 2017.
 28. The role and place of the cluster approach in the current NIS studies / Y.Vlasenko // European journal of economics and management. – 2017, volume 3, issue 1. – PP. 13-19.
 29. The university’ international activity Economics and Education/ Dyachenko A. – Vol. 1. - Issue 1. – Riga: ISMA. - 2016. - P.23-27.
 30. The Value Matrix: a Tool for Assessing the Future of a Business Model»/ Biloshapka V., Osiyevskiy O., Mayer M. – Strategy&Leadership. – 2016. – 4(44). – pp.41-48.
 31. The way of improvement of G20 competiveness // / Петрашко А.П., Киян Є.М. // Nauka i Studia. Ekonomiczne nauki. – Przemysl: «Nauka I studia», 2016. -  № 01 (70). – C. 53-60
 32. The Way to Europe: Responsible Partnerships in the Ukrainian Business-Environment / Петрашко Л.П., Киян Є.М. // Международный журнал «Устойчивое развитие». – ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 2015. - № 6 (27) – C. 33-37.
 33. Unconditionalparametricvalue-at-riskmodel: results&assessment/ P.G.Petrashko, О.P.Petrashko// Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць НТУУ «КПІ», 2016. – C. 150-155.

Інші публікації

 1. Вимірювання масштабів креативного сектору глобальної економіки/Галахова Т.О. //Ринок цінних паперів України. –2015. –№ 3-4. – С. 109–120
 2. Віртуалізація глобальної економічної системи: кількісно-якісний вимір в сучасних умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів / Рябець Н.М., Тимків І.В. // Ефективна економіка. - 2017. - Вип. 11.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5890.
 3. Вплив відновлення Шовкового шляху на міжнародний маркетинг українських підприємств / Аністратенко Н.В.,Роговий В.Г. //Ефективна економіка. – 2016. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 4. Вплив людського фактора на результативність процесу корпоративної консолідації в умовах сучасних глобальних трансформацій / Рябець Н.М.– Київ: ДВНЗ «КНЕУ».- Інститут соціальних відносин.-Соціально-трудові відносини: теорія та практика.- 2016- Вип. 1 (11).
 5. Глобальна соціалізація та проблеми її забезпечення в умовах сучасних трансформацій/ Тимків І.В.//Вісник Одеського національного університету.- Серія економіка.- Т.21, випуск № 7(49). - 2016.
 6. Глобальная проблема бедности и пути минимизации / Кальченко Т.В. // KANT – Научный Рецензируемый Цитируемый Журнал. - №2(23). – 2017. – С.160-163.
 7. Глобальні проблеми та ризики сучасності / Кислицина О.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 9-1. Частина 4. 2014. – Херсон, 2014. –  241 с. (С. 28-31).
 8. Глобальні тенденції міжнаціональної міграції / Веремієнко Т.С. // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. - 2016. - Вип.23(3). - С. 38-45.
 9. Глобальні тренди злиттів та поглинань в енергетичному секторі / Л.П.Гальперіна, Ю.В. Клен // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 1(26).– С. 46–71. 
 10. Державна підтримка високотехнологічного експорту: досвід компаративного аналізу та уроки для України / Є.Г.Панченко, М.А.Войчак // Міжнародна економічна політика (наук.бази). – 2016. – № 2 (25). – С. 99-125.
 11. Детермінанти професійного становлення менеджерів у міжнародному бізнесі. / Ю.Є.Кулик // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 5 (168). / Наук. ред. І.Г.Манцуров. – К., – 2015. – С.111–115.
 12. Діаспори як наукова дефініція та соціальна реальність в умовах глобалізації / Кислицина О.В. // «Інтелект ХХІ». Випуск 6/2016. – 260 с. (С. 9- 14).
 13. Енергоефективність в сучасній політиці / Л.І.Лук'яненко, І.Б.Дзебих // Журнал Європейскої економіки. – 2015. – Том 14 (№3). – С.252-261.
 14. Интеграция компетенционного подхода в украинские и международные программы МВА / Белошапка В.А., Кулик Ю.Е. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 9 (172). / Наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., – 2015. – С.84–87.
 15. Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці / Д.Г.Лук’яненко, Т.О.Галахова // Міжнародна економічна політика. – № 2 (25). – 2016. –С. 7-20.
 16. Імплементація пріоритетів сталого розвитку на світовому ринку нафтопродуктів / Л.П.Гальперіна, Л.І.Лук’яненко // // Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". ‒ № 4 (2014). Режим доступу до журн.: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2638.
 17. Інвестиційний компонент корпоративного бізнес – планування в умовах невизначеності / І.Б.Дзебих // Ефективна економіка`. – 2016. – №1. – Електронний ресурс. Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4731&p=1
 18. Інноваційний контекст прискореного розвитку економіки / Ю.В.Власенко // Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут. – К., 2015. – Вип. 6 (169). – С. 204 – 208 ( д.а.).
 19. Інноваційні підходи до управління антропогенним навантаженням на розвиток сільських територій / М. Плотнікова, Л. Петрашко //Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка. - Одеса: Видавничийдім «Гельменевтика», 2017. – Том 22. ‑Випуск3 (56). – С.54-57.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=16
 20. Інтелектуальний імператив ефективного економічного розвитку / О.Д. Лук’яненко, Т.О. Бабич // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – 2015. – № 2. – С. 177-187.
 21. Iнтернацiоналiзацiя європейського будiвельного бiзнесу / О.М.Сидоренко // Ринок цiнних паперiв України. – 2017.
 22. Кейс-метод як інструмент підготовки конкурентоспроможних економістів-міжнародників / Є.Панченко, М.Войчак, Н.Рудуха // Scientific Letters of Academic Society if Michal Baludansky. Volume 5, No. 1/2017. – С. 26-30.
 23. Класифікаційна ідентифікація консалтингових послуг на світовому ринку / Н.В.Грищенко //Економічний дискурс. – 2018. - №1. – с.56-70 (0,7 д.а.)
 24. Компаративна оцінка бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності: ЕС і Україна (2015-2016 рр.): дослідження / Л.П.Петрашко, П.Г.Петрашко, О.В.Мартинюк, Є.М.Киян // За ред. Петрашко Л.П. – Київ: КНЕУ, 2017. – 62 с.
 25. Компаративний аналіз глобального інноваційно-технологічного розвитку у вимірі підходів вітчизняних та зарубіжних дослідників / Т.О.Галахова, Є.М.Галахов. // Економіка та суспільство. – 2017. – №13.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/
 26. Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни / О.Д. Лук’яненко, І.В. Мірошниченко // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2016. – № 5. – С. 93-122.
 27. Кореляційно-факторний аналіз компенсаційних пакетів топ-менеджерів корпорацій /М.О.Бурмака // Ринок цінних паперів України. - №9-10. – 2015.
 28. Корпоративна соціальна відповідальність банків/ ПримосткаО.О., Захарчук А.О. // "Ефективна економіка"№ 7, 2016 Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5063
 29. Корпоративне лідерство у глобальному нафтогазовому бізнесі / І.Б.Дзебих // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – C.54-58.
 30. Креативний компонент сучасного менеджменту / О.С.Тітова // Corporategovernance: srategies, processes, technology(20 жовтня 2017 р.). – Литва, Каунас, 2017. – С. 144-147.
 31. Креативні індустрії: теоретично-методологічні підходи вивчення / Галахова Т.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. –2014. – № 9 (частина 4). – С. 9–13
 32. Кризис национальной государственности в постиндустриальной парадигме развития: экономические причины и последствия / Кальченко Т.В. // Ученые записки Крымского інженерно-педагогического университета. Выпуск 47. Экономические науки. – Сімферополь: НИУ КИПУ, 2014. – 182 с. (с.107-112)
 33. Механізми в реалізації регіональної політики ЄС / Примостка О.О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Економіка і менеджмент. -  Збірник наукових праць. - Випуск 15. -2016– Одеса. - С. 4-7.
 34. Міжнародний менеджмент маркетингової діяльності в умовах євроінтеграції України / Аністратенко Н.В. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу; міжнародний збірник наукових праць.– Житомир: Житомирський державний технічний університет. – 2015. – № 2.
 35. Моделювання стратегічного розвитку креативного компоненту менеджменту міжнародних компаній у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг / Галахова Т.О. // «Бізнес інформ».– 2015. –№ 5. – С. 78–87.
 36. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / Д.Г. Лук’яненко, М.О. Бурмака, О.М. Мозговий // Міжнародна економічна політика. – 2015. – №2(23). – С. 5-28.
 37. Оптимізація структури ТНК в умовах глобалізації / Примостка О.О. // Науковий вісник Ужгородського націлнального університету Міжнародні економічні відносини та світове господарство №15, Частина 2, 2017. – С. 105-109.
 38. Основні фактори становлення глобальної інноваційної системи / Ю.В.Власенко // Економіка і фінанси: наук. журн. / Дніпропетровськ – 2016. - № 12. – С.12-22
 39. Особливості розвитку економічної дипломатії на підприємствах / О.О. Мамалига // Вісник ОНУ імені І.І Мечникова. 2015. –   Т. 20.  ̶  Вип. 2/1.  ̶  С. 74-78.
 40. Офшоризація глобального консалтингового бізнесу: механізми, тенденції та перспективи розвитку / Н. Грищенко // Економічний дискурс.– Тернопіль,2016. – № 2. – С. 9.-15 (0,5 д.а.)
 41. Оценка бизнес-модели и управление ростом в условиях глобальной конкуренции/Белошапка В.А.// Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - 9 (196) - с. 14-19.
 42. Оцінювання конвергентних процесів в ЄС / Веремієнко Т.С., Молчанова Е.Ю., Головня Ю.І. // Молодий вчений. – 2015. - №1 (16). - С.22-25.
 43. Результативність бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності / Л.П.Петрашко // Науковий вісник Миколаївського національного  університету імені В.О. Сухомлінського. Економічні науки: збірник наукових праць. - № 1 (6), червень 2016. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлінського. - 2016. – С. 61-65.
 44. Система сучасних соціально-економічних імперативів глобального розвитку / Тимків І.В.// Наук. вісник Херсонського державного університету.- Серія економічні науки. – 2014. - № 6 (Ч.1). - С. 133-137.
 45. Системна ідентифікація інновацій у сучасному форматі їх класифікації / О.Д.Лук’яненко // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 1/5(21). – С. 60-64.
 46. Структура економіки і структурні зміни/ Р.В.Омельченко// Ринок цінних паперів. – - №7-8 - 2017. - С. 3-10.
 47. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій / Є.Панченко, Л.Петрашко, М.Кір’якова // Ринок цінних паперів України. 2015. – № 8. – С. 3-12.
 48. Теоретичні аспекти сучасної інноваційної динаміки / Р.В.Омельченко // Ринок цінних паперів. №5-6 – 2017. - C. 3-8
 49. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В.В.Олійник, Гончарова О.В. // Міжнародна економічна політика. 2014. – Вип. № 2(21). – С. 155-178.
 50. Теоретичні та практичні засади формування моделей національних економічних систем [Електронний ресурс] / Ю.В.Власенко./ Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2016. – Режим доступу до журналу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2973.
 51. Токсичні активи у глобальному економічному просторі/Примостка О.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. - № 16. – С.111-115.
 52. Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах / О.О.Мамалига // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць.  ̶  Вип. 1 (30) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Филюк Г.М.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015.  ̶  С. 442-454.
 53. Фінансові чинники стратегій ТНК на глобальному ІТ-ринку / Л.П.Гальперіна, Л.І.Лук’яненко, А.Ю. Яценко //  Інвестиції: практика і досвід. – 2015. – № 24. – с.89–94.
 54. Формування оптимальних інвестиційних портфелів / П.Г.Петрашко, О.П. Петрашко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 25, 2017. – С. 39-42.
 55. Экономическая неопределенность Франции как предпосылка новых внутренних противоречий ЕС / Кальченко Т.В. // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. - №2(56). – 2017. – С.40-46.

 

 

Остання редакція: 24.01.23