Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Конференції, наука та інновації

   Мета наукової діяльності кафедри як мовного підрозділу університету та факультету – унормування й кодифікація мови сучасного економічного дискурсу з урахуванням специфіки субмов економічних спеціальностей. Сьогодні спільно з мовними кафедрами факультету кафедра працює над розділом «Проблеми та перспективи розвитку міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції» факультетської теми «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси». Згідно з Програмою інноваційного розвитку КНЕУ  та кафедральною програмою має такі напрямки:
1. Дослідження професійного економічного дискурсу.
2. Дослідження в галузі прикладної лінгвістики та українськомовного бізнесового дискурсу.
3. Дослідження сучасного художнього дискурсу.
4. Дослідження методичних аспектів викладання  дисциплін "Українська словесність", вибіркових дисциплін "Культура наукової мови", "Польська мова", "Мовна культура сучасної бізнес-комунікації", "Мистецтво презентації", "Практична риторика", "Копірайтинг", "Лінгворекламістика".
5. Дослідження методичних аспектів викладання української мови як іноземної та польської мови. 
   За минулий рік вагомими інтеграційними результатами  науково-дослідної та навчально-методичної роботи стали наукові праці викладачів, присвячені проблемам мови професійного економічного дискурсу, актуальним питанням сучасної прикладної лінгвістики (бізнес-дискурс), сучасного масмедійного та  художнього дискурсу, унормування сучасного українського термінознавства, міжкультурним аспектам фахової комунікації. Отримані результати досліджень сприяють розвитку теоретичної та прикладної лінгвістики, зокрема термінознавства та термінографії, лінгвостилістики, лінгвокультурології, лінгводидактики, дають змогу простежити динаміку лексичних змін, зафіксованих на сучасному етапі розвитку української літературної мови, сприяють посиленню антропоцентричних тенденцій у сучасному мовознавстві. Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у курсах "Українська словесність" та "Культура наукової мови", "Мовна культура сучасної бізнес-комунікації" та "Практична риторика", зокрема в аналізі мовностилістичних засобів художнього, наукового, офіційно-ділового стилів та термінологічної норми, у вивченні специфіки побудови професійних економічних текстів як одиниць сучасного бізнесового дискурсу.

  Кафедра розробляє складники комплексної кафедральної наукової теми на науково-практичному та науково-методичному рівнях.  Засідання постійного науково-методичного семінару присвячені актуальним аспектам розвитку української економічної терміносистеми, специфіці українського художнього дискурсу, питанням міжкультурної комунікації, ознайомлють з досягненнями сучасного термінознавства та прикладної лінгвістики, акумулють досягнення викладачів у методиці викладання української як іноземної, польської мови в економічному університеті, мають на меті підвищити  рівень методичної обізнаності викладачів кафедри із сучасними технологіями навчання тощо. 
   Прагматичний рівень наукової дослідницької роботи кафедри полягає в участі викладачів у наукових конференціях різного рівня, що дає можливість представити власні наукові розробки та дослідницькі проекти кафедри. 15 березня 2018 року кафедра спільно з мовними кафедрами факультету огранізувала і провела традиційну IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ", у якій узяли участь науковці з 12 країн, що обговорили актуальні теоретичні та прикладні проблеми міжкультурної комунікації в умовах глобалізації. Викладачі кафедри брали активну участь у Міжнародному науковому конгресі в м.Ченстохова (Польща) у квітні 2018 року; відвідали литовські університети під час наукового стажування у червні 2018 року.
   Безперечно, розвиток наукового потенціалу викладачів для підтримання власного іміджу, ефективної наукової та методичної комунікації, координації кафедральних і міжкафедральних зв’язків є пріоритетом у роботі кафедри й надалі.

 

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ (2017)

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ (2016)
Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті
Творчий потенціал мовних кафедр в інноваційному розвитку дослідницького університету

Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти
Конференції 2015 року
 

Остання редакція: 18.10.18