Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

O Katedrze

Katedra języka ukraińskiego i literatury

O Katedrze
Katedra języka ukraińskiego i literatury stanowi integralną część Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i Zarządzania Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Wadyma Hetmana. W murach uniwersytetu Katedra języka ukraińskiego i literatury istnieje od 1961 r.
Aktualnym priorytetem pracowników Katedry jest rozwój wysokiej kompetencji językowej przyszłych specjalistów, ekonomistów, konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. W badaniach naukowych wykładowców Katedry przedstawiono oryginalne koncepcje autorskie ukraińskiego artystycznego i zawodowego ekonomicznego dyskursu, który uwzględnia narodowe i oryginalne elementy kroskulturalne. Stała współpraca z instytutami Narodowej Akademii Nauk i czołowymi uniwersytetami Ukrainy promuje rozwój językoznawstwa teoretycznego, w szczególności w dziedzinie stylistyki i terminoznawstwa, ulepszenie metod nauczania języka ukraińskiego jako obcego, a tym samym sprzyja stworzeniu nowoczesnego dialogu edukacyjnego pomiędzy studentami a wykładowcami.
Katedra ma trzy sekcje:
1. Sekcja języka ukraińskiego i literatury.
2. Sekcja języka ukraińskiego jako obcego i języka rosyjskiego jako obcego.
3. Sekcja języka polskiego.
Od 2003 roku kierownikiem Katedry języka ukraińskiego i literatury jest doktor nauk filologicznych, docent Łarysa Kozłowska.

Katedra zapewnia wykłady z następujących dyscyplin:
- normatywne:
1. Literatura ukraińska.
2. Język ukraiński (zgodnie z ukierunkowaniem zawodowym).
3. Język ukraiński jako język obcy.
4. Język rosyjski jako język obcy.
5. Język i literatura ukraińska dla słuchaczy Wydziału przygotowania do podjęcia studiów na uczelni.
 - do wyboru:
1. Kultura języka naukowego.
2. Język polski.
3. Współczesny kanon retoryczny.
   
Literatura ukraińska ustna i piśmienna - kurs języka i literatury, zadaniem którego jest kształtowanie wysokiej kompetencji językowej studentów w różnych stylach komunikacji, która integruje komponenty zarówno narodowe jak i międzykulturowe.
Zaakcentowano głównie pojęcia normy literackiej, kultury języka, co przewiduje wielopoziomową obserwację zjawisk językowych, celowości treściowej i efektywności artystyczno-estetycznej słowa w tekstach o stylu artystycznym, naukowym, oficjalnym i biznesowym.

Kultura języka naukowego - dyscyplina do wyboru, zapoznaje studentów ze współczesnym językowym obrazem naukowym świata, sprzyja podwyższeniu jakości komunikacji werbalnej studenta w dziedzinie działalności naukowej i zawodowej, kształtowaniu podstaw indywidualnej kompetencji językowej, co zapewni konkurencyjność przyszłego fachowca na współczesnym rynku pracy. Związek z dyscyplinami profilowymi jest ujawniony w reprezentacji językowej specyfiki oddzielnej specjalności gospodarczej, w realizacji językowej wyników studenckich badań naukowych. Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w przyszłej działalności naukowej ekonomistów, w praktyce prowadzenia biznesu.
 
Język ukraiński jako język obcy. Głównym celem tych kursów edukacyjnych jest jakościowe opanowanie systemu języków ukraińskiego i rosyjskiego przez studentów-reprezentantów innych kultur językowych, podwyższenie ich poziomu ogólnokształcącego, zapoznanie się z kulturą Ukrainy i kształtowanie szacunku do niej, a więc - pogłębienie komunikacji międzykulturowej.
Kompleksowe podejście do studiowania języków ukraińskiego i rosyjskiego jest zapewnione dzięki kształtowaniu u studentów niezbędnych umiejętności i zdolności we wszystkich rodzajach działalności językowej: zdolność rozumienia języka ukraińskiego i rosyjskiego, biegle mówić po ukraińsku i rosyjsku, poprawnie pisać, czytać i prawidłowo odpowiadać podczas słuchania.

Język polski. Celem dyscypliny "Język polski" jest praktyczne opanowanie języka polskiego i wykorzystanie jego w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Praktycznym i profesjonalnym celem kursu jest opanowanie przez studentów języka polskiego w ramach tematów programu.

Ukraiński język biznesu - to dyscyplina, która formuje wysoki poziom kompetencji językowej przyszłego fachowca w sferze komunikacji biznesowej; doskonali wiedzę humanistyczną studentów studiów ekonomicznych, umiejętności efektywnego wykorzystania środków językowych w odpowiednich sytuacjach komunikacji biznesowej.
Język ukraiński (zgodnie z ukierunkowaniem zawodowym) jest to dyscyplina, która pomoże studentom udoskonalić umiejętności językowe, zrozumieć specyfikę normy zawodowej, opanować podstawy właściwej terminologii zawodowej, sformowawszy odpowiedni poziom kompetencji językowej w komunikacji zawodowej (zakresy socjologii, psychologii, turystyki, edukacji zawodowej, analizy systemowej, nauk komputerowych).

Współczesny kanon retoryczny jest to nowa dyscyplina, która zapozna studentów z historią i osiągnięciami powszechnej i krajowej szkół retorycznych, sformuje rozumienie zasad współczesnego krasomówstwa, pomoże umiejętnie wystąpić przed jakimkolwiek docelowym audytorium, pogłębi wiedzę o specyfice ustnej komunikacji międzykulturalnej i etykiecie językowej.

Kontakt
Katedra języka ukraińskiego i literatury znajduje się przy ul. Melnikowa, 81, p. 307 w Kijowie. Kod pocztowy 04-050, Kijów; tel. +38 044 489-09-34; adres e-mail: ukrmova_lit@ukr.net.

Остання редакція: 17.06.16