Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова робота

Цілеспрямована наукова діяльність кафедри упродовж майже 20 років її існування забезпечила проведення ряду наукових заходів, створення численних науково-дослідних і методичних праць, підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів й здійснення керівництва їх науковою роботою у форматі програми доктора філософії – PhD. Наукова діяльність кафедри є невід'ємною складовою освітнього процесу і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної й виробничо-практичної діяльності в системі вищої освіти.

Пріоритетом наукової діяльності кафедри є дослідження і системне вивчення економічного змісту, характеру динамічних змін та перспективних напрямів міжнародної торговельно-маркетингової діяльності в умовах динамічних глобальних трансформацій. Значний  вклад в ці роки в розвиток наукових досліджень внесли вчені: професор Циганкова Тетяна Михайлівна, професор Оболенська Тетяна Євгенівна, професор Яценко Ольга Миколаївна, доцент Гордєєва Тамара Федорівна, доцент Іринчина Інна Борисівна, Іщенко Анна ВолодимирівнаЛиськова Леся МиколаївнаОлефіренко Вікторія ВолодимирівнаСандул Марія СтаніславівнаСолодковська Ганна Володимирівна, доцент Солодковський Юрій Мечиславович, доцент Тіпанов Владислав Вікторовичта інші.

Останні роки професорсько-викладацький склад здійснював свої дослідження у напрямі науково-дослідних робіт, що виконуються в межах факультету МЕіМ – Комплексна тема: «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси» (номер державної реєстрації № 0116U001387), зокрема напрям науково-дослідної роботи кафедри: «Глобальна торговельна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, механізми». Науковий керівник: д.е.н., професор Циганкова Т.М.

Науковий доробок кафедри складає понад 30 монографій, 16 підручників та навчальних посібників, 700 наукових публікацій, зокрема ряд статей у зарубіжних виданнях, з них більше 20 у базах SCOPUS та Web of science, які представлені в Україні, США, Польщі, Литві, Туреччині, Грузії, Білорусі, Молдові, Росії, Польщі та інших державах світу. На кафедрі підготовлено більше 28 кандидатів економічних наук та, наразі, виконується 6 досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у форматі програми Доктора філософії – PhD.

Кафедра бере активну участь у науковій та інноваційній діяльності університету, результатом чого стала реєстрація в УкрНТІ та завершення у 2019 р. низки науково-дослідних ініціативних тем: «Комерційна дипломатія у парадигмі глобальної економічної політики» (Наук. кер. – проф. Циганкова Т.М., державний реєстраційний номер 0114U001920); «Глобальні трансформації міжнародних та регіональних ринків» (Наук. кер. – доц. Солодковський Ю.М., державний реєстраційний номер 0114U001919); «Пріоритети та механізми формування системи глобального маркетингу» (Наук. кер. – доц. Іщенко А.В., державний реєстраційний номер 0114U001922) та «Детермінанти та імперативи розвитку аграрного сектору в глобальній торговій систем» (Наук. кер. – проф. Яценко О.М., державний реєстраційний номер 0114U001921). У вересні 2023 р. були зареєстровані такі теми наукових досліджень: Глобальний та регіональний контексти торгівлі агропродукцією в сучасній моделі світового економічного порядку (науковий керівник проф. Яценко О.М., 0123U103767); Комплементарність міжнародної торгівлі і сталого розвитку у сучасній парадигмі глобальної економічної політики (науковий керівник проф. Яценко О.М., 0123U103768); Імперативи торговельно-маркетингової діяльності на глобальних ринках (науковий керівник доц. Солодковська Г.В., 0123U103806).

Кафедра робить значний внесок у розвиток наукового потенціалу молоді та студентської науки. Так, вже багато років функціонує студентський дискусійний клуб; щороку активно працює секція  «Міжнародна торговельно-маркетингова діяльність» конференції КНЕУ; є значна кількість спільних публікацій зі студентами у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Окремо слід зазначити перемоги протягом шести років (2014-2020 рр.) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» студентів під керівництвом професора кафедри Яценко О.М. – 4 перших премії і 2-других.

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу здійснює розвиток різних форм наукової співпраці, в тому числі міжнародної, з профільними і непрофільними інституціями для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок. За безпосередньої участі кафедри університетом укладено договори про співробітництво з міжнародними науково-дослідними установами з США (Міссурійський університет), Литви (Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс), Університет імені Александраса Стульгінскіса (м. Каунас) та Грузії (Міжнародна Академія Соціально-економічних).

Співробітники кафедри отримували міжнародні гранти, зокрема у 2016 р.д.е.н., проф. Яценко О.М. отримала грант на наукове стажування у департаменті зовнішньоекономічних відносин міністерства сільського господарства США та навчання (один семестр) в університеті Міссурі та ознайомлення з бізнес-практикою провідних підприємств штату Каліфорнія за програмою обмінів професорсько-викладацьким складом для фахівців з аграрних питань (Faculty Exchange Program). У 2017 р. вона виборола право на проходження наукового модулю для науковців Британської ради «Modules of the British Council’s Researcher Connect Course».

Співробітники кафедри є членами експертних груп Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань торговельної політики та міжнародної торгівлі; Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія); глобальної неурядової організації «Apimondia», також є членами редакційних колегій ряду наукових українських і міжнародних журналів; а також мають активну громадську позицію і є членами громадських організацій: ГО «Міжнародний Центр розвитку смарт суспільства», Благодійної організації «Фонд сприяння соціально-економічному розвитку Київщини», Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага», ГО «Місія захисту бджіл імені Петра Хмари».

В межах діяльності Центру розвитку міжнародної торгівлі КНЕУ (директор – д.е.н., професор Циганкова Т.М.) з 2004 р. кафедрою видається двомовний (українська, англійська) науковий фаховий журнал «Міжнародна економічна політика» (головний редактор д.е.н., проф. Циганкова Т.М.), який з 2012 р. став друкованим органом Інституту глобальної економічної політики факультету міжнародної економіки і менеджменту. Метою заснування такого видання було створення платформи для розповсюдження інновацій вітчизняних та закордонних вчених і практиків щодо інституціональних, торговельних, фінансових, інвестиційних, соціальних, інформаційних та екологічних питань проведення глобальної економічної політики. Тому місія журналу полягає у науково-експертному сприянні формуванню та реалізації глобальної економічної політики на засадах гармонійності та оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку. Наразі журнал «Міжнародна економічна політика» виходить двічі на рік в друкованому та електронному форматах, має власну Інтернет-сторінку: http://iepjournal.com/ Журнал включено до профільних міжнародних наукометричних баз даних, а саме: EBSCO, ProQuest, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Research Index (ResearchBib), OCLC WorldCat, Infobase Index (IBI), Open Academic Journals Index (OAJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), J-Gate, EuroPub, Google Scholar.

Кафедра опікується ще одним загально університетським виданням. Збірник наукових праць «Вчені записки» було засновано у 1997 році Київським національним економічним університетом. Метою видання є створення платформи для поширення, обміну та структуризації наукової інформації, надання можливості оприлюднення результатів актуальних досліджень для науковців з України та інших країн; забезпечення відкритого доступу до наукових знань для вчених, студентів і зацікавлених професіоналів в сфері прикладної та фундаментальної економічної науки, економічного управління та регулювання.З лютого 2019 р. головним редактором є професор нашої кафедри д.е.н. Яценко О.М. За цей часперіодичне видання увійшло до таких наукометричних баз як: Research Bible; GoogleScholar;Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, Open Academic Journals Index. До редакційної колегії було залучено провідних професорів з Грузії, Литви, Малайзії, Польщі, США та Туреччини. Було створено двомовну Інтернет-сторінку: https://vz.kneu.edu.uaта https://vz.kneu.edu.ua/en/. Основні принципи збірника наукових праць ґрунтуються на публікації результатів наукових досліджень в галузі фундаментальної та прикладної економіки, що відповідає напрямам спеціалізації (015, 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292). Обидва друковані періодичні видання включено до переліку фахових видань України категорії «Б» та кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Про наукову плідну працю кафедри свідчить також отримані Подяки Міністерства освіти і науки України, Подяки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Інституту міжнародних відносин «за внесок у розвиток наукового потенціалу молоді та сприяння у підготовці якісних роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2018 та 2019 рр.; грамоти КНЕУ «за великий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди святкування дня працівника освіти».

Узагальнені результати фундаментальних багаторічних досліджень науково-педагогічних кадрів кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу та їх професійна, наукова та громадська діяльність вносять значний вклад у розвиток університету, регіонів України й утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Остання редакція: 03.10.23