Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра мiжнародного обліку і аудиту

Кафедра міжнародного обліку і аудиту є однією з наймолодших на факультеті, яку було створено в 2010 році. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю. На сьогоднішній день на кафедрі працюють 7  професорів, 6 доцентів.

Положення кафедри міжнародного обліку і аудиту 2021

https://drive.google.com/file/d/1ECqO5G56MnK1q8dEPDNyJAFJr-3_NZf8/view?usp=sharing

Звіт про наукову роботу кафедри міжнародного обліку і аудиту 2021

https://drive.google.com/file/d/180kmm_VNX5Q7P5OitqXjoiJvjyVqbweR/view?usp=sharing

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Облік в зарубіжних країнах

В сучасній економіці домінують тенденції інтернаціоналізації і глобалізації, за рахунок зростання між країнами обміну товарами, послугами, інвестиціями, валютами. Це потребує міжнародної гармонізації і стандартизації національних систем обміну та фінансової звітності, що в певній мірі забезпечується впровадженням МСФЗ

Екаунтинг

Облік має важливе значення для будь-якого підприємства, оскільки дозволяє не тільки зберігати наявне майно, але й визначати фінансовий результат діяльності підприємства. Тому екаунтинг - це один з важливих щаблів підготовки фахівців в галузі міжнародної економіки

Міжнародний аудит

Міжнародний аудит – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів бухгалтерського обліку міжнародних операцій. Він має всебічно і повно охоплювати форми і види міжнародної економіки, сприяє вмінню приймати оптимальні рішення у веденні бізнесу не тільки на національному, а і на регіональному і світовому рівні

Тренінг Міжнародний економічний аналіз
Дисципліни магістерського рівня
Освітньо-професійна програма

Забезпечення підготовки висококваліфікованих професіоналів у сферах міжнародного обліку та аналізу економічної діяльності, що володіють теоретичними знаннями і практичними навичками щодо управлінської діяльності на рівні міжнародних компаній і бізнес-структур, здатних розв’язувати поточні і стратегічні проблеми, пов’язані з функціонуванням суб’єктів господарської діяльності на інноваційній основі в умовах глобального конкурентного середовища

Облік і звітність за міжнародними стандартами(каф. Міжнародного обліку і аудиту)

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) вже давно стали універсальними та широкозастосовуваними вимогами до підготовки фінансових звітів. Тому дисципліна «Облік і звітність за міжнародними стандартами» представляє сукупність методів, принципів, правил, практик та процедур, які використовують суб’єкти господарювання для підготовки фінансових звітів, а також розкриття додаткової інформації, необхідної для розуміння та оцінки їх фінансового стану, результатів діяльності як за звітний період, так і в динаміці

Міжнародний податковий консалтинг

Дисципліна «Міжнародний податковий консалтинг» забезпечує формування фахових знань та вмінь в питаннях організації та здійснення податкового консультування з актуальним проблем оподаткування, а також налагодження партнерських відносин між платниками податків та фіскальними органами

Облік міжнародних операцій(каф. Міжнародного обліку і аудиту)

Облік міжнародних операцій – цесукупність принципів, методів, форм, прийомів бухгалтерського обліку міжнародних операцій. Він має всебічно і повно охоплювати форми і види міжнародної економічної діяльності, бути адаптованим до системи управління підприємств різних галузей та форм власності, включаючи податкове планування, аналіз, внутрішній та зовнішній аудит, фінансову звітність за міжнародними стандартами

Діагностика фінансового стану

Характерними рисами сучасного бізнес-середовища є турбулентність та невизначеність, що, в свою чергу, наражає підприємство (незалежно від форми та масштабів діяльності) на ряд загроз та викликів. Це значною мірою актуалізує необхідність проведення діагностики фінансового стану, виявлення больових точок та визначення причин їх виникнення, а також отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень щодо усунення фінансових негараздів та недопущення їх у майбутньому

Прогнозний аналіз інтегрованої звітності

«Прогнозний аналіз інтегрованої звітності» ґрунтується на використанні інноваційних навчальних технологій. Викладення лекційного матеріалу передбачає проведення проблемних лекцій та розгляд окремих дискусійних питань. Також застосовуються ситуаційні завдання, круглі столи, робота в малих творчих групах

Міжнародне оподаткування

 

Податкове планування має важливе значення для будь-якого підприємства, оскільки впливає на прибутковість та рух грошової коштів. Це особливо важливо для міжнародного бізнесу. Тому теорія оподаткування є складовою частиною теорії фінансів, а дисципліна “Міжнародне оподаткування” - це одна з важливих щаблів підготовки фахівців в галузі міжнародної економіки

Міжнародний аудит

Мета вивчення дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації та методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх робіт) на підприємствах та установах, діяльність яких пов‘язана із міжнародними операціями, іноземними бізнес-партнерами для забезпечення  системи управління необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку міжнародних економічних відносин, а також вивчення зарубіжного досвіду аудиторської діяльності, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики

Стратегічний аналіз діяльності корпорацій

Метавивчення науки «Стратегічний аналіз діяльності корпорацій» є формування у студентів глибоких знань про сутність і зміст господарських процесів, методи і показники їхньої оцінки, що дозволяють розробляти і приймати ефективні стратегічні управлінські рішення в корпорації, виявляти напрями підвищення конкурентної переваги корпорацій стосовно різних видів діяльності

Освітньо-професійна програма (Копія)