Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Конференції, наука та інновації

Мета наукової діяльності кафедри як мовного підрозділу університету та факультету – унормування й кодифікація мови сучасного економічного дискурсу з урахуванням специфіки субмов економічних спеціальностей. Колектив кафедри взяв участь у розробленні бюджетної теми «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики», розділ «Лінгвістичний компонент розвитку глобальних комунікацій». З 2016 року спільно з мовними кафедрами факультету кафедра працюватиме над розділом «Проблеми та перспективи розвитку міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції» нової затвердженої теми «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси». Згідно з Програмою інноваційного розвитку КНЕУ  та кафедральною програмою має такі напрямки:
1. Дослідження професійного економічного дискурсу.
2. Дослідження лексичних і фразеологічних засобів сучасної української літературної мови.
3. Дослідження сучасного художнього дискурсу.
4. Дослідження методичних аспектів викладання  дисциплін «Українська словесність», вибіркових дисциплін «Культура наукової мови», «Польська мова», «Мовна культура сучасної бізнес-комунікації», "Мистецтво презентації", "Практична риторика".
5. Дослідження методичних аспектів викладання української мови як іноземної та російської мови як іноземної.
За минулий рік вагомими інтеграційними результатами  науково-дослідної та навчально-методичної роботи стали 54  наукові праці, присвячені проблемам мови професійного економічного дискурсу, сучасного масмедійного та  художнього дискурсу, унормування сучасного українського термінознавства, міжкультурним аспектам фахової комунікації. У факультетській спільноті електронного репозитарію представлено 212 статей викладачів.

Отримані результати досліджень сприяють розвитку теоретичної лінгвістики, зокрема термінознавства та термінографії, лінгвостилістики, лінгвокультурології, когнітології, лінгводидактики, дають змогу простежити динаміку лексичних змін, зафіксованих на сучасному етапі розвитку української літературної мови, сприяють посиленню антропоцентричних тенденцій у сучасному мовознавстві. Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у курсах «Українська словесність» та «Культура наукової мови», «Мовна культура сучасної бізнес-комунікації», зокрема в аналізі мовностилістичних засобів художнього, наукового, офіційно-ділового стилів та термінологічної норми, у вивченні специфіки побудови професійних економічних текстів.
Кафедра розробляє складники комплексної кафедральної наукової теми на науково-практичному та науково-методичному рівнях.  Засідання постійного науковометодичного семінару   присвячені актуальним аспектам розвитку української економічної терміносистеми, специфіці українського художнього дискурсу, питанням міжкультурної комунікації, ознайомлють з досягненнями сучасного мовознавства й термінознавства, акумулють досягнення викладачів у методиці викладання української та російської мов як іноземних, польської мови в економічному університеті, мають на меті підвищити  рівень методичної обізнаності викладачів кафедри із сучасними технологіями навчання тощо. Протягом 2016 року було виголошено й обговорено 12 доповідей як теоретичного, так і практичного спрямування.

Прагматичний рівень наукової дослідницької роботи кафедри полягає в участі викладачів у наукових конференціях різного рівня, що дає можливість представити власні наукові розробки та дослідницькі проекти кафедри. У 2016 році викладачі взяли участь у роботі 35 наукових конференціях різного рівня. 21 березня 2017 року кафедра спільно з мовними кафедрами факультету огранізувала і провела традиційну ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ", у якій узяли участь науковці з 10 країн, що обговорили актуальні теоретичні та прикладні проблеми міжкультурної комунікації в умовах глобалізації.
Безперечно, розвиток наукового потенціалу викладачів для підтримання власного іміджу, ефективної наукової та методичної комунікації, координації кафедральних і міжкафедральних зв’язків є пріоритетом у роботі кафедри й надалі.

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ
Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті
Творчий потенціал мовних кафедр в інноваційному розвитку дослідницького університету

Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти
Конференції 2015 року
 

Остання редакція: 06.04.17