Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Інтернет-конференція для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти28 Вересня 2021р.

Шановні студенти!

Запрошуємо вас до участі в роботі

студентської науково-практичної Інтернет-конференції

факультету міжнародної економіки і менеджменту

25 листопада 2021року

«ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: СТРАТЕГІЧНІ МОТИВАЦІЇ, ФОРМАТИ, НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ»

Київ, КНЕУ

 

Умови участі у конференції:

 

Термін подання тез – до 19 листопада 2021 року.

Робочі мови конференції– українська, англійська.

Тезиз відомостями про автора (повністю прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, електронна адреса) надсилаються на e-mail kozachokt@ukr.net науковим керівником.

Збірник матеріалів Інтернет – конференції буде розміщено на офіційній Інтернет-сторінці факультету міжнародної економіки і менеджменту.

Вимоги до оформлення тез студента:

  1.  Обсяг тез - 2-3 сторінки.
  2. Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word 2003, шрифтом Times New Roman; розмір кегля – 14; міжстроковий інтервал – 1,5; розміри: абзацу – 10 мм; поля – 20 мм (з усіх сторін); номер сторінки не проставляти. При наборі формул використовується редактор формул MicrosoftEquation, вмонтований в MicrosoftWord.
  3. Праворуч від середини аркуша друкуються ініціали та прізвище автора, в дужках факультет і курс (прикл.: Іванов А.І., (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, курс), для студентів магістратури вказується «магістрант» замість курсу (прикл.: Іванов А.І., (ф-т міжнародної економіки і менеджменту, магістрант). Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами (14, жирний). Між назвою тез та текстом відстань – 1 інтервал.
  4. Посилання являє собою порядковий номер джерела у списку використаних джерел, який розміщується у квадратних дужках. Якщо посилання здійснюється на друковане джерело, у посиланні також зазначаються номери сторінок, на яких безпосередньо розміщений матеріал (наприклад, певні дані або цитата). Якщо посилання здійснюється відразу на декілька джерел, вони відділяються одне від одного крапкою з комою. Наприклад: [6], [15, с. 28–29], [89, с. 133–137, 208–209], [19, с. 8; 20, с. 44–48]. Посилання розміщується в кінці речення (фрагменту речення) перед крапкою або іншим кінцевим пунктуаційним знаком (комою, двокрапкою, крапкою з комою тощо).
  5. Після тексту через 1 інтервал вказується список літератури, який використовувався при написанні тез.