Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Міжнародна економіка 5 кредитів

   

 

 

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

  • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
  • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
  • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
  •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
  • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
  •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
  • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є: система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Наука "Міжнародна економіка" входить до циклу загальноосвітніх економічних курсів на всіх факультетах (крім 6601, де є вибірковим, та 6103, де наука вивчається за 10-кредитною програмою) і спирається на раніше засвоєні студентами предмети: "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Мікроекономіка" та ін.

 В результаті опанування науки «Міжнародна економіка» (5 кредитів) студент бакалаврського рівня освіти набуде таких фахових компетенцій:

- зрозуміти сутність міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку; зрозуміти особливості взаємодії національних економік в структурі світового господарства, середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; особливості основних процесів  розвитку сучасного світового господарства: інтернаціоналізації, економічної глобалізації та формування інтеграційних угруповань;

- визначити основних суб’єктів сучасного світового економічного господарства, в тому числі ТНК, МНК та глобальні компанії;

- опануватитеоретичні основи МЕВ, їх принципи, рівні, особливості середовища;  теорії міжнародної торгівлі, прямих і портфельних інвестицій, міжнародного кредитування, міжнародної трудової міграції, валютних курсів, міжнародної економічної інтеграції та глобалізації;

- оволодіти знаннями щодо основних форм МЕВ, міжнародної економічної діяльності  та основних форм ведення міжнародного бізнесу; опанувати закономірності та особливості функціонування  основних сучасних світових ринків: товарів та послуг, фінансового, робочої сили, продуктів інтелектуальної власності, енергетичних ресурсів та ін.;

- здобути вміння використовувати форми, методи і механізми регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародної валютної системи та міжнародних розрахунків у практичній міжнародній економічній діяльності України з урахуванням сутності проблем глобалізації розвитку та механізмів їх вирішення.

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету