Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

Пріоритетом наукової діяльності кафедри є дослідження і системне вивчення економічного змісту, характеру динамічних змін та перспективних напрямів міжнародної торговельно-маркетингової діяльності в умовах глобальних трансформацій.

У 2011-2015р.р. професорсько-викладацький склад спрямовував свої дослідження у напрямі визначення глобалізаційних детермінант розвитку торговельно-маркетингових стратегій, зокрема у трьох основних напрямах:асиметрії розвитку глобальної торгової системи, експортний потенціал України та стратегії двосторонніх і регіональних торговельно-економічних відносин, технології та інструментарій глобального маркетингу.

Співробітники є авторами та співавторами 13 монографій, понад 500 наукових публікацій, які представлені в Україні, США, Литві, Туреччині, Грузії, Білорусі, Молдові, Росії, Польщі та інших державах світу. На кафедрі захищено 15дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, виконується 2 докторських дослідження та 14 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Наразі науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках міжкафедральної теми «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси». Колектив кафедри концентрує свої наукові дослідження на розділі: «Глобальна торговельна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, механізми»(науковий керівник – д.е.н., професор Т.М. Циганкова).

Кафедра бере активну участь у науковій та інноваційній діяльностіуніверситету, результатом чогостала реєстрація в УкрНТІ низки науково-дослідних ініціативних тем:

  • «Комерційна дипломатія у парадигмі глобальної економічної політики». Науковий керівник розділу: д.е.н., проф. Циганкова Т.М. (державний реєстраційний номер 0114U001920)
  • «Глобальні трансформації міжнародних та регіональних ринків».Науковий керівник: к.е.н., доц. Солодковський Ю.М.(державний реєстраційний номер 0114U001919)
  • «Пріоритети та механізми формування системи глобального маркетингу».Науковий керівник: к.е.н., доц. Євдоченко О.О.Науково-дослідна ініціативна тема: «Пріоритети та механізми формування системи глобального маркетингу» (державний реєстраційний номер 0114U001922)
  • «Детермінанти та імперативи розвитку аграрного сектору в глобальній торговій систем»і. Науковий керівник: д.е.н., проф. Яценко О.М.(державний реєстраційний номер 0114U001921).

За безпосередньої участі кафедри укладено договори про співробітництво з міжнародними науково-дослідними інституціями Литви та Грузії, зокрема:

  • Договір про партнерство і співробітництво ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та Клайпедським університетом (Литовська Республіка) від 31.03.2015 р.;
  • Договір про партнерство і співробітництво ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та Міжнародної Академії соціально-економічних наук (Грузія) від 07.05.2014 р.

В межах діяльності Центру розвитку міжнародної КНЕУ (директор – д.е.н., професор Циганкова Т.М.) з2004 р. кафедрою видається двомовний (українська, англійська) науковий фаховий журнал «Міжнародна економічна політика» (головний редактор д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г., заступник головного редактора – д.е.н., проф. Циганкова Т.М., відповідальний секретар – к.е.н., доц. Євдоченко О.О.), який з 2012 р. став друкованим органом Інституту глобальної економічної політики факультету міжнародної економіки і менеджменту (директор – д.е.н., професор Лук’яненко Д.Г. ).

Метою заснування такого видання було створення платформи для розповсюдження інновацій вітчизняних та закордонних вчених і практиків щодо інституціональних, торговельних, фінансових, інвестиційних, соціальних, інформаційних та екологічних питань проведення глобальної економічної політики. Тому місія журналу полягає у науково-експертному сприянні формуванню та реалізації глобальної економічної політики на засадах гармонійності та оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку.

Наразі журнал «Міжнародна економічна політика» виходить двічі на рік в друкованому та електронному форматах, має власну Інтернет-сторінку: http://iepjournal.com/ та зареєстрований у 10 науково-метричних базах даних (Ulrich`sWeb, IndexCopenicus, EBSCO, CiteFactor, SocialIndexing Services, тощо).

Остання редакція: 15.01.16