Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Викладацька діяльність колективу кафедри характеризується застосуванням сучасних інноваційних активних та інтерактивних методів навчання, дискусій, роботи в групах тощо. Методика викладання дисциплін кафедри базується на наступних принципах: принцип науковості (використання сучасних аналітичних моделей, більшість з яких були розроблені викладачами кафедри), доступності (з урахуванням навчальних потреб студентів), максимального досягнення особистих прагнень (врахування професійної орієнтації та бажання студентів набути компетенцій у сфері європейської інтеграції).  Під час міжпредметного тренінгу студенти магістерської програми «Європейська інтеграція» беруть участь у мікро-моделюванні процесу конвергенції України та ЄС, заснованого на використанні дидактичних інновацій в окремих сферах особистих інтересів слухачів.

ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Формування у студентів знань щодо:

 • особливостей оцінювання динамічних та статичних ефектів економічної інтеграції;
 • стратегічних цілей, завдань, напрямів та секторальних пріоритетів розвитку Європейського Союзу;
 • процедур, послідовності та алокації фінансових ресурсів задля забезпечення реалізації мегарегіональних (спільних) інтересів інтеграційного угрупування;
 • механізмів та інструментів координації секторальних та горизонтальних політик ЄС;
 • алгоритмів оцінювання наслідків здійснення широкомасштабних проектів Євросоюзу.

Формування у студентів вмінь:

 • досліджувати та ідентифікувати характер та динаміку фінансово-господарської діяльності європейських компаній;
 •  визначати зміст, структуру, характер та етапи реалізації спільних українсько-європейських проектів;
 • визначати організаційну структуру та інвестиційні механізми розвитку компаній на європейських секторальних ринках;
 • виявляти регулятивні пріоритети у формуванні системної підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС;
 • давати оцінку ефективності управлінських рішень в процесі дифузії корпоративних культур.

Формування у студентів професійних навиків щодо:

 • проектування можливостей створення та реалізації коопераційних проектів;
 • стратегічного планування діяльності компаній в межах європейського економічного простору;
 • проведення переговорів щодо створення та реалізації проектів що фінансуються фондами ЄС;
 • гармонізації регулятивних систем;
 • організації системного дослідження ефективності управління проектними відхиленнями.

Формування у студентів компетенцій щодо застосування:

 • методик оцінювання конвергентної динаміки зближення України та ЄС;
 • евристичних пошукових систем для прогнозування наслідків конвергенції економічних моделей України та держав ЄС;
 • інструментарію реалізації програм технічної допомоги ЄС Україні в процесі компліментарної акумуляції фінансових ресурсів;
 • координаційної моделі розвитку економічного співробітництва України з ЄС;
 • європейської системи оцінювання прогресу зближення в селективних секторах економіки.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

1. Чужиков В. та ін. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції. – К.: КНЕУ, 2014. – 224 с.

2. Ткаленко С.І., Петрашко Л.П. Європейський проектний менеджмент: навч. посіб - К.: КНЕУ, 2014 - 412 с.

3. Ткаленко С.І.  Європейський пректний менеджмент: практикум - К.:КНЕУ, 2014 - 192 с..

4.Європейська інтеграційна політика: навч. посіб. / [А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ¬– 451 с.
5. Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / Є 24 [В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко, О.А. Федірко, та ін..]; за заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ¬– 214 с.
6. Чужиков В.І., Ільницький Д.О., Ковальчук Г.О., Паценко О.Ю., Федірко О.А. // Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2009.- 203 с.
7. Ільницький Д.О., Олефір А.О., Федірко О.А. Конвергенція економічних інтересів України та ЄС: організаційно методичні матеріали для проведення міжпредметного тренінгу з курсів «Європейська інтеграційна політика», «Європейські стратегії України», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» для магістрів спеціальності 8503 «Міжнародна економіка» магістерської програми «Європейська інтеграція». – К.: КНЕУ, 2008. – 178 с.
8. Вітер І.І. Погорєлов С.Б. Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI - перша половина XVII ст.) // Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2008. -248 с. – С.84-97.
9. Татаренко  Н.О. Міжнародна економіка: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007.
10. Вітер І.І., Погорєлов С.Б. Формування передумов  ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ - перша половина XVII ст.) Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О. Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 152-212
11. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2005.
12. Татаренко Н.О., Корнійчук Л.Я, та ін. Історія економічної думки: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004.
13. Татаренко Н.О., Корнійчук Л.Я, та ін. Історія економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самостійного  вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004.
14. Європейська інтеграція та Україна / за ред. В.Є. Новицького, Т.М. Пахомової, В.І. Чужикова. Навчально-методичний посібник. - К.- Кельн, 2002.
15. Татаренко Н.О. Теорія інвестицій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.
 

Остання редакція: 30.09.15