Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність та навчально-методична робота

Наукова робота

Викладачі кафедри брали участь у науковому обґрунтуванні концепцій і програм державного та міжнародного значення. Зокрема, йдеться про “Концепцію зовнішньоекономічної політики України” (1995 р.); економічні доповіді Президента України (1996-1998 рр.); науково-дослідні теми ДКНТ України (1993-1994 рр., 1995-1996 рр.); “Зону вільної торгівлі “Україна – ЄС” (1999-2000 рр.).

Останніми роками науково-дослідницька робота концентрується у полі найактуальніших проблем сучасності – глобальної економіки і менеджменту. Дослідження співробітників, аспірантів, докторантів і здобувачів кафедри присвячуються обґрунтуванню ефективних стратегій конкурентоспроможного національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики. Центральне місце у сфері наукових інтересів кафедри займають науково-теоретичні та практичні дослідження в межах державної науково-дослідної теми «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики».Викладачі кафедри публікуються у авторитетних періодичних зарубіжних виданнях, беруть участь у впливових міжнародних наукових симпозіумах і конференціях за кордоном (Німеччина, Бельгія, США, Канада, Туреччина, Китай, Південна Корея), виконують науково-дослідні роботи за державними договорами та грантами Erasmus+: Jean Monnet Programme, USID, CIDA, TACIS, Світового банку.

Обґрунтованість наукових висновків і адресних пропозицій кафедри забезпечується не тільки вивченням і адаптацією новітніх досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних центрів, але й власними аналітичними моніторингами (конкурентоспроможності економіки України, позитивних та негативних впливів глобалізації на національний і світогосподарський розвиток, міжнародної економічної поведінки українських підприємств тощо).

Про пріоритетність науки в роботі кафедри свідчить те, що за час її існування захищено 59 кандидатських та 5 докторських дисертації, а на сьогодні 38 аспірантів, докторантів та здобувачів займаються науково-дослідною роботою. Кафедра є провідною і у розробці навчально-методичних матеріалів і літератури вищої школи України з питань міжнародної економіки та менеджменту.

 

За останні роки було опубліковано багато актуальних наукових робіт та монографій, зокрема:

1.    Лук`яненко Д.Г.Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці  / за заг. ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка. - К.: ДВНЗ "КНЕУ", 2016. - 231 с.  

2.     Лук’яненко О.Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспро-можності: монографія / О.Д.Лук'яненко. –  К.: КНЕУ, 2015. – 298 с.

3.      Каленюк І.С. Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвитку: монографія / І.С.Каленюк; ред.. д.е.н., проф.. В.М.Новікова, д.е.н., проф.. З.С.Сіройча. [та ін.]. –  Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2015. – 384 с.

4.      Каленюк І.С. Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи: монографія / І.С.Каленюк та ін.; за заг. ред. чл..-кор. НАПН України, д-ра екон. наук, проф. І.М.Грищенка. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 480 с.

5.      Бабич Т.О. Розвиток економік України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / Т.О.Бабич та ін.; за загал. редакцією д.е.н., доцента М.С.Пашкевич, к.е.н., професора Ж.К.Нестеренко. – Запорізький національна технічний університет Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015. – 454 с.

6.      Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи спів розвитку): монографія / кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с.

7.      Кальченко Т.В., Адаманова З.О. Детермінанти мікро- і макрорегулювання в національній економічній системі за умов глобалізації: монографія / керівник авторського колективу д.е.н., проф.. З.О.Адаманова. – Сімферопіль, КРП: Кримвинавчпеддержвидав, 2014. – 344 с.

8.      Білошапка В.А. КРМ: Культура результативного менеджменту: монографія / В.А.Білошапка. – К.: ВПП «Компас», 2014. – 256 с.

9.      Каленюк І.С. (За заг. ред.). Освітній імператив суспільного розвитку: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Каленюк І.С. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. – 172 с.

10.      Каленюк И.С.. Развитие высшего образования и экономика знаний: монографія / И.С.Каленюк, О.В.Куклин. – Киев, «Знання»; Москва, Новое знание, 2014. – 383 с. 

11.  Гальперіна Л.П. Мiжнaрoднi cтрaтeгiї енергомістких кoмпaнiй Укрaїни в умoвax цiнoвиx флуктуaцiй: нa приклaдi виробників мінеральних добрив: монографія / Л.П.Гальперіна, Н.П.Литвиненко, П.О.Литвиненко. – К.: «Наш формат», 2014.

12.  Омельченко Р.В. Інноваційна складова структурних реформ у формуванні глобальної конкурентоспроможності: монографія / Р.В.Омельченко. – К.: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. 332 с.

13.  Технологічна модернізація в європейській економіці: монографія / О.С.Бурміч, О.Д.Лук’яненко, Є.Г.Панченко, В.І.Чужиков; за наук. ред.. В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2013. – 266 с.

14.  Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / [Д.Г.Лук’яненко, Панченко Є.Г., Петрашко Л.П., Лук'яненко О.Д., Овчаренко А.О., Тимків І.В., Дзебих І.Б. та ін.]; за заг. ред. Лук'яненка Д.Г.,  А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2011.

15.  Сіденко С.В. Неекономічні чинники світового економічного розвитку: монографія. – К.: Аврора-Принт, 2011.

16.  Мартинюк О.В., Кучеренко Д.Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: монографія. – К.: ІППК ДСЗУ, 2011.

17.  Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. та ін. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія. – К.: КНЕУ, 2010.

18.  Конвергенція економічних моделей Польщі та України: монографія / [Д.Лук'яненко, В.Чужиков, Г.Вожняк та ін.]; за наук. ред. Д.Лук'яненка, В.Чужикова, М.Г.Вожняка. – К.: КНЕУ, 2009-2013. (українською, польською та англійською мовами).

19.  Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: монографія. – К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. – 220 с.

20.  Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. та інші. Глобальна економіка ХХІ ст.: людський вимір: монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 420 с.

21.  Панченко Є.Г., Кириченко О.А (керівник авторського колективу), Шевчук В.А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / монографія. – К.: Знання, 2008.

22.  Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: монографія; За заг. редакцією Д.Г.Лук'яненка, В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.

23.  Білошапка В.А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній: монографія. – К.: Графіка і Друк, 2007. – 236 с.

24.  Лук’яненко Д.Г. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

25.  Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.

26.  Глобалізація і безпека економічного розвитку: монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; за ред. О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001.

27.  Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. монографія / За ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – КНЕУ – 2001 р.

28.  Панченко Є.Г. Менеджмент для керівників. монографія. – К.: Знання. – 1999 р.

29.  Панченко Є.Г. Банківський менеджмент. монографія. – К.: Основи. – 1999 р.

Навчально-методична робота

Методична робота колективу кафедри спрямована на підвищення наукового та навчально-методичного рівня викладання наук (дисциплін) бакалаврського та магістерського циклів з використанням інноваційно-педагогічних технологій.

Викладачі кафедри використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій, семінарських занять і тренінгів з максимальною орієнтацією на активізацію самостійної роботи студентів. Цьому сприяє їх безпосередньо міжнародний як академічний, так і практичний досвід. Так, завідувач кафедри Д.Г.Лук’яненко свого часу навчався і стажувався в університетах Канади, США, Німеччини, Китаю, є експертом Європейської Комісії ООН; професор Є.Г.Панченко – в університетах США, Китаю, Єгипту, Південної Кореї; д.е.н., професор В.А.Білошапка та д.е.н., професор Т.В.Кальченко – в університетах Канади та Великобританії; к.е.н. О.Д.Лук'яненко та В.В.Олійник – в університетах Європейського Союзу, вони є сертифікованими лекторами ЄС.

 

Викладачами кафедри проводилась активна робота з вдосконалення методів і форм навчання із залученням інноваційно-навчальних технологій.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку навичок наукового мислення.

Основними формами такої роботи було впровадження в навчальний процес проблемних ситуацій, ділових ігор, кейс-методів та проведення тренінгів, а саме:

·        проведення інтерактивних лекцій, під час яких застосовується рольові ігри, проблемні ситуації, міні-кейси, командні ігри;

·        виконання творчих завдань за окремими темами дисципліни;

·        підготовка презентацій з проблемних ситуацій та ділових ігор;

·        підготовка та проведення за участю викладачів кафедри міжпредметного тренінгу «Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища» з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів спеціальності 8503, магістерська програма «Управління міжнародним бізнесом»;

·        підготовка та проведення тренінгу за участю викладачів кафедри «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності»(міжнародний грант програми Erasmus+: Jean Monnet Programme (N 553110-EPP-1-2014-1-A-EPPJMO-MODULE)

 

На сьогодні діяльність кафедри спрямована на реалізацію наступних пріоритетних завдань:

забезпечення викладання дисциплін кафедри на магістерських програмах «Управління міжнародним бізнесом», «Міжнародна торгівля», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародний облік і аудит», «Європейська інтеграція» на факультеті МЕіМ;

  • реалізація комплексу дослідницьких проектів в межах загальноуніверситетських науково-дослідних програм;
  • впровадження сучасних методик і технологій навчального процесу;
  • сприяння науково-дослідної роботи студентів;
  • розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.

 

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені навчально-методичною літературою, яка знаходиться в університетській бібліотеці. Для покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін викладачами кафедри було підготовлено такі підручники та навчально-методичні посібники:

1.            Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г.Лук'яненко, А.М.Поручник  – К.: КНЕУ, 2014. – 762 с.

2.            Петрашко Л.П., Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент: посібник. – К.: КНЕУ, 2014.

3.            Гальперіна Л.П. та ін. Практикум: міжнародна економічна діяльність України: практикум / Л.П.Гальперіна, А.В.Жеваго, В.В.Олійник, О.В.Мартинюк, Н.М.Рябець, І.В.Тимків, О.В.Фурсова. – К.: КНЕУ, 2014. (електронне видання).

4.            Гальперіна Л.П. Виробнича практика: тренінг / Ю.М.Лозовик, Л.П.Гальперіна. – К.: КНЕУ, 2014. – 144 с.

5.            Транснаціональні корпорації: підручник / Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В., Орєхова Т.В., Фролова Т.О. та ін. – Д.: «Современная печать», 2013. – 633 с.

6.            Петрашко Л.П. Валютні операції: посібник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271 с.

7.      Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом”,  Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: КНЕУ, 2010. – 191 с.

8.      Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 c.

9.      Петрашко Л.П. Європейський проектний менеджмент: Діловий тренінг: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009.

10.Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2008. – 216 с.

11.Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

Остання редакція: 03.02.17