Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра мiжнародного обліку і аудиту

Кафедра міжнародного обліку і аудиту є однією з наймолодших на факультеті, яку було створено в 2010 році. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю. На сьогоднішній день на кафедрі працюють 3 професори, 6 доцентів та 2 асистенти.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Облік в зарубіжних країнах(Каф. мiжнародного обліку і аудиту)
 

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів, які є характерними для облікових систем різних країн та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Тренінг Міжнародний економічний аналіз
Дисципліни магістерського рівня
Облік і звітність за міжнародними стандартами(каф. Міжнародного обліку і аудиту)

Мета вивчення дисципліни - набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів

Облік міжнародних операцій(каф. Міжнародного обліку і аудиту)

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів сучасної системи знань про облік міжнародних операцій підприємств шляхом опанування методики їх обліку, а також основних принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах в Україні.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають в тому, щоб на належному рівні подати студентам необхідний навчальний матеріал, максимально наближаючи запропоновані ситуації до дійсності, навчити їх спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в управлінні підприємством та у визначенні законності діяльності підприємства згідно чинного законодавства

Міжнародне оподаткування

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань у галузі оподаткування в світовій економіці та характеру його розвитку на сучасному етапі.

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • розуміння сутності, умов та проблем міжнародного оподаткування,
  • визначення загальних рис і відмінностей у системах оподаткування різних держав світу
Міжнародний аудит

Мета вивчення дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації та методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх робіт) на підприємствах та установах, діяльність яких пов‘язана із міжнародними операціями, іноземними бізнес-партнерами для забезпечення  системи управління необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку міжнародних економічних відносин, а також вивчення зарубіжного досвіду аудиторської діяльності, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики

Стратегічний аналіз діяльності корпорацій

Метавивчення науки «Стратегічний аналіз діяльності корпорацій» є формування у студентів глибоких знань про сутність і зміст господарських процесів, методи і показники їхньої оцінки, що дозволяють розробляти і приймати ефективні стратегічні управлінські рішення в корпорації, виявляти напрями підвищення конкурентної переваги корпорацій стосовно різних видів діяльності

Податкові системи європейських країн

Вивчення дисципліни “Податкові системи Європейських країн” націлено на дослідження податкових моделей, методики їх ідентифікації, причини та наслідки конвергенції, особливостей законодавчої адаптації до середовища ЄС, відмінностей податкових моделей України та ЄС, а також механізми й інструменти фінансової безпеки