КНЕУ - Федірко Олександр Анатолійович

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Федірко Олександр Анатолійович

Кафедра: Кафедра європейської інтеграції
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Одержав вищу освіту (магістр з управління міжнародним бізнесом) у Київському національному економічному університеті у 2001 році.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки» зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

З 2006 року працював на посаді доцента кафедри міжнародної економіки КНЕУ.

З 2010 року працював на посаді доцента кафедри європейської інтеграції та виконував обов'язки заступника завідувача кафедри.

У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему «Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС» зі спеціальності 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2017 року працює на посаді завідувача кафедри європейської інтеграції.

З 2011 року бере участь  у розробці та реалізації міжнародних тренінгових проектів фонду Жана Моне, що реалізуються на базі КНЕУ за підтримки Європейської Комісії (Тренінг "Адвокація європейської інтеграції" (2011-2014) та Тренінг "Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС" (2012-2015)).

Активно співпрацює з Європейською Комісією, Regional Studies Association (Великобританія), Краківським економічним університетом, Жешовським університетом (Польща), Університетом міста Фоджа (Італія).

Менеджер міжнародних проектів Фундації сприяння європейській інтеграції (Україна).

Брав участь у якості експерта та тренера у міжнародних проектах London Metropolitan University, Global Opportunities Fund (Великобританія), фонду Фрідріха Еберта (Німеччина).

Проходив стажування за міжнародними програмами фонду «InWent» (ФРН), Macedonian Centre for European Training (Республіка Македонія), London Metropolitan University (Великобританія).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.I / Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.:КНЕУ, 2006. – 592 с. (особисто автору належить розділ 3.1.1. «Основні тенденції глобалізації інноваційної сфери» (с. 633-651); розділ 3.2.1. «Національні інноваційні системи країн високого конкурентного статусу» (с. 678-690); розділ 3.2.2. «Інноваційна конкурентоспроможність країн в умовах техноглобалізму» (с. 690-714)).

2. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За заг. редакцією  Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. ­— К.: «Інститут сучасного підручника», КНЕУ, 2007. — 544 с.  (особисто автору  належить розділ «Передумови та перспективи конвергенції національної інноваційної системи України до науково-дослідного простору ЄС» (с. 347-358)).

3. Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Монографія./ Заг. ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 c. (особисто автору належить частина розділу 3.3 «Модель «компенсаційного» зростання економіки»» (с. 314-333)).

4. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д.Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.] ; за заг. ред. докторів екон. наук, професорів Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. − К. : КНЕУ, 2011. — 703 с. (у співавторстві створено розділ  6.3. «Інноваційний потенціал України в контексті інтеграційних процесів у ЄС» (с. 430-452); розділ  6.4. «Трансформація промислової структури ЄС» (с. 452-464)).

Навчально-методичні публікації

1. Антонюк Л.Л., Ільницький Д.О., Кучеренко Д.Г., Федірко О.А. Методичні матеріали з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів економічних спеціальностей / Навчально-методичне видання.  – К.: ІЕЕП, 2007. - 49 с. 

2. Ільницький Д.О., Олефір А.О., Федірко О.А. Конвергенція економічних інтересів України та Європейського Союзу: організаційно методичні матеріали для проведення міжпредметного тренінгу з курсів „Європейська інтеграційна політика”, „Європейські стратегії України”, „Управління міжнародною конкурентоспроможністю” для магістрів спеціальності 8103 „Міжнародна економіка” магістерської програми „Європейська інтеграція”. – К.: КНЕУ, 2008. – 178 с.

3. Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І. Чужикова. ­– К.: КНЕУ, 2009. – 203 с.

4. Європейська інтеграційна політика: навч. Посіб. / [А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко]; за ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 451 с.

5. Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / Є 24 [В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко, О.А. Федірко та ін..]; за ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 214 с.

6. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції») / за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2014. —224, [3] с

Статті та тези у вітчизняних виданнях (за останні п'ять років)

1. Федірко О.А., Ільницький Д.О. Розвиток регіональної інфраструктури як інструмент регулювання економіки //  Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. – № 3(7). – С. 49-59.  

2. Чужиков В.І., Федірко О.А. Trans-border regional asymmetries in Europe: the case of European Union and East-European neighboring nations // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. Журн. / Голов. Ред.. Кулик М.С. − К., 2011. − № 1. − с. 56-67.

3. Федірко О.А. Трансформація ділових моделей автомобільних компаній ЄС // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. Журн. / Голов. Ред.. Кулик М.С. − К., 2011. − № 2. − с. 211-216.

4. Федірко Н.В., Федірко О.А. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід та практика України // Україна: аспекти праці: науково-економічний та суспільно-політичний журнал. / Голов. ред. О. Варецька. − К.: «ВІПОЛ». − 2011. − №5. − С. 22-30.

5. Федірко О.А. Міжпредметний тренінг як засіб формування професійних компетенцій  студентів магістерського рівня навчання // Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 3-4 лютого 2009 р. «Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр» – Том 1 / За ред. Колота А.М., Степаненко С.В. та ін. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 70-72.

6. Чужиков В.І., Федірко О.А., Ткаленко С.І., Никонюк К.О., Нужненко К.А. Науково-інноваційні детермінанти викладання «Європейської інтеграції» // Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квітня 2011 р. «Наукова складова начального процесу та інноваційні технології його розвитку» – Том 1 / За ред. Колота А.М., Степаненко С.В. та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 280-287.

7. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період. / І. В. Клименко, О.А. Федірко, І. В. Ус - К.: НІСД, 2011. – 72 с. (особисто авторові належить 6,0 друк. арк.).

8. Федірко О.А. Transformation of Social-and-Economic Sphere of Ukraine in the Period of World Economic Crisis // Україна на шляху до європейської соціальної держави: зб. матеріалів міжнар. ­конф.; 26 трав. 2011 р. /  за ред. докторів екон. наук, професорів А.М. Колота, Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова ­­­– К.: КНЕУ, 2011 –  С. 259-262.

9. Федірко О.А. Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки / О. Д. Лук`яненко, О. А. Федірко. // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №10. – С. 33–39. (1 др. арк.; особисто − 0,5 др. арк.)

10. Федірко О.А. Інноваційний вимір регіонального та локального розвитку економіки ЄС // Соціально-економічна конвергенція в Європі: фокусування на Україні: зб. матер. міжнар. Наук.-практич. Конф., (16-18 квіт. 2013 р., м. Сімферополь) / КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.. В.Гетьмана». – Саки: ПП «Підприємтсво Фєнікс», 2013. –  С. 72-74. 

11. Федірко О.А. Систематизація сучасних моделей локального інноваційного розвитку // «Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації»: тези доповідей та виступів Vміжнар. наук.-практич. конф., м. Чернігів, 7-8 червня  2013 р. – Чернігів: Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2013. – С. 65-67 (0,25 др. арк.)

12. Федірко О.А. Роль локальних інноваційних моделей в економічному розвитку постсоціалістичних країн Європи / О. Лук`яненко, О. Федірко // Проблемы  развития  внешнеэкономических  связей  и  привлечения  иностранных  инвестиций: региональный аспект: сб.  науч.  тр. – Донецк: ДонНУ, 2013.– Т.2– С. 340-346 (1 др. арк.; особисто − 0,5 др. арк.) 

13. Федірко О.А. Регіональні особливості фінансування інноваційного розвитку у Європі // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : К.: КНЕУ, 2013. ­­— 486, [2]. — С. 432 – 435.

14. Федірко О.А., Лук’яненко О.Д. Інноваційний імператив конкурентоспроможного розвитку України в європейському економічному просторі  / О.А. Федірко, О.Д. Лук’яненко. — К.: КНЕУ, 2013. — 55, [1] с. 

 

Зарубіжні публікації

1. Chuzhykov V.I., Fedirko O.A., Fedirko N.V. Charakterystyka „kompensacyjnego” wzrostu gospodarki Ukrainy // Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina / Red naukova M.G. Wozniak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko. – Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. – С. 369–389. (особисто – 0,5 др. арк.).

2. Chuzhykov V., Ilnytsky D., Fedirko O. Dualism of Monetary, Technological and Information Determinants in the Social Development of EU (Dualizm monetarnych, technologicznych i informacyjnych determinant rozwoju spolecznego Unii Europejskiej) // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy: Gospodarka oparta na wiedzy –  Zeszyt Nr 11 / Redakcja naukowa: Prof. zw. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, 2007. – S. 79-98.

3. Fedirko O. Innovation Determinants of Social and Economic Cohesion in the European Union // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy w kontekscie spojnosci spoleczno-ekonomicznej. – Zeszyt Nr 12 / Redakcja naukowa: Prof. zw. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomi i StosunkowMiedzynarodowych, 2008. – S. 435-447.

4. Chuzhykov V.I., Fedirko O.A. Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy –  Zeszyt Nr 17 / Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomi i Stosunkow Miedzynarodowych, 2010 – S.  76 – 87.

5. Chuzhykov V.I., Fedirko O.A. Comparative Analysis of Regional Asymmetries of the EU Eastern Periphery (on the example of Russia and Ukraine) // Conference proceedings “Regional Development and Policy − Challenges, Choices and Recepients, 17th-20th April 2011, Newcastle University, UK : pp. 26.

6. Fedirko O. Strategic priorities of modernization of Ukrainian economy in after-crisis period // Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicznej w chasach kryzysu – Zeszyt Nr 26 / Redakcja naukowa: Prof. zw. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. – Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2012. – S. 136-146.

7. Fedirko O.A. Innovation dynamics of the capital-city of Ukraine in times of crisis // Four years on: how have capital cities dealt with the crisis: collection of RSA Research Network Seminar proceedings; 26th October, 2012 / Professor V. I. Chuzhykov (Ed). – Kyiv : KNEU, 2013. – P. 44-49

8. Chuzhykov V.I., Fedirko O.A. Innovation Dynamics of Regional Growth in Ukraine // Proceedings of the Annual Regional Studies Association Conference “Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development”, 5th-8th May 2013, University of Tampere, Finland: pp. 25-26.

9. Chuzhykov,V., Fedirko,O., Chuzhykov, A.(2014)Methodological Background of post-Soviet regionalism: the case of Ukraine // Baltic Journal of European Studies, Tallinn University of Technology, Vol. 4, No. 1 (16), P. 20-33. (ISSN2228-0588). Retrieved from http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-1/bjes-2014-0002/bjes-2014-0002.xml

10. Fedirko, O. (2014). Key Trends and Problems of Regional Innovation Systems' Development in Poland and Ukraine. Central European Business Review, 3 (3), 38-45. Retrieved from http://cebr.vse.cz/cebr/article/view/145