Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

 

Мета дисципліни є: формування розуміння студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері міжнародних економічних відносин;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та національних економік в умовах економічної глобалізації; визначені показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій); досліджені та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності; аналізі галузевих, регіональних та секторальних імператив формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначені диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції; розробці та імплементації конкурентних стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки.

Предметом дисципліниє конкурентні відносини суб’єктів міжнародного бізнесу та механізми їх реалізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1.Знання:

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.

2. Уміння:

Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

3. Комунікація:

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.

4. Автономність та відповідальність:

Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації), галузі, регіону.

 

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету