Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Захищені дисертації

 

Докторські дисертації:

Петрашко Людмила Петрівна 

Науковий консультант: д.е.н. Панченко Євген Григорович

Дата захисту 26.11.13

Тема дисертації:«Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління»

У роботі досліджені домінанти і трансцендентні фактори сталого цивілізаційного розвитку, а саме еволюція концепцій глобального управління, визначення людського капіталу як ключового фактора економічного розвитку, обґрунтування глобального балансу можливостей та ризиків сталого розвитку, виявлення універсального характеру глобального корпоративного впливу та контролю, що визначають необхідність трансформації сучасних координат глобальної корпоративної відповідальності.

 

Автореферати можна подивитися за посиланням:  https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_council/d-26.006.02/zahischeni-disertazii/doc_dis/

 

Лук'яненко Ольга Дмитрівна

Науковий консультант: д.е.н., професор Панченко Євген Григорович

Дата захисту: 06.06.2017

Тема дисертації: Інноваційний ресурс глобального економічного розвитку

У дисертаційній роботі узагальнено парадигмальні засади, визначено передумови і фактори та суперечності становлення глобальної економіки. З’ясовано та визначено кількісні та якісні виміри глобалізації інноваційних процесів, визначено та охарактеризовано інтелектуальний імператив конкурентоспроможності.

 

Кандидатські дисертації

 

Мельник Ярослав Віталійович

Науковий керівник: д.е.н., професор Панченко Євген Григорович

Дата захисту: 27.03.2013

Тема дисертації: «Міжнародна конкурентоспроможність гірничо-металургійних транснаціональних корпорацій»

У дисертації досліджено характер конкуренції на міжнародних товарних ринках в умовах глобалізації, розкрито суть і форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій, розглянуті методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності та особливості її вимірів у транснаціональних гірничо-металургійних корпораціях.

 

Кір'якова Марина Євгенівна

Науковий керівник: д.е.н., професор Панченко Євген Григорович

Дата захисту: 23.12.13

Тема дисертації:«Розвиток моделей інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій»

Дисертація присвячена дослідженню моделей інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій в умовах реального становлення техноглобалізму.

 

 

Швидкий Олег Анатолійович

Науковий керівник: д.е.н., професор Лук’яненко Дмитро Григорович

Дата захисту: 23.06.2014

Тема дисертації:«Глобальна модифікація корпоративних структур нафтогазового бізнесу»

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню процесів глобальної модифікації корпоративних структур у нафтогазовому бізнесі та обґрунтуванню напрямів і форм транснаціоналізації енергетичного сектору української економіки з урахуванням критеріїв енергоефективності та безпечності розвитку.

 

Бірюк Олександр Сергійович

Науковий керівник: к.е.н., професор Петрашко Петро Геннадійович

Дата захисту: 24.06.2014

Тема дисертації:«Формування стратегії експортоорієнтованої компанії в глобальному бізнесі»

У дисертації досліджено еволюцію концепцій стратегічного менеджменту компаній, визначено місце експортоорієнтованості в системі його чинників.

 

Дорошенко Олександра Сергіївна

Науковий керівник: д.е.н., професор Губський Богдан Володимирович

Дата захисту: 23.09.2014

Тема дисертації:«Становлення креативного сектору глобальної економіки»

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню процесів становлення креативного сектору глобальної економіки та обґрунтуванню застосування сучасних моделей національного розвитку з використанням національного інтелектуального креативного ресурсу.

 

Романьок Тетяна Володимирівна

Науковий керівник: д.е.н., доцент Петрашко Людмила Петрівна

Дата захисту: 27.11.2014

Тема дисертації:«Відповідальне інвестування в транснаціональному бізнесі»

У дисертації досліджено генезис поняття «відповідального інвестування» в транснаціональному бізнесі, ідентифіковано його цілі та компоненти, систематизовано глобальні ініціативи та стандарти визначеної сфери, обґрунтовано основні методи та критерії оцінки об’єктів інвестування, розроблено методологію формування моделі відповідального інвестування в глобальному бізнес-середовищі.

 

Чужиков Андрій Вікторович

Науковий керівник: д.е.н., професор Лук’яненко Дмитро Григорович

Дата захисту: 23.12.2014

Тема дисертації:«Міжнародна комерціалізація телепродуктів на медіа ринку ЄС»

У дисертації досліджено суть та значення глобального та європейського ринку телепродуктів.

 

Цивіна Маргарита Сергіївна

Науковий керівник: д.е.н., доцент  Петрашко Л.П.

Дата захисту: 24.02.2015

Тема дисертації: «Стратегії міжнародних банківських груп в Україні»

У роботі досліджено процеси транснаціоналізації, концентрації, та регіональної фрагментації банківського бізнесу, розкрито природу лібералізації руху капіталу в глобальному бізнес-середовищі, систематизовано стратегії  міжнародних банківських груп на фінансових ринках.

 

Дупай Роман Миколайович

Науковий керівник: к.е.н., доцент Даниленко А.А

Дата захисту: 31.03.2015

Тема дисертації: «Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки України»

Дисертація присвячена комплексному дослідженню фундаментальних впливів прямих іноземних інвестицій на структурну модернізацію економіки та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності України, а також обґрунтуванню погоджених з національними інтересами селективних підходів залучення іноземного капіталу у основні галузі української економіки.

 

Якубчик Олеся Сергіївна

Науковий керівник: д.е.н., професор Білошапка В.А.

Дата захисту: 31.03.2015

Тема дисертації: «Конкурентні переваги ТНК країн БІКС на глобальних ринках »

Дисертація присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування і реалізації конкурентних переваг ТНК країн БРІКС.

 

Кір'яков Денис Ігорович

Науковий керівник: д.е.н., професор  Сіденко С.В.

Дата захисту: 30.06.2015

Тема дисертації: «Управління процесом міжнародних злиттів та поглинань у глобальному бізнесі»

Дисертація присвячена дослідженню системи управління процесом міжнародних злиттів та поглинань у глобальному бізнесі.

 

Остапюк Альона Олександрівна

Науковий керівник: д.е.н., професор Кальченко Т.В

Дата захисту: 27.10.2015

Тема дисертації: «Геоекономічні інтереси в системі глобального управління»

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню процесів формування, систематизації та розвитку інтересів країн, можливостей та сфер їх реалізації в контексті сучасних глобальних трансформацій.

 

Галахова Тетяна Олексіївна

Науковий керівник: д.е.н., професор  Лук'яненко Д.Г.

Дата захисту: 1.12.2015

Тема дисертації: «Креативний компонент у менеджменті міжнародних компаній»

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню сутності креативізації економічного розвитку, розкриттю креативно-інноваційної мотивації менеджменту міжнародних компаній, обґрунтуванню доцільності інституціональної та корпоративної імплементації креативних підходів у сучасному управлінні.

 

Чалюк Юлія Олексіївна

Науковий керівник: к.е.н., доцент Данилюк Н.І.

Дата захисту: 29.12.2015

Тема дисертації: «Система регулювання соціальних відносин в глобальній економіці»

Дисертація присвячена комплексному аналізу соціальних відносин в умовах інтернаціоналізації і глобалізації, теоретичному та практичному обґрунтуванню складових системи їх регулювання на регіональному, національному і міжнародному рівнях.

 

Ракітіна Наталія Олегівна

Науковий керівник: д.е.н., проф. Панченко Є.Г.

Дата захисту: 14.06.2016

Тема дисертації "Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій високотехнологічного бізнесу"

Дисертацію присвячено дослідженню систем управління конкурентоспроможністю транснаціональних корпорацій за умов становлення техноглобалізму.

 

Дяченко Анастасія Леонідівна

Науковий керівник: д.е.н., професор Каленюк Ірина Сергіївна

Дата захисту: 20.12.2016

Тема дисертації:«Розвиток міжнародної діяльності підприємницьких університетів»

Дисертація присвячена розвитку теоретичних, методичних і прикладних засад розвитку міжнародної діяльності підприємницьких університетів. Уточнено понятійний апарат за досліджуваною тематикою, розкрито сутність та особливості підприємницьких університетів.

 

Петько Станіслав Михайлович

Науковий керівник: д.е.н., професор Кальченко Тимур Валерійович

Дата захисту: 20.12.2016

Тема дисертації:«Організаційно-корпоративний компонент розвитку глобального ринку фінансових послуг»

Дисертацію присвячено дослідженню передумов, факторів та особливостей розвитку глобального ринку фінансових послуг та його організаційно-корпоративного компоненту.

 

Войчак Микола Анатолійович

Науковий керівник: д.е.н., професор Панченко Євген Григорович

Дата захисту: 20.06.2017

Тема дисертації:«Глобальний імператив розвитку високотехнологічного промислового експорту»

Дисертація присвячена закономірностям розвитку високотехнологічного промислового експорту.

 

Юшко Ігор Олегович

Науковий керівник: д.е.н., професор Лук’яненко Дмитро Григорович

Дата захисту: 08.06.2017

Тема дисертації:«Розвиток організаційних моделей транснаціонального фінансового бізнесу»

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем розвитку організаційних моделей транснаціонального фінансового бізнесу в умовах глобальної нестабільності.

 

Бабич Тетяна Олегівна

Науковий керівник: д.е.н., доцент Лук'яненко Ольга Дмитрівна

Дата захисту: 22.05.2018

Тема дисертації:«Інноваційно-технологічні фактори глобального економічного прогресу»

Дисертація присвячена дослідженню ключових засад і умов, ідентифікації механізмів та моделей взаємозв’язку інноваційно-технологічних факторів та глобального економічного прогресу, а також пошуку та науковому обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо успішного та ефективного позиціонування України на глобальному інноваційно-технологічному ринку.

 

Гурмак Валентина Михайлівна

Науковий керівник: д.е.н., професор Сіденко Світлана Володимирівна

Дата захисту: 22.05.2018

Тема дисертації:«Транснаціональний фактор модернізації економіки Республіки Корея»

Дисертацію присвячено дослідженню транснаціонального фактора модернізації національної економіки на прикладі моделі, реалізованої в Республіці Корея.

 

Кузьмінов Микола Вікторович

Науковий керівник: д.е.н., професор Панченко Євген Григорович

Дата захисту: 17.04.2018

Тема дисертації:«Розвиток системи підтримки експортної діяльності аграрних компаній»

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню розвитку системи підтримки експортної діяльності аграрних компаній в умовах трансформації глобальної економічної системи та обґрунтуванню пріоритетних напрямів її модернізації в інституційному середовищі України на основі адаптації успішного зарубіжного досвіду.

Автореферати можна подивитися за посиланням: https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_council/d-26.006.02/zahischeni-disertazii/kan_dis/

 

Остання редакція: 04.11.18