Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Публікації факультету

 1. Міжнародні фінанси: підручник / [О.М. Мозговий, Т.В. Мусієць, Л.В. Руденко-Сударєва та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. О.М. Мозгового. - К: КНЕУ, 2015. - 515с. ISBN 978-966-926-101-4
 2. Конвергенція економічних моделей Польщі та України: Монографія / [Д.Лук'яненко, В.Чужиков, Г.Вожняк та ін.]; за наук. ред. Д.Лук'яненка, В.Чужикова, М.Г.Вожняка. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с. 
 3.  Лук'яненко Д.Г., Панченко Є.Г., Сіденко С.В., Татаренко Н.О. та ін. Konwergencya modeli ekonomiczny w Polska i Ukraina: Монографія / за ред. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. – Uniwersytet economiczny w Krakowie, 2009.
 4.  Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. та ін. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: Монографія. – К.: КНЕУ, 2010.
 5.  Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: Монографія. – К: КНЕУ, 2009. 15 д.а.
 6.  Столярчук Я.М. та ін. Регіональні виміри глобальної економічної системи: Монографія. – Сімферополь: ПП «Підприємство «Фенікс», 2009. – 24,4 д.а. (особисто автором – 3,06 д.а.).
 7.  Пахомов Ю.М. та ін. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізацій них викликів: Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 2009.  (особисто автором – 0,9 д.а.).
 8.  Каленюк І.С та ін. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки: у 2-х ч.: Монографія. – ЧДІЕУ, 2009. (особисто автором – 3 д.а.).
 9.  Столярчук Я.М. та ін. Сучасні проблеми глобалізації: Монографія. – Сімферополь, 2008,  – 30 д.а. (особисто – 1,3 д.а.)
 10.  Чужиков В.І., Нужненко К.А. та ін. Konkurencies-chopnost a regionalny rozvoj.: Монографія.    Techincka univerzita v Ko?iciach, Slovakia, 2009. – 20 д.а. (особисто – 0,7 д.а.).
 11.  Філіпенко В.І. та ін. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: Монографія. – Академія, 2009.   (особисто автором – 1 д.а.).
 12.  Мартинюк О.В. Економічні основи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України: Монографія / За заг. ред. д.е.н. Лугового В.І. – К.: Педагогічна преса, 2009.
 13.  Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. та інші. Глобальна економіка ХХІ ст.: людський вимір: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 420 с.
 14.  Панченко Є.Г., Кириченко О.А (керівник авторського колективу), Шевчук В.А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Монографія. – К.: Знання, 2008. – 36,8 д.а.
 15.  Колосова В.П., Пинзеник В.М. (кер. авт. кол.). Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку / Монографія. – К.:  НДФІ, 2008. – 10,23 д.а.
 16.  Галенко О.М. Обліково-аналітичні аспекти банкрутства підприємств України. Монографія. – К.:КНЕУ «НДІРОМ», 2008. – 264 с.
 17. Пахомов Ю.М. и др. Глобальное конкурентное пространтво: Монография. – К.: КНЕУ, 2008. – 60 д.а.
 18.  Пахомов Ю.М. и др. Цивилизации Востока в условиях глобализации /Цивилизационная структура современного мира: Монография. – К.: Наукова Думка, 2008. – 45 д.а.
 19. Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 14 д.а.
 20. Пахомов Ю.М Вибрані твори у 3 Т. Т.1.: Монографія. – Київ, Інститут сучасного підручника, 2008.– 52 д.а.
 21. Поручник А.М. Національні інтереси України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 22 д.а.
 22. Швиданенко О.А. та ін. Економіка України: проблеми розвитку галузей та регіонів: Монографія. – К: КНЕУ, 2008. (особисто – 0,5 д.а.)
 23. Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: Монографія. – К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. – 220 с.
 24. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За заг. редакцією Д.Г.Лук'яненка, В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.
 25. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.
 26. Білошапка В.А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній: Монографія. – К.: Графіка і Друк, 2007. – 236 с.
 27. Галенко О.М., Герасименко О.С., Булкот Г.В., та ін..Стратегії інноваційного розвитку України: наукові концепції та практика реалізації. Колективна монографія. – К.: КНДУ «НДІРоМ», 2007. – 342 с.
 28. Пахомов Ю.Н. «Цивилизационная структура современного мира» (в 3-х томах). Том II. «Макрохристиянский мир в эпоху глобализации»: Монографія. – К.: Наукова думка, 2007. – 7 д.а.;
 29. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія / За заг. ред. Лук’яненка Д.Г., Чужикова В.І. – К.: КНЕУ, 2007. – 25 д.а.
 30. Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та практичні виміри: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. – 18,13 д.а.
 31. Чужиков В. І. Регіональна динаміка в глобальній економіці. Розділ ХVІ / Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія/ За ред.. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007.
 32. Пахомов Ю.Н. Современность в контексте проблем перестройки: Монографія. – М.: Фонд Горбачова, 2007
 33. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографія. – К.:КНЕУ, 2006. – 248 с. – 10 друк. арк.
 34. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; За заг. ред.. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 113,26 д.а.
 35. Пахомов Ю.Н. «Цивилизационная структура современного мира» (в 3-х томах). Том I «Глобальные трансформации современности»: Монографія. – К.: Наукова думка, 2006. – 57 д.а.;
 36. Каленюк І.С. Економіка вищої освіти України: тенденції та механізм розвитку: Монографія / За заг. ред. В.П.Андрущенка). – К.: Педагогічна преса, 2006. – 16,9 д.а.
 37. Швиданенко О.А. Розвиток конкуренції у макроінтегрованому просторі / Економіка України: інвестиційно-інноваційні проблеми розвитку: Монографія / За ред. В.Ф.Бесєдіна, А.С.Музиченька. – К.: НДЕІ, 2006. – 34,5 д.а.
 38. Белошапка В.А. На пути к эффективному менеджменту: живая модель управленческой результативности. Монография. – К.: Издательство «Агентство “Стандарт”», 2005. – 198 с.
 39. Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації. Монографія. –К.: КНЕУ, 2005. – 388 c.
 40. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. К.: КНЕУ, 2004. 275 с. (14,85 др. арк.).
 41. Глобалізація і безпека економічного розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; за ред. О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001.
 42. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. Монографія /За ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – КНЕУ – 2001 р.
 43. Панченко Є.Г. Менеджмент для керівників. Монографія. – К.: Знання. – 1999 р.
 44. Панченко Є.Г. Банківський менеджмент. Монографія. – К.: Основи. – 1999 р.
 45. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук‘яненко Л.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Монографія. – К.: КНЕУ, 1998. – 183 с.
 46. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. Монографія. – К.: ВІПОЛ.- 1996 р.
 
Остання редакція: 02.02.17