Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Поручник Анатолій Михайлович

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: завідувач кафедри міжнародної економіки, директор Інституту бізнес-освіти КНЕУ
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Творчий портрет:

Поручник А. М. розпочав свою професійну кар’єру в системі вищої освіти України з 1972 року після закінчення економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на посаді викладача кафедри політичної економії у Донецькому  політехнічному інституті. З 1978 року і дотепер працює у Київському національному економічному університеті  ім. Вадима Гетьмана, а з 1997 р. очолює кафедру міжнародної економіки. Він  є одним із провідних вчених економістів-міжнародників в Україні,  автором понад 220 наукових праць з економічної теорії, світового господарства, міжнародної економіки, історії економічної думки, у тому числі 2-х індивідуальних монографій та співавтором 30 колективних монографій, 15 вузівських підручників, інших численних наукових публікацій українською, російською, англійською  та польською мовами, ряд з яких одержали міжнародне визнання.

Проф. Поручник А.М. є засновником науково-освітньої школи в КНЕУ  «Глобальне конкурентне лідерство», в рамках якої захищено 12 докторських та 60 кандидатських  дисертацій, зокрема, під його  особистим керівництвом  підготовлено 6 докторів економічних наук (2 з яких є Лауреатами Премії Президента України для молодих вчених за 2009 р.) та 25 кандидатів економічних наук. Він є одним із фундаторів  вітчизняної школи економістів-міжнародників, зокрема таких її наукових напрямків, як інтеграція України у світове господарство, міжнародна конкурентоспроможність країн, глобальний економічний розвиток, світовий ринок праці та міжнародна міграція робочої сили, міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність.

Неодноразово проходив стажування в університетах Німеччини, США, Канади, Італії та Польщі, брав участь у підготовці ряду законопроектів України, урядових програм, наукових та експертних розробок для Кабінету Міністрів України та інших центральних відомств.

Упродовж багатьох років  є членом редколегій 8 наукових журналів, періодично виконує обов’язки  голови Спецради по захисту дисертацій доктора філософії з економіки за спеціальністю 052 – Міжнародні економічні відносини, регулярно виступає опонентом по кандидатським і докторським дисертаціям, неодноразово залучався в якості голови та члена експертних комісій МОН України по акредитації вищих навчальних закладів України, член докторської Спеціалізованої вченої ради КНЕУ.

Науковий ресурс проф. Поручника А.М. систематично трансформується у навчально-освітній процес на бакалаврському, магістерському та бізнес-освітньому рівнях, а також у підготовці докторів філософії  та докторів наук за спеціальністю міжнародні економічні відносини. Основними каналами реалізації в ньому світових, національних і власних наукових здобутків автора є наступні:

  1. Розробка новаторських бакалаврських та магістерських навчальних програм для студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту та аспірантів (під керівництва Поручника А.М. розроблено 5 освітньо-професійних програм);
  2. На базі очолюваної ним кафедри міжнародної економіки з ініціативи та під безпосереднім керівництво проф.. Поручника А.М. розроблено 30 навчальних дисциплін та навчально-методичного забезпечення їх викладання;
  3. Розроблено 4 англомовних курси
  4. Під його керівництвом та за його участі опубліковано 15 підручників в тому числі фундаментальний підручник «Міжнародна економіка» (українською та англійською мовами)

Підручники:

  1. Міжнародна економіка : підручник / Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. К.: КНЕУ, 2014
  2. International Economy: Handbook / D. Lukianenko, A. Poruchnyk, Y. Stoliarchuk. K.: KNEU, 2021.

Очолювана проф. Поручником А.М. кафедра міжнародної економіки  за результатами інноваційної діяльності систематично посідає провідні місця в рейтингу кафедр КНЕУ імені В.Гетьмана.

За заслуги у галузі науки та освіти Поручник А.М. має такі державні нагороди та почесні звання -  Заслужений діяч науки і техніки України, орден «За заслуги ІІІ ступеня», Почесна Грамота Кабінету Міністрів України, Грамота Верховної ради України, Відмінник народної освіти України, Заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої школи України.