Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Захищені дисертації

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

2015 рік

Савчук Наталія Володимирівна
Дата захисту: 04.06.2015
Науковий керівник: д.е.н., професор Федосов Віктор Михайлович

Тема: «Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика»

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування бюджетних пріоритетів у демократичному суспільстві на основі дослідження світової теорії та практики. Визначено сутність бюджетних пріоритетів та систематизовано їх критеріальні параметри. Уточнено сутність бюджету, бюджетної системи, принципів формування бюджету в демократичному суспільстві. Здійснено системний аналіз формування доходів і видатків у країнах ОЕСР та Україні. дано оцінку ефективності бюджетного механізму забезпечення виконання функцій держави. Визначено оптимальні межі дефіцитного фінансування. Окреслено перспективи реалізації ідей фіскальної децентралізації в Україні. Обґрунтовано бюджетні пріоритети для України в системі доходів бюджету, видатків, дефіцитного фінансування, міжбюджетних відносин та бюджетного процесу.

Автореферат

2013 рік

Токар Володимир Володимирович

Тема дисертації: «Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств у системі забезпечення економічної безпеки держави»

Захист відбувся в ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»», м. Київ, Україна

 

2012 рік

Фролова Тетяна Олександрівна
Дата захисту: 21.12.2012
Науковий керівник: д.е.н. Мозговий Олег Миколайович

Тема: «Розвиток корпоративних стратегій в глобальному інвестиційному середовищі»

 

Розглянуто методологію дослідження розвитку корпоративних стратегій у глобальному інвестиційному середовищі, тенденції та сучасні особливості інвестиційної глобалізації. Проаналізовано основні концепції інтернаціоналізації компаній та теорії прямих іноземних інвестицій на основі їх генезису та синтезу. Узагальнені міжнародні інвестиційні стратегії на макро- та мікрорівнях. Досліджено генезис та перспективи розвитку сучасної парадигми економічної глобалізації. Набула подальшого розвитку поетапна ідентифікація якісних рис й ознак глобалізації в інвестиційній сфері та виявлена суперечлива природа й асиметрії інвестиційного глобалізму. Ідентифіковано підходи до інвестиційної мотивації корпоративних суб’єктів глобального ринку. Проаналізовано динаміку й тенденції розвитку інфраструктури глобального інвестування. Розроблено методологічний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу корпоративних суб’єктів бізнесу. Визначено особливості інвестиційного менеджменту глобальних корпорацій тафактори забезпечення інвестиційного глобального лідерства ТНК. Проаналізовано умови й особливості корпоратизації української економіки та процес становлення національної системи корпоративного управління. Обґрунтовано заходи щодо ефективної реалізації міжнародних стратегій українських корпорацій.

Автореферат

2009 рік

Стукало Наталія Вадимівна
Дата захисту: 05.03.2009
Науковий керівник: д.е.н., професор Мозговий Олег Миколайович

Тема: «Глобальні імперативи розвитку національних фінансових систем»

Дисертаційна робота присвячена системному дослідженню теоретичних і практичних проблем розвитку національних фінансових систем в умовах глобалізації. Проаналізовано методологічні підходи аналізу інтернаціоналізації. Розкрито теоретичну сутність фінансової глобалізації з ідентифікацією чинників її розвитку. Визначено позитивні та негативні наслідки глобалізації для національних фінансових систем. Підтверджено гіпотезу нерівномірності інтенсивності розвитку глобалізації економіки.Розроблено методологічний підхід дослідження національних фінансових систем. Запропоновано індекс фінансової глобалізації та складено рейтинг відібраних автором країн світу за цим індексом. Визначено основні тенденції розвитку фінансових систем країн світу, у тому числі України, в умовах глобалізації. Обґрунтовано концепцію поетапної адаптації фінансової системи України у глобальному фінансовому середовищі.

 

Автореферат

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 

2018 рік

АНАНЬЄВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
Дата захисту: 20.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор МОЗГОВИЙ Олег Миколайович

 

Дисертацію присвячено дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів на основі авторського концептуального підходу, що включає: ідентифікацію критеріїв, виокремлення моделей ринкової корпоративної поведінки, періодизацію генези відносин і механізмів у сфері цінних паперів. Досліджено теорії ринку цінних паперів, удосконалено понятійний апарат щодо ринку цінних паперів, проведено періодизацію еволюції ринків цінних паперів, виокремлено критерії та ідентифіковано глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів, здійснено їх комплексний аналіз на основі систем факторів – фундаментальних, інформаційно-технологічних та організаційно-регуляторних. Виявлено новітні виклики гетерогенного світового ринку цінних паперів, наведено механізми їх нейтралізації. Запропоновано напрями реформування регулятивної, нормативної та інфраструктурної архітектури фінансову ринку України для успішної його інтеграції в глобальний фінансовий простір.

Автореферат

2017 рік

Оглобля Ярослава Олександрівна

Дата захисту: 21.02.2017

Науковий керівник: к.е.н., доцент Мусієць Тетяна Віторівна

Тема: "Регулювання діяльності транснаціональних банків в умовах глобальної фінансової нестабільності"

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню системи регулювання діяльності транснаціональних банків в умовах глобальної фінансової нестабільності з урахуванням тенденції до зростання глобальності банківських установ у світі. Проаналізовано індикатори глобальної фінансової нестабільності та встановлено її причинно-наслідковий зв’язок із фінансовою нестабільністю в окремих країнах світу. Розкрито вплив світової фінансової кризи 2007-2010 рр. на стан банківської сфери США та пріоритетні заходи їх антикризового регулювання; ідентифіковано регуляторні ініціативи країн ЄС та Азії щодо діяльності транснаціональних банків в умовах гіпертрофованого домінування фінансового сектору в світі. На підставі теоретичного та практичного аналізу механізмів регулювання діяльності ТНБ у провідних країнах світу системно розкрито концептуальні основи регулювання діяльності банків в сучасних умовах з метою попередження виникнення диспропорцій на світовому фінансовому ринку. У дисертації запропоновано багатофункціональну чотирирівневу модель регулювання міжнародної банківської діяльності в системі загальної парадигми глобального управління. Охарактеризовано особливості регулювання діяльності банків в Україні в умовах впливу негативних факторів та існування ряду проблем у банківській сфері країни. Обґрунтовано засоби вдосконалення регулювання діяльності банків в Україні, досліджено можливості впровадження засад консолідованого ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків в Україні з метою підвищення стійкості національної банківської системи.

Автореферат

2016 рік

Крисюк Роман Володимирович
 
Дата захисту: 01.03.2016
 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Руденко Юрій Миколайович
 
Тема: "Міжнародне інвестування в умовах циклічного економічного розвитку"
 
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню міжнародного інвестування в умовах циклічнонерівномірного економічного розвитку, обґрунтуванню складових його багаторівневого регулювання. Узагальнено теорії циклічності економічного розвитку, показано вплив глобалізації на формування умов перманентної кризовості і турбулентності. Проаналізовано масштаби і динаміку міжнародного інвестування, виявлено та оцінено вплив на нього кризових явищ і процесів та регуляторних засобів. Удосконалено підходи до формування корпоративної інвестиційної поведінки в періоди турбулентності із базуванням на гнучкій оперативній системі секторальної та географічної пріоритетності інвестицій ТНК для сприяння сталому розвитку бізнесу в процесі переходу до економіки творення. Здійснено прогностичні оцінки варіативного позиціонування ТНК у глобальній економічній системі поряд із національними державами та суб’єктами громадянського суспільства. Обґрунтовано модель формування управлінсько-регуляторних умов ефективного міжнародного інвестування в нестабільному глобальному середовищі, що базується на системі антикризових та антициклічних регуляторних заходів, контролі й регулюванні міжнародних інвестиційних процесів. Запропоновано економіко-математичний інструментарій для моніторингу міжнародної інвестиційної позиції держави, розраховано індикатори функціонального зв’язку між ВВП і міжнародною інвестиційною позицією України взагалом та за її структурними елементами. 
 
 

2014 рік

Галенко Наталія Олександрівна

Дата захисту: 28.10.2014

Науковий керівник: к.е.н., доцент Руденко Юрій Миколайович

Тема: «Функціонування міжнародного фондового ринку в кризових умовах розвитку»

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів функціонування міжнародного фондового ринку в кризовий період розвитку. Проведено аналіз найбільших криз на міжнародному фондовому ринку та досліджено специфічні умови та фактори впливу на функціонування міжнародного фондового ринку під час кризових ситуацій. Визначено універсальні та специфічні закономірності розвитку фондового ринку України та країн ЦСЄ. Проведено дослідження сучасних методів оцінки функціонування міжнародного фондового ринку з огляду на гіпотези ефективного та фрактального ринків та виявлено їхні переваги й недоліки. Обґрунтовано класифікацію ключових фаз розвитку міжнародного фондового ринку та запропоновано авторський алгоритм оцінки функціонування міжнародного фондового ринку на основі послідовного R/S–аналізу. Запропоновано комплекс заходів щодо підвищення ефективності функціонування міжнародного та національного фондового ринку та подолання наслідків кризових явищ.

Автореферат

2013 рік

Жупаненко Віктор Миколайович
Дата захисту: 23.04.2013
Науковий керівник: д.е.н., професор Бурмака Микола Олексійович

Тема: «Формування та розвиток інфраструктури ринку цінних паперів європейського союзу»

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань формування і розвитку інфраструктури ринку цінних паперів ЄС. Розкрита роль інфраструктури в ринковій економіці, показано еволюцію концепцій становлення інфраструктури ринку цінних паперів, проведено її суб’єктну ідентифікацію та структурно-функціональну сегментацію. Схарактеризовано передумови та ідентифіковано етапи становлення інфраструктури ринку цінних паперів Європейського Союзу. Основну увагу приділено висвітленню особливостей, механізмів та інструментів функціонування торговельної, облікової та інформаційної, розрахунково-клірингової та регулятивної, технічної, страхової та інноваційної компонент інфраструктури ринку цінних паперів ЄС. Проведено поглиблений аналіз інтеграційних процесів у цій сфері з використанням економетричних методів. Оцінено стан розвитку інфраструктури ринку цінних паперів України та виявлено проблеми її функціонування. Проведено порівняльний аналіз нормативно-правових, організаційних й економічних параметрів інфраструктури українського і європейського ринку цінних паперів. Визначено концептуальні напрями й обґрунтовано конкретні заходи удосконалення інфраструктури ринку цінних паперів України з метою її євроінтеграційної адаптації.

Автореферат

2012 рік

1. Сибірка Людмила Анатоліївна
Дата захисту: 28.02.2012
Науковий керівник: к.е.н., доцент Руденко Юрій Миколайович

Тема: «Фінансові кризи в глобальних умовах розвитку»

У дисертації висвітлені процеси зародження й прояву фінансових криз, характер й особливості глобальної фінансової кризи та розглянута системаантикризових урядових заходів. Досліджено процеси зародження та прояву фінансових криз у світовій економічній системі. Виявлено умови, характер та особливості глобальної фінансової кризи та специфіку системи антикризових урядових заходів. У роботі узагальнено теорії фінансових криз; розкрито поняття та здійснено структурну класифікацію фінансових криз у світовій економіці; дослідженосучасну глобальну фінансову кризу в контексті об’єктивних меж ринкового саморегулювання; з’ясовано особливості перебігу й наслідків фінансової кризи в країнах Центральної та Східної Європи; виявлено механізми протидії фінансових систем Польщі й Чехії викликам глобальної фінансової кризи; розкритомасштаби й особливості впливу глобальної кризи 2008–2010 рр. на економіку України; окреслено перспективи інституційної модернізації української фінансової системи з метою нейтралізації викликів глобальної нестабільності.

 

Автореферат

 

2. Лавріненко Олена Валеріївна

Дата захисту: 11.04.2012
Науковий керівник: к.е.н., доцент Мусієць Тетяна Вікторівна

Тема: «Трансформація валютних систем країн центральної та східної Європи»

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів трансформації валютних систем країн ЦСЄ. Розглянуті теоретичні основи функціонування валютних систем у сучасному валютно-фінансовому середовищі. Проаналізована еволюція змін і трансформацій національних, регіональних і світових валютних систем в умовах інтернаціоналізації, регіоналізації та глобалізації. На основі системного підходу до дослідження автором проведений порівняльний аналіз валютних систем країн ЦСЄ і в умовах євроінтеграції встановлено зміни елементів, основних принципів функціонування валютної системи і виду з національних валютних систем на регіональну. Доведено, що поглиблення процесів коінтеграції, конвергенції та інтеграції валютних систем країн ЦСЄ викликає втрату валютного суверенітету країни. Досліджено еволюцію валютної системи України і виділено основні етапи її трансформації. Запропоновано рекомендації зі збереження валютного суверенітету України за умов інтеграції до світового та європейського фінансового середовища.

Автореферат

 

3. Юрса Михайло Якович

Дата захисту: 25.04.2012
Науковий керівник: к.е.н., доцент Бурмака Микола Олексійович

Тема: «Використання ресурсів міжнародного фінансового ринку в системі корпоративного управління»

Дисертаційна робота присвячена дослідженню умов, форм і корпоративних методів залучення та ефективного використання міжнародних інвестиційних ресурсів. Розкрито економічну природу корпорацій у еволюціонізуючому ринковому середовищі з акцентацією на фінансовому механізмі їхнього функціонування. Охарактеризовано англо-американську, європейсько-континентальну та японську моделі корпоративного управління. Висвітлено фактори становлення та виявлено сучасні особливості міжнародного фінансового ринку, проведено компаративний аналіз інструментів міжнародного фінансового менеджменту з обґрунтуванням пріоритетності ІРО. Ідентифіковано мотиваційні механізми ефективної діяльності корпорацій на міжнародних фінансових ринках з використанням технологій кредитування, прямого та портфельного інвестування. Узагальнено підходи до формування систем корпоративного контролю в умовах глобальної нестабільності фінансових ринків і конвергенції моделей корпоративного управління. Окрему увагу приділено корпоративному потенціалу розвитку економіки України. Виявлено особливості діяльності українських корпорацій на міжнародних фінансових ринках, запропоновано макроекономічні заходи підвищення її ефективності.

Автореферат