Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра німецької мови

Кафедра німецької мови була створена згідно з Ухвалою Вченої ради університету від 26 квітня 2001 р. і вбачає свою місію в тому, щоб забезпечувати найсприятливіші умови для німецькомовної підготовки майбутніх фахівців-економістів та бути університетським центром нагромадження й поширення знань про німецьку мову та німецькомовні країни.

Для виконання зазначених завдань кафедра орієнтує свою науково-освітню роботу на вивчення й оволодіння сучасними комунікативними методиками навчання іноземним мовам та розширення й поглиблення міжнародних зв’язків з німецькомовними інституціями із сфери надання освітніх послуг.

Найважливішим міжнародним партнером кафедри протягом багатьох років залишається Мовний інститут Університету Констанц (Німеччина), ефективним шляхом співпраці з яким стали щорічні обміни викладачами з проведенням спільних занять та обговоренням актуальних питань розвитку німецької мови та методики викладання іноземних мов. Активні контакти кафедра підтримує також з представництвами Інституту імені Гете та Німецької служби академічних обмінів, Австрійським культурним форумом. Участь у заходах цих організацій збагачує викладачів новим досвідом та новими знаннями, що позитивно відбивається на організації навчального процесу з німецькомовних дисциплін.

Кафедра була співініціатором та співзасновником Української спілки германістів вищої школи (2004 р.), в роботі якої бере активну участь, та є членом Спілки «Німецька мова», головне бюро якої знаходиться в Німеччині: кафедра підтримує заходи Спілки щодо поширення німецької мови та проти невиправданого використання в ній англіцизмів, для яких існують німецькомовні замінники.

Починаючи з 2008 р., кафедра надає вагому організаційно-методичну підтримку роботі фахової комісії з німецької мови Українського центру оцінювання якості освіти: регулярно в рамках власного освітнього процесу кафедра проводить апробацію нових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови та делегує викладачів для їх перевірки.

Структурно кафедра підпорядкована факультету міжнародної економіки і менеджменту.

Положення про кафедру німецької мови

Детальніше про кафедру »

Кафедра німецької мови здійснює викладання німецькомовних дисциплін на всіх дев’яти факультетах університету. Специфіка відповідних спеціальностей зумовлює, звичайно, багатогранність змістовного наповнення навчального процесу, однак, ця багатовекторність реалізується на тлі єдиного концептуального підходу, а саме зорієнтованості на забезпечення реальної німецькомовної (насамперед, усної, але й письмової) комунікативної спроможності фахівців-економістів у сфері фахового спілкування. Особливо відповідальне завдання у цьому контексті полягає у високоякісній німецькомовній підготовці студентів університету для участі в міжнародних програмах студентських обмінів, що пропонуються університетами Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Реалізація зазначеної мети досягається завдяки:

- все ширшому впровадженню в навчальний процес інноваційних технік та прийомів викладання іноземних мов та створення власних навчальних матеріалів нового покоління (див. розділ «Навчально-методична робота»);
- науковим дослідженням, зокрема, участі кафедри в розробці державної науково-дослідної теми факультету міжнародної економіки і менеджменту, в рамках якої мовні кафедри – кафедра іноземних мов, кафедра німецької мови та кафедра української мови та літератури – працюють над тематичним розділом «Лінгвістичний компонент крос-культурних комунікацій» (див. розділ «Наукова діяльність»);
- плідному співробітництву з німецькомовними інституціями, зокрема, з Гете-Інститутом, Німецькою службою академічних обмінів  (DAAD), мовним інститутом університету Констанц та міжнародною спілкою «Німецька мова» (Verein Deutsche Sprache). Корисними ефектами цієї співпраці є стажування викладачів за кордоном, підвищення їх кваліфікації в рамках німецько-українських семінарів з питань викладання німецької мови, збагачення фонду навчально-методичних матеріалів кафедри. Наприклад, від Гете-Інституту кафедра регулярно отримує газету „Markt“, а від спілки «Німецька мова» - „Sprachnachrichten“. Матеріали цих газет стали невід’ємною складовою навчального процесу з німецької мови. Гете-Інституту кафедра завдячує також використання на практичних заняттях численної навчальної літератури – „Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft“, „Marktchance Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 1“, „Marktchance Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 2“, „Wirtschaftsdeutsch von A-Z“ та іншої.

Кафедра стала також співзасновником Української спілки германістів вищої школи і сприяє розвитку її діяльності – завідувач кафедри М.М.Гавриш є членом Ради спілки, а доцент А.В.Капуш очолює її ревізійну комісію.

Ще одним важливим прикладом формування мережі партнерських зв’язків є трьохсторонній договір про співробітництво між кафедрою німецької мови КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедрою теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України “КПІ” та гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету, підписаний у травні 2008 р.

Зусилля кафедри втілюються в конкретні позитивні наслідки, вагомим свідченням чого є і щорічні перемоги (починаючи з 2002 р. без жодного винятку) студентів кафедри на всеукраїнських олімпіадах з німецької мови. Навіть цей один факт, як уявляється, виправдовує ідею створення спеціалізованої кафедри німецької мови в нелінгвістичному ВНЗ, підкреслює її потенціал та привабливість для молоді з погляду можливостей отримання – паралельно з фаховою підготовкою – глибоких знань з німецької мови.

Щорічно викладачі кафедри здійснюють викладання німецької мови понад 900 студентам. Переваги вивчення німецької мови – як основної чи як другої іноземної – очевидні, адже це мова, якою як рідною в Європі говорить найбільша кількість населення.

З одного боку, студентам КНЕУ імені Вадима Гетьмана, які володіють німецькою мовою, відкриваються численні можливості паралельного навчання чи продовження навчання в університетах німецькомовних країн:

Можливості навчання студентів КНЕУ, які вивчають німецьку мову,
в Німеччині, Австрії та Швейцарії

І курс

 • Індивідуальний пошук можливостей.
 • Участь в австрійсько-українській літній школі на базі КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Університет Клагенфурт, Австрія).

ІІ курс

 • Відень: літній семінар у Віденському економічному університеті.
 • Індивідуальний пошук інших можливостей, насамперед, через представництво DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdіenst) в Києві (літні курси в університетах Німеччини, тел. 2417669, www.daad.de) та інші організації.
 • Київ: літня школа з Університетом Клагенфурт (Австрія).


ІІІ курс

 • Констанц: другий семестр в Університеті м. Констанц (Німеччина).
 • Бремен: перший або другий семестр в університеті м. Бремен (Німеччина).
 • Відень: літній семінар у Віденському економічному університеті.
 • Київ: літня школа з Університетом Клагенфурт (Австрія).
 • Індивідуальний пошук інших можливостей.


ІV курс

 • Індивідуальний пошук можливостей.


V курс - Констанц: перший семестр в університеті м. Констанц (Німеччина).

 • Німеччина: стипендії DAAD для отримання магістерської освіти в одному з німецьких університетів (зокрема, програми DAAD/OSI та ERP).
 • Франкфурт на Одері: річне навчання в університеті “Віадріна” (Франкфурт на Одері, Німеччина).
 • Відень: річне навчання у Віденському економічному університеті (програма “Йозеф”).
 • Стипендії фонду ім.Конрада Аденауера для отримання магістерської освіти в одному з німецьких університетів (www.kas.de).
 • Швейцарія: річні стипендії для навчання в одному з університетів Швейцарії, насамперед університеті м. Санкт-Галлен (через Посольство Швейцарії в Україні).
 • Індивідуальний пошук інших можливостей.

З іншого боку, володіння німецькою мовою може стати передумовою успішної професійної кар’єри, оскільки знання лише однієї іноземної мови – як правило, англійської – у сьогоднішньому глобальному світі вже не є достатніми для професійного успіху, для роботи в транснаціональних компаніях.

Володіння саме німецькою мовою поліпшує шанси фахівців з економіки на ринку праці, зокрема, з таких причин:

 • Німеччина є другим після Росії зовнішньоекономічним та торговим партнером України;
 • німецький капітал є потужним джерелом інвестицій в українську економіку, німецькі фірми традиційно широко представлені на українському ринку;
 • серед іноземних банків в Україні вагома частка (понад 50%) належить австрійським фінансовим інститутам, серед яких Raiffeisen Bank Aval та Erste Bank;
 • більшість швейцарських фірм, представлених в Україні, є також німецькомовними.

 
Історія кафедри німецької мови

Створення кафедри німецької мови – чи ненайпершої спеціалізованої іноземномовної кафедри у нелінгвістичному вузі – стало закономірним наслідком новітньої історії КНЕУ. Повсякденна увага керівництва до підвищення ефективності навчального процесу та активний і послідовний розвиток партнерського співробітництва з університетом німецького міста Констанц та Віденським економічним університетом були тими визначальними – внутрішнім та зовнішнім – факторами, які обумовили прийняття Вченою Радою 26 квітня 2001 р. рішення про організацію нового підрозділу – кафедри німецької мови.

Об’єднавши одинадцять викладачів німецької мови, які до цього працювали на трьох різних кафедрах іноземних мов, кафедра німецької мови розпочала свою діяльність у вересні 2001 р., закономірно ставши структурним підрозділом факультету міжнародної економіки і менеджменту, де іноземні мови вивчаються протягом усіх чотирьох років підготовки бакалаврів. Крім цього, на кафедру було покладено відповідальність за організаційно-методичне забезпечення та якісне проведення занять з німецької мови і на восьми інших факультетах університету. Завідувачем кафедри був обраний доцент М.М.Гавриш, який тоді працював у Міжрегіональній академії управління персоналом. На кафедрі почали працювати також старші викладачі В.В.Волошанович, Т.І.Гунько, О.П.Дмитренко, І.Г.Островська, Л.С.Сівірін, В.І.Шлапак, В.П.Чернякіна, О.П.Юцкевич та викладачі Г.О.Копил, Т.А.Микал і С.О.Скринька. Важливі та непрості завдання організаційного становлення нового підрозділу допомагали вирішувати лаборанти О.М.Райс та В.М.Аброскіна.

Цілеспрямована й копітка праця кафедри вже в перші місяці спричинила пожвавлення інтересу до німецької мови серед студентів, а отже – і збільшення кількості німецькомовних груп, що й зумовило у наступні роки розширення викладацького складу кафедри до 17 – 20 посадових одиниць.

Викладацький склад кафедри:

1. Гавриш Михайло Михайлович, завідувач кафедри, канд. філол. наук, доц.

2. Капуш Алла Володимирівна, заступник завідувача кафедри, канд. філол. наук, доц.

3. Гавриш Олена Олександрівна, канд. філол. наук, доц.

4. Дмитренко Олена Петрівна, канд. філол. наук, доц.

5. Копил Галина Олексіївна, канд. пед. наук, доц.

6. Курченко Ліна Миколаївна, канд. філол. наук, доц.

7. Андрійко Василь Іванович, ст. викладач

8. Андрійко Ірина Федорівна, ст. викладач

9. Березинська Ніна Олександрівна, ст. викладач

10. Ковтун Володимир Сергійович, ст. викладач

11. Микал Тамара Анатоліївна, ст. викладач

12. Островська Ірина Григорівна, ст. викладач

13. Приходько Наталія Григорівна, ст. викладач

14. Сапожникова Ольга Миколаївна, ст. викладач

15. Слободзян Раїса Дмитрівна, ст. викладач

16. Чернякіна Валентина Петрівна, ст. викладач

17. Кіяниця Катерина Юріївна, викладач

18. Кудінов Володимир Анатолійович, викладач

19. Постригань Алла Володимирівна, викладач

20. Прокопчук Лілія Володимирівна, викладач

 

Здобутки кафедри

Ефективність освітньої роботи кафедри підтверджується, зокрема, такими фактами:

- створення 18-ти навчальних посібників з німецької мови, 13 з яких отримали рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України;

- розробка двох навчальних комп’ютерних програм з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права;

- протягом 2002 - 2013 рр. студенти кафедри щороку (без жодного винятку) ставали переможцями (шість разів) або займали друге-третє місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з німецької мови. В 2018 р. студентка кафедри продовжила цю традицію, посівши перше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Німецька мова".

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Німецька мова (спец.«Міжнародна економіка».)

Мета дисципліни: формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні B2.

Завдання дисципліни: розвиток та автоматизація активних практичних навичок усного та письмового мовлення на політичну, економічну, країнознавчу, культурну та побутову тематику

Німецька мова як друга іноземна мова

Мета дисципліни: формування німецькомовної міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетенції студентів на рівні A2+.

Завдання дисципліни: розвиток навичок усного та письмового німецькомовного спілкування в типових побутових та робочих ситуаціях

Ділова іноземна (німецька) мова

Мета дисципліни: формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні С1+.

Завдання дисципліни: розвиток навичок усного та письмового ділового спілкування, адекватного комунікативній ситуації.

Фахова юридична німецька мова

Ця вибіркова дисципліна з щосеместровим аудиторним навантаженням в 40 академічних годин може обиратися для вивчення протягом третього-четвертого років навчання лише студентами спеціальності "Правознавство". На базі автентичних німецькомовних матеріалів передбачається опрацювання актуальної юридичної тематики, а також формування вмінь здійснювати презентації та виступи перед аудиторією, написання ділової кореспонденції, анотування та реферування текстів, що має забезпечити здатність до роботи в міжнародному середовищі

Німецька мова

Мета дисципліни: формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні B1+.

Завдання дисципліни: розвиток навичок активного усного та письмового німецькомовного спілкування у міжкультурному побутовому та професійному середовищі

Німецька мова для початківців

Мета дисципліни: Фахова німецька мова

Іноземна (німецька) мова
Друга іноземна (німецька) мова
Друга іноземна (німецька) мова для початківців
Дисципліни магістерського рівня