Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Excellent Business School

 Факультет міжнародної економіки і менеджменту - один з найбільших та інноваційних факультетів у структурі Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".  

Положення про факультет

Детальніше про факультет »

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

У1989 р за ініціативи ректора університету професора А.Ф. Павленка відкрили нову спеціальність «Міжнародні економічні відносини» на фінансово-економічному факультеті та створили випускову кафедру міжнародні економічні відносини, яку очолив к.е.н, доцент Лук’яненко Дмитро Григорович.

Факультет міжнародних економічних відносин

У 1992 р. створили факультет міжнародних економічних відносин, до складу якого увійшли дві кафедри: міжнародних економічних відносини та іноземних мов. Першим деканом факультету було призначено к.е.н., доцента Мозгового Олег Миколайович.


 Мозговий О. М.
Декан факультету
1992–1994 рр.

Факультет міжнародної економіки і права

У 1993 р. на факультет була відкрита друга спеціальність – правознавство. Відкриття спеціальності зумовило необхідність внесення змін до самої назви факультету, який з 1994 р. став факультетом міжнародної економіки і права. У 1995 р. деканом факультету був призначений к.е.н., доцент Лук’яненко Дмитро Григорович. В рамках реорганізації факультету назву кафедри міжнародних економічних відносин було змінено на міжнародну економіку, на базі якої була утворена кафедра міжнародного менеджменту. На факультеті утворені дві нові кафедри, зокрема, правознавство та правове регулювання економіки.


 Лук'яненко Д.Г.
Декан факультету
1995–2012 рр.

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

У червні 1999 року міністром освіти і науки України був підписаний наказ про створення у складі КНЕУ юридичного факультету. Масштабність проведених перетворень в Університеті зумовили в черговий раз змінити назву факультету на факультет міжнародної економіки і менеджменту. Трансформаційні процеси в суспільстві стали поштовхом відкриття на факультеті нових магістерських програм та кафедр, впровадження мотиваційної політики розвитку інтелектуального та кадрового потенціалу. У 2013 р. деканом обрано випускника факультету, к.е.н., доцента Солодковського Юрія Мечиславовича. Новаторські підходи в управлінні факультетом та сучасний світовий досвід підготовки фахівців, стали стимулом відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій на бакалаврському рівні.

Факультет забезпечує повний цикл підготовки та перепідготовки фахівців-міжнародників і науково-педагогічних кадрів: бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів економічних наук. До навчального процесу залучено висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який забезпечує викладання за освітньо-професійними програмами:

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:

- Міжнародна економіка
- Міжнародний бізнес
- Міжнародні економічні відносини
- Міжнародні фінансові 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:

- Міжнародна економіка
- Міжнародний облік і аналіз
- Міжнародна торгівля і маркетинг
- Міжнародні економічні відносини
- Міжнародні фінанси
- Міжнародний бізнес
- Англомовні програми: Бізнес-адміністрування та Міжнародний менеджмент (акредитовані У США).

Обовязковим елементом у підготовці фахівців-міжнародників є проходження практики та володіння кількома іноземними мовами.

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту один з найбільших і найпопулярніших у структурі університету. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права.
Онлайнові сервіси
  • Замовити довідку (денна ф.н.)
  • Замовити довідку чи виклик на сесію (заочна ф.н.)