Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Вийшов новий електронний номер газети «Економіст»

Навчально-методична робота

  Інноваційність навчального процесу полягає не лише в удосконаленні формальному, але й, перш за все, – у вдосконаленні змісту навчального матеріалу, який повинен бути проблемним, висвітлювати найбільш сучасні й актуальні питання дисципліни, базуватися на глибокій науковій основі з урахуванням останніх теоретичних досліджень та практичних розробок галузі. Саме такий підхід дає змогу навчити студента творчо сприймати інформацію, критично аналізувати матеріал, виробляти методи вирішення проблемних питань, дискутувати та обстоювати власну думку, грамотно оформлювати результати своїх досліджень. Викладачі кафедри на лекційних та практичних заняттях намагаються раціонально активізувати сучасні тренінгові технології з тим, щоб стимулювати у студентів відповідні мовно-професійні компетенції.

Вивчення мови в сучасній  вищій школі  спрямоване на формування й розвиток таких предметних компетенцій:

 • комунікативна (оволодіння усіма видами мовної діяльності, основами культури усної та писемної мови; базові уміння використання мовних засобів у відповідних ситуаціях спілкування);
 •  мовна (засвоєння знань про мову як систему, як суспільне явище, збагачення словникового запасу, індивідуального лексикону, оволодіння основними нормами літературної мови, вміння користуватися довідковою та лексикографічною літературою);
 •  культурологічна (усвідомлення мови як важливої форми вираження специфіки національної культури і як засобу кроскультурної комунікації).

Відповідно до цього кафедра готує до друку  навчально-методичні посібники, що є не лише науково ємними, не лише охоплюють необхідний для засвоєння на заняттях з мови матеріал, а й дають змогу студентові самостійно його опановувати на рівні сучасних вимог, зокрема:

 • Українська література: навч.-метод.посібн. для самост.вивч.дисц./ уклад.Козловська Л.С., Терещенко С.І.- К.:КНЕУ, 2005. - 130 с.
 • Українська словесність: навч.-метод.посібн. для самост.вивч.дисц./ Безугла О.В.та ін.- К.: КНЕУ, 2006. -  272 с.
 • Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах. – К.: КНЕУ, 2006. - 140 с.
 • Чезганов С.А.Українська мова як іноземна. Ч.І. – К.: КНЕУ, 2008. - 225 с. 
 • Козловська Л.С., Товстенко В.Р.  Культура наукової мови: навч.-метод.посібн. для самост.вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2009. - 144 с.
 • Козловська Л.С., Колесникова І.А. Українська мова. Вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів. – К.: КНЕУ, 2010. – 203 с.
 • Козловська Л.С., Чезганова Л.І. Українська мова для іноземних студентів-економістів. Граматичний практикум: у 2ч. – К.: КНЕУ, 2010. – Ч.1. – 116 с.; Ч.2. – 82 с.Чезганов С.А.Українська мова як іноземна. Ч.І. – К.: КНЕУ, 2008. - 225 с.Чезганов С.А.Українська мова як іноземна. Ч.І. – К.: КНЕУ, 2008. - 225 с. 
 • Чезганов С.А.Українська мова як іноземна. Ч.2. – К.: КНЕУ, 2011. - 156 с. 
 • Українська словесність: навч. посібн./ Л.С. Козловська, І.І. Козловець, І.А. Колеснікова, Т.Г. Яременко.- К.: КНЕУ, 2011. - 275 с. 
 • Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч. посіб. - Ч.1 / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко, Т.Г. Яременко. - К.: КНЕУ, 2011. - 140 с.
 • Культура мови. Усна наукова комунікація: [порадник для магістрантів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю] / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2011. - 170 с.
 • Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя: практикум: у2 ч. - Ч.1. Збірник вправ, завдань і тестів / Л.М. Бондарчук, Н.Л. Краснопольська, Т.А. Подгурська, І.А. Ярошевич. - К.: КНЕУ, 2012. - 213 с.
 • Українська мова як іноземна.Фонетико-орфографічний курс. Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів-економістів із близького зарубіжжя / Ярошевич І.А.. - К.: КНЕУ, 2012. - 64 с.
 • Культура наукової мови: практикум для студентів-економістів / В.Р. Товстенко. – К.: КНЕУ, 2013. – 146 с.
 • Бондарчук Л.М., Подгурська Т.А. Українська мова [Электронный ресурс] : практикум для студентів-економістів / Т. А. Подгурська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 142,[2] (5,9 д.а.)
 • На допомогу майбутньому менеджеру: мовний практикум / Н. Лісняк. – К.: КНЕУ, 2014. – 146 с.
 • Корректировочный курс русского языка для иностранных студентов-экономистов [Электронный ресурс]: учеб.пособ. / И.А. Колесникова; М-во образования и науки Украины, Гос. ВУЗ "Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана". - Электрон. текстовые дан. - Киев: КНЭУ, 2015. - 124 с.
 • Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг) [Электронный ресурс]: навч. посіб. / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ: КНЕУ, 2015. - 216 с.
 • Киев – столица Украины [Электронный ресурс]: навч. посібн. / Л.Н. Печеникова. - Київ: КНЕУ, 2015. - 39 с.
 • Введение в язык специальности[Электронный ресурс] : метод. указания по рус. языку для иностр. студентов І - ІІ курсов. / Л. Печеникова. -К.:КНЭУ, 2016.-36с.
   
Остання редакція: 02.02.17