Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

         Кафедра міжнародної економікиКНЕУзаснована в 1989 р. і стала першою в Україні кафедрою за даним напрямком. Її засновником і багаторічним керівником був доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Лук’яненко Д.Г., в 1995-97рр. кафедру очолював академік НАН України професор, Пахомов Ю.М.

 З 1997 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Поручник А.М.

Найбільш вагомі здобутки кафедри у  науковій, інноваційній та освітньо-консалтинговій сфері діяльності, які забезпечили їй високий всеукраїнський статус:

- підготовлено 6 докторів і понад 40кандидатів економічних наук зі спеціальності «світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

- випущено 60колективних та індивідуальних монографій, в т. ч. за кордоном: російською, польською та англійською мовами;

- опубліковано15підручників та навчальних посібників з міжнародної економіки, світової економіки, економіки зарубіжних країн, міжнародного економічного аналізу, управління міжнародною конкурентоспроможністю, глобального конкурентного лідерства та ін.

На кафедрі сформована і ефективно функціонує наукова школа «Глобальне конкурентне лідерство», а також докторантура і аспірантура, науковці кафедри беруть активну участь у підготовці законодавчих актів, виконанні державних наукових тем, експертизі дисертаційних робіт, національних і міжнародних проектів, розробці державних програм економічного та інноваційного розвитку, формуванні нової моделі розвитку вищої освіти в Україні.

Основні напрями наукових досліджень:

- Теоретичні засади глобального конкурентного лідерства суб’єктів МЕВ;

- Стратегії глобального економічного лідерства США в сучасних умовах;

- Конкурентні стратегії країн Європейського союзу;

- Стратегії конкурентного лідерства Китаю, країн Близького та Середнього Сходу;

- Формування конкурентної міжнародної економічної політики України;

- Глобальне лідерство в умовах реалізації концепції сталого розвитку;

- Міжнародні конкурентні стратегії регіонального розвитку;

- Освітні стратегії країн-ключових інноваторів;

- Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної інтеграції: євроінтеграційний проект України.

Колективом кафедри розроблені і реалізовані 4 магістерські програми, 15 ексклюзивних навчальних курсів, 10 міжнародних проектів і грантів, успішно розвивається співробітництво з провідними міжнародними компаніями, зарубіжними університетами. Під керівництвом викладачів кафедри студенти факультету отримували багаторазові перемоги  на Всеукраїнських, європейських і світових конкурсах з наукових робіт і консалтингових проектів. Про високий міжнародний імідж викладачів і науковців кафедри свідчать їх публікації в закордонних виданнях та запрошення для читання спецкурсів в університетах США, Німеччини, Польщі, Китаю та інших країн.

Провідні фахівці кафедри залученні до керівництва важливими структурними підрозділами університету: проф. Поручник А.М. – директор Інституту бізнес-освіти; проф. Антонюк Л.Л. – директор Інституту вищої освіти; проф. Швиданенко О.А. – директор Інституту енциклопедичних досліджень; проф. Столярчук Я.М. – директор Центру науки та інновацій; доц. Паценко О.Ю. – вчений секретар університету; доц. Молчанова Є.Ю. – заступник декана факультету МЕіМ.

Нині на кафедрі працює 19 викладачів із них: 4 доктори наук; 4 професори; 13 кандидатів наук, в тому числі, 9 доцентів і 4 старших викладачів. Серед них: ЛауреатипреміїПрезидента Українидля молодихвчених2009 рокупроф.  Столярчук Я.М.та  проф. Швиданенко О.А.

Портрет кафедри характеризують такі ключові риси: інноваційність, креативність, мобільність, перспективність і конкурентність.

Положення про кафедру.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Міжнародна економіка (вибіркова)

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин

Міжнародна економіка 5 кредитів

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Міжнародна економіка 10 кредитів

Мета: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Міжнародна безпека

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь і практичних навичок у сфері міжнародної безпеки, а також форм, методів і механізмів її забезпечення

Тренінг (Міжнародна економіка)

Мета науки: набуття студентами вмінь та навичок застосування методів, прийомів, способів та інструментів системного аналізу міжнародних економічних процесів та форм міжнародної економічної діяльності країн.

Завдання науки: сформувати у студентів вміння використовувати теоретичні знання у процесі вирішення конкретних завдань аналітичного та прикладного характеру; засвоєти та опрацювати кількісні та якісні методи аналізу міжнародних комерційно-виробничих, фінансово-кредитних, інвестиційних та валютних процесів; отримати навички самостійного пошуку джерел інформації, її обробки, розрахунку аналітичних та інтегральних показників сформувати цілісне уявлення про розвиток економіки країн в умовах глобалізації; розвинути вміння формувати професійну оцінку та критичні судження щодо економічних явищ та процесів в умовах невизначеності та обмеженості інформації; оволодіти вміннями та навичками роботи в команді, презентації результатів командної роботи

Міжнародні економічні відносини

Мета науки: сформувати у студентів цілісне  уявлення про сучасні форми, особливості, закономірності та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;  набути  практичні навички  аналізу складних явищ у світогосподарських  зв’язках в умовах глобалізації світової економіки; прищепити вміння  творчо  використовувати  отримані  знання   у процесі  подальшого вивчення економіки  та  в практичній діяльності міжнародного бізнесу

Венчурний бізнес

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасних компетенцій в області прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з функціонуванням венчурного бізнесу як особливого сектора інвестиційного ринку та джерела фінансування інноваційної діяльності, освоєння інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень, моделей функціонування венчурних фондів

Бізнес-планування Зовнішньо Економічної Діяльність

Мета курсу – практична реалізація набутих теоретичних знань шляхом розробки бізнес-плану

Дисципліни магістерського рівня
Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Мета науки: формування розуміння студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку.

Управління інтелектуальною власністю

Мета науки: набуття студентами комплексних знань про найважливіші теоретичні і практичні складові управління інтелектуальною власністю, а також практичних навиків управління ними на корпоративному, національному та міжнародних рівнях.

Глобальне конкурентне лідерство

Мета науки: формування у студентів знань і розуміння об’єктивних передумов, чинників забезпечення та механізмів досягнення глобального конкурентного лідерства бізнес-структурами, країнами і інтеграційними блоками.

Глобальне підприємництво

Мета науки: сформувати у студентів систему теоретичних знань, практичних навичок та інноваційних підходів до ведення підприємницької діяльності в глобальному середовищі.

Управління діловою досконалістю

Мета курсу: сформувати систему теоретичних знань, вмінь і практичних навичок у сфері ділової досконалості, а також форм, методів та механізмів її забезпечення.

Програма інноваційного розвитку кафедри на 2014-2015 н.р.
Контактна інформація

Телефони:
Кафедра 456-58-47, 63-08
Розташування:
каб. 407  I корпус, 4-й поверх
Адреса:
03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ імені Вадима Гетьмана).

E-mail: kme@kneu.edu.ua