Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Інформація про захищені дисертації

Аспіранти та здобувачі кафедри міжнародного менеджменту які захистили кандидатські дисертації за 2015 рік

Цивіна Маргарита Сергіївна

Науковий керівник: д.е.н., доцент  Петрашко Л.П.

Дата захисту: 24.02.2015

Тема дисертації: «Стратегії міжнародних банківських груп в Україні»

У роботі досліджено процеси транснаціоналізації, концентрації, та регіональної фрагментації банківського бізнесу, розкрито природу лібералізації руху капіталу в глобальному бізнес-середовищі, систематизовано стратегії  міжнародних банківських груп на фінансових ринках.

Оцінено роль іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі, ідентифіковано стратегії входження та визначені закономірності оптимізації вибору стратегій міжнародними банківськими групами на фінансовому ринку України. Визначена стратегічна варіативність конкурентного входження міжнародних банківських груп на фінансовий ринок України.

Узагальнено досвід лібералізації регулювання транснаціонального банківського бізнесу різних країн світу на предмет адаптації його в вітчизняному бізнес-середовищі. Виявлено можливість трансформації інвестиційного ландшафту банківської сфери в контексті євроінтеграційної політики України.

Дупай Роман Миколайович

Науковий керівник: к.е.н., доцент Даниленко А.А

Дата захисту: 31.03.2015

Тема дисертації: «Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки України»

Дисертація присвячена комплексному дослідженню фундаментальних впливів прямих іноземних інвестицій на структурну модернізацію економіки та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності України, а також обґрунтуванню погоджених з національними інтересами селективних підходів залучення іноземного капіталу у основні галузі української економіки.

Розкрито економічну природу та узагальнено еволюцію теорій структурної модернізації в контексті розвитку технологічних укладів, систематизовано економічні фактори модернізації з виокремленням особливостей іноземних інвестицій, виявлено специфічні механізми структурної модернізації за участю іноземних інвестицій у світогосподарській практиці. Проведено комплексний аналіз економіки України як системного об’єкта іноземного інвестування, здійснено оцінку впливу іноземного інвестування на розвиток національної економіки та її структурну модернізацію, охарактеризовано й систематизовано форми та методи регулювання і цільового стимулювання притоку прямих іноземних інвестицій в нових ринкових економіках Європи та в Україні.

Запропоновано стратегічні напрями політики структурної модернізації української економіки за участю іноземних інвестицій, обґрунтовано пріоритетність використання іноземного капіталу у формуванні інноваційної моделі її розвитку, запропоновано механізми залучення іноземних інвестицій та їх ефективного використання для структурної економічної модернізації.

Якубчик Олеся Сергіївна

Науковий керівник: д.е.н., професор Білошапка В.А.

Дата захисту: 31.03.2015

Тема дисертації: «Конкурентні переваги ТНК країн БІКС на глобальних ринках »

Дисертація присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування і реалізації конкурентних переваг ТНК країн БРІКС.

У дисертації розкрито сутність категорії «динамічні конкурентні переваги» корпорації, визначено модель їх формування. Узагальнено основний інструментарій стратегічного менеджменту ТНК. Автором досліджено тенденції та систематизовано етапи становлення корпоративного сектору країн БРІКС,  ідентифіковано мотиваційну складову експансії ТНК, проведено бенчмаркінг діяльності на глобальних ринках. Оцінено ефективність використання інноваційної бізнес-моделі як важливого інструменту стратегічного оновлення корпорацій. Досліджено стратегічні моделі експансії та їх вплив на рівень глобальної конкурентоспроможності ТНК. Узагальнено стратегічно важливі сектори економіки країн. Дано прогностичну оцінку глобальної конкурентоспроможності країн БРІКС.

Кір'яков Денис Ігорович

Науковий керівник: д.е.н., професор  Сіденко С.В.

Дата захисту: 30.06.2015

Тема дисертації: «Управління процесом міжнародних злиттів та поглинань у глобальному бізнесі»

Дисертація присвячена дослідженню системи управління процесом міжнародних злиттів та поглинань у глобальному бізнесі.

У дисертації обґрунтовано соціально-економічну природу, тенденції та особливості глобальної консолідації бізнесу, розкрито суть новітніх концепцій міжнародних злиттів та поглинань. Виявлено секторально-регіональну специфіку процесів міжнародних злиттів та поглинань.

На основі узагальнення теорії та практики міжнародних злиттів і поглинань протягом останніх десятиліть у дисертації запропоновано комплексну систему управління цим процесом, яка включає ланки стратегічного аналізу, фінансових інструментів, інтеграційних заходів, кризового менеджменту та моделі взаємовигідної переговорної поведінки. Систематизовано процедурні практики та фінансові механізми ефективної бізнес-консолідації. Виявлено крос-культурні особливості міжнародних злиттів та поглинань.

У дисертації показано ключові фактори успіху міжнародних злиттів та поглинань в Україні на основі розвитку національної моделі корпоративного управління. Визначено характерні риси міжнародних консолідаційних угод в українському бізнес-середовищі та фактори управлінської результативності міжнародних злиттів та поглинань на українському ринку.

Остапюк Альона Олександрівна

Науковий керівник: д.е.н., професор Кальченко Т.В

Дата захисту: 27.10.2015

Тема дисертації: «Геоекономічні інтереси в системі глобального управління»

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню процесів формування, систематизації та розвитку інтересів країн, можливостей та сфер їх реалізації в контексті сучасних глобальних трансформацій. Розкрито механізми домінування країн-систем поряд з виділенням потенційних ареалів геоекономічних інтересів та інструментарієм їх розширення та захисту, визначено нові центри глобального лідерства, які знаходяться у стадії інституційного оформлення.

Визначено основні загрози та системні ризики реалізації геоекономічних інтересів країн, проведено дослідження сучасного арсеналу традиційних і нетрадиційних економічних війн з визначенням алгоритму проведення та можливих їх наслідків. Показано економічні параметри прогностичних сценаріїв глобалізації і представлено композиційні схеми варіативної реінституціоналізації глобального управління. Показано можливі ареали геоекономічних інтересів України в умовах глобальної реінституалізації.

Галахова Тетяна Олексіївна

Науковий керівник: д.е.н., професор  Лук'яненко Д.Г.

Дата захисту: 1.12.2015

Тема дисертації: «Креативний компонент у менеджменті міжнародних компаній»

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню сутності креативізації економічного розвитку, розкриттю креативно-інноваційної мотивації менеджменту міжнародних компаній, обґрунтуванню доцільності інституціональної та корпоративної імплементації креативних підходів у сучасному управлінні.

Висвітлено глобальні виміри сучасного економічного розвитку, схарактеризовано еволюцію концепцій менеджменту міжнародних компаній, визначено умови і фактори формування сучасної парадигми міжнародного менеджменту. Проаналізовано процес становлення креативного компонента менеджменту міжнародних компаній, їх креативно-інноваційну мотивацію, показано ефективність креативних інструментів та рішень у менеджменті ТНК.

Здійснено моделювання конфігурації креативного сектору глобальної економіки. На прикладі ІТ-компаній показано перспективи та пріоритети розвитку креативного менеджменту в сучасній системі корпоративних цінностей, обґрунтовано постіндустріальну доцільність та шляхи імплементації принципів креативного менеджменту на макро- та мікроекономічному рівнях.

Чалюк Юлія Олексіївна

Науковий керівник: к.е.н., доцент Данилюк Н.І.

Дата захисту: 29.12.2015

Тема дисертації: «Система регулювання соціальних відносин в глобальній економіці»

Дисертація присвячена комплексному аналізу соціальних відносин в умовах інтернаціоналізації і глобалізації, теоретичному та практичному обґрунтуванню складових системи їх регулювання на регіональному, національному і міжнародному рівнях.

У роботі ідентифіковано дефініції «соціальні відносини» та «соціальна сфера», розкрито принципи і критерії функціонування соціальної сфери в ринкових умовах, виявлено диспропорції і асиметрії глобального економічного розвитку, охарактеризовано стан та перспективи регулювання соціальних дисбалансів глобально інституційованими засобами.

Здійснено порівняльний аналіз країнових моделей соціалізації економіки, визначено імперативи та виявлено особливості соціальної політики ЄС, оцінено результативність регулюючого впливу урядових та неурядових міжнародних організацій на розвиток соціальної сфери.

Окреслено сфери і напрями глобальної координації розвитку соціальних відносин в Україні насамперед через ефективну співпрацю з ЄС та профільними міжнародними організаціями. Оцінено можливості та проблеми адаптації України до глобальних соціальних стандартів засобами цілеспрямованої національної політики.

Остання редакція: 10.02.16