Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В2+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

 

При навчанні іноземних мов активно застосовуються сучасні методики викладання такі, як кейс-метод,  рольові ігри, проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють формуванню у студентів інноваційного мислення та інноваційних підходів до професійної справи.

Положення про кафедру >>

Детальніше про кафедру »

Історія

Історія кафедри іноземних мов починається зі становлення й розвитку самого інституту.

Спочатку іноземні мови викладались за загальними підручниками, а згодом почалась підготовка посібників і підручників з фаховою лексикою: терміни різних економічних спеціальностей, специфічні особливості субмови економіки.

Новий інтенсивний розвиток кафедри почався після того, як її очолив доцент Жлуктенко Юрій Олексійович, учений зі світовим ім’ям, який у 1968 р., працюючи зав. кафедри захистив докторську дисертацію. Його перу належать десятки наукових робіт. Але в 1969 р. він перейшов на роботу в Київський державний університет на посаду декана факультету романо-германської філології. Під керівництвом Ю. О. Жлуктенка  кафедра почала зріти науково, видаючи багато наукових робіт, посібників, методичних вказівок.

З 1970 р. по 1989 р. керувала кафедрою доцент Савицька Світлана Миколаївна. За ці роки було видано багато методичних вказівок з різних курсів на основі спеціалізованих економічних текстів.

У 1989 р. кафедру очолила доцент Шевченко О. Л., а в 1992 р. кафедра розділилась, і О.Л. Шевченко стала завідувачем кафедри іноземних мов факультету Міжнародної економіки і права, якою керує по теперішній час.

На кафедрі проводиться велика наукова і науково-методична робота.

Захистили кандидатські дисертації: у 1993 р. — Коротич Тетяна Анатоліївна з філології, у 1996 р. — Круківський Василь Іванович з філології, у 2002 р. — Чеботарьова Людмила Іванівна з педагогіки, у 2003 р. — Алексєєва Олександра Петрівна з філології, у 2004 р. — Капустіна Ольга Володимирівна з педагогіки, у 2005 р. — Драб Наталія Леонідівна з педагогіки,  у 2009р - Случайна Лариса Олександрівна з політології, у 2010 р. – Васильєва Тетяна Олександрівна з філології.
 
Кафедра завершила роботу над навчальним посібником для ІІІ—ІV курсів
«Ділова іноземна мова для економістів»:

І частина «Питання маркетингу» — автори Шевченко О. Л., Тернова Б. М.;
ІІ частина «Питання банківської та фінансової систем України, Великобританії, США», автори Чеботарьова Л. І., Перович Т. Б., Капустіна О. В., Шевченко О. Л.;
ІІІ частина «Питання бухгалтерського обліку», автори Ушакова В. Т., Синіцина Н. М.
 IV частина «Питання аудиту», автори Капустіна О.В., Романюк О.І., Сініцина Н.М., Чеботарьова Л.І., Циркун О.І.

Вийшли з друку підручники «Ділова іноземна мова. Усна та письмова комунікація» автор Шевченко О. Л.; навчальні посібники «Англійська мова для економістів: Розмовні теми», автори Шевченко О. Л., Чеботарьова Л. І., Чуркіна Л. В., Боровецька Л. В., Сініцина Н. М., Гаврик М.В., Циркун О. І., «Англійська мова для економістів та юристів» для студентів І та ІІ курсів, автор Чуркіна О.В.

На кафедрі постійно видаються методичні вказівки ділової англійської та французької мов.Викладачі друкують свої статті у державному збірнику «Іноземна філологія» (Львів), виступають опонентами, пишуть рецензії, тобто проводиться велика робота на всіх напрямках наукової та педагогічної діяльності. На кафедрі систематично працює «Науковий та науково-методичний семінар», де викладачі доповідають про свої спостереження над дослідженням іноземних мов.

Кафедра працювала над науковою темою: 1993—1998 рр. — «Удосконалення методів та засобів викладання іноземної мови навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка»; з 1999 р. по 2005 рік розроблялася тема «Лексико-граматичні та семантико-прагматичні дослідження дискурсу та використання у роботі зі студентами старших курсів економічних вузів». Науковий керівник обох тем доцент Ушакова В. Т. З 2005 року розробляється тема: «Особливості функціонування та варіативність мовних одиниць в умовах глобального соціокультурного середовища» та ««Методичні та психолого-педагогічні аспекти викладання іноземних мов з урахуванням ідей Болонського процесу» Великим кроком уперед було зроблено курс: «Фахова іноземна мова (англійська та французька) для дистанційного навчання студентів факультету МЕіМ Web CT», автори доц. Шевченко О. Л., ст. викладач Циркун О. І., доцент Круковський В. І. та старший викладач Шпильківська Л.С. Цей курс разом з іншими був представлений на Міжнародній освітній виставці у 2000 р., де КНЕУ отримав І-у премію.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів: міжнародних конференцій, семінарів, майстер-класів із залученням фахівців галузі та викладачів провідних університетів світу.

Протягом 2009-2010, 2010-2011 навчальних років кафедрою було підготовлені та проведені міжнародні науково-методичні конференції, в яких взяли участь професори та викладачі з Великої Британії, США, Австралії та представники більше 100 університетів України. Підсумком роботи конференції стала публікація матеріалів в збірнику наукових статей.

Міжнародні студентські конференції 2009-2010 та 2010-2011 навчальних років були присвячені проблемам лідерства та ролі засобів масової інформації в XXI столітті. Змістовні доповіді студентів були високо оцінені іноземними учасниками заходів.

У 2010 році професор Д.Грошек з університету Редлендз, штат Каліфорнія, прочитав курс лекцій та семінарів з сучасних проблем міжнародної економіки для студентів та викладачів  факультету МЕіМ в рамках реалізації програми ім. Фулбрайта в Украйні. У 2010-2011 роках представники американського бізнесу Роберт Грант та Джайлз Фарлей провели серію інтерактивних майстер-класів з  питань міжнародних фінансів для студентів 4 курсу.

Головна ціль роботи кафедри іноземних мов факультету МЕіМ — підготовка висококваліфікованих бакалаврів з економіки та правознавства зі знанням іноземної мови.

Завданням викладання іноземної мови на рівні бакалавра є формування у студентів необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами на рівні незалежного користувача. Згідно з Програмою підготовки бакалаврів та по закінченні курсу іноземної мови для отримання ступеня бакалавра студенти повинні вміти:

1. Читати і розуміти з повним охопленням змісту суспільно-політичну, економічну, правову, фахову, а також художню літературу;
2. Володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, правової та загальноекономічної тематики;
3. Сприймати іноземне мовлення, яке виголошується в нормальному для даної мови темпі;
4. Перекладати з іноземної мови на рідну тексти країнознавчого, загальноекономічного, суспільно-політичного та правового характеру;
5. Реферувати суспільно-політичну, правову та економічну літературу рідною та іноземною мовами.

Під час опанування іноземної мови практична мета поєднується з виховною та загальноосвітньою. Оскільки іноземна мова є елементом культури народу—носія даної мови і засобом передачі її іншим, то вона відкриває студентам безпосередній доступ до величезного духовного багатства інших народів, підвищує рівень їх гуманітарної освіти.

Зміст дисципліни. Відповідно до основної цілі курс іноземної мови складається із загального курсу іноземної мови за професійним спрямуванням, курсу ділової іноземної мови та другої іноземної мови. Предмет: лексика, граматика та фонетика іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування з іноземних джерел.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Іноземна мова за професійним спрямуванням (К-ра Іноземних мов і міжкультурної комунікації)

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього бути плідним учасником міжкультурної комунікації; мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; бути спроможним отримувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела Ділова іноземна мова

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього бути плідним учасником міжкультурної комунікації; мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; бути спроможним отримувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела

Друга іноземна мова

В наш час коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої  держави стрімко розвиваються, не можна вважати себе спеціалістом з вищою освітою, не володіючи бодай однією іноземною мовою. Для студента факультету «Міжнародної економіки та мeнеджменту» знання двох іноземних мов є нагально потрібним

Латинська мова

Латинська мова на юридичному факультеті одночасно з загальноосвітньою функцією виконує роль допоміжної дисципліни в підготовці фахівців-правознавця (являючи собою мову писемних джерел римського права і міжнародну мову правознавчої термінології).

Метою вивчення латинської мови єоволодіння основами елементарної граматики латинської мови, вироблення вміння читати і перекладати із словником оригінальних юридичних текстів (середньої важкості), нагромадження лексичного запасу обсягом 300 слів, уміння практично користуватися правознавчою термінологією

Іноземна (англійська) мова

«Іноземна (англійська) мова» для студентів за напрямом підготовки «Міжнародний бізнес» галузі знань«Міжнародні відносини»

Сучасна підготовка майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу спрямована на формування у них професійної компетентності, культури міжнаціональних відносин, розвиток вмінь міжкультурної взаємодії, професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вмінь працювати з іноземними фаховими джерелами

Іноземна мова (К-ра Іноземних мов і міжкультурної комунікації)
Теорія і практика перекладу
Іноземна мова спеціальності
Французька мова для початківців
Дисципліни магістерського рівня
Курс «Міжкультурна комунікація» (освітній ступінь: магістр)

Невпинний процес інтеграції України до світової економіки, підготовка до вступу до Європейської спільноти, глобалізаційні та міграційні процеси, активізація академічної мобільності студентів вимагають особливого підходу до проблем міжкультурного спілкування. Етнокультурне, лінгвістичне і релігійне різноманіття країн – це сучасне соціальне явище, яке має свій вплив на системи освіти більшості країн світу

Всеукраїнська олімпіада з французької мови
2016

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ

 ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Контактна інформація

Телефони:
380 44 371-61-02

e-mail:
kneu403@ukr.net, kimmem@kneu.edu.ua

Розташування:
каб. 403  I корпус, 4-й поверх

Адреса:
03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ імені Вадима Гетьмана).