Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Факультет міжнародної економіки і менеджменту один з найбільших і найпопулярніших у структурі університету. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права.

Положення про факультет

Увімкнути музику

Детальніше про факультет »


Факультет забезпечує повний цикл підготовки та перепідготовки фахівців-міжнародників і науково-педагогічних кадрів: бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів економічних наук. На факультеті навчається майже 3400 студентів. У науковому та навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на 9-ти кафедрах факультету беруть участь 174 викладачі, у тому числі 18 докторів наук, 20 професорів, 57 доцентів, 62 кандидати наук.
На факультеті функціонують 2 компютерні класи з доступом до мережі Іnternet, що дозволяє реалізувати дистанційні форми навчання в межах спільних міжнародних програм. Сучасні лінгафонні кабінети створюють належні умови для оволодіння іноземними мовами. На базі фундаментальної гуманітарної та загальноекономічної підготовки формується система професійних знань бакалавра через спеціальні дисципліни: міжнародне економічне право, міжнародні організації, міжнародний маркетинг, міжнародна торгівля, міжнародні фінанси, міжнародна інвестиційна діяльність, облік у зарубіжних країнах, міжнародний економічний аналіз, міжнародна економічна діяльність України та ін. Вивчення комплексу обовязкових та вибіркових дисциплін забезпечує підготовку бакалаврів, здатних виконувати практичні функції фахівця в галузі зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності, валютних і обліково-аналітичних операцій.
Випускники-бакалаври на конкурсній основі продовжують навчання за магістерськими програмами:

- Управління міжнародним бізнесом
- Міжнародний фінансовий менеджмент
- Міжнародний облік та аудит
- Міжнародна торгівля
-Управління  міжнародною  конкурентоспроможністю
- Європейська інтеграція.

Обовязковим елементом у підготовці фахівців-міжнародників є проходження практики, володіння двома іноземними мовами.
У бакалавраті студенти факультету мають змогу паралельно навчатись за одно- і дворічними програмами в університеті Непіер (м. Едінбург, Великобританія); у Міжнародному професійному університеті Парижа та Ліона (Франція), спеціалізованому вищому навчальному закладі м. Констанц (Німеччина) та ін.
На основі угод про співпрацю з цими університетами діє система навчання, за якою вузи-партнери визначають та перезараховують результати іспитів і заліків з дисциплін, які студенти вивчали у своїх університетах. Таке перезарахування створює реальні умови для отримання студентами після 4-го курсу двох дипломів про бакалаврську освіту. Магістранти паралельно можуть навчатися за сертифікованою тренінговою українсько-канадською програмою СТРL Торгова політика і комерційна дипломатія (дистанційна форма) та українсько-німецькою сертифікованою магістерською програмою Міжнародна економіка (включена форма), отримувати кваліфікаційні посвідчення професійних учасників фондового ринку.
У колі постійної уваги факультету майбутнє працевлаштування випускників. Основними місцями роботи є органи державного регулювання, вітчизняні підприємства з масштабною зовнішньоторговельною діяльністю, підприємства з іноземними інвестиціями, філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій, великі українські та іноземні банки, інвестиційні фонди і компанії (у тому числі іноземні), світові аудиторські фірми тощо.
Крім того, окремі випускники працюють у групах з реалізації в Україні проектів міжнародних організацій (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та ін.), є консультантами та помічниками високих посадових осіб уряду, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та інших державних установ.
Випускники факультету за досить короткий термін роблять успішну професійну карєру і входять до молодої економічної і політичної еліти України. Багато випускників очолюють або входять до топ-менеджменту великих національних і транснаціональних корпорацій.
На кафедрах факультету ведеться підготовка кандидатів і докторів наук за спеціальністю Світове господарство і міжнародні економічні відносини. З 2004 року випускається науковий журнал Міжнародна економічна політика, який у паперовому та електронному варіантах розповсюджується практично серед усіх провідних університетів світу.
Фундаментальний характер наукових досліджень учених факультету, визнання їхніх заслуг на національному і міжнародному рівнях дозволяють стверджувати про формування наукової школи досліджень міжнародної економічної інтеграції, конкурентоспроможності і глобалізації. Її фундаторами є професори: Д.Г. Лукяненко, А.М. Поручник, О.М. Мозговий, Б.В. Губський, Т.М. Циганкова, Є.Г. Панченко, В.І. Чужиков та інші.
За порівняно недовгий час свого існування факультет підготував сотні висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародної економіки. Як засвідчує практика, потреба в таких спеціалістах постійно зростає і вони користуються неабияким попитом.
ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
Факультет міжнародної економіки і менеджменту один з найбільших і найпопулярніших у структурі Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів забезпечують провідні фахівці в галузі міжнародної економіки, менеджменту і мовознавства. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права. Свою місію факультет вбачає в орієнтації на формування вищого менеджменту, наукової і професійної еліти України.
Історія факультету починається з відкриття у 1989 році спеціальності Міжнародні економічні відносини і першого набору студентів за спеціальністю Міжнародні фінанси. Біля витоків створення профілюючих кафедр і факультету стояла група доцентів, кандидатів економічних наук: Д.Г. Лукяненко, О.М. Мозговий, С.І. Прилипко, П.Г. Петрашко, Т.М. Циганкова.
Офіційно факультет міжнародних економічних відносин створено у 1992 р. Його деканом у 1992-1994 рр. був О.М. Мозговий. Після його переходу на роботу Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України факультет очолив Д.Г. Лукяненко, доктор економічних наук, професор, випускник університету.
З відкриттям спеціальності Правознавство (1994 р.) факультет одержав назву Міжнародної економіки і права, а після створення юридичного факультету (1999 р.) факультет міжнародної економіки і менеджменту.
КАФЕДРИ
На факультеті функціонують такі кафедри:
Кафедра міжнародного менеджменту
Завідувач Лукяненко Дмитро Григорович
,
доктор економічних наук, професор (тел. 45624
Кафедра міжнародної економіки
Завідувач Поручник Анатолій Михайлович
,
доктор економічних наук, професор (тел. 45658
Кафедра міжнародних фінансів
Завідувач Мозговий Олег Миколайович
,
доктор економічних наук, професор (тел. 45802
Кафедра міжнародної торгівлі
Завідувач Циганкова Тетяна Михайлівна
,
доктор економічних наук, професор (тел. 4569036).
Кафедра міжнародного обліку і аудиту
Завідувач Галенко Оксана Миколаївна
,
доктор економічних наук, професор (тел. 371-61-41)
Кафедра європейської інтеграції
Завідувач Чужиков Віктор Іванович
,
доктор економічних наук, професор (тел. 371-61-45)
Кафедра іноземних мов ФМЕіМ
Завідувач Шевченко Ольга Леонідівна
,
кандидат філологічних наук, доцент (тел. 37162
Кафедра німецької мови ФМЕіМ
Завідувач Гавриш Михайло Михайлович
,
кандидат філологічних наук, доцент (тел. 37162
Кафедра української мови та літератури
Завідувач Козловська Лариса Степанівна
,
кандидат філологічних наук, доцент, (тел. 48909

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту один з найбільших і найпопулярніших у структурі університету. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права.
Бакалаврські спеціальності
Бакалаврські спеціальності факультету міжнародної економіки і менеджменту

 

Протягом 25 років факультет міжнародної економіки і менеджменту впроваджує сучасний світовий досвід підготовки фахівців. Масштабність проведених перетворень і трансформаційні процеси в соціумі не тільки не дозволяють говорити про їх завершеність, але й вимагають подальшої реалізації

Магістерські програми
Управління міжнародним бізнесом

Cписок захищених дипломних робіт

Магістерська програма існує з 1997 року. Її опанувало більше 3000 студентів. Програма є універсальною з точки зору охоплення сфер і видів міжнародного бізнесу з орієнтацією на управлінську діяльність у транснаціональних корпораціях.

Міжнародні фінанси

24 липня 2015 р. отримала офіційне визнання від CFA Institute (глобальна асоціація професійних інвесторів), що свідчить про відповідність навчальних програм підготовки магістрів з міжнародних фінансів світовим вимогам та дозволяє офіційно здійснювати кафедрою міжнародних фінансів професійну підготовку фахівців за CFA стандартами

Міжнародний фінансовий менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт

Існує з 2003 року, має 447 випускників.  Напрями магістерських досліджень: стратегія розвитку та архітектура світового фінансового ринку; хеджування та методи управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях; міжнародне портфельне інвестування в умовах глобалізації.

Міжнародна торгівля

Cписок захищених дипломних робіт 

Заснована в 2005 році в результаті багаторічного співробітництва факультету з Центром торгової політики і права при Карлтонському університеті та університеті Оттави (Канада) в межах міждержавної україно-канадської програми технічної допомоги при вступі України до Світової організації торгівлі. Програму опанувало майже 350 студентів.

Європейська інтеграція

Cписок захищених дипломних робіт

Магістерська програма «Європейська інтеграція», що була започаткована у 2005 році, є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для їх подальшої роботи на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Cписок захищених дипломних робіт

Програма є ексклюзивним проектом в Україні, яка здійснюється за підтримки американської програми імені Фулбрайта, українсько-японського центру та української аудиторської і консалтингової фірми "Делойт".

Міжнародний облік та аудит

Cписок захищених дипломних робіт

Кафедра міжнародного обліку і аудиту є однією з наймолодших і на факультеті, яку було створено в 2010 році і вона є єдиною в Україні з такою спеціалізацією. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю.

Англомовні програми (МВА
Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс   1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс  

Заочна

По тижням

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
 

Контактна інформація

Адреса: м.Київ  Проспект  Перемоги  54/1

Деканат:
тел.  371-61-03 (денна  форма)
тел.  371-62-17  (заочна  форма)