Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова та навчально-методична робота

Науково-освітню діяльність кафедра спрямовує на генерування та поширення знань щодо можливостей ефективної організації навчального процесу з німецької мови та підготовку таким чином конкурентноспроможних і креативних фахівців завдяки оволодінню ними німецькомовною комунікативною компетенцією.

           Наукова робота кафедри визначається практичним – без теоретичних дисциплін – характером її освітньої діяльності та охоплює чотири істотні аспекти. По-перше, йдеться про педагогіко-методичні дослідження, що створюють наукове підґрунтя для інтенсивної навчально-методичної роботи, спрямованої на потреби студента, на урізноманітнення форм і методів організації практичних занять, впровадження новітніх технологій навчання.

Другий напрям утворює проблематика міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції. Актуальність та практична цінність вивчення шляхів становлення та поглиблення міжкультурної компетенції є очевидною, адже в сучасному світі міжкультурний діалог став практично повсякденним явищем, що визначає розвиток усіх сфер людського буття. Висновки цих наукових пошуків також безпосередньо відбиваються на організації освітнього процесу з німецької мови і знайшли своє втілення, зокрема, у запровадженні курсу «Міжкультурна комунікація» як обов’язкової дисципліни у підготовці магістрів з міжнародної економіки.

Третій аспектформують дослідження в області німецької філології, які базуються на особистих дослідницьких інтересах науковців кафедри і стосуються насамперед питань німецької фонетики, лексикології, фразеології, перекладу, гендерної лінгвістики тощо. Результати цих наукових розвідок – у спрощеній формі – використовуються в навчальному процесі для оволодіння студентами правильною вимовою, при поясненні походження, розвитку та значення лексики економічного характеру, можливостей її адекватного перекладу українською мовою та особливостей лексико-граматичної побудови економічних текстів.

Четверта складова наукової роботи полягає в наданні методологічного, мовного та фахового сприяння студентам та аспірантам, які готують наукові доповіді, реферати тощо для участі в конференціях, олімпіадах, міжнародних конкурсах та відборах і т.п. У цьому контексті традиційним стало проведення засідань німецькомовної секції «Актуальні виклики та перспективи розвитку України» в рамках щорічної наукової студентської конференції університету «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті».

Надбання науковців кафедри щорічно публікуються німецькою мовою в журналі „GermanistikinderUkraine“ («Германістика в Україні») та інших фахових лінгвістичних виданнях, а також оприлюднюються на численних міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема, таких щорічних заходах, як «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград), «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог) або «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей» (Київ).

 

Навчально-методична робота спрямована на формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів – майбутніх фахівців-економістів.

Пріоритетним чинником для досягнення сформульованої вище мети є організація освітнього процесу на засадах комунікативного принципу, який передбачає:

            - врахування базового рівня знань студентів з німецької мови та визначення рівня, який має бути досягнуто в процесі навчання, згідно з стандартами Ради Європи – “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”;

            - використання професійно і фахово зорієнтованих навчальних матеріалів та технологій навчання (візуалізація, презентація, ведення дискусій, метаплан, інтелектуальні карти (майнд-меппінг), проектна робота, ділові ігри тощо), що неможливо без широкого впровадження сучасних інформаційних технологій (фахова спрямованість навчального матеріалу у комбінації з комунікативними/інтерактивними формами його опрацювання);

            - використання навчальних матеріалів, котрі ілюструють «культурні стандарти» німецькомовних народів (їх традиції, звичаї, культурні надбання, норми ділового етикету, спілкування тощо)(усвідомлення студентами міжкультурних відмінностей);

- індивідуалізацію навчального процесу, що уможливлюється формуванням груп за базовим рівнем знань та відповідною розробкою завдань і найбільшою мірою забезпечується при опрацюванні матеріалів інтерактивного практикуму (навчальної комп’ютерної програми);

- переважну одномовність практичних занять, постійну мовленнєву діяльність студентів на практичних заняттях з варіацією форм їх навчальної взаємодії/співпраці, в тому числі і при виконанні самостійних завдань;

            - проблемний характер підсумкових занять за темами, що вивчаються, та частини завдань в рамках самостійної роботи студентів;

- різноаспектний проміжний та підсумковий контроль знань студентів.

Оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією саме на таких засадах є і реалізацією компетентнісного підходу, тобто забезпечує одночасне формування і цілої низки інших – загальних та глобальних – компетенцій.

Остання редакція: 24.04.18