Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Опубліковано цикл інноваційних підручників!30 Серпня 2017р.

Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495 с.

Розглядаються особливості динаміки розвитку регіонів в умовах глобальної економічної асиметрії. З’ясовані особливості та сутність політики регіонального і локального розвитку ЄС, механізми та інструменти. Приділено увагу креативній трансформації регіонів Європейського Союзу та моніторингу його регіонального розвитку. Визначено способи та напрями конвергенції регіональних моделей України й ЄС та окреслено перспективи регіонального розвитку в Європі. Підручник адресований студентам, що вивчають міжнародну економіку, і тим, хто спеціалізуються на відносинах Україна – ЄС. Може бути використаний також державними службовцями, фахівцями з просторового планування, політологами і соціологами, що досліджують регіональні асиметрії.

Regional Policy of the European Union [Electronic resource]: textbook / [ed. Viktor Chuzhykov]. - Kyiv: KNEU, 2016 – 495 p.

Features of regional economic dynamics under conditions of global economic asymmetry are considered. The essence, mechanisms and instruments of the EU regional and local development policy are uncovered. Attention is paid to the creative transformation of the European regions. Methods and ways of convergence of regional models of Ukraine and the EU are defined, and the prospects of regional development in Europe are outlined. The textbook is addressed to the students studying global economy or specializing in Ukraine-EU relations. It can also be used by civil servants, specialists in spatial planning, political scientists and sociologists studying regional asymmetries.

Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції») / за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2014. —224 с.

Практикум являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, вивчення яких дозволяє сформувати цілісну компетенцію щодо основ функціонування та структурної побудови сучасного ЄС. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу дозволяє уникнути повторів, загальних фраз та використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті європейської інтеграції та тих переваг, що вони несуть державам-членам. Посібник рекомендований для студентів бакалаврських програм з міжнародної економіки, викладачів ДВНЗ, державних службовців, представників вітчизняного бізнесу, котрі прагнуть виходу на європейський ринок або ж розширення співробітництва з корпораціями ЄС.

Practical guide on conducting trainings on European integration ("Training of Specialists on European Integration") / ed. V I. Chuzhykov. — Kyiv: KNEU, 2014. — 224 p.

The textbook is a multidisciplinary didactic model of European integration studies of introductory level. It consists of 17 topics, the study of which allows forming a coherent competence on the foundations of the structure and functioning of the modern EU. The use of slides for compiling the actual material allows avoiding of repetitions, common phrases and the use of secondary material, which makes it attractive both for teachers and students. At the same time, numerous case-studies focus on the understanding of the essence of European integration and its benefits for the Member States. The guide is recommended for students of undergraduate programs in international economics, teachers of secondary schools, civil servants, and national businessmen seeking to enter the European market or expand the cooperation with EU corporations.

Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції. Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова. — К. : КНЕУ, 2015. — 232 с.

Практикум являє собою новітню дидактичну модель проведення тренінгів з європейської інтеграції, зокрема його інноваційно-інвестиційної моделі. Складається з 22 тем, вивчення яких дає змогу сформувати цілісну компетенцію щодо інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу сприяє уникненню повторів, загальних фраз та використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Численні кейси та приклади сприяють поглибленому розумінню чинників ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності в ЄС. Посібник рекомендований студентам бакалаврських програм з міжнародної економіки, викладачам ДВНЗ, державним службовцям, представникам вітчизняного бізнесу, котрі прагнуть виходу на європейський ринок.

Practical guide on conducting trainings on European integration. (Training "EU Innovation and Investment Development" / [V. Chuzhikov, V. Tokar, O. Fedirko et al.]; ed. V.I. Chuzhykov. — Kyiv: KNEU, 2015. — 232 p.

The textbook is a latest didactic model of conducting trainings on European integration, in particular concerning its innovation-investment model. It consists of 22 topics, the study of which enables the formation of a coherent competence in the sphere of the EU innovation and investment development. Numerous case-studies and examples foster the understanding of the determinants and efficiency of the innovation and investment activities in the EU. The guide is recommended for the students of bachelor's programs in international economics, teachers of secondary schools, civil servants, representatives of business, aspiring to enter the European market.