Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

Пріоритетом дослідницької діяльності кафедри європейської інтеграції є системне вивчення суті, динаміки, характеру глобальних інтеграційних процесів та ролі міжнародного бізнесу в них. Професорсько-викладацький склад спрямовує свої дослідження у трьох основних напрямках: інтеграційні моделі сучасності, розвиток і реалізація секторальних стратегій та горизонтальних політик Європейського Союзу, інтеграційна політика України у системі геоекономічних координат. Співробітниками кафедри написано понад 450 наукових публікацій, які побачили світ в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Туреччині, Великобританії та інших державах світу. 

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках теми «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики». Колектив кафедри зосереджує свої наукові дослідження на розділі 4 «Імперативи глобальних інтеграційних процесів». Науковим керівником досліджень кафедри є завідувач кафедри європейської інтеграції, д.е.н., проф. Чужиков В.І.

Кафедра має потужні наукові зв’язки з цілим рядом наукових та освітніх закладів. Укладання угоди про співробітництво між ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Краківським економічним університетом, що була підписана у 2007 році, відкрила можливості для міжкафедральної та міжфакультетської кооперації двох провідних навчально-наукових закладів України та Польщі. Проведені спільні конференції, круглий стіл, численні спільні публікації стали передумовою для диверсифікації наукових контактів, які зосередились на факультетах міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» та економіки та міжнародних відносин Краківського економічного університету. Результатом співпраці стала перша спільна фундаментальна монографія, яка побачила світ у Польщі у 2009 році під назвою:

“Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina / Redakcija naukova Michal Gabriel Wozniak, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovych Lukianenko. – Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. – 716 s.”
та в Україні:

«Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Монографія./ Заг. Ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с.»
У вересні  2010 р. керівництво двох вищих навчальних закладів погодилося після проведення додаткового редагування здійснити переклад книги на англійську мову.

ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Інтеграційні моделі сучасності:

  • Поліструктурна модель регулювання ринку медичних послуг в ЄС
  • Економічна конвергенція  Туреччини та ЄС
  • Стратегія економічного розвитку Франції в умовах глобальної нестійкості

Розвиток і реалізація секторальних стратегій та горизонтальних політик Європейського Союзу:

  • Інтеграція освітніх  систем країн ЄС

Інтеграційна політика України у системі геоекономічних координат:

  • Міжнародне співробітництво між Україною та ЄС в галузі машинобудування
  • Конвергенція ринків праці України  та ЄС

АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ РОБОТИ І МОНОГРАФІЇ

 

1.Трансформація бюджетної моделі ЄС в умовах глобальної фінансової турбулентності : монографія / Андрій Олексійович Бояр. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 256 с.

2. Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases/ Ed. by Victor Chuzhykov, Dmytro Lukianenko, Michal Gabriel Wozniak – Kyiv: KNEU, 2013. – 688 p

3.Гончарова А. О. Міжнародні позиції вітчизняного машинобудування в європейській економіці /Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія.- К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 540-554

4. Технологічна модернізація в Європейській економіці: монографія / Бурміч О.С., Лук’яненко О.Д., Панченко Є.Г., Чужиков В.І.;  за наук. ред. В.І. Чужикова. – К.:КНЕУ, 2013. – 266 с.

 5.Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: Колективна монографія / За ред. В.В. Рокочої – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012 – 238 с. (п.7.4.– С.230-235) 

6.Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д.Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.] ; за заг. ред. докторів екон. наук, професорів Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. − К. : КНЕУ, 2011. — 703 с

7. Ткаленко С.И. Неравномерность развития мирового хозяйства как вызов экономической безопасности / Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию: колл. Монография в 2-х тт. (научное издание) // под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. - СПб.: Астерион, 2010 – Т.2. - 374 с. (П.3.2.  - С.116-123)

8.Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Монографія./ Заг. Ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 314-333.

9. Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina / Red naukova M.G. Wozniak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko. – Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. – С. 369–389.

10. Chuzhykov Viktor, Nuzhnenko Kateryna. Educational component of regional competitiveness promotion / Konkurencieschopnost a regionany rozvoi. Monografie / Ed. By Peter Kuzmisin, Viera Kuzmisinova / Technicka univerzita w Kosiciach. Economika fakulta.  Presov: GraFotlac, 2008.  P.282-291 (Словаччина)

11. Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с.

12. Спільний Європейський Економічний Простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей. Монографія./ Заг. ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков. – К.: “Інститут сучасного підручника”, 2007. – С. 347–358.
 13. Чужиков В.І. Регіональна динаміка в глобальній економіці. Розділ XVI / Державна регіональна політика України: Особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007 – С.605-649
 14. Чужиков В.І. Імперативи регіональної конкурентоспроможності. Розділ 4.1. Глобалізація і економічний регіоналізм. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія в 2-х томах. Т.11 / За наук.ред. Д.Г.Лук’яненка , А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – С.3-114
 15. Чужиков В.І. Регіональна політика та стратегія Європейського Союзу. Розділ 8. Регіональна політика та стратегія Європейського Союзу / Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред.З.С.Варналія. – К.: Знання України, 2005. – С.335-404
 16. Чужиков В.І. Сучасні моделі розвитку інтеграційних процесів (розділ) / Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія за ред. проф. А.С.Філіпенка. – К.: Знання України, 2004. – С.39-49
 17. Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи / Монографія. – К.: «Кадри», 2003. – 297с.
 18. Chuzhykov V., Poruchnik A. Социальные потоки и социальная политика интеграционного союза// Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy. – 2010. –  №17. – p.136-151. ISBN 978-83-7338-567-2.
 19. Чужиков В.І. ‘Транспортна політика ЄС: соціальний аспект’// Україна: аспекти праці. – 2010. – №1. – С.43-47.
 20. Чужиков В.І. Сучасний теоретичний бекграунд інноваційного розвитку регіонів/ В.І.Чужиков// Сборник научных трудов Донецкого национального университета: Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2010 – Вып.ІІ – С.366-369
20. Chuzhykov V.I., Fedirko O.A., Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy –  Zeszyt Nr 17/ Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomi i Stosunkow Miedzynarodowych, 2010 – S.  76 – 87 ISBN 978-83-7338-567-2.
21. Чужиков В. Регіони України: конвергенція чи дивергенція? // Регіональна економіка.  2009. №1. С.266-268
22. Чужиков Віктор. Моделі європейської інтеграції, або навіщо Україні ЄС? // Віче. 2009. №16. С.8-10
23. Chuzhykov Viktor. Social Consequences of Innovation models Models Diversification of Economic Growth // Nierówno?ci spoteczne a wzrost gopodarczy. (Uniwersytet Rzesowski). 2009. №14. С.266-278
24. Chuzhykov Viktor. Istota i gtówne cechy ewolucji krajowych model ekonomicznych na przekomie XX i XXI wieku / Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina/ Red. Naukova M.G. Wo?niak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko.  Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego  w Krakowie, Poland, 2009.  P.21-34
25. Чужиков В.И. Некоторые особенности украинской модели европейской конвергенции / Conference proceedings 2nd international scientific conference for Ph.D. students and young scientists 6th November 2009 / Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, (Czech Republic). – 2009 – P.17-21.ISBN 978-80-7248-553-6. 
26. Чужиков В.І. Модернізація регіональної політики в ЄС// Економіка України. – 2008.– №3. –С.51-58
27. Чужиков В.І. Модернізація регіональної політики в ЄС// Економіка України. – 2008.– №4. –С.56-63
28. Чужиков В.І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний аспект) // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду розвитку України: Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень.НАН України– Львів, 2008.  №3(71).  С.31-43
29. Чужиков В.І., Чужикова В.Г. Інтеграція України в європейський освітній простір і нові можливості у підготовці кадрів для економістів України. – К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2008.  С.41-44
30. Чужиков В.І., Чередниченко В.В. Єврорегіональна матриця приморських територій України та ЄС // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  2008.  Вип. ІІ. Економічні науки.   С.42 52
31. Chuzhykov V., Vinska O. Evolution of the EU Agraian model (Direction of Modelling for Ukraine) // Nerownosci spoleczne a wzrost gospodarczy (w kontescie spoinosti spoleczno-ekonomicznei).  2008– №12. –P.85–98 (Польща)
32. Сhuzhykov Viktor. Asymmetries of regional competition (Ukraine as a sample) // Konkurecieschopnost a regionale aspekty rozvoja. Presov. Presovska univerzita – 2007. – №2 – р. 225-236 (Словаччина)
33. Chuzhykov Viktor, Ilnitsky Denis. Interregional competition and innovative growth of Region (Ukraine as a sample) // Konkurencieschopnost a regionalne aspekty rozvoja // Ed. by Peter Kuzmisin, Juraj Tej. – Presov univerzita, 2007. – №1.– P. 167-180 (Словаччина)
34. Сhuzhykov Viktor, Denis Ilnitsky, Alexander Fedirko. Dualism of Monetary, Technological and Information Determinants in Social Development of the EU // Nieronownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007. – №11 – P.79-98 (Польща)
35. Чужиков В., Ільницький Д., Федірко О. Трансформаційні зміни в промисловій структурі Європейського Союзу // Економіка України: політико-економічний журнал Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України. – Вип. № 6 (535) / Гол. ред. С.І. Пирожков. – К.: “ПРЕСА УКРАЇНИ”. ¬–2006. – С.85-93.
36. Чужиков В.І. Регіональна конвергенція в ЄС: деякі підсумки «Європейської семирічки» // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – №3(82) – С.127-144
37. Чужиков В.І. , Хомайко Є.В. Соціальні наслідки європейського монетаризму // Україна: аспекти праці. – 2006. – №4. – С.41-46 Чужиков В.І. , Бойко-Бойчук О.В., Данилишин Б.М. та ін. Державна регіональна політика. Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2006. – С. 127-144
38. Czuzykov Wiktor. Teritorialna asimietrija w Ewropi: modieljuwania dlja Ukrainu // Nierownosci Sporeczne a wzrost gospodarczy. – 2006. – №8. – С.305-315 (Польща)
39. Cujikov V.I. Ab’ye yak la?ma aç?s?ndau Ukrayna ve Türkiye`n?n bölgesel çe??tlend?rme / Ukrayna ve Türkiye ikili ekonomik iliskiler ve Ab’ye entegrasyon sürecinde Karsilakli etrilesim. – Ankara, Gazy üniversitesinin, 2006 – P.314-321 (Туреччина)
40. Чужиков В.І., Ревенко Ю.В.Конвергенція та дивергенція регіонів України (індикативна модель) // Економіка України. – 2005. – №9. – С.48-54
41. Чужиков В., Чужикова В. Розширений ЄС в цифрах і фактах // Географія та основи економіки в школі. – 2005. - № 1. – С. 46-49.
42. Чужиков В.І., Божидарнік Н.В. Європейська модель ідентифікації регіональних асиметрій // Україна: аспекти праці. – 2005. – №6. – С. 14-21
43. Чужиков В.І. Модель туристичного бізнесу в Європейському Союзі // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – КНТЕУ. – 2005. – №6. – С.46-59
44. Чужиков В. Чеська модель регіонального розвитку // Економіка України. – 2004. - № 7. – С. 72-78.
45. Чужиков В., Чужикова В. Розширений Європейський Союз // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 5. – С. 40-43.
46. Чужиков В.І. Єдиний європейський простір: реалії та перспективи постсоціалістичних країн // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №3. – С. 13-18
47. Чужиков В.І. Внутрішньорегіональна диверсифікація зовнішньої торгівлі України // Міжнародна економічна політика. – 2004. – №1. – С.53-72
48. Чужиков В.І. Інвестиційна конкурентоспроможність вітчизняних регіонів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного університету КНТЕУ. – 2004. – Вип.3. – С.327-335
49. Чужиков В.І. ЄС-ЕЭП: Особенности межрегиональной конвергенции // Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – Вип. 3-4 / Головн.ред.О.П.Степанов – К.: НАУ, 2004. – С.379-385
50. Chuzhykov Viktor. Regional diversification of Ukraine`s Foreign trade // International Economic Policy. – 2004 – №1 – Р. 52-70
51. Чужиков В.І., Романюк С.А., Варналій З.С., Данилишин Б.М., Долішний М.І. та ін. Зміцнення потенціалу регіонів та шляхи подолання соціально-економічних диспропорцій регіонального розвитку / Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році».– К.2004. – С.125-140
52. Чужиков В.І., Загородній І.П. Потенціал вільних (спеціальних) економічних зон. Розд. 5.5 / Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник. За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.:КНЕУ, 2003. – С. 324-342.
53. Чужиков В. Інноваційна та гармонізацій на моделі регіонального зростання в Україні та їхній вплив на товарний обіг // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №1. – С.41-49
54. Чужиков В.І. Теорія «нового регіоналізму» у глобальних парадигмах // Глобалізація та регіоналізація економічного розвитку. Матеріали наук. конф., м.Київ, 25 лютого 2003 – К.: ICEMB НАН України, 2003. – С.100-101
55. Чужиков В. Мезо- та мікрорегіональні рівні економічної інтеграції країн Центральної Європи // Міжнародна економіка: Зб. наук. пр. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип.31 / Відп. ред. В.Новицький. – К.: ІСЕМВ, 2002. – С. 194-204
56. Чужиков B.I. Дивергенція та конвергенція регіонів України // 36. наук. пр. Рівненського державного технологічного університету. Вип.2 (15) / Наук. ред. Е.А. Зінь. – Рівне: РДТУ, 2002. – С. 426-433
57. Чужиков B.I. Європейський досвід регіонального соціально-економічного зростання: можливості регіоналізації в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету. – 2002. – №2. – С.386-391
58. Чужиков B.I. Регіональні аспекти дії закону нерівномірності економічного розвитку в умовах глобалізації // Вчені записки: Наук. зб. Вип. 4 / Відп. ред. B.C. Савчук. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 224-231
59. Чужиков В. Міжрегіональна конкуренція в умовах глобалізації // Міжнародна економіка. Зб. наук. пр. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип. 32 / Відп. ред. В. Новицький. - К.: ІСЕМВ, 2002. - С. 18-26
60. Чужиков B.I. Регіональна інтеграція в умовах глобалізації // Науковий вісник ЧНУ. Економіка. Зб. наук. пр. Вип. 141-142 / Наук. ред. І.Ф. Комарницький. – Чернівці: ЧНУ, 2002. - С. 81-89
61. Чужиков B.I. Регіональна складова у «Копенгагенських критеріях» Євросоюзу щодо країн-аплікантів // Економіка: проблеми теорії та практики. 3б. наук. пр. Дніпропетровського національного університету, Вип. 150. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 60-70
57. Чужиков В.І., Поручник A.M. Регіональна асиметрія постсоціалістичних країн Європи (стратегія моделювання рівня NUTS-2) // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 3(10) / Відп. ред.  О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 181-192
58. Чужиков B.I. Зовнішньоекономічна еластичність регіонів України // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 159. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С.99-110
59. Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України. – 2002. - № 9. – С. 4-11.
60. Чужиков B.I., Поручник A.M. Сучасна парадигма регіонального розвитку постсоціалістичних країн Європи // Економіка та підприємництво. Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів КНЕУ. Вип. 9 / Відп. ред. С.І.Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 35-46
61. Чужиков В.І. Стратегія та механізми регіонального розвитку України в контексті наближення до стандартів ЄС // Міжнародна економіка: Зб. наук. пр. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Вип. 35 / Відп. ред. В.Новицький. – К.: ІСЕМВ, 2002. – С. 69-84
62. Чужиков В. Теоретичні основи інноваційного зростання регіонів України (міжнародний аспект)// Міжнародна економіка: Зб. наук. пр. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип. 36 / Відп. ред. В.Новицький. – К.: ІСЕМВ, 2002. - С. 50-59
63. Чужиков B.I., Голуб С.В. Моделювання рівня відкритості економіки України із застосуванням евристичних систем спостережень // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб., №5(12) / Відп. ред. О.П. Степанов. - К.: КНЕУ, 2002. – С. 93-101
64. Chuzhykov V., Poruchnik A. Convergence of Region of Post-socialist Countries in the Context to Approximation to the EU Standarts // Regional Development – 2002/ International Conference proceedings. – Kaunas: Technologija, 2002. – P.157 - 160
65. Чужиков В. Кластери як об’єкт державного регулювання // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2001. - № 4. – С. 160-168.
66. Чужиков B.I. Індикативні рівні вимірювання регіональних таксонів // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. КНЕУ. Вип.9 / Відп. ред. О.О. Бєляєв. – К., 2001. – С. 118-124
67. Чужиков В. Регіональні моделі економічного зростання: європейський контекст// Зб. наук. пр. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип. 29 / Відп. ред. В. Новицький. - К.: ІСЕМВ, 2001. – Вип.29. – С. 237-246
68. Чужиков B.I. Регіональні та субрегіональні хвилі інтегрування економіки постсоціалістичних країн Європи в світовий економічний простір // Вісник «Економіка» КНУ ім. Тараса Шевченка. Вип. 48 / Відп. ред. Д.М. Черваньов. – К., 2001. – С. 38-41
69. Чужиков B.I. Трансформаційні процеси в країнах Центральної та Східної Європи: уроки для України // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 74. – Дніпропетровськ: ДНУ – 2001. – С. 18-29
70. Чужиков B.I. Регіональні стратегії в умовах глобалізації // Стратегії економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 6 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 259-270
71. Чужиков B.I. Проблеми регіональної конвергенції та дивергенції в Європі // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Зб. наук. пр. Інституту регіональних досліджень НАН України. Вип. XXIX / Відп. ред. M.I. Долішній – Львів-Луцьк: ІРД, 2001. – Т. 1. – С. 188-193
72. Чужиков В.І. Особливості регіональної динаміки економічних процесів в постсоціалістичних країнах Європи // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених і аспірантів КНЕУ. Вип. 6 / Відп. ред. C.I. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 67-81
73. Чужиков B.I. Особливості сучасних регіональних економічних циклів // Стратегії економічного розвитку України: Наук. зб., Вип. 7 / Відп. ред. О.П.Степанов. – К.:КНЕУ, 2001. – С. 37-47
74. Вітер І.І. Глобальні стратегії ЄС і євроінтеграційна Національна стратегія України в умовах світосистеми глобалізму // Білорус О.Г. Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / О.Г. Білорус, Ю.М. Мацейко, І.І. Вітер; за наук. ред.. О.Г.Білоруса. - К.: КНЕУ, 2009. -528, [8] с. – С.422- 510.
75. Вітер І.І. Глобалізація та європейські інтеграційні процеси (Розділ VI., пп. 6.1-6.5) // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г.Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред.  О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. - 680 с. – С.387-420.
76. Вітер І.І. Євроінтеграційна стратегія України за умов глобальної модернізації // Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Заснов. у 1992 р. / Відп. ред. О.О.Бєляев. - Вип. 21. - К.: КНЕУ, 2009. – 559 с. - 279-287
77. Вітер І.І. Європа у ХХІ столітті: стратегічні завдання та перспективи// Антологія творчих досягнень /К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. - 2008. – Вип.4. – 322 с. – С.84-99.
78. Вітер І.І. Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 66. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – 226 с. –С.156-160.
79. Вітер І.І. Євроінтеграційна перспектива України за умов глобалізації// Україна в глобалізованому світі: Зб. Наук. праць/ НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 2007. -176 с. -  С.64-75.
80. Вітер І.І. Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 51. Частина І (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005. – 228с. –С.61-65
81. Вітер І.І. Європейські економічні інтеграційні процеси та їх вплив на економіку України// Антологія творчих досягнень /К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.-2005.- Вип.2.- 406 с., 94-101.
82. Вітер І.І. Євроінтеграційна стратегія України в умовах глобальної модернізації //www.iveir.org.ua
83. Вітер І.І. Розширення Євросоюзу та глобальна конкурентоспроможність України //www.iveir.org.ua
84. Nuzhnenko K.A. “Methodology of research of students and faculty members’’ mobility in Europe” (in English), 2nd International Scientific Conference for Ph.D. students and young scientists, School of Business Administration in Karvina, Silelsian University in Opava (Czech Republic) ). – 2009. – P. 527 - 537.
85. Nykoniuk K.O. “Expansion strategy of international health services promotion (as example German company KBV Gmbh)”//  Silesian University’s proceedings of 2nd international scientific conference for Ph.D. students and young scientists in Opava. – Karvina: Silesian University in Opava, 2009. – P. 537-544.
86. Никонюк, К. О. Компаративний аналіз глобальних медичних систем [Текст] / К. О. Никонюк // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право : наук. журн. / Ін-т міжнар. відн. Нац. авіац. ун-ту. - 2010. - № 2. - С. 207-212.
87. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Татаренко Н.О. та ін. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія /За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г  – К.: КНЕУ, 2001.
88. Татаренко Н.О.  Позиціонування України у європейській економіці /У монографії  Конвергенція економічних моделей Польщі та України – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с. – С.369-393
89. Пахомов Ю.М., Татаренко Н.О., Ільїн В.В., Кузнєцов О.В. та ін. Цивилизационная структура современного мира: монография: в 3 т.— К.: Наук. думка, 2008.

Остання редакція: 14.10.15