Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Excellent Business School
Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

 Факультет міжнародної економіки і менеджменту - один з найбільших та інноваційних факультетів у структурі Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".  Детальніше про факультет »

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

У1989 р за ініціативи ректора університету професора А.Ф. Павленка відкрили нову спеціальність «Міжнародні економічні відносини» на фінансово-економічному факультеті та створили випускову кафедру міжнародні економічні відносини, яку очолив к.е.н, доцент Лук’яненко Дмитро Григорович.

Факультет міжнародних економічних відносин

У 1992 р. створили факультет міжнародних економічних відносин, до складу якого увійшли дві кафедри: міжнародних економічних відносини та іноземних мов. Першим деканом факультету було призначено к.е.н., доцента Мозгового Олег Миколайович.


 Мозговий О. М.
Декан факультету
1992–1994 рр.

Факультет міжнародної економіки і права

У 1993 р. на факультет була відкрита друга спеціальність – правознавство. Відкриття спеціальності зумовило необхідність внесення змін до самої назви факультету, який з 1994 р. став факультетом міжнародної економіки і права. У 1995 р. деканом факультету був призначений к.е.н., доцент Лук’яненко Дмитро Григорович. В рамках реорганізації факультету назву кафедри міжнародних економічних відносин було змінено на міжнародну економіку, на базі якої була утворена кафедра міжнародного менеджменту. На факультеті утворені дві нові кафедри, зокрема, правознавство та правове регулювання економіки.


 Лук'яненко Д.Г.
Декан факультету
1995–2012 рр.

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

У червні 1999 року міністром освіти і науки України був підписаний наказ про створення у складі КНЕУ юридичного факультету. Масштабність проведених перетворень в Університеті зумовили в черговий раз змінити назву факультету на факультет міжнародної економіки і менеджменту. Трансформаційні процеси в суспільстві стали поштовхом відкриття на факультеті нових магістерських програм та кафедр, впровадження мотиваційної політики розвитку інтелектуального та кадрового потенціалу. У 2013 р. деканом обрано випускника факультету, к.е.н., доцента Солодковського Юрія Мечиславовича. Новаторські підходи в управлінні факультетом та сучасний світовий досвід підготовки фахівців, стали стимулом відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій на бакалаврському рівні.

Факультет забезпечує повний цикл підготовки та перепідготовки фахівців-міжнародників і науково-педагогічних кадрів: бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів економічних наук. До навчального процесу залучені 189 викладачів, зокрема: 22 доктори наук, 22 професорів, 95 кандидати наук, 81 доцентів, які забезпечують викладання за спеціальностями та спеціалізацями:

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:

- Міжнародна економіка
- Міжнародний бізнес
- Міжнародні економічні відносини
- Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:

- Управління міжнародним бізнесом
- Міжнародний фінансовий менеджмент
- Міжнародна торгівля
- Європейська інтеграція
- Управління міжнародною конкурентоспроможністю
- Міжнародний облік та аудит
- Міжнародні фінанси
- Англомовні програми: Бізнес-адміністрування та Міжнародний менеджмент (акредитовані У США).

Обовязковим елементом у підготовці фахівців-міжнародників є проходження практики та володіння кількома іноземними мовами.

У бакалавраті студенти факультету мають змогу паралельно навчатись за одно- і дворічними програмами в університеті Непіер (м. Едінбург, Великобританія); у Міжнародному професійному університеті Парижа та Ліона (Франція), спеціалізованому вищому навчальному закладі м. Констанц (Німеччина) та ін.
На основі угод про співпрацю з цими університетами діє система навчання, за якою вузи-партнери визначають та перезараховують результати іспитів і заліків з дисциплін, які студенти вивчали у своїх університетах. Таке перезарахування створює реальні умови для отримання студентами після 4-го курсу двох дипломів про бакалаврську освіту. Магістранти паралельно можуть навчатися за сертифікованою тренінговою українсько-канадською програмою СТРL Торгова політика і комерційна дипломатія (дистанційна форма) та українсько-німецькою сертифікованою магістерською програмою Міжнародна економіка (включена форма), отримувати кваліфікаційні посвідчення професійних учасників фондового ринку.
У колі постійної уваги факультету майбутнє працевлаштування випускників. Основними місцями роботи є органи державного регулювання, вітчизняні підприємства з масштабною зовнішньоторговельною діяльністю, підприємства з іноземними інвестиціями, філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій, великі українські та іноземні банки, інвестиційні фонди і компанії (у тому числі іноземні), світові аудиторські фірми тощо.
Крім того, окремі випускники працюють у групах з реалізації в Україні проектів міжнародних організацій (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та ін.), є консультантами та помічниками високих посадових осіб уряду, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та інших державних установ.
Випускники факультету за досить короткий термін роблять успішну професійну карєру і входять до молодої економічної і політичної еліти України. Багато випускників очолюють або входять до топ-менеджменту великих національних і транснаціональних корпорацій.

 

Фундаментальний характер наукових досліджень вчених факультету, визнання їх досягнень на національному і міжнародних рівнях уможливили формування наукових шкіл міжнародної економіки; фондового ринку; глобального конкурентного лідерства.

На факультеті видається науковий журнал «Міжнародна економічна політика» (українською та англійською мовами). Головний редактор - д.е.н., професор Лук'яненко Д.Г., заступник головноо редактора - д.е.н., професор Циганкова Т.М., відповідальний секретар - к.е.н., доцент - Євдоченко О.О. Членами редколегії  є відомі українські та зарубіжні економісти-міжнародники.

Успішно функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.006.02 за спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини, головою якої є д.е.н., професор Лук’яненко Дмитро Григорович.

За порівняно недовгий час свого існування факультет підготував сотні висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародної економіки. Як засвідчує практика, потреба в таких спеціалістах постійно зростає і вони користуються неабияким попитом. 

Положення про факультет

Факультет міжнародної економіки і менеджменту один з найбільших і найпопулярніших у структурі університету. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права.
Розклад занять
Факультативне вивчення "Менеджмент персоналу"
Субота, 11 березня · 08:30 – 09:40
Субота, 15 квітня ·    08:30 – 09:40
Субота, 15 квітня ·    10:00 – 11:10

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet: Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/sey-gasm-mzd

Для комунікації потрібно долучитись до групи в Телеграм:

 
Дистанційний курс для факультативного вивчення навчальної дисципліни:
27 - ФВ - Менеджмент персоналу - Кравчук - OPTL1107
 
Екзамен буде проведено в зазначеному дистанційному курсі
 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ З ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ З ДІЛОВОЇ МОВИ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ

Факультативне вивчення окремих навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені освітніми програмами і навчальними планами.

Денна

НачиткаОсновний розкладРозклад сесії
   
1 курс1 курс  1 курс
2 курс2 курс2 курс
3 курс3 курс3 курс
4 курс4 курс4 курс
5 курс5 курс5 курс
6 курс6 курс 

Заочна

По тижнях

1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
      

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу

Знайшли помилку у розкладі?

Вступникам