Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Управління інтелектуальною власністю

 

Мета дисципліни: набуття студентами комплексних знань про найважливіші теоретичні і практичні складові управління інтелектуальною власністю, а також практичних навиків управління ними на корпоративному, національному та міжнародних рівнях.

Завдання (навчальні цілі дисципліни).Виходячи із мети вивчення даної дисципліни, її завдання спрямовані на:

 • розуміння управління інтелектуальною власністю як дисципліни, її методології та суті категорії інтелектуальна власність, об’єктів права інтелектуальної власності та прав на них, їх ролі та місця в інформаційному суспільстві та в економіці України;
 • розвиток вміння аналізувати і оцінювати економічні, політико-правові, соціально-культурні, технологічні умови та інфраструктуру створення, ідентифікації, обігу, захисту, регулювання ринків об’єктів права інтелектуальної власності;
 • вивчення принципів, процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування, як вирішального чинника розвитку економіки в цілому та інтелектуальної власності як ключового ресурсу інформаційного суспільства;
 • розуміння передумов і форм, методів і механізмів створення, обігу, споживання та управління об’єктами права інтелектуальної власності та проведення їх оцінки;
 • вивчення та аналіз стану, тенденцій та факторів розвитку, особливостей функціонування ринків об’єктів права інтелектуальної власності в світі та Україні;
 • вміння розробляти та аналізувати елементи та в комплексі плани та стратегічні напрямки управління об’єктами права інтелектуальної власності на корпоративному, національному та міжнародних рівнях;
 • поглиблення практичних навичок юридичного супроводження економічних відносин щодо об’єктів права інтелектуальної власності;
 • вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України та з національними суб’єктами, враховуючи тенденції і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин.

Ефективній реалізації цілей та завдань курсу підпорядкована логіка його викладання, структура та зміст тем.

Предмет дисципліни. Предметом дисципліни «Управління інтелектуальною власністю» є управління інтелектуальною власністю на різних етапах та рівнях в умовах переходу суспільства до інтенсивного та висококонкурентного використання знань в цілому, зокрема об’єктів права інтелектуальної власності, в господарському житті національних та іноземних суб’єктів міжнародних економічних відносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання:Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності;
 2. Уміння:розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;
 3. Комунікація:донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
 4. Автономність та відповідальність: управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб
Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету